700 (309) 2005-04-01 - 2005-04-07

Ogłoszenia

PREZYDENT MIASTA GDYNI
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących w Gdyni, obejmującym zakresem swoich działań: prowadzenie usług asystencko-lektorskich w różnych sytuacjach życiowych osób ociemniałych, prowadzenie biblioteki książki mówionej z bieżącym uzupełnianiem księgozbioru, udzielanie informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach, prowadzenie szkoleń w zakresie nauki czynności dnia codziennego, prowadzenie spotkań grupy wsparcia dla osób niewidomych i członków ich rodzin.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem: 110 000 zł.
Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3-go Maja 27/31.
Termin realizacji zadania od 20 maja 2005r. do 30 kwietnia 2008 r.
Termin składania ofert ustala się na 26 kwietnia 2005 r. do godziny 10.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 6 maja 2005 r.
Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona w „Ratuszu”, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Osobą uprawnioną do udzielenia informacji na temat konkursu jest Alicja Gontarz, tel. (058) 66 88 790, Referat ds. Osób Niepełnosprawnych, pok. 114a Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały nr XIII/265/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003r. Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od wschodu – od ul. Wiczlińskiej na północ wzdłuż granicy terenów leśnych Trójmiejsckiego Parku Krajobrazowego,
- od północy – wzdłuż granicy terenów leśnych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, doliny potoku Wiczlińskiego, następnie przecina ul. Wiczlińską, dalej wzdłuż południowych granic działek przy ul. Wiczlińskiej do ul. Suchej,
- od zachodu – wzdłuż ul. Suchej, granicą lasów do doliny rzeki Kaczej,
- od południa – wzdłuż doliny rzeki Kaczej do granicy ogrodów działkowych, następnie wzdłuż ogrodów działkowych, ul. Suchej i ul. Wiczlińskiej do granicy terenów leśnych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 04.04.2005 r. do 02.05.2005 r., w godz. 10 00 – 14 00, w Wydziale Urbanistyki Urzędu Miasta Gdyni, ul. Partyzantów 42.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.04.2005 r., o godz. 15 00, w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w sali nr 105
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia, nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu składającego uwagę oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2005r.

Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek


OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XXIX/669/05 z dnia 23.03.2005 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od południowego – wschodu – wzdłuż ul. Rdestowej,
- od południowego – zachodu – wzdłuż projektowanej ulicy zbiorczej (Nowej Wiczlińskiej) i ul. Łanowej,
-od północnego – zachodu – obejmuje tereny leśne położone w obrębie geodezyjnym Kolonia 12,
-od północnego – wschodu – obejmuje teren obecnego targowiska wraz z przyległymi terenami mieszkalnymi i leśnymi.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski na piśmie należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, lub w Urzędzie Miasta Gdyni w Kancelarii Ogólnej pok. nr 8 w terminie do dnia 18 kwietnia 2005 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 44
tel./fax 782 01 20; 782 01 21; 782 01 24
http://republika.pl/mops_gdynia;
e-mail: sekretariat@mopsgdynia.neostrada.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mebli
do działów i jednostek podległych MOPS w Gdyni
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Termin realizacji : trzy tygodnie od daty podpisania umowy
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego - pokój 515 (V piętro)
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju 519. Koperta powinna być oznaczona „Przetarg nieograniczony na dostawę mebli do działów i jednostek podległych MOPS w Gdyni.”
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest:
Podinspektor ds. zamówień publicznych Magdalena Wawrzyniak, pokój 515. tel. 782-01-20 wewn. 51
Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2005 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 19.04.2005 r.
o godz. 10.00.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy - prawo zamówień publicznych,
nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1-2 tejże ustawy,
spełniają wymagania określone w specyfikacji.
Termin związania z ofertą: 30 dni
Kryteria oceny: cena oferty - 100 %

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
(ul. Zakręt do Oksywia 10)
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 144 w Sopocie, w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), jednym autobusem miejskim niskopodłogowym. Zakres zamówienia: 104 400 wozokilometrów.
Termin realizacji: od 01 sierpnia 2005 roku do 31 lipca 2008 roku.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Wadium: 4 416 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: (0-58) 660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).
Termin i miejsce składania ofert: 24 maja 2005 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 24 maja 2005 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10) ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie renowacji tablic rozkładów jazdy.
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Wadium: nie wymagane.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (12,20 zł z VAT) można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń - tel.: (0-58) 660-54-08 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).
Termin i miejsce składania ofert: 12 kwietnia 2005 roku godz. 10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 12 kwietnia 2005 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 10.


Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni ul. Energetyków 13 a
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:
Samochodu ciężarowego Renault Kangoo Kan. RN 75U, nr rejestracyjny GA 65359 rok produkcji: 1998, ładowność: 580, nadwozie zamknięte , pojemność silnika 1390 cm , moc silnika 55 kW, rodzaj napędu : przedni silnika 1390 cm, przebieg 74.200 km. liczba miejsc 5.
Wyposażenie dodatkowe: autoalarm, lakier metalizowany / perłowy/, Radioodtwarzacz, katalizator spalin
wraz z przyczepą samochodową nr rejestracyjny GA 82438 SAN o ładowności 550 kg., rok produkcji 1998
Cena wywoławcza samochodu 13,500 zł.
Cena przyczepy 1000 zł.
Łączna wartość przedmiotu sprzedaży 14.500 zł.
Kryterium oceny ofert: cena oferowana – 80%, termin płatności – 20%
Przetarg odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni ul. Energetyków 13 a , dnia 07 kwietnia 2005 r. o godz. 9:00
Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg” należy złożyć w pokoju nr 3 do dnia 14 marca 2005 r. do godz. 8:30.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferowana cena jest ceną brutto.
Osoba upoważniona do kontaktowania się z oferentem: Maria Borkowska pok. Nr 3 tel. 621-66-13 lub 627-75-19
Samochód można oglądać w siedzibie ZSBO / parking/ w godz. od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.
ZSBO zastrzega sobie prawo wyboru oferty lub odstąpienia od sprzedaży.

PREZYDENT MIASTA GDYNI
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazu nieruchomości nr 453/05/IV/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8760/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.03.2005 r., nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej (wejście na molo), ul. Przebendowskich, Al. Zjednoczenia (Skwer Kościuszki) przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony od 1 czerwca 2005 r. do 15 września 2005 r. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na prowadzenie handlu obwoźnego ze stoiska rozbieralnego w każdym czasie, z wyłączeniem gastronomii i handlu środkami spożywczymi.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert
(Zarządzenie Nr 8815/05/IV z dnia 8 marca 2005r.)
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na realizację zadania: Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich,
z terminem składania wniosków do dnia 20.04.2005 r. do godz. 15.00
W ramach realizacji zadania: upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, dotowane będzie prowadzenie nieodpłatnych porad obywatelskich, zgodnie ze standardami Związku Biur Porad Obywatelskich dla mieszkańców Gdyni mających na celu uświadomienie i pomoc mieszkańcom Gdyni w zakresie przysługujących im praw i obowiązków oraz szkolenia i działania informacyjne na rzecz Punktów Informacji Obywatelskiej funkcjonujących w dzielnicach Gdyni.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 12.05.2005r. i zakończy do 12.05.2007r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest, art.13 w związku z art.4 ust.1 pkt.18 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96 poz 873 z 2003 roku z póź. zm.), rozdz. 5 pkt.13.8b załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005( WDU z dnia 6 grudnia 2004r., NR 149, poz.2747 z późn.zm.), Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarcza podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczna i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr193, poz.1891). Wzór oferty można pobrać w Biurze Prezydenta (Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych) lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl
Do oferty należy dołączyć : sprawozdanie finansowe za ubiegły rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego ( ważny trzy miesiące) lub innego rejestru – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza radcę prawnego lub przedstawiciela organizacji upoważnionego do składania oświadczeń woli, statut oraz ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) merytoryczna wartość oferty (w tym: efektywne poradnictwo w zakresie przysługujących klientom praw i dostępnych możliwości, udzielanie porad ukierunkowane na wzmocnienie i usamodzielnienie klienta),
b)dostępność BPO – czas pracy biura;
-planowana liczba klientów
c)aktywność rozumiana jako prowadzenie kampanii informacyjnych o działalności biura oraz sposób docierania do osób potrzebujących;
d)kwalifikacje i doświadczenie kadry zarządzającej oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonanie zadania,
e) wykorzystanie nowoczesnych technologii,
f) koszty realizacji zadania a w szczególności zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych, wkład pracy i zaangażowanie wolontariuszy,
g)współpraca podczas realizacji zadania z innymi podmiotami publicznymi i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi:
-w roku 2005 – 70. 000
-w roku 2006 - 80.000
-w roku 2007 – 30. 000
Dotacja zostanie udzielona tylko jednemu podmiotowi na realizację wyżej opisanego zadania.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 05. 05. 2005r
Organizacji, która zostanie wybrana, Gmina Miasta Gdynia, użyczy na okres realizacji zadania lokal przy ul. Traugutta 2.
Na realizację zadań związanych z prowadzeniem nieodpłatnych porad obywatelskich dla mieszkańców Gdyni w roku 2004 Miasto przeznaczyło kwotę 51.000 zł oraz 15.000 zł na szkolenia dla wolontariuszy punktów informacji obywatelskiej.
Oferty można konsultować i składać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych : 81 –364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31 (tel. 6218098, 6613541), w godzinach 9.00 – 17.00.


Uwaga, organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień : Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w rejonach: Witomino, Wiczlino, Oksywie Dolne, Obłuże Stare z terminem realizacji od 01.05.2005r. do 30.06.2007r.
Pełne informacje o konkursie znajdują się w: Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31, Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Prowadzenie psychologiczno-pedagogicznego punktu konsultacyjnego w dzielnicy Witomino.
W ramach realizacji zadania wspierana będzie działalność dotycząca edukacji i poradnictwa dla rodziców, opiekunów prawnych i wychowawców służąca przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gdyni, a określona przez ogólne zasady kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.
Dotacje nie mogą być udzielane na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Przewidywane kwoty na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem to:
- 2005 r.: 15.000,- zł brutto
- 2006 r.: 15.000,- zł brutto .
Złożona oferta powinna prezentować konkretne przedsięwzięcie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 01.05.2005 r. i zakończy najpóźniej do 31.08.2006 r., a ponadto musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29.10.2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) ) i powinna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania.
Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl
Do oferty ponadto należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok ( w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), REGON, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające osobowość prawną podmiotu (aktualne 3 m-ce), statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, oświadczenie o dostępie do miejsca realizacji zadania na cały okres jego realizacji oraz kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje osób bezpośrednio prowadzących punkt psychologiczno-pedagogiczny.
Oferty należy składać w postaci wydruku komputerowego oraz zapisu na dyskietce w terminie do dnia 18.04.2005 r. do godz. 1100 w Wydziale Zdrowia, Gdynia ul. Legionów 130 (pok. 104). Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) koszty realizacji zadania, w tym wysokość wkładu własnego i z innych źródeł:
2)doświadczenie w realizacji tego typu projektu oraz kwalifikacje osób bezpośrednio zajmujących się realizacją zadania
3) miejsce realizacji projektu (posiadana baza lokalowa )
4)atrakcyjność proponowanych działań,
5)przewidywana ilość osób objętych ofertą.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26.04.2005 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.
W 2004 r. na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju przeznaczono:
1) program pn. „Psychologiczno-pedagogiczny punkt konsultacyjny”: 15.000,-
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Katarzyna Janiszewska, tel. 620-89-71 lub 622-00-41 wew. 317 – Wydział Zdrowia.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na realizację zadań związanych z rozwojem projektu „Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni” w okresie od maja 2005 r. do czerwca 2006 r.
Zakres rzeczowy zadań związanych z rozwojem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego:
I. Usługi dla firm zlokalizowanych w PPNT
1. Prowadzenie sekretariatu.
2. Organizacja spotkań informacyjnych, konsultacyjnych i branżowych.
3.Prowadzenie punktu informacyjnego o możliwościach pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
4.Organizacja szkoleń i świadczenie usług doradczych (porady prawne, księgowe, patentowe i in.), zgodnie ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem.
5.Kojarzenie zainteresowanych partnerów zagranicznych i krajowych z podmiotami zlokalizowanymi w PPNT (przekazywanie ofert dot. współpracy gospodarczej, pomoc i współpraca przy zawieraniu umów, tłumaczenie ofert, różnych dokumentów dot. współpracy gospodarczej).
6.Analiza dostępnych źródeł i pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na rzecz podmiotów zlokalizowanych w PPNT (przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, realizacja projektów w przypadku pozyskania finansowania, podejmowanie i koordynacja działań aplikacyjnych z firmami PPNT).
7.Aktywne budowanie sieci współpracy PPNT z innymi parkami, uczelniami, podmiotami gospodarczymi i innymi podmiotami.
II. Obsługa procedury naboru podmiotów do PPNT oraz weryfikacji realizowanych projektów
1.Przeprowadzanie konsultacji dot. wypełniania formularzy zgłoszeniowych do PPNT; nabór wniosków składanych przez zainteresowane podmioty.
2.Koordynacja prac Rady Naukowej PPNT.
3.Prowadzenie i aktualizacja bazy danych o podmiotach współpracujących w ramach projektu PPNT.
4.Koordynacja procedury monitoringu realizacji projektów przez podmioty zlokalizowane w PPNT.
5.Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej na rzecz pozyskania podmiotów do PPNT.
Przewidywana kwota dotacji: 85 000 zł w 2005 r. i 60 000 zł w 2006 r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz rozdział 5 ust. 13.10 lit. a Załącznika do Uchwały nr XXIX/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok" (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2004 roku, nr 149, poz. 2747).
Termin składania ofert ustala się na dzień 14.04.2005 r. do godz. 15.00, w siedzibie Gdyńskiego Centrum Innowacji (Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, pok. 31). Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Anna Borkowska – kierownik Gdyńskiego Centrum Innowacji, tel. 662 05 25.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru oraz statut. Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Każdy podmiot ma prawo złożyć jedną ofertę. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 26.04.2005 r. Dotacja może być przyznana jednemu podmiotowi.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
-kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt;
-doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu;
-korzyści jakie realizacja zadań przyniesie przedsiębiorcom;
-koszty realizacji zadania;
-wysokość wkładu własnego;
-współudział innych źródeł finansowania;
-współpraca podczas realizacji zadania z innymi podmiotami;
-nowatorskie podejście do realizacji zadania;
-możliwości realizacyjne - posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Na realizację zadań związanych z rozwojem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Miasto przeznaczyło w 2004 roku kwotę 90 000 zł (dotacja dla organizacji pozarządowej).

Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni
Zatrudni inżyniera budownictwa lądowego o specjalności „drogi i ulice”.
Informacji udziela Wydział Dróg, Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 18, tel. 668 83 58.