702 (311) 2005-04-15 - 2005-04-21

Ogłoszenia

Uwaga, organizacje pozarządowe!

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej: Pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom z terminem realizacji od 01.06.2005r. do 31.12.2005r. zgodnie z zarządzeniem Nr 9036/05/IV/O z dnia 5 kwietnia 2005r.
1. W ramach realizacji zadania wspierana będzie pomoc żywnościowa na rzecz osób wychodzących z więzienia i ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej określonej na podstawie świadectwa zwolnienia z więzienia, a w przypadku rodzin skierowania od kuratora sądowego lub zaświadczenia z więzienia.
2. Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: 5.000 zł
3. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: zapis w statucie organizacji o możliwości udzielania pomocy osobom zwalnianym z zakładów karnych oraz ich rodzinom, współpraca z MOPSem, kuratorami i służbami więziennictwa, posiadanie lokalu do prowadzenia działalności, doświadczenie.
4. Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591wraz z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 pkt 1, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), art. 7 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004r., poz. 593) oraz rozdziału 5 ust.13.8 pkt e załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok” (M RMG z dnia 04.11.2004 Nr 58 poz. 307)
5. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz.1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl
6. Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (aktualny 3 m-ce), statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz kopie dokumentów potwierdzających współpracę z kuratorami, MOPSem i zakładami penitencjarnymi.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
7. Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
8. Na realizację zadań związanych z pomocą osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom Miasto Gdynia przeznaczyło w roku 2004 kwotę 5.000 zł
9. Informacje o konkursie znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego, Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31, Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130.
10. Termin składania ofert ustala się do 9 maja 2005 roku do godziny 15.00, w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 107). Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje.
11. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 16 maja 2005r.
12. Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona w: „Ratuszu”, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań związanych z rozwojem projektu „Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni” w okresie od maja 2005 r. do czerwca 2006 r.

Zakres rzeczowy zadań związanych z rozwojem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego:

I. Usługi dla firm zlokalizowanych w PPNT
1.Prowadzenie sekretariatu.
2.Organizacja spotkań informacyjnych, konsultacyjnych i branżowych.
3.Prowadzenie punktu informacyjnego o możliwościach pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
4.Organizacja szkoleń i świadczenie usług doradczych (porady prawne, księgowe, patentowe i in.), zgodnie ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem.
5.Kojarzenie zainteresowanych partnerów zagranicznych i krajowych z podmiotami zlokalizowanymi w PPNT (przekazywanie ofert dot. współpracy gospodarczej, pomoc i współpraca przy zawieraniu umów, tłumaczenie ofert, różnych dokumentów dot. współpracy gospodarczej).
6.Analiza dostępnych źródeł i pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na rzecz podmiotów zlokalizowanych w PPNT (przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, realizacja projektów w przypadku pozyskania finansowania, podejmowanie i koordynacja działań aplikacyjnych z firmami PPNT).
7.Aktywne budowanie sieci współpracy PPNT z innymi parkami, uczelniami, podmiotami gospodarczymi i innymi podmiotami.

II. Obsługa procedury naboru podmiotów do PPNT oraz weryfikacji realizowanych projektów
1.Przeprowadzanie konsultacji dot. wypełniania formularzy zgłoszeniowych do PPNT; nabór wniosków składanych przez zainteresowane podmioty.
2.Koordynacja prac Rady Naukowej PPNT.
3.Prowadzenie i aktualizacja bazy danych o podmiotach współpracujących w ramach projektu PPNT.
4.Koordynacja procedury monitoringu realizacji projektów przez podmioty zlokalizowane w PPNT.
5.Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej na rzecz pozyskania podmiotów do PPNT.

Przewidywana kwota dotacji: 85 000 zł w 2005 r. i 60 000 zł w 2006 r.

Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz rozdział 5 ust. 13.10 lit. a Załącznika do Uchwały nr XXIX/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok" (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2004 roku, nr 149, poz. 2747).

Termin składania ofert ustala się na dzień 14.04.2005 r. do godz. 15.00, w siedzibie Gdyńskiego Centrum Innowacji (Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, pok. 31). Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Anna Borkowska – kierownik Gdyńskiego Centrum Innowacji, tel. 662 05 25.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru oraz statut. Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.

Każdy podmiot ma prawo złożyć jedną ofertę. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 26.04.2005 r. Dotacja może być przyznana jednemu podmiotowi.

Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
-kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt;
-doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu;
-korzyści jakie realizacja zadań przyniesie przedsiębiorcom;
-koszty realizacji zadania;
-wysokość wkładu własnego;
-współudział innych źródeł finansowania;
-współpraca podczas realizacji zadania z innymi podmiotami;
-nowatorskie podejście do realizacji zadania;
-możliwości realizacyjne - posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Na realizację zadań związanych z rozwojem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Miasto przeznaczyło w 2004 roku kwotę 90 000 zł (dotacja dla organizacji pozarządowej).


Prezydent Miasta Gdyni
Ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących w Gdyni, obejmującym zakresem swoich działań: prowadzenie usług asystencko-lektorskich w różnych sytuacjach życiowych osób ociemniałych, prowadzenie biblioteki książki mówionej z bieżącym uzupełnianiem księgozbioru, udzielanie informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach, prowadzenie szkoleń w zakresie nauki czynności dnia codziennego, prowadzenie spotkań grupy wsparcia dla osób niewidomych i członków ich rodzin.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem:
110 000 zł.
Zasady przyznania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3-go Maja 27/31.
Termin realizacji zadania od 20 maja 2005r. do 30 kwietnia 2008 r.
Termin składania ofert ustala się na 26 kwietnia 2005 r. do godziny 10.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 6 maja 2005 r.
Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona w „Ratuszu”, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Osobą uprawnioną do udzielenia informacji na temat konkursu jest Alicja Gontarz, tel. (058) 66 88 790, Referat ds. Osób Niepełnosprawnych, pok. 114a Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3
Gdynia, ul. Narcyzowa 6 tel. 624 13 42
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 euro na remont posadzek w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Gdyni.
Wymagany termin realizacji 01.07.2005r. ? 20.08.2005r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 ? 15.00 .
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 27.04.2005r. do godziny 10.00 .Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 27.04.2005r. o godzinie 11.00 .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.


Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
81-049 Gdynia,ul. Wejherowska 65 tel.667 40 89 fax 667 40 89
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO
na adaptację i remont aneksu kuchennego z zapleczem w budynku przy ul. Wejherowskiej 65 w Gdyni
Termin realizacji do 15.06.2005r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój księgowej w godzinach od 10:00 do 14:00
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju księgowej. Koperta powinna być oznaczona „ Przetarg nieograniczony na adaptację i remont aneksu kuchennego z zapleczem przy ul. Wejherowskiej 65 w Gdyni”
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z ofertami jest:
Maria Ostrzeniewska tel. 667 40 89 w. 12
Termin składania ofert upływa dnia 29.04.2005 r. o godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 29.04.2005 r. o godz. 10:00.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień, publicznych, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1-2 tejże ustawy, spełniają wymagania określone w specyfikacji.
Termin związania z ofertą: 30 dni
Kryteria oceny: - 90%
Udzielam gwarancji: 10%


Prezydent Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel (058) 66-88-660, fak. (058) 66 88 662
ogłasza przetarg nieograniczony – ofertowy
na sprzedaż samochodu służbowego marki
1. Mercedes Bus rok prod. 1994 cena wywoławcza 16 000,00 wadium 500,00
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem przetarg należy składać w pok. 439 IV p Urzędu Miasta Gdyni do dnia 28 kwietnia 2005r do godz.10.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 kwietnia 2005r .
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kasach UMG p.27 lub na konto Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
W przetargu mogą uczestniczyć jedynie oferty z udokumentowaną wpłatą wadium.
Szczegółową informację dotyczącą sprzedaży w/w pojazdów można uzyskać w Wydziale Administracyjnym p. 439 IV p. w godz. 9.00 – 15.00, tel. 66 88 663
Urząd Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo wyboru oferty i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn


Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 z 2004r. poz.2603 z późniejszymi zmianami)
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni Al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Unruga cz.dz.nr 666/1 k.m.10Pogórze; przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 04.04.2005r. do 24.04.2005r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju nr 344 wykazu Nr 5/2005 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców znajdujących się w następujących budynkach mieszkalnych:
ul. Morska 112C/132, Morska 112C/132C, Morska 108c/18, Abrahama 48A/1, Swiętojańska 132/8, Rolnicza 12/68, Rolnicza 12/71, Abrahama 48A/1, Zamenhofa 1/51, Sląska 51B/60, Swiętojańska 13/11, Zamenhofa 7/4, Powst. Wielkopolskiego 78D/6, Powstania Wielk. 76C/1, Swiętojańska 139/162, Woj. Wachowiaka 10/6, Tucholska 5/1, Swarzewska 54C/8, Norska 210/7, Morska 207/9, Okrzei 18/13, Bp. Dominika 21/4, Węglowa 13/27, Swiętojańska 141/3, Rolnicza 12/69, Rolnicza 14/65, Rolnicza 10B/13, Rolnicza 10B/38, Pomorska 12/3,
Wykaz wywieszono na okres 21 od 7.kwietnia 2005r. do dnia 28 kwietnia 2005 r.


Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi
Gdynia , ul. Cylkowskiego 5
Ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro
Na zakup bonów towarowych
Termin realizacji zamówienia (pożądany) do 30.05 i 8.12.2005 roku.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy zaoferują bony towarowe o terminie ich ważności nie krótszym niż 6 miesięcy oraz spełniający warunki art. 22 ust.1 i nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia odbierać można codziennie w godz. 8.30 – 14.30 w siedzibie zamawiającego, pok. 101, tel. 622 14 34.
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Alina Szafrańska – specjalista.
Oferty należy składać do 5.05.2005 r. do godz. 14.00 w siedzibie zamawiającego, sekretariat, pok. 101.
Otwarcie ofert odbędzie się 5.05.2005 r. o godz. 14.30 w siedzibie zamawiającego w gabinecie dyrektora szkoły.
Kryteria oceny ofert: ilość placówek realizujących bony w Trójmieście – 50 proc, termin do którego można zrealizować zakupione bony – 50 proc..
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
Wadium nie jest wymagane.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.