698 (307) 2005-03-18 - 2005-03-24

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO
na utrzymanie, konserwację i remonty bieżące fontanny miejskiej na Skwerze Kościuszki oraz poidełek usytuowanych na terenie miasta Gdyni w latach 2005 - 2008
Szczegółowy zakres robót określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.Oferty należy składać w terminie do 01.04.05 r do godz. 9:00 drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 8
2. Oferty zostaną otwarte komisyjnie w obecności oferentów w siedzibie Zamawiającego przy al. Zwycięstwa 96/98, pokój 102 (Ip.) w dniu 01.04.2005r. o godz. 12:00
3.Wydział prowadzący: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-382 Gdynia (tel. 668-83-28, faks 662-28-41, adres e-mail: wydz.gosp.komunalnej@miasto.gdynia.pl)
4.Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Oferentami jest inspektor Elżbieta Poniecka i inspektor Ilona Pawlak tel. 66 88 325
5.Opłata za dokumentację przetargową wynosi 20zł. płatne w kasie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (pok. 27) lub za zaliczeniem pocztowym.
6.Dokumentację przetargową można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, pok. nr 110
lub 109 (Ip.) lub za zaliczeniem pocztowym.
NIP Zamawiającego : 586-002-28-60
7.Okres realizacji: 25.04.2005 – 31.03.2008
8.Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
9.W przetargu mogą brać udział Oferenci którzy:
-spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.
-spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie w %: Cena ofertowa brutto za cały 3-letni okres realizacji umowy - 100%

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 10 ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 86 w Rumi i gminie Kosakowo, we wszystkie dni tygodnia, jednym autobusem miejskim niskopodłogowym. Zakres zamówienia: 200 340 wozokilometrów.
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Wadium: 8 210 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń - Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna -
tel.: (0-58) 660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).
Termin i miejsce składania ofert: 28 kwietnia 2005 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 28 kwietnia 2005 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.

Prezydent Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie,
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie remontu chodnika w ciągu ul. Świerkowej.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Wadium –1300,00 zł.
Pożądany termin realizacji - do 30 czerwca 2005 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena – 30zł) można odebrać w Wydziale Dróg, Al. Marszałka Piłsudskiego 18 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniona osoba do kontaktów z wykonawcami – inspektor Zbigniew Witkowiak, tel. 668 83 61 w godz. 8.00 – 16.00 .
Oferty należy składać w Wydziale Dróg, Al. Marszałka Piłsudskiego 18.
Termin składania ofert upływa dnia 1.04.2005 r. o godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 1.04.2005 r. o godz. 10.00 w Wydziale Dróg.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
Termin związania ofertą – 30 dni.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1.cena ryczałtowa - 75%
2.termin realizacji – 15%
3.okres gwarancji – 10%

Prezydenta Miasta Gdyni
informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały nr XIII/272/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003r. Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
-od północy wzdłuż północnych linii rozgraniczających ulic Armii Krajowej i Zawiszy Czarnego,
-od wschodu wzdłuż linii brzegowej morza i ciągu pieszego w przedłużeniu Bulwaru Nadmorskiego od ulicy Zawiszy Czarnego,
-od południa wzdłuż południowych linii rozgraniczających Al. Marszałka
Piłsudskiego i ulicy Ignacego Krasickiego,
-od zachodu wzdłuż zachodnich linii rozgraniczających ulicy Juliusza Słowackiego i ciągu pieszego w przedłużeniu tej ulicy,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 21.03.2005 r. do 19.04.2005 r., w godz. 10 00 – 14 00,
w Urzędzie Miasta Gdyni, ul. Partyzantów 42.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.03.2005 r., o godz. 15 00, w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia, nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu składającego uwagę oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2005 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń,
znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy:
- Bulwarze Nadmorskim , obejmującym część działki gruntu nr 32/10
o pow. 51 m² oznaczonej na KM 134 obręb Gdynia , przeznaczonej do wydzierżawienia na prowadzenie działalności handlowo -usługowej
w tymczasowym pawilonie na okres 1 roku.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od 04.03.2005 r. do 29.03.2005 r.

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 30.000 EURO
na wykonanie wewnętrznej klatki schodowej i remontu wraz
z przebudową pomieszczeń dla potrzeb Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ul Energetyków 13a 81-184 Gdynia tel.: recepcja 6271005 biuro 6271006
Wymagany termin realizacji: 25.04.2005 r.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy odebrać w siedzibie zamawiającego – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdyni.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 24.03.2005r. do godziny 9.00. w pokoju dyrektora. Koperta powinna być oznaczona “Przetarg nieograniczony na wykonanie wewnętrznej klatki schodowej i remontu wraz z przebudową pomieszczeń dla potrzeb Szkolnego Schroniska Młodzieżowego”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 24.03.2005r.
o godzinie 10.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Koszt materiałów przetargowych wynosi 20,-zł. Kryteria wyboru oferty
i ich znaczenie: cena 90%, termin realizacji 10%.


Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatków do pracy:
- w Wydziale Urbanistyki na stanowisko inspektora w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.
Do obowiązków pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należeć będzie:
-prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego, a w tym postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
-przygotowywanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
-prowadzenie rejestrów wydanych decyzji.
Wymagane wykształcenie: wyższe – architekt
Wymagania konieczne:
- przynależność do izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów,
- co najmniej 3-letni staż pracy,
- umiejętność pracy na komputerze w programie MS Office.
Wymagania pożądane:
-doświadczenie w pracy w administacji,
-umiejętność pracy w programie AutoCad,
-gruntowa znajomość i umiejętność stosowania prawa w zakresie związanym z przygotowaniem projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i prowadzeniem postępowań administracyjnych.
Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
- aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
- oświadczenie kandydatka o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny
- w Wydziale Dochodów na stanowisko poborcy w pełnym wymiarze czasu pracy w Referacie Egzekucji Administracyjnej.
Do obowiązków pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należeć będzie:
pobór zaległości podatkowych i innych opłat w zobowiązaniach.
Wymagane wykształcenie: wyższe – Wydział Prawa i Administracji- kierunek Administracja.
Wymagania pożądane: staż pracy minimum 3 lata, znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym: administracji, sumiennośc i dyspozycyjność, umiejętność współpracy w zespole, konieczne jest posiadanie samochodu, wskazana praktyka w organie egzekucji.
Wymagane dokumenty: kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, życiorys i list motywacyjny, oświadczenie o niekaralności, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
Oferty prosimy składać lub przesyłać do 25 marca 2005r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni Wydział Kadr i Szkoleń (pokój 436) al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia. z dopiskiem „oferta pracy – inspektor” lub „poborca”.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-58) 668 86 90 lub 91.

Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydata do pracy:
I w Wydziale Budynków na stanowisku inspektora ds. instalacji sanitarnych
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do obowiązków pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należeć będzie:
- nadzór nad eksploatacją instalacji sanitarnych w budynkach komunalnych,
- kontrola stanu instalacji i planowanie remontów instalacji w budynkach i lokalach
mieszkalnych komunalnych i użyteczności publicznej,
- rozliczanie i weryfikacja kosztorysów remontowych,
- kontrola prawidłowości rozliczeń kosztów eksploatacji w zakresie ciepła, wodno-kanalizacyjnym,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego,
- udział w przeglądach budynków, wydawanie opinii technicznych,
- udział w odbiorze końcowych robót remontowych i modernizacyjnych
- udział w postępowaniach wynikających z ustawy – prawo zamówień publicznych
Wymagane wykształcenie: wyższe, techniczne, budowlane o specjalności : instalacja sanitarna.
Wymagania konieczne :
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w branży sanitarnej (uprawnienia wykonawcze lub projektowe)
- przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Wymagania dodatkowe :
- umiejętność kosztorysowania
- obsługa programów komputerowych dotyczących kosztorysowania
i projektowania
- obsługa urządzeń biurowych
Wymagania pożądane :
- znajomość języka obcego ( np. angielski )
- posiadanie prawa jazdy na samochody osobowe
Wymagane dokumenty i zaświadczenia :
-aktualne zaświadczenie do przynaleźności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.
Oferty prosimy składać lub przesyłać do dnia 25 marca 2005 roku pod Wydział Kadr i Szkoleń ( pokój 436) ul. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 GDYNIA z dopiskiem „ oferta pracy – „inspektor ds. instalacji sanitarnych”.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. ( 0-58) 668 86 90 lub 91.


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert
(Zarządzenie Nr 8815/05/IV z dnia 8 marca 2005r.) dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich, z terminem składania wniosków do dnia 20.04.2005 r. do godz. 15.00
W ramach realizacji zadania: upowszechniania i ochrony wolności
i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, dotowane będzie prowadzenie nieodpłatnych porad obywatelskich, zgodnie ze standardami Związku Biur Porad Obywatelskich dla mieszkańców Gdyni mających na celu uświadomienie i pomoc mieszkańcom Gdyni w zakresie przysługujących im praw i obowiązków oraz szkolenia i działania informacyjne na rzecz Punktów Informacji Obywatelskiej funkcjonujących w dzielnicach Gdyni.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 12.05.2005r.
i zakończy do 12.05.2007r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest, art.13 w związku z art.4 ust.1 pkt.18 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96 poz 873 z 2003 roku z póź. zm.), rozdz. 5 pkt.13.8b załącznika do Uchwały
nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005( WDU z dnia 6 grudnia 2004r., NR 149, poz.2747 z późn.zm.), Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarcza podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczna i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr193, poz.1891). Wzór oferty można pobrać w Biurze Prezydenta (Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych) lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl
Do oferty należy dołączyć : sprawozdanie finansowe za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego ( ważny trzy miesiące) lub innego rejestru – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza radcę prawnego lub przedstawiciela organizacji upoważnionego do składania oświadczeń woli, statut oraz ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a)merytoryczna wartość oferty (w tym: efektywne poradnictwo w zakresie przysługujących klientom praw i dostępnych możliwości, udzielanie porad ukierunkowane na wzmocnienie i usamodzielnienie klienta),
b)dostępność BPO – czas pracy biura;
-planowana liczba klientów
c)aktywność rozumiana jako prowadzenie kampanii informacyjnych o działalności biura oraz sposób docierania do osób potrzebujących;
d)kwalifikacje i doświadczenie kadry zarządzającej oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonanie zadania,
e)wykorzystanie nowoczesnych technologii,
f)koszty realizacji zadania a w szczególności zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych, wkład pracy i zaangażowanie wolontariuszy,
g)współpraca podczas realizacji zadania z innymi podmiotami publicznymi i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi:
-w roku 2005 – 70. 000
-w roku 2006 - 80.000
-w roku 2007 – 30. 000
Dotacja zostanie udzielona tylko jednemu podmiotowi na realizację wyżej opisanego zadania.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 05. 05. 2005r
Organizacji, która zostanie wybrana, Gmina Miasta Gdynia, użyczy na okres realizacji zadania lokal przy ul. Traugutta 2.
Na realizację zadań związanych z prowadzeniem nieodpłatnych porad obywatelskich dla mieszkańców Gdyni w roku 2004 Miasto przeznaczyło kwotę 51.000 zł oraz 15.000 zł na szkolenia dla wolontariuszy punktów informacji obywatelskiej.
Oferty można konsultować i składać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych : 81 –364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31 (tel. 6218098, 6613541), w godzinach 9.00 – 17.00.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert (Zarządzenie Nr 8652/05/IV/P
z dnia 1 marca 2005 r.) mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wspieranie zadań
z zakresu działalności teatralnej z terminem składania wniosków do dnia 1 kwietnia 2005 r do godz.16.00.
Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 oraz
art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r., z późn. zm.) oraz rozdziału 5 ust. 13 pkt 13.1 Załącznika do Uchwały
Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. roku
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005” (MRMG z dnia 4 listopada 2004 r. Nr 58, poz. 307).
W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu działalności teatralnej, tj.: cykle, przeglądy i festiwale teatralne.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 maja 2005 roku
i zakończy nie później niż 31 grudnia 2005 roku.
Przewidywana kwota na realizację zadań w 2005 roku objętych ogłoszonym konkursem wynosi 40.000 zł, przy czym zakłada się, że alokacja środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań nie może być większa niż 70% całości budżetu zadania.
Dotacje nie mogą być udzielone na: przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891 z 2003 r.).
Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl. Do oferty należy dołączyć:: sprawozdanie merytoryczne i finansowe
z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (ważny 3 miesiące) lub inne dokumenty potwierdzające osobowość prawną wnioskodawcy, statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Każda organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert. Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: merytoryczna wartość oferty, nowatorskie podejście do realizowanego zadania, możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, budżet zadania, a w nim: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy wolontariuszy, możliwość wykonania, tzn.: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, doświadczenie podmiotu oraz osób bezpośrednio realizujących zadanie w realizacji podobnych zadań.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: przygotowane na obowiązującym formularzu, prawidłowo wypełnione, zawierające komplet niezbędnych załączników, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 11 kwietnia 2005 roku. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
Na realizacje zadań z zakresu kultury związanych z realizacją cykli, przeglądów i festiwali teatralnych Miasto Gdynia przeznaczyło w 2004 roku następujące kwoty: Organizacja VII Festiwalu Szekspirowskiego – 12.000 zł. Przewidywana kwota na realizację zadań w 2005 roku objętych ogłoszonym konkursem wynosi 40.000 zł. przy czym zakłada się możliwość przyznania więcej niż jednej dotacji.
Oferty można konsultować i składać w Wydziale Kultury, Rekreacji
i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: Al. Zwycięstwa 98/98
(tel. 668-81-71, 668-81-72), pok. 136, w godz. 8.00-16.00.
****
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert (Zarządzenie 8653/05/IV/P
z dnia 1 marca 2005 r.) mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wspieranie zadań
z zakresu kultury z terminem składania wniosków do dnia 1 kwietnia 2005 r do godz. 16.00
Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r., z późn. zm.) oraz rozdziału 5 ust. 13 pkt 13.1 a oraz 13.1 b Załącznika do Uchwały Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 2004 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005” (MRMG
z dnia 4 listopada 2004 r. Nr 58, poz. 3).
W ramach konkursu wspierane będą następujące przedsięwzięcia: organizacja wystaw, koncertów, występów artystycznych, festynów, konkursów, dyskusji i prelekcji; kultywowanie lokalnej tradycji – gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej; wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 maja 2005 roku i zakończy nie później niż 31 grudnia 2005 roku.
Przewidywana kwota na realizację zadań w 2005 roku objętych ogłoszonym konkursem wynosi 30.000 zł, przy czym zakłada się, że alokacja środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań nie może przekroczyć 3.000 zł. i nie może być większa niż 70% całości budżetu zadania.
Dotacje nie mogą być udzielone na: przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891 z 2003 r.).
Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl. Do oferty należy dołączyć:: sprawozdanie merytoryczne i finansowe
z działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (ważny 3 miesiące) lub inne dokumenty potwierdzające osobowość prawną wnioskodawcy, statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Każda organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert. Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: merytoryczna wartość oferty, nowatorskie podejście do realizowanego zadania, możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, budżet zadania, a w nim: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy wolontariuszy, współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania, możliwość wykonania, tzn.: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, doświadczenie podmiotu oraz osób bezpośrednio realizujących zadanie w realizacje zadań z zakresu kultury.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: przygotowane na obowiązującym formularzu, prawidłowo wypełnione, zawierające komplet niezbędnych załączników, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 11 kwietnia 2005 roku. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
Na realizacje zadań z zakresu kultury związanych z organizacją wystaw, koncertów, występów artystycznych, festynów, konkursów, dyskusji i prelekcji, kultywowaniem lokalnej tradycji – gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej, oraz wydawaniem niskonakładowych niekomercyjnych publikacji z wykorzystaniem różnych nośników zapisu Miasto Gdynia przeznaczyło w 2004 roku następujące kwoty: Organizacja imprezy pn. „Kaziuk’2004” – 4.300 zł, Działalność Zespołu Pieśni i Tańca „Gdynia” – 4.000 zł, Działalność Ośrodka Kultury Kaszubsko – Pomorskiej – 3.500 zł, Działalność Chóru Męskiego „Dzwon Kaszubski” - 4.000 zł, Wystawy artystyczne Koła Plastyków – 2.000 zł, Koncerty muzyki organowej i kameralnej – 9.000 zł, Prowadzenie wystaw patriotycznych - 2.500 zł, Prowadzenie prelekcji – wykładów o Starej Gdyni – 800 zł, Wydanie kwartalnika „Gdińsko Kleka” – 2.500 zł, Wydanie biuletynu informacyjnego „Rodowód” – 4.212 zł, Wydanie folderu Chóru „Symfonia” – 2.000 zł, II Festiwal Muzyki Dawnej „Anima Musica” – 5.000 zł, Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic – 2.000 zł, Wyrównywanie szans poprzez edukację kulturalną – 1.300 zł.
Przewidywana kwota na realizację zadań w 2005 roku objętych ogłoszonym konkursem wynosi 30.000 zł. przy czym zakłada się możliwość przyznania dotacji na dofinansowanie więcej niż jednego zadania.
Oferty można konsultować i składać w Wydziale Kultury, Rekreacji
i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: Al. Zwycięstwa 98/98 (tel. 668-81-71,
668-81-72), pok. 136, w godz. 8.00-16.00.
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert
mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania
z zakresu profilaktyki uzależnień: Prowadzenie psychologiczno-pedagogicznego punktu konsultacyjnego w dzielnicy Witomino.
W ramach realizacji zadania wspierana będzie działalność dotycząca edukacji i poradnictwa dla rodziców, opiekunów prawnych i wychowawców służąca przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gdyni, a określona przez ogólne zasady kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.
Dotacje nie mogą być udzielane na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Przewidywane kwoty na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem to:
-2005 r.: 15.000,- zł brutto
-2006 r.: 15.000,- zł brutto .
Złożona oferta powinna prezentować konkretne przedsięwzięcie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 01.05.2005 r. i zakończy najpóźniej do 31.08.2006 r., a ponadto musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29.10.2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) ) i powinna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania.
Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl
Do oferty ponadto należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok ( w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), REGON, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające osobowość prawną podmiotu (aktualne 3 m-ce), statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, oświadczenie o dostępie do miejsca realizacji zadania na cały okres jego realizacji oraz kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje osób bezpośrednio prowadzących punkt psychologiczno-pedagogiczny.
Oferty należy składać w postaci wydruku komputerowego oraz zapisu na dyskietce w terminie do dnia 18.04.2005 r. do godz. 1100 w Wydziale Zdrowia, Gdynia ul. Legionów 130 (pok. 104). Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1)koszty realizacji zadania, w tym wysokość wkładu własnego i z innych źródeł:
2)doświadczenie w realizacji tego typu projektu oraz kwalifikacje osób bezpośrednio zajmujących się realizacją zadania
3)miejsce realizacji projektu (posiadana baza lokalowa )
4)atrakcyjność proponowanych działań,
5)przewidywana ilość osób objętych ofertą.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26.04.2005 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.
