694 (303) 2005-02-18 - 2005-02-24

Informator Europejski Nr 100

Spotykamy się z Państwem już po raz 100!!!

Od 2001 roku w ramach Informatora Europejskiego przybliżaliśmy Państwu istotę i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, postępy w procesie negocjacji, zmiany prawne oraz praktyczne informacje związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Informowaliśmy również o możliwościach uzyskania dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć oraz o sukcesach Gdyni w tym zakresie.

W tym numerze postanowiliśmy podsumować ten okres i pokazać Państwu dokonania Gdyni w okresie zarówno przedakcesyjnym, jak i od momentu pełnoprawnego uczestnictwa w strukturach Unii Europejskiej.

Niewątpliwie o europejskim charakterze Gdyni świadczą m.in. liczne nagrody i wyróżnienia przyznane Miastu przez instytucje europejskie: Honorowa Flaga Rady Europy, Honorowa Tablica Rady Europy oraz Nagroda Europy. Zostały one przyznane Gdyni w uznaniu za jej aktywność na arenie międzynarodowej w takich dziedzinach jak m.in.: współpraca z miastami siostrzanymi, aktywne członkostwo w organizacjach europejskich, propagowanie idei integracji europejskiej w środowisku lokalnym, działalność organizacji pozarządowych. Wszystkie otrzymane przez Gdynię nagrody promują nasze miasto w strukturach europejskich. Są wymiernym rezultatem współpracy zagranicznej Gdyni, dają wyraz otwartości naszego miasta i stawiają naszą gminę w rzędzie europejskich partnerów.

Gdynia również bardzo aktywnie pozyskuje środki unijne, realizując tym samym projekty skierowane bezpośrednio do mieszkańców Gdyni – edukacyjne, turystyczne, kulturalne oraz inwestycyjne.

Programy, z których Gdynia otrzymała dofinansowanie to:
- Community Aid fot Twinning
- PHARE
- Fiesta II
- CBC
- Polska Granica Wschodnia
- Teraz Integracja
- Spójność Społeczno-Gospodarcza
- Phare/Interreg II C
- ECOS-Overture
- Program Małych Grantów Przedstawicielstwa KE
- Fundusz Małych Projektów Euroregionalnych
- INTERREG II
- V i VI Program Ramowy UE
- ISPA
- Fundusze CPF Ogólne
oraz
- Sektorowy Program Operacyjny – Transport i Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Programu będace w trakcie realizacji to:

Programy Ramowe UE

TELLUS - Transport and Environment Alliance for Urban Sustainability
Cel projektu:
Wdrożenie nowych ekologicznych rozwiązań w transporcie publicznym oraz zwiększenie jego atrakcyjności dla mieszkańców. W Gdyni – poprawa jakości życia poprzez poszerzenie strefy ruchu pieszego na ulicy Świętojańskiej i zmianę organizacji ruchu kołowego.
Dofinansowanie: 449 820 EUR

USE-ME.GOV – Platforma usług urzędu udostępnianych drogą
telefonii komórkowej
Cel projektu:
Stworzenie otwartej platformy usług, która może zostać wykorzystana przez połączone siecią urzędy i instytucje do przesyłania informacji zainteresowanym drogą telefonii komórkowej.
Dofinansowanie: 16 532 EUR.

Fundusze przedakcesyjne - ISPA

PROGRAM PORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN DOLINA REDY
I CHYLONKI ORAZ GMIN PUCK I WEJHEROWO
Cel projektu:
Zapewnienie dobrej jakości wody pitnej na całym obszarze działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PEWIK) oraz ochrona wód Zatoki Puckiej. Beneficjentem środków, inwestorem i eksploatatorem sieci i obiektów jest PEWIK Sp. z o.o. w Gdyni. Bezpośrednimi beneficjentami przedsięwzięcia są mieszkańcy miast: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo i gmin wiejskich: Kosakowo i w części – Wejherowo oraz Puck.
Dofinansowanie: 27, 5 mln EUR, w tym dla Gdyni 19, 2 mln EUR

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW (ZUO)
Cel projektu:
Zmniejszenie liczby składowanych odpadów nawet o 50% poprzez uruchomienie kompletnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla obszaru Gdyni, Redy, Rumi, Sopotu, gminy Kosakowa oraz miasta
i gminy Wejherowo. Zakład ma stanowić zespół instalacji i urządzeń do sortowania, kompostowania, produkcji ciepła i energii z odpadów oraz specjalistycznych kwater składowych. Beneficjentem środków jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o.
Dofinansowanie: 15, 3 mln EUR, w tym dla Gdyni ok. 8,5 mln EUR

