695 (304) 2005-02-25 - 2005-03-03

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 8359/IV/05 z dnia 01.02.2005 przyznał dotację Stowarzyszeniu Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni, ul. Armii Krajowej 26 na realizację zadania: Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej w okresie 01.02.2005 - 31.12.2007r., w następujących kwotach: 55.000 zł w roku 2005, 40.000 zł w roku 2006, 45.000 zł w 2007r.
***
PREZYDENT MIASTA GDYNI
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia :
1. Wykaz nr 427/05/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8387/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.02.2005 r., nieruchomości położonej przy ul.Spółdzielczej, obejmującej część działki nr 38/23 z KM 83 , o pow. 1 000 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Wykaz nr 432/05/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8491/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.02.2005 r., nieruchomości położonej przy ul. Górniczej, obejmującej część działki nr 178/20 oznaczonej na karcie mapy KM 22 obręb Wielki Kack , o pow. 110 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 31 grudnia 2005 roku.
3. Wykaz 426/05/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8386/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.02.2005 r., nieruchomości położonej przy ul. Świętopełka 59 A, obejmującej część działki nr 83/8 oznaczonej na karcie mapy KM 83, opow. 160 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4. Wykaz nr 428/05/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8400/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.02.2005 r., nieruchomości położonej przy ul. Świętopełka 59 A, obejmującej część działki nr 83/8 oznaczonej na karcie mapy KM 83 o pow. 140 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni - od 16.02.2005 r. do 09.03.2005 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Romanowskiego cz.dz.nr 169/21 k.m.14; przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 14.02.2005r. do 06.03.2005r.

***
ZARZĄDZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
w sprawie: przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni.
Działając na podstawie: art.7 ust.1 pkt.19, art.30 ust.2 pkt 4 i art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 r., z póź. zm.), w związku z art.15 ust. 3 i art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96 poz 873 z 2003 roku z póź. zm.), § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193, poz.1891 z 2003 r.), rozdz. 5 pkt.5 załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w Sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005, zrządza się co następuje:
§ 1
Przyznaje się dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni według załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2
Zobowiązania wynikające z niniejszego Zarządzenia w wysokości 242.008 złotych (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące osiem złotych ) zostały zabezpieczone w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2005 dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 – rezerwa celowa na realizację zadań organizacje pozarządowe.
§ 3
Sposób i termin przekazania dotacji oraz zasady realizacji poszczególnych zadań publicznych określają umowy.
§ 4
Osobą odpowiedzialną za merytoryczny nadzór nad zadaniami, na które przyznano dotacje jest Kierownik Samodzielnego Referat do Spraw Osób Niepełnosprawnych Alicja Gontarz.

*****
Prezydent Miasta Gdyni informuje:
O wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 260/2004/IV/M nieruchomości przeznaczonej do oddania na użytkowanie wieczyste do lat 99 wraz z przeniesieniem prawa własności do garażu na rzecz Najemcy w trybie bezprzetargowym przy ul. Batalionów Chłopskich w Gdyni – działka nr 908/129 o powierzchni 165m2, karta mapy km63 – obręb Gdynia- Zarządzenie Nr 8440/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04 lutego 2005r. Wykaz wraz z Zarządzeniem zostaje wywieszony na okres 21 dni od dnia 14 lutego 2005 r. do dnia 08 marca 2005r.
***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy: ul. Adm. J Unruga ,obejmującej część działki gruntu nr nr 970/12 , 970/4 ,970/3 o powierzchni 227 m2, oznaczonej na karcie mapy PG 15 , przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na targowisko z zlokalizowanymi przyczepami handlowymi. Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 17 lutego br. do 15 marca br.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ulicy:
 Witolda 24 oznaczonej na karcie mapy NR 95 obręb Gdynia jako działka nr 68/2 o powierzchni 772 m2. Wykaz nr 429/05/IV/M stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 8410/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 lutego br.
Okrzei 22 oznaczonej na karcie mapy NR 49 obręb Gdynia jako działka nr 901/2 o powierzchni 5 304 m2. Wykaz nr 430/05/IV/M stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 8420/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 lutego br. Wykazy wywieszone są na okres 21 dni od dnia 14 lutego 2005 roku do 7 marca br.
***
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10) ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie renowacji tablic rozkładów jazdy.
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych .
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Wadium: niewymagane.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (12,20 zł z VAT) można odebrać osobiściew siedzibie zamawiającego ( pok. nr 8) lub pocztą.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń tel.660 54 08 w godz. 10.00-13.00.
Termin i miejsce składania ofert: 8 marca br. godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert:8 marca br.godz.10.30, siedziba zamawiającego, pok. nr 10.
***
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10) ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie utrzymania w czystości rozkładów jazdy usytuowanych na wiatach, posterach reklamowych oraz na słupkach przystankowych w rejonie Gdynia-Centrum.
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia .
Wadium: niewymagane.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (12,20 zł z VAT) można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Zdzisław Leonarczyk - tel. 623 33 12 w godz. 10.00 - 13.00.
Termin i miejsce składania ofert: 17 marca br. godz.13.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 17 marca br. godz. 14.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 10.