W 2004 r. na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju przeznaczono:
1)program pn. „Psychologiczno-pedagogiczny punkt konsultacyjny”: 15.000,-
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Katarzyna Janiszewska, tel. 620-89-71 lub 622-00-41 wew. 317 – Wydział Zdrowia.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni unieważnił 08.03.2005r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień : Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w rejonach: Witomino, Wiczlino, Oksywie Dolne, Obłuże Stare z terminem realizacji od 01.04.2005r. do 30.06.2007r.
Z dniem 15.03.2005r. Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień : Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w rejonach: Witomino, Wiczlino, Oksywie Dolne, Obłuże Stare z terminem realizacji od 01.05.2005r. do 30.06.2007r.
W ramach realizacji zadania wspierana będzie działalność socjoterapeutyczna na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym określona przez ogólne zasady kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne.
1. Przewidywane kwoty na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynoszą:
- dla świetlicy na Witominie 70.870 zł w 2005r.
105.710 zł w 2006r.
53.310 zł w 2007r.
- dla świetlicy na Wiczlinie
44.996 zł w 2005r.
66.028 zł w 2006r.
33.394 zł w 2007r.
- dla świetlicy na Oksywiu Dolnym
46.836 zł w 2005r.
68.788 zł w 2006r.
34.744 zł w 2007r.
- dla świetlicy na Obłużu Starym
44.996 zł w 2005r.
66.028 zł w 2006r.
33.394 zł w 2007r.
Dla poszczególnych rejonów ustala się następującą ilość dzieci i młodzieży: Witomino – 36 dzieci, Wiczlino – 24 dzieci, Oksywie Dolne – 24 dzieci, Obłuże Stare – 24 dzieci.
2. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność i nowatorskie podejście do realizacji programu dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym, koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współpraca z innymi podmiotami, posiadana baza lokalowa, kompetencje i kwalifikacje wychowawców oraz ich doświadczenie w pracy w placówce o charakterze socjoterapeutycznym, przygotowanie formalne organizacji pozarządowej do prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej.
3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz.1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl
4. Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
5. Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.4 ust. 1 pkt. 5, art.5 ust. 4 pkt 2, art. 13 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdział 5 ust.13.3 pkt c Załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok” (M RMG z dnia 04.11.2004 Nr 58 poz. 307).
6.W roku 2004 na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych Miasto Gdynia przeznaczyło 1.060.361 zł w tym:
1. Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy ul. Chwarznieńskiej 2 i ul. Wiczlińskiej 93”- 173.695,-
2.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Nagietkowej 73”- 75.000,-
3.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Abrahama 82”- 46.870,-
4.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Morskiej 89”- 36.000,-
5.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Maciejewicza 11”- 65.057,-
6.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Żeglarzy 5”- 68.534,-
7. Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. L.Staffa 10 ”- 49.500,-
8.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Leszczynki 177”- 46.750,-
9.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Unruga 150”- 51.160,-
10.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Chabrowej 43”- 65.000,-
11.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Morskiej 192”- 65.000,-
12.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Cechowej 22”- 65.000,-
13. Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i Osrodków Terapii Środowiskowej przy ul. Płk. Dąbka 52”- 85.050,-
14.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Opata Hackiego 17”- 109.640,-
15.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Cylkowskiego 5”- 30.820,-
16.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Portowej 2”- 27.285,-
7. Pełne informacje o konkursie znajdują się w: Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31, Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130.
8. Termin składania ofert ustala się do 18 kwietnia 2005 roku do godziny 15.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 107).
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 22 kwietnia 2005r.
10. Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona w: „Ratuszu”, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Profilaktyka uzależnienia od alkoholu poprzez aktywność rekreacyjno-sportową, zajęcia artystyczne.
W ramach realizacji niniejszego zarządzenia dotowana będzie działalność:
1.Profilaktyka uzależnienia od alkoholu poprzez zajęcia rekreacyjno-sportowe i artystyczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdyni, w szczególności dotkniętych pośrednio lub bezpośrednio chorobą alkoholową.
