701 (310) 2005-04-08 - 2005-04-14

Ważne dla osób niepełnosprawnych

Urząd Miasta Gdyni zaprasza pracodawców i osoby niepełnosprawne do skorzystania z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 123 poz. 776 z póź. zm. ).
Pracodawco, jeżeli twoja firma istnieje minimum rok kalendarzowy, jest w dobrej kondycji finansowej, ma perspektywy rozwoju i planuje stworzyć dodatkowe stanowiska pracy, przystosuj je dla osób niepełnosprawnych.
Tworząc miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych można ubiegać się o zwrot kosztów:
- przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
- adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy.
W zamian za to pracodawca ma obowiązek zatrudniać osoby niepełnosprawne na tych stanowiskach pracy przez okres 36 m-cy.
Natomiast osoby niepełnosprawne, które czują się na siłach, chcą być czynne zawodowo i dysponują pomysłami na stworzenie stanowiska pracy dla siebie, mogą ubiegać się o pożyczkę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na korzystnych warunkach.
Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w Wydziale Polityki Gospodarczej – Referacie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Kołłątaja 8 , pokój 212 lub telefonicznie 620 38 24, a także na stronie www.gdynia.pl

***
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna realizację programów celowych „Pegaz 2003” oraz „Komputer dla Homera 2003” skierowanych do indywidualnych osób niepełnosprawnych.
1. Program „Pegaz 2003”
adresaci programu:
pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, wykonujące pracę zarobkową lub uczące się albo w przypadku osób poszukujących pracy – zarejestrowane w urzędzie pracy, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz legitymujące się prawem jazdy.
zakres pomocy finansowej:
zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu. Oprzyrządowanie samochodu montowane fabrycznie jest dofinansowywane przez PFRON pod warunkiem zakupu samochodu nie starszego niż 3 letni.
adresaci:
pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne; niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności; niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do 26 lat, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, którzy są : uczniami szkół ponadgimnazjalnych, uczniami szkół policealnych, studentami studiów magisterskich, wyższych zawodowych lub uzupełniających studiów magisterskich prowadzonych przez szkoły wyższe, słuchaczami kolegiów.
zakres pomocy: zakup sprzętu komputerowego.
adresaci:
pełnoletnie osoby niepełnosprawne, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, jeśli posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
zakres pomocy: zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

2. Program „Komputer dla Homera 2003”
Program obejmuje pomoc w zakupie sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niewidomych i niedowidzących oraz urządzeń umożliwiających odczyt cyfrowych książek mówionych.
Adresatami programu są:
pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej (kryterium aktywności zawodowej nie jest wymagane w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do urządzeń umożliwiających odczyt cyfrowych książek mówionych) wykonujące pracę zarobkową lub uczące się albo w przypadku osób poszukujących pracy - zarejestrowane w urzędzie pracy, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku,
niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 uczące się oraz posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku.
W ramach powyższych programów można uzyskać dofinansowanie raz na pięć lat, licząc od daty zawarcia umowy dofinansowania.
Osoby zainteresowane udziałem w programach mogą pobierać wnioski w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON. Wypełnione wnioski należy złożyć w Oddziale Pomorskim PFRON w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 32 (tel. 554-85-16) w terminie do dnia 30 kwietnia 2005 r.
Szczegółowe informacje na temat powyższych programów dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl.