698 (307) 2005-03-18 - 2005-03-24

Informator Europejski Nr 102

EUROPASS - pomoc w poszukiwaniu pracy w UE

Od stycznia 2005 roku obywatele Unii Europejskiej, w tym Polacy, mogą ubiegać się o pracę w UE pokazując tzw. Europass, czyli zbiór dokumentów zawierający historię studiów, szkoleń i nabytych kwalifikacji posiadacza.
Europaszport ma ułatwić znalezienie pracy najlepiej odpowiadającej predyspozycjom kandydata. Ponadto ma sprzyjać kształceniu ustawicznemu - zdobywaniu i doskonaleniu kwalifikacji przez całe życie zawodowe.

Europaszport, to komplet pięciu ujednoliconych dokumentów, jednakowych dla wszystkich krajów członkowskich UE:

- życiorys, czyli ujednolicony format CV z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji i kompetencji. Jednolity europejski wzór dostępny jest na stronach internetowych Europejskiego Biura Doboru Personelu EPSO; http://europa.eu.int/epso/
- MobilPAss - dokument, w którym potwierdzane będą okresy nauki
i staże odbyte za granicą;
- świadectwo ukończenia studiów wyższych lub zawodowych, czyli tzw. suplement do dyplomu. Absolwenci będą, poczynając od tego roku otrzymywać nowy dyplom ukończenia studiów złożony z samego dyplomu i suplementu, w którym zawarte będą szersze informacje na temat np. poziomu wykształcenia czy programu kształcenia;
- portfolio językowe, zawierające informacje na temat znajomości języków obcych;
- suplement do świadectwa (dla tych, którzy nie mają wyższego wykształcenia) - dokument wydawany wraz ze świadectwem potwierdzającym odbyte kształcenie i szkolenie zawodowe.

W przyszłości europaszport będzie zawierać ponadto szczegółowy opis umiejętności komputerowych. Europass jest jednym z elementów realizacji tzw. strategii lizbońskiej. Ma ona służyć poprawie konkurencyjności gospodarki unijnej, pobudzaniu wzrostu i tworzeniu nowych i lepszych miejsc pracy.
W Polsce organizacją odpowiedzialną za wdrażanie EUROPASS-u będzie Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr - Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci - http://www.bkkk-cofund.org.pl

Dokładniejszy opis dokumentów znajduje się na stronach:
http://www.1praca.gov.pl/ue.php?id_cat=67&id_doc=3112 ;
http://www.menis.gov.pl/oswiata/istotne/europass.php


Konkurs PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza drugi konkurs o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytetu 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej
i społecznej", Działania 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" Schematu a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 10 marca 2005 r. do
4 kwietnia 2005 r. do godz. 12.00.

Wnioski powinny być przygotowane na podstawie "Wytycznych dla Beneficjentów" i złożone na formularzu znajdującym się w Generatorze Wniosków (wersja nie starsza niż 3.0.0.11) na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl lub http://www.efs.gov.pl .

"Wytyczne dla Beneficjentów" można pobrać ze stron internetowych jw. lub w 16 Oddziałach wojewódzkich PFRON (Oddział w woj. pomorskim - Gdańsk, ul. Bażyńskiego 32, tel. (58) 554 85 16, fax (58) 552 28 06.

Weryfikacja formalna wniosków o dofinansowanie realizacji projektu nastąpi w ciągu 14 dnia od daty zamknięcia konkursu. Komisja Oceny Projektów rozpocznie pracę w dniu 19 kwietnia 2005 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej PFRON: http://www.pfron.org.pl .

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Wydziału Wdrażania Programów Unii Europejskiej w Warszawie,
tel. (0 22) 652 90 25, e-mail: efs@pfron.org.pl oraz w Oddziałach wojewódzkich PFRON.