Dotacje nie mogą być udzielane na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 i 16 oraz art. 5 ust. 4 pkt b Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z 2003 r. z późn. zm.), Rozdz. 5 ust. 13.3 pkt d Załącznika do Uchwały Nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.” (MRM z dnia 31.12.2003 r., nr 28, poz. 283), w związku art. 41 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz.1231 z 2002 r. z późn. zm.).
Przewidywana ogółem kwota na realizację zadania to 100.000 zł brutto.
Złożona oferta powinna prezentować konkretne przedsięwzięcie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 01.05.2005 r. i zakończy najpóźniej do 31.12.2005 r., a ponadto musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29.10.2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891). W szczególności powinna zawierać:
1)szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2)termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3)kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4)informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
5)deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania oraz inne informacje dotyczące zadania a wymienione w wspomnianym rozporządzeniu. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl
Do oferty ponadto należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok ( w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), REGON, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające osobowość prawną podmiotu (aktualne 3 m-ce), statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz oświadczenie o dostępie do miejsca realizacji zadania na cały okres jego realizacji. Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów na realizację każdego z zadań, bez względu na ilość składanych ofert. Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów lub złożenie ich w formie niezgodnej z wyżej określonymi wymogami stanowi podstawę odrzucenia oferty. Zleceniodawca może dokonać wyboru jednej lub kilku ofert dotyczących realizacji zadania.
Jeden oferent może złożyć oferty obejmujące jeden lub kilka programów realizujących zadanie: Profilaktyka uzależnienia od alkoholu poprzez aktywność rekreacyjno-sportową, zajęcia artystyczne.
Oferty należy składać w postaci wydruku komputerowego oraz zapisu na dyskietce w terminie do dnia 11.04.2005 r. do godz. 1000. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Prezydent Miasta na podstawie opinii Komisji Oceniającej dokona wyboru ofert na realizację, którym zostaną udzielone dotacje.
Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1)koszty realizacji zadania, w tym wysokość wkładu własnego i z innych źródeł:
2)doświadczenie w realizacji tego typu projektu:
3)miejsce realizacji projektu (posiadana baza wyposażona w sprzęt niezbędny do realizacji projektu)
4)przewidywana ilość osób objętych ofertą:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.04.2005 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.
W 2004 r. na realizację zadań z zakresu Profilaktyki uzależnienia od alkoholu ogółem przeznaczono 118.123 zł brutto, w tym:
1)program pn. „Wakacje na dworcu bez żebrania i prostytucji" 15.000,-
2)program pn. „Program profilaktyczny – wychowanie przez aktywność sportową - pływanie” 20.000,-
3)program pn. „Gdyńska Abstynencka Liga Piłki Nożnej sezon 2004" 12.000,-
4)program pn. „Program działalności rekreacyjno-sportowej Gdyńskiego Abstynenckiego Koła Rekreacyjno-Sportowego PROFIT na rok 2004” 3.000,-
5)program pn. „Judo jako sport pożytecznym sposobem spędzania czasu i kształtowania pozytywnych postaw wśród młodzieży (Grabówek, Chylonia, Wzgórze Św. Maksymiliana” 5.200,-
6)program pn. „Młodzieżowe warsztaty środowiskowe – 2004 (kontynuacja)” 16.000,-
7)program pn. „Nauczmy się żyć razem – zespół wyjazdów integracyjnych 2004” 7.100,-
8)program pn. „Zimowisko w Gorcach z realizacją programu Poprawa komunikacji międzyludzkiej jako forma profilaktyki środowiskowej ” 8.000,-
9)program pn. „Żagloterapia jako sposób edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi” 14.535,-
10)program pn. „Sport przeciw patologiom” 17.288,-
Oferty można konsultować, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pok. 104 (tel. 620-89-71), w godzinach 830- 1530. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych jest Katarzyna Janiszewska.

ikona