Fundusze przedakcesyjne - PHARE

ROZWÓJ TURYSTYKI W REJONIE ZATOKI GDAŃSKIEJ
Cel projektu:
Poprawa atrakcyjności turystycznej i konkurencyjności regionu poprzez rozwój infrastruktury turystycznej w 7 gminach położonych nad Zatoką Gdańską poprzez modernizację portów jachtowych w Gdyni, Helu i Jastarni, budowę 8 punktów informacji turystycznej oraz 7 pomostów pływających. W Gdyni wykonany zostanie remont nabrzeży w porcie jachtowym wraz z nawierzchniami, budowa 4 pomostów pływających, instalacja systemu monitoringu, instalacja urządzeń do odbioru ścieków i odpadów oraz montaż rampy do wodowania jednostek pływających z przyczep samochodowych.
Dofinansowanie: 5 199 862 EUR, w tym dla Gdyni 1 600 000 EUR

POMORSKI PARK TECHNOLOGICZNY
Cel projektu:
Aktywizacja i rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej w sektorach wysokotechnologicznych poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym (modernizacja zespołu hal łukowych po byłej zajezdni autobusowej
w Gdyni-Redłowie).
Dofinansowanie: 2 500 000 EUR

ABC – Alians Miast Bałtyckich II
Cel projektu:
Wykorzystanie i rozwijanie lokalnych doświadczeń oraz wiedzy dotyczącej planowania, kształtowania i przekształceń struktur przestrzennych, dla lepszego wykorzystania możliwości rozwojowych miast oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, w szczególności dla realizacji strategii regionalnych - zarówno na poziomie krajowym, jak i euroregionalnym.
Dofinansowanie: 22 496 EUR

SEBTRANS-LINK - Nowoczesny terminal w Porcie Wschodnim w Gdyni jako ważne ogniwo w Korytarzu Transportowym Północ-Południe
Cel projektu:
Wzmocnienie współpracy transgranicznej państw regionu południowo-wschodniego Bałtyku, w szczególności pomiędzy Polską a Szwecją, a także Litwą oraz Obwodem Kaliningradzkim, w zakresie planowania rozwoju i usprawnienia infrastruktury transportowej (przygotowanie koncepcji nowego terminalu promowego w Porcie Wschodnim w Gdyni).
Dofinansowanie: 69 340 EUR

Fundusze Strukturalne UE

FUNDUSZ STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW GDYŃSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Cel projektu:
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzący z obszarów wiejskich, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i z powodu trudności materialnych nie wybierają szkoły w mieście, do której aspirują. Stypendia przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu, ewentualnego zakwaterowania i innych wydatków związanych z nauką, umożliwią zdolnej młodzieży z obszarów wiejskich uczyć się w szkołach przez nią wybranych.
Dofinansowanie: 141 923 EUR

ROZBUDOWA ULICY JANKA WIŚNIEWSKIEGO
W GDYNI – ETAP II
Cel projektu:
Usprawnienie dostępu od strony lądu do rejonów przeładunkowych w Porcie Gdynia, konieczne dla rozwoju i wzrostu konkurencyjności Portu, poprzez rozbudowę istniejącej ulicy Janka Wiśniewskiego do układu dwujezdniowego po dwa pasy ruchu w każdym kierunku na odcinku od Węzła Ofiar Grudnia ‘70 do Estakady Kwiatkowskiego.
Dofinansowanie: 11 044 547 EUR

ROZWÓJ PROEKOLOGICZNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W GDYNI
Cel projektu:
Zwiększenie dostępności do sieci transportu publicznego, poprawa jakości i sprawności funkcjonowania ekologicznego systemu transportowego w Gdyni oraz wzrost potencjału inwestycyjnego miasta poprzez budowę nowej zajezdni trolejbusowej w Gdyni - Leszczynkach, budowę nowych linii trolejbusowych o dł. 10,6 km oraz zakup 10 nowych trolejbusów niskopodłogowych.
Dofinansowanie: 4 470 363 EUR


BUDOWA TRASY KWIATKOWSKIEGO W GDYNI
– III ETAP
Cel projektu:
Stworzenie nowoczesnego systemu drogowego łączącego Port Gdynia z siecią dróg krajowych i międzynarodowych poprzez budowę brakującego odcinka (3,5 km) drogi dwujezdniowej dwupasmowej pomiędzy istniejącą Estakadą Kwiatkowskiego a Obwodową Trójmiasta.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 643 193 EUR
Komitet Sterujący Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport zatwierdził projekt do dofinansowania.
Obecnie Miasto Gdynia oczekuje na potwierdzenie wysokości dofinansowania przez Komisję Europejską.

****
Punkt Informacji Europejskiej (PIE) działa od maja 2001 roku początkowo w ramach Samodzielnego Referatu, a obecnie Wydziału Integracji Europejskiej. Celem PIE jest dostarczanie informacji na temat Unii Europejskiej, integracji Polski z UE, zmianach w przepisach prawnych po akcesji oraz gdyńskich projektach dofinansowywanych z UE. Ponadto PIE informuje o aktualnych możliwościach uzyskania funduszy unijnych, zapewnia fachową pomoc w szukaniu informacji oraz dostęp do biblioteczki z szeroką bibliografią.

Siedziba: Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia,
tel. 668-84-44,
fax. 622-31-37,
e-mail: pie@gdynia.pl, www.gdynia.pl

ikona