691 (300) 2005-01-28 - 2005-02-03

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni w zakresie:
1. sportu, turystyki, kultury,
2. rewalidacji, rehabilitacji, terapii, edukacji,
3. aktywizacji zawodowej, społecznej, aktywizacji integrującej środowisko osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu,
4. działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i chorych oraz ich rodzin.
Przewidywana kwota na realizację zadań objętych konkursem:
267 000 zł.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia ul. 3 Maja 27/31.
Termin realizacji zadań: od 1 marca 2005 roku do 28 lutego 2006 roku.
Termin składania ofert ustala się na 4 lutego 2005 roku do godziny 16.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych Gdyni
ul. 3 Maja 27/31.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 16 lutego 2005 roku.
Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona: w „Ratuszu”, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Alicja Gontarz, tel. 668 87 90 – Referat ds. Osób Niepełnosprawnych.


Informujemy, że Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Gdyni, przy ul. Władysława IV 12/14, ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO na sukcesywne dostawy oleju opałowego do JRG PSP: Nr 3 w Gdyni przy ul. Dickmana 14a i Nr 4 w Gdyni przy ul. Krzemowej 4 oraz oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb95 do siedziby KM PSP w Gdyni przy ul. Władysława IV 12/14”.
Termin wykonania zamówienia od dnia 19 lutego do 31 grudnia br.
Otwarcie ofert nastąpi 9 lutego br. o godz. 10.30 w Komendzie Miejskiej PSP.
Dodatkowych informacji udziela Dariusz Bargielski, tel. 660 23 13 i Sławomir Zakowicz, tel. 660 23 11.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”NOVA” przy ul. Żeglarzy 11A/40
ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na:
- modernizację biura spółdzielni;
- ocieplenie dwóch budynków mieszkalnych;
- naprawę ocieplenia budynku mieszkalnego lub wykonanie nowego ocieplenia (dwie wersje-każda osobno).
Termin składania ofert: do 7 lutego br. do godz. 15.00.
Otwarcie ofert odbędzie się 7 lutego br. o godz.17,30 w biurze S.M.”NOVA”.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza pisemny konkurs ofert na organizację Święta ulicy Świętojańskiej w dniu 19 czerwca br.
Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu powierzona zostanie organizacja Święta ulicy Świętojańskiej. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie organizatora konkursu, w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 IV piętro pokój 424 oraz na stronie: www.gdynia.pl. Oferty należy składać do 15 lutego br. w Sekretariacie Wydziału Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Gdyni, IV piętro pokój 416. Informacji udziela Joanna Jezierska.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO
na wykonanie zadania pn: ,,Oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul.Narcyzowej w Gdyni’’.
Terminy realizacji – I-II kw 2005 r. Otwarcie ofert odbędzie się dnia:
17 lutego br. o godz. 10.00, pok. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni al.Marsz. Piłsudskiego 52/54. Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 30,-zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji. Termin składania ofert – do dnia 17 lutego r.
do godz. 9.00 w pokoju nr 237 Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Termin związania ofertą 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2. spełniają wymogi określone w art. 22ust 1 Prawo Zamówień Publicznych
3. nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust 1,2 Prawo Zamówień Publicznych,
4. kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 95 %, okres udzielonej rękojmi 5 %.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Mierzwa, tel. 66 88 306 – Wydział Inwestycji.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 44 81-366,
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wędlin i drobiu
do jednostek podległych MOPS w Gdyni. Termin realizacji : 1 kwietnia br. – 31 marca 2006 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego - pokój 515 (V piętro).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju 519. Koperta powinna być oznaczona „Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, wędlin i drobiu do jednostek podległych MOPS w Gdyni.”
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Podinspektor ds. zamówień publicznych Magdalena Wawrzyniak, pokój 515. Dodatkowe informacje pod nr tel. 782 01 20 wewn. 51.
Termin składania ofert upływa dnia 17 lutego br. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 17 lutego br. o godz. 10.00.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej ani częściowej.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy - prawo zamówień publicznych,
nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1-2 tejże ustawy,
spełniają wymagania określone w specyfikacji.
Termin związania z ofertą: 30 dni. Kryteria oceny: cena oferty- 100 %.