Konkurs dla szkół

ECORYS Nederland BV zaprasza do składania wniosków w konkursie na dotacje na zakup sprzętu dydaktycznego IT dla szkół i placówek kształcących w zakresie zawodowym, funkcjonujących na terenie (powiatów) województwa pomorskiego. W konsekwencji wzrośnie jakość oferty edukacyjnej szkół/placówek, a oferta będzie lepiej dopasowana do potrzeb rynku pracy. Budżet funduszu dotacji pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Do tej kategorii sprzętu dydaktycznego IT należą zarówno urządzenia komputerowe z peryferiami i multimediami oraz odpowiednim oprogramowaniem, jak i maszyny wspomagane rozwiązaniami informatycznymi.

O dotację ubiegać się mogą publiczne i niepubliczne szkoły, zespoły szkół i placówki zajmujące się edukacją zawodową na poziomie zasadniczym zawodowym, średnim i policealnym, funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego. W przypadku zespołu szkół
z udziału w konkursie wykluczone są licea ogólnokształcące. Wnioskodawcą, w imieniu szkoły/placówki ubiegającej się o dotację, jest organ prowadzący szkołę /placówkę.
Ponadto o dotację mogą ubiegać się wyłącznie szkoły i placówki, które uczestniczą w partnerstwie ze środowiskiem pracodawców lokalnych,
a zgłaszany projekt musi być ściśle powiązany z Programem Modernizacji Oferty Edukacyjnej przygotowanym dla szkoły lub placówki ubiegającej się o dotację i musi służyć realizacji tego Programu.

Dotacja nie może przekroczyć 98% kwalifikowanych kosztów netto projektu. Pozostała część kosztów projektu musi być finansowana ze środków Wnioskodawcy.
Kwoty przyznawanych dotacji na jeden projekt to: - kwota minimalna: 7.500 euro, - kwota maksymalna: 20.000 euro.

Pełna treść Wytycznych dla Wnioskodawców wraz z załącznikami dostępna jest na stronie http://www.pomorskiewunii.pl oraz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl .
Ostateczny termin składania wniosków upływa
29 kwietnia 2005 r. o godz. 16.00.


Promesa Ministra Kultury

Program "Promesa Ministra Kultury" ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury. Program polega na dofinansowaniu przez Ministra Kultury wkładu krajowego do wybranych projektów kulturalnych, realizowanych ze środków europejskich. Promesa Ministra Kultury to inaczej umowa przyrzeczenia o współfinansowaniu projektów realizowanych ze środków europejskich pod warunkiem ich wyboru do realizacji przez właściwe organy w ramach funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych, środków EFTA oraz innych środków europejskich.
W ramach Programu "Promesa Ministra Kultury" dofinansowane będą projekty z zakresu ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury kulturalnej oraz infrastruktury szkół i uczelni artystycznych, promocji twórczości, rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także międzynarodowe przedsięwzięcia kulturalne o charakterze europejskim, realizowane przy współudziale środków unijnych tj.:

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działań:
- 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna
- 1.4 Rozwój turystyki i kultury
- 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
- 3.1 Obszary wiejskie
- 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
- 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, działania:
- 2. 3 Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego

Mechanizmu Finansowego EOG, priorytetów:
- 3 Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego
- 5 Badania naukowe
Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III Programów Wspólnotowych (m.in. Kultura 2000).

Uprawnieni wnioskodawcy to:
państwowe i samorządowe instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły artystyczne I i II stopnia oraz uczelnie artystyczne, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, dla których działalność kulturalna jest podstawowym celem statutowym.

Nabór wniosków odbywa się sukcesywnie w ciągu całego roku do dnia 15 listopada 2005 roku.
Więcej informacji: http://www.mk.gov.pl .


Bezpłatnie dla MSP

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem informacji na temat możliwości dofinansowania ze środków unijnych mogą korzystać
z bezpłatnych usług informacyjnych instytucji:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A,
ul. Piwna 36/39,
tel. 058 301 13 41,
e-mail: sekretariat@arpg.gda.pl

Centrum Informacji Gospodarczej i Gdański Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy
ul. Matejki 6,
tel. 058 347 03 42,
e-mail: malg.m@swp.gda.pl.

Fundacja Gospodarcza,
ul. Olimpijska 2,
tel. 058 622 20 52 lub 622 60 17,
e-mail: fungos@fungo.com.pl

ikona