***
Prezydenta Miasta Gdyni
informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic:
Dąbrowa i Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały nr XIII/263/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 r. Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Dąbrowa i Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od wschodu – od ulicy Wiczlińskiej na południe wzdłuż granicy terenów leśnych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, dalej ulicami: Goździkową, Cynamonową, Migdałową, wzdłuż granicy terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic: Warzywnej i Truskawkowej,
-od południa – obejmują tereny zieleni, lasów i zabudowy w rejonie ulic Migdałowej, Łanowej, po obu stronach projektowanej ulicy zbiorczej – Nowej Wiczlińskiej (z wyłączeniem tej ulicy),
-od zachodu – wzdłuż projektowanej ulicy zbiorczej,
-od północy – wzdłuż rzeki Kaczej, granicą ogródków działkowych i ulicą Wiczlińską do granicy lasu,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 22.02.2005 r. do 22.03.2005 r. w godz.1000 – 1400
w Wydziale Urbanistyki Urzędu Miasta Gdyni, ul. Partyzantów 42.
***
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.03.2005 r. o godz. 1500, w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
***
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia, nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu składającego uwagę oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2005 r.
***
Sprostowanie
W dniu 4 lutego br., Zarządzeniem nr 8430/05/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni, rozstrzygnięty został konkurs dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zajęć fakultatywnych związanych z realizowanym przez Miasto Gdynię przedsięwzięciem edukacyjnym - Gdyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Dotacje otrzymały:
- Fundacja "SENECTUS" na realizację zadań: "Artystyczna Jesień 2005" - warsztaty plastyczne dla seniorów w ramach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w wysokości 11.910 zł; "Lektorat języka angielskiego dla seniorów" w ramach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w wysokości 3.876 zł.
- Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA - Ognisko Gdynia na realizację zadania: Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku Oddział YMCA, w wysokości 52.050 zł.

***
Uwaga, organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień : Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w rejonach: Witomino, Wiczlino, Oksywie Dolne, Obłuże Stare w okresie od 01.04.2005r. do 30.06.2007r.
W ramach realizacji zadania wspierana będzie działalność socjoterapeutyczna na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym określona przez ogólne zasady kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne.
1. Przewidywane kwoty na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynoszą:
- dla świetlicy na Witominie
65.690 zł w 2005r.
87.470 zł w 2006r.
44.190 zł w 2007r.
- dla świetlicy na Wiczlinie
39.960 zł w 2005r.
52.780 zł w 2006r.
26.770 zł w 2007r.
- dla świetlicy na Oksywiu Dolnym
39.960 zł w 2005r.
52.780 zł w 2006r.
26.770 zł w 2007r.
- dla świetlicy na Obłużu Starym
39.960 zł w 2005r.
52.780 zł w 2006r.
26.770 zł w 2007r.
2. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność i nowatorskie podejście do realizacji programu dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym, koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współpraca z innymi podmiotami, posiadana baza lokalowa, kompetencje i kwalifikacje wychowawców oraz ich doświadczenie w pracy w placówce o charakterze socjoterapeutycznym, przygotowanie formalne organizacji pozarządowej do prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej.
3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz.1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl
4. Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
5. Pełne informacje o konkursie znajdują się w: Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia,
ul. 3 Maja 27/31, Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130.
6. Termin realizacji zadania ustala się: od 1 kwietnia 2005 roku do 30 czerwca 2007 roku.
7. Termin składania ofert ustala się do 23 marca 2005 roku do godziny 15.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 107).
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 24 stycznia 2005r.
9. Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona w: „Ratuszu”, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622 30 55 lub 622 00 41 wew.121– Wydział Zdrowia.