703 (312) 2005-04-22 - 2005-04-28

Ogłoszenia

Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydata do pracy :
w Wydziale Budynków na stanowisku inspektora ds. budowlanych w pełnym wymiarze czasu pracy
Do obowiązków pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należeć będzie :kontrola stanu technicznego i planowanie remontów konkretnych budynków niemieszkalnych szczególnie:służby zdrowia i placówek oświatowych,
• rozliczanie i weryfikacja kosztorysów,
• pełnienie nadzoru inwestorskiego,
• weryfikacja zakresu remontów, dokumentacji przetargowej i rozliczeniowej,
• udział w przeglądach budynków, w odbiorach końcowych robót remontowych i modernizacyjnych,
• udział w postępowaniach z zakresu prawa zamówień publicznych
Wymagane wykształcenie : wyższe - budowlane

Wymagania konieczne :
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w branży ogólnobudowlanej (uprawnienia wykonawcze lub projektowe)
- przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Wymagania dodatkowe :
- umiejętność kosztorysowania
- obsługa programów komputerowych dotyczących kosztorysowania i projektowania
- obsługa urządzeń biurowych
Wymagania pożądane :
- znajomość języka obcego ( np. angielski )
- posiadanie prawa jazdy na samochody osobowe
Wymagane dokumenty i zaświadczenia :
- aktualne zaświadczenie do przynaleźności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.
Oferty prosimy składać lub przesyłać do dnia 02 maja 2005 roku pod adresem : Urząd Miasta Gdyni, Wydział Kadr i Szkoleń ( pokój 436), ul. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 GDYNIA z dopiskiem „ oferta pracy – „ inspektor ds. budowlanych „
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. ( 0-58) 668-86-90 lub 91).


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342 wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonych w Gdyni przy:
1 ul. Pionierów 1, ozn. na km 66 Obręb Gdynia jako działka nr 739 o pow. 3308 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 18126.
Wykaz nr 469/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9024/05/IV/M
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 kwietnia 2005 r
2. ul. Wielkokackiej 8-10, ozn. na km 67 Obręb Gdynia jako działka nr 927/3 o pow. 63353 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 9128
Wykaz nr 470/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9025/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 kwietnia 2005 r
3. ul. Chwarznieńskiej 30-34 i ul. Uczniowskiej 27-29, ozn na km 66 Obręb Gdynia jako działka nr 724 o pow. 9823 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 7696.
Wykaz nr 471/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9026/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 kwietnia 2005 r
W/wym. wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni , od 07.04.2005 r. do 28.04.2005r.

KIEROWNIK GDYŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI - GP
81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel. 622-11-64, 622-35-74 e-mail: sekretariat@gosir.gdynia.pl
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO
na systematyczny wywóz odpadów komunalnych z obiektów GOSiR położonych przy ul.Olimpijskiej w Gdyni i al.Zwycięstwa 13 w Gdyni gromadzonych w pojemnikach Wykonawcy (7 szt.o pojemności ok. 1m3, 1 kontenera o pojemności ok. 7m3, 28 szt. koszy ulicznych)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 10,00 zł/ można nabyć w siedzibie Zamawiającego od 2005.04.22. w godz. 9.oo do 15.oo.
Termin realizacji zamówienia – okres 3 lat (od 30 maja 2005r. do 29 maja 2008r.). Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej lub wariantowej. Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia kompletnej oferty. Kryterium wyboru oferty jest cena oferowana – 100%
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie GOSiR. Koperta powinna być oznaczona: „WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OBIEKTÓW GOSIR” .
Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Małgorzata Buczma.
Termin składania ofert do dnia 2005.05.10 do godz. 9.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 2005.05.10. o godz. 10.00.
Związanie z ofertą - 30 dni.
W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy : spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych;
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy prawo zamówień publicznych.


Zarząd Komunikacji Miejskiej
Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie konserwacji kserokopiarki cyfrowej SHARP AR-507 w siedzibie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Zakres zamówienia: ok. 850 000 kopii.
Termin realizacji: od 1 sierpnia 2005 roku do dnia 31 lipca 2008 roku.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Wadium nie jest wymagane.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą, cena: 10 zł plus podatek VAT.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Krzysztof Borzyszkowski – Kierownik DOKON tel.: (0-58) 623-33-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).
Termin i miejsce składania ofert: 28 kwietnia 2005 roku godz.13.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 28 kwietnia 2005 roku godz. 14.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.

