688 (297) 2005-01-07 - 2005-01-13

Uwaga, organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert (Zarządzenie Nr 7916/04/IV/P z dnia 14 grudnia 2004 r.) mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z realizowanym przez Miasto Gdynię przedsięwzięciem edukacyjnym - Gdyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, z terminem składania wniosków do dnia 24 stycznia 2005 r. do godz. 15.00.
W ramach realizacji wspierane będą zajęcia fakultatywne (warsztatowe), prowadzone w ramach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 16 lutego 2005 r. i zakończy najpóźniej do 15 lutego 2006 r. Okres realizacji dobrany jest ze względu na prowadzenie zajęć na GUTW w cyklach pokrywających się z semestrami roku akademickiego.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdział 5 ust. 13.2 pkt c Załącznika do Uchwały nr XXIX/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok” (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2004 roku, nr 149, poz. 2747).
Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Każdy podmiot ma prawo złożyć dowolną ilość ofert.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, statut oraz ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. W przypadku składania jednej lub kilku ofert, organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność programu dla osób starszych, korzyści edukacyjne jakie realizacja zadania przyniesie najstarszym mieszkańcom miasta; nowatorskie podejście do realizacji zadania; koszty realizacji zadania; wysokość wkładu własnego oraz współudział innych źródeł finansowania; wkład pracy wolontariuszy; współpraca podczas realizacji zadania z innymi podmiotami; możliwości realizacyjne - posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe; kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt; doświadczenie w pracy z osobami starszymi.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 10 lutego 2005 r. Dotacje mogą być przyznane jednemu lub kilku podmiotom.
Na realizację zadań związanych z edukacją osób starszych w 2003 roku Miasto nie wydatkowało żadnej kwoty, natomiast w 2004 roku Miasto przeznaczyło kwotę 12.950 zł na realizację wykładów oraz zajęć warsztatowych, w tym warsztaty artystyczne i warsztaty wykorzystania komputera.
Przewidywana wartość dotacji na realizację zadań objętych ogłaszanym konkursem wynosi 70.000 zł. Zastrzega się, że jest to wartość prognozowana – ostateczna kwota zostanie ustalona w uchwale budżetowej na 2005 rok.
Oferty należy składać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych: 81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31 (tel.: 621-80-98, 661-35-41), w godzinach 9.00-19.00. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są: Ilona Budzbon i Jacek Szpakowski – pracownicy Biura Prezydenta – Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

ikona