696 (305) 2005-03-04 - 2005-03-10

Informator Europejski Nr 101

Skorzystaj ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO na rzecz mieszkańców Gdyni

Istnieje możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej na projekty dotyczące Rozwoju Zasobów Ludzkich. Jeżeli Twoja organizacja, instytucja, szkoła, uczelnia, firma zamierza podjąć działania na rzecz mieszkańców Gdyni, to pracownicy Urząd Miasta Gdyni udzielą Ci szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskania środków. Istniej również możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń dla potencjalnych projektodawców.

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego zostały podzielone na odpowiednie działania tematyczne odpowiadające grupie osób, do których są kierowane. Wnioskodawca występuje zawsze na realizację działań, na rzecz konkretnej grupy odbiorców. Poniżej prezentujemy wybrane, przykładowe typy projektów, na które można uzyskać nawet do 100 % dofinansowania.

Przykładowe typy projektów możliwych do zrealizowania
na rzecz młodzieży:

opracowywanie i rozpowszechnianie informacji promującej źródła i miejsca dostępu do informacji o:
- ofertach i formach zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz w trzecim sektorze,
- możliwościach podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia,
- możliwościach uzyskania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- wolontariacie,
wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu pomoc młodzieży w wejściu na rynek pracy,
aktywizacja zawodowa młodzieży.

Przykładowe typy projektów możliwych do zrealizowania
na rzecz osób bezrobotnych:

promocja inicjatyw lokalnych wspomagających osoby długotrwale bezrobotne w ponownym wejściu na rynek pracy w tym akcje uświadamiające i kampanie informacyjne,
wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób bezrobotnych, poprzez doradztwo i szkolenia, prowadzące do uzyskania zatrudnienia,
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez: doradztwo, szkolenia, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://wup.gdansk.pl/ - zakładka Europejski Fundusz Społeczny.

Przykładowe typy projektów możliwych do zrealizowania
na rzecz osób niepełnosprawnych:

doradztwo/poradnictwo zwiększające potencjał zawodowy i możliwości uzyskania pracy przez osoby niepełnosprawne,
warsztaty psychologiczne ukierunkowane na zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych osób niepełnosprawnych, podnoszące zdolność do zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
szkolenia dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi:
rozwój i promocja usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, dla organizacji pozarządowych i innych usługodawców dla działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz innych usług zwiększających aktywność zawodową tych osób,
rozwijanie form i programów szkolenia osób niepełnosprawnych on-line,
działania służące tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi służących zwiększaniu możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych,
kampanie informacyjno – promocyjne zmierzające do zmiany postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych,
badania i ekspertyzy w obszarze rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym badania służące zindywidualizowaniu świadczonych usług.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.pfron.org.pl/ - zakładka Programy UE.

Przykładowe typy projektów możliwych do zrealizowania
na rzecz grup szczególnego ryzyka:

warsztaty obejmujące diagnozowanie potencjału zawodowego osób z grup szczególnego ryzyka, możliwości jego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji tych osób,
szkolenia dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające na celu przezwyciężanie problemów, którymi osoby te są obarczone, kształcące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i prowadzące do zwiększania samodzielności,
szkolenia i warsztaty edukacyjno – wychowawcze na rzecz młodzieży trudnej mające na celu powrót do nauki w celu zdobycia zawodu i usamodzielnienia się oraz zapobieganie wśród ludzi młodych dysfunkcjom społecznym, takim jak alkoholizm, narkomania, przestępczość,
kampanie promujące oraz inne działania wspierające wolontariat w zakresie integracji z rynkiem pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej (w tym pracowników organizacji pozarządowych i wolontariuszy) pracujących z osobami z grup szczególnego ryzyka.

Przykładowe typy projektów możliwych do zrealizowania
na rzecz reintegracji zawodowej kobiet:

kursy szkoleniowe dla kobiet - podnoszące ich kwalifikacje zawodowe,
kursy szkoleniowe dla kobiet z zakresu aktywizacji zawodowej,
szkolenia dla kobiet w zakresie rozwoju własnej działalności gospodarczej,
projekty badawcze i ekspertyzy mające na celu diagnozę zróżnicowania szans kobiet w dostępie do rynku pracy o zasięgu lokalnym (ujęcie regionalne),
doradztwo zawodowe dla kobiet,
doradztwo psychologiczne i prawne.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.efs.gov.pl/ .

Przykładowe typy projektów możliwych do zrealizowania
na rzecz pracowników firm:

szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw podwyższenie kwalifikacji, nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności – ogólne, jak i związane ze zmianami technologicznymi, w tym w systemie edukacji na odległość, kursy zawodowe w zakresie języków obcych, zastosowanie technologii informacyjnych,
studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw i kadry zarządzającej mające na celu podwyższenie lub zdobycie nowych kwalifikacji,
praktyczne szkolenia i staże dla pracowników przedsiębiorstw odbywane w jednostkach naukowych,
podwyższanie umiejętności i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy, np. o niskich kwalifikacjach.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.parp.gov.pl/efs_a.html

Inne przykładowe typy projektów, na które można uzyskać dofinansowanie:

szkolenia dla pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, w tym w zakresie języków obcych oraz wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
usługi doradcze wspomagające kształtowanie kariery zawodowej pracujących osób dorosłych,
usługi doradcze dla studentów,
praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wyższych, na kierunkach gdzie nie są one obligatoryjne, odbywające się w przedsiębiorstwach i mające na celu nabycie praktycznych umiejętności i poznanie specyfiki przyszłego zawodu,
badania i analizy sytuacji na regionalnym rynku pracy, w tym m.in. w zakresie przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż, przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowniczych, pożądanych usług szkoleniowych, zachodzących zmian w sektorze MŚP, rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz publikowanie wyników przeprowadzonych badań, analiz, ekspertyz.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://wup.gdansk.pl/ - zakładka Europejski Fundusz Społeczny.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bliższych informacji na temat możliwości pozyskania środków ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego prosimy o kontakt z Punktem Informacji Europejskiej tel. 66 88 444 lub e-mail: pie@gdynia.pl.