688 (297) 2005-01-07 - 2005-01-13

Ogłoszenia

Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie administrowanym przez GOSiR (na okres 3 lat) ul.Olimpijska 8, działka nr 382/53 oznaczona na karcie mapy km 69, KW 24645, obejmująca teren o pow. 271 m2 na której znajduje się budynek jednokondygnacyjny murowany, nie podpiwniczony z dwuspadowym dachem
o konstrukcji stalowej (wewnątrz znajduje się jedno pomieszczenie)
z przeznaczeniem na garażowanie pojazdów o pow. 156 m2 bez możliwości wykonywania usług na rzeczach ruchomych osób trzecich na terenie nieruchomości.
Minimalna wyjściowa wysokość opłat z tytułu najmu wynosi 2.000,00 netto płatne do 10–go każdego miesiąca za dany miesiąc plus opłaty eksploatacyjne.
Wysokość czynszu określona w złotych polskich będzie ulegała zmianie zgodnie ze wzrostem kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni kwartał ogłaszanym w Monitorze Polskim w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Czynsz w zmienionej wysokości obowiązywać będzie od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym ogłoszony został komunikat.
Część jawna przetargu odbędzie się 27 stycznia 2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie GOSiR.
Oferty przetargowe należy składać w sekretariacie GOSiR do dnia 27 stycznia do godz. 9.30.
Szczegółowe warunki oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które dostępne są w siedzibie GOSiR.
Wpłata wadium w wysokości 2.500,00 zł na rachunek bankowy GOSiR do dnia 27.01.2005r. do godz.9.30 przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.

Uwaga, organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Poradni Opieki Paliatywnej w okresie od 1.02.2005r. do 31.12.2007r. Przewidywana kwota dotacji 140.000 zł.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych
w formie dotacji w kwocie:
1.w roku 2005 – 55.000 zł
2.w roku 2006 – 40.000 zł
3.w roku 2007 – 45.000 zł
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb
oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Termin realizacji zadania: od 1 lutego 2005 roku do 31 grudnia 2007roku.
Termin składania ofert ustala się na 20 stycznia 2005 roku do godziny 15.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 107).
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 26 stycznia 2005r.
Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona w „Ratuszu”, na stronach miejskiego portalu internetowego
oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622 30 55 lub 622 00 41 wew.121– Wydział Zdrowia.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni.
•sportu, turystyki, kultury,
•rewalidacji, rehabilitacji, terapii, edukacji,
•aktywizacji zawodowej, społecznej, aktywizacji integrującej środowisko osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu,
•działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i chorych oraz ich rodzin.
Przewidywana kwota na realizację zadań objętych konkursem:
267 000 zł
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb
oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia ul. 3 Maja 27/31.
Termin realizacji zadań: od 1 marca 2005 roku do 28 lutego 2006 roku.
Termin składania ofert ustala się na 4 lutego 2005 roku do godz. 16.00
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych Gdyni ul. 3 Maja 27/31.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 16 lutego 2005 roku.
Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona: w „Ratuszu”, na stronach miejskiego portalu internetowego
oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Alicja Gontarz, tel. 668 87 90 – Referat ds. Osób Niepełnosprawnych.


OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały nr XIII/269/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003r. Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
-od północy wzdłuż północnych linii rozgraniczających ulic Armii Krajowej i Zawiszy Czarnego,
-od wschodu wzdłuż linii brzegowej morza i ciągu pieszego
w przedłużeniu Bulwaru Nadmorskiego od ulicy Zawiszy Czarnego,
-od południa wzdłuż południowych linii rozgraniczających al. Marsz.
Piłsudskiego i ul. Ignacego Krasickiego,
-od zachodu wzdłuż zachodnich linii rozgraniczających ulicy Juliusza Słowackiego i ciągu pieszego w przedłużeniu tej ulicy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 03.01.2005 r. do 31.01.2005 r., w godz. 10.00 – 14.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al.Marsz.Piłsudskiego 52/54, pokój nr 423.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.01.2005 r., o godz. 15.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym
do publicznego wglądu projekcie planu. Uwagi należy składać
do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia, nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu składającego uwagę oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2005 r.

Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek
OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy
Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały nr XIII/265/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003r. Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Suchej
i Wiczlińskiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
-od wschodu – od ul. Wiczlińskiej na północ wzdłuż granicy terenów leśnych Trójmiejsckiego Parku Krajobrazowego,
-od północy – wzdłuż granicy terenów leśnych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, doliny potoku Wiczlińskiego, następnie przecina
ul. Wiczlińską, dalej wzdłuż południowych granic działek przy
ul. Wiczlińskiej do ul. Suchej,
-od zachodu – wzdłuż ul. Suchej, granicą lasów do doliny rzeki Kaczej,
-od południa – wzdłuż doliny rzeki Kaczej do granicy ogrodów działkowych, następnie wzdłuż ogrodów działkowych, ul. Suchej i
ul. Wiczlińskiej do granicy terenów leśnych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 3.01.2005 r. do 31.01.2005 r., w godz. 10.00 – 14.00,
w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój nr 423.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.01.2005 r., o godz. 15.00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w sali nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu. Uwagi należy składać
do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia, nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu składającego uwagę oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy –
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2005r.

Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek

Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni
na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340
wykazu nr 402/04/IV/M stanowiącego załącznik do zarządzenia
nr 7876/04/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.12.2004 r., nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa - lokal nr 217 , obejmującej część działki nr 348/2 z KM 69, o pw. 11,30 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony -
do 1 października 2006 roku.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni - od 28.12.2004 r. do 18.01.2004 r.


NZOZ Przychodnia Lekarska Chylonia I
Gdynia, ul. Rozewska 31
wynajmie wyposażony gabinet stomatologiczny na terenie Przychodni.
tel. 623 46 88.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr XIII/2004/2005 l
okali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Abrahama 28/14, Gniewska 26C/9, Gen. Maczka 12/1, Legionów 52/3, Chylońska 135/39, Młyńska 17/93, Wójta Radtkego 53/8, Wójta Radtkego 28/34, Reja 14/3, Władysława IV 61/17, Bp. Dominika 23/13, Bema 20B/7, Władysława IV 7-15A/34, Swarzewska 60/21, Gniewska 28C/6, Gniewska 24/10, Ledóchowskiego 1A/2, Chylońska 135/16, Buraczana 7D/4, Władysława IV 7-15A/36, Bema 20B/3, Górna 21/3, Gniewska 26C/9.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 29.XII.2004r. do dnia 18.01.2005r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 zostały wywieszone wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym : ul. Kilińskiego 6, lokal nr II o pow. 42,77 mkw.;
ul. Kartuska 20 , lokal nr I o pow. 353,90 m.kw. (w tym piwnica 66,20 m.kw); ul. Kopernika 15A, lokal nr I o pow. 110,47 m.kw. (w tym piwnica 38,13 m.kw.).
Wykazy zostają wywieszone na okres 21 dni od 22.12.2004 – 11.01.2005 r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny składać wnioski do dnia 1.02.2005 r.
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta.


Prezydent Miasta Gdyni
81 – 382 Gdynia al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
zaprasza do składania ofert w konkursie na świadczenia zdrowotne
w zakresie programów profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Gdyni i udzielanych w placówkach funkcjonujących na terenie Gdyni:
1.Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 r. ż. – realizacja w
II etapach
•I etap - obejmuje badanie laboratoryjne kału na krew utajoną metodą immunochromatograficzną
•II etap (kolonoskopia) – obejmuje pacjentów, u których stwierdzono dwukrotnie dodatnie wyniki badań w I etapie i którzy uzyskali stosowne skierowanie od realizatorów I etapu programu poza książeczką RUM
2.Badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 – 60 lat
3.Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40 – 55 lat
4.Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po drugim miesiącu życia
5.Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczni – dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni
6.Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego dla rocznika
1955 – program GDYNIA – KARD – realizacja w III etapach
•I etap – badania przesiewowe w POZ
•II etap – Konkurs na działalność Specjalistycznych Ośrodków Kardiologicznych
•III etap – Konkurs na wybór Ośrodka Koordynującego i Nadzorującego program GDYNIA – KARD w latach 2004 – 2011
7.Badania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho – ruchowymi „Rośnij zdrowo”
•oferta skierowana do dzieci z zaburzeniami psycho – ruchowymi będącymi uczniami szkół specjalnych
•oferta skierowana do dzieci z zaburzeniami psycho – ruchowymi będącymi pod opieką Ośrodka w Gdyni przy ulicy Harcerskiej
8.Gimnastyka korekcyjna jako profilaktyka progresji wad postawy wykrytych w czasie badań bilansowych dzieci 10 – letnich
9.Gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i kończyn u osób powyżej 65 r. ż. „Stale sprawni”
10.Program profilaktyczny w zakresie wykrywania osób ryzyka wystąpienia złamań osteoporotycznych dla mieszkańców w wieku
50 – 59 lat.
11.Program profilaktyczny mający na celu wykrywanie jaskry
u dorosłych w wieku 40 – 50 lat.
12.Program psychiatryczny – działania profilaktyczne mające na celu wyłonienie osób, których zachowanie budzi podejrzenia schorzenia psychicznego (np. izolacja, utrudniony kontakt z otoczeniem z wyłączeniem zaburzeń agresywnych – u osób dotychczas nie będących pod opieką lekarza psychiatry), zgłaszanych przez rodzinę, placówki POZ i pracowników socjalnych. Przeprowadzanie wstępnych badań diagnostycznych w warunkach domowych.
13.Program profilaktyczny mający na celu zapobieganie chorobom zakaźnym odra, świnka i różyczka u dzieci urodzonych w 1999r. poprzez wykonanie szczepień ochronnych
Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi
o przedmiocie konkursu, a także z projektami umów, można zapoznać się i odebrać obowiązujące formularze ofert w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Gdyni, ul. Legionów 130, pokój 109 od dnia 10 stycznia 2005r.
Umowy będą zawarte od marca do grudnia 2005r. Termin rozpoczęcia świadczeń zdrowotnych – marzec 2005r.
Oferty należy składać w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Gdyni
ul. Legionów 130, pokój 109, w terminie od 11 stycznia do 25 stycznia 2005r. w godzinach 8.00 – 13.00.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu składania ofert.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz.592 z 1998r.) konkurs ofert trwa do czasu rozstrzygnięcia.
Część jawna konkursu ofert rozpocznie się 27 stycznia 2005r.
o godzinie 11.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 W części jawnej oferent może złożyć
do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz odwołanie oferentów dotyczące rozstrzygnięcia konkursu musi być zgodne z § 15 i § 17 rozporządzenia o którym mowa wyżej. Miejscem rozstrzygnięcia konkursu jest Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz
do przesunięcia terminu składania ofert.
Protesty dotyczące konkursu ofert należy składać w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Gdyni, ul. Legionów 130, pokój 106.


Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81 - 382 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości nie przekraczającej wartości 60.000 euro
na: realizację zadań obsługi i prowadzenia Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej (Dworzec PKP) oraz Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej (Al. Zjednoczenia) w Gdyni na rok 2005.
Specyfikację można odebrać w Wydziale Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni, pok. nr 421 IV piętro przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni w godz. 8.00 - 16.00.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami
i udzielenia wyjaśnień jest: Jacek Olszewski - inspektor Wydziału Polityki Gospodarczej, tel. 668 81 50, fax. 668 81 46.
Oferty należy składać w pok. 421 IV p. Urzędu Miasta Gdyni.
Termin składania ofert upływa dnia 16.01.2005 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2005 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego pok. 421, IV p.
Wymagany termin realizacji: 2005 rok.
Termin związania oferty wynosi 30 dni.
Kryteria oceny ofert: cena - 100 %.
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniający warunki art. 22 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
zatrudni audytora z uprawnieniami Ministra Finansów.
Osoby zainteresowane mogą składać oferty w siedzibie ZKM w Gdyni, przy ul. Zakręt do Oksywia 10 do godziny 15.00 w dniu
14 stycznia 2005 r.
Bliższe informacje – Katarzyna Hebel, tel. 623 33 12.

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO
na obsługę promocji projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego
w Gdyni-etap II” realizowanego z udziałem dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport
Termin realizacji zamówienia: luty 2005 - grudzień 2006.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:cena za realizację przedmiotu zamówienia
-50%, kreacja promocji -50 %,oceniana na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę propozycji reklam projektu „Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w godz. 8.00-16.00, w pokoju 424.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę (zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) należy złożyć
w sekretariacie Wydziału Polityki Gospodarczej IV p., pokój 416,
w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w terminie
do dnia 27.01.2005 r do godz. 10.00.
Koperta powinna być oznaczona ”Promocja projektu Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni-etap II”.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest inspektor Ewa Niedziałkowska, tel. 668 81 58.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.01.2005 r o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, w sali nr 105A.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.2 Prawa Zamówień Publicznych.ikona