Zarząd Komunikacji Miejskiej
Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 86 w Rumi i gminie Kosakowo, we wszystkie dni tygodnia, jednym autobusem miejskim niskopodłogowym.
Zakres zamówienia: 200 340 wozokilometrów.
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Wadium: 8 210 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń - Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: (0-58) 660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).
Termin i miejsce składania ofert: 28 kwietnia 2005 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 28 kwietnia 2005 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.


Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o.
Gdynia, ul. 10 Lutego 33, tel. 661 82 60
ogłasza konkurs jednoetapowy na:
„opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budynek wielorodzinny przy ul. Płk. Dąbka II w Gdyni wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu
Przedmiot konkursu obejmuje opracowanie :
1) koncepcji architektoniczno – konstrukcyjnej budynku wielorodzinnego,
2)koncepcji planu zagospodarowania terenu obejmującego : komunikację, parkingi, zieleń, małą architekturę,
Nagrodami w konkursie są :
1)zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej najlepszej pracy konkursowej na udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku
2)nagroda pieniężna dla autorów prac konkursowych, które zajmą drugie i trzecie miejsce w konkursie, w wysokości 3.000 zł każda praca.
Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do dnia 05.05.2005 r. w siedzibie zamawiającego
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa dnia 11.05.2005 r. godz. 12.00.
Termin składania prac konkursowych upływa 08.06.2005 r. godz. 10.00
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pozostałych wymagań szczegółowo zawartych w Regulaminie konkursu.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Hanna Iwen tel. 661 82 60.


Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o.
Gdynia, ul. 10 Lutego 33
informuje, że Biuletynie Zamówień Publicznych nr 63 poz. 14183 z dnia 01.04.2005 r. ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na:
budowę budynku wielorodzinnego składającego się z 2 brył (średnio wysokiej i wysokiej: VII i XI kondygnacyjnej) przy ul. Płk. Dąbka w Gdyni z 134 mieszkaniami, z 3 lokalami handlowo – usługowymi usługami i garażem podziemnym – roboty budowlane, drogowe i zagospodarowanie terenu
1)Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest mgr inż. Grażyna Brzezińska tel. 661-82-60
2)Termin wykonania: 16 miesięcy
3)Wymagane wadium 100.000 zł
4)Warunki uczestnictwa W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki szczegółowo zawarte w SIWZ.
5)Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówieni dostępne do13.05.2005 w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym cena - 610 zł
6) Termin składania ofert: 19.05.2005 godzina 09:30 w siedzibie Zamawiającego
7)Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 19.05.2005, godzina 10:00, w siedzibie zamawiającego pokój: Kierownik Obsługi Inwestycji - VI piętro.


Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
Gdynia, ul. Bema 26
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy w formie licytacji ustnej na sprzedaż samochodu dostawczego marki Robur LD 3001, rocznik 1990, o pojemności silnika 3927, przebiegu 6946 km, dopuszczalna ładowności – 2 tony.
Teatr oświadcza, iż jest właścicielem pojazdu , nie ciążą na nim żadne prawa osób trzecich .
Pojazd można obejrzeć przed licytacją i zapoznać się ze stanem technicznym w miejscu parkowania : parking pod Estakadą ,ul. Morska 73/7 w Gdyni ,w dni powszednie w godz.9.00 do 16.00 . Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest referent ds. administracyjnych Teatru – Pani Ilona Czech ( tel. 058 -620- 88-01, 620-78-46);
Cena wywoławcza przetargu :3.500,00 PLN
Oferent, który przybije cenę licytacyjną, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej kwoty należnej za kupno pojazdu gotówką lub przelewem na podstawie zawartej umowy kupna-sprzedaży, w terminie 3 dni od daty zakończenia licytacji na konto Teatru.
Termin rozstrzygnięcia przetargu – przeprowadzenia licytacji ustnej wyznacza się na dzień :9 maja 2005r. Godz.9.00
Licytacja przeprowadzona będzie w siedzibie Teatru przy ul. Bema 26 w Gdyni – pomieszczenie foyer .


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40
Gdynia, ul. Rozewska 33 tel. 623 25 88
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na wymianę okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni.
Wymagany termin realizacji 30.06.2005r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 – 15.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 06. 05. 2005r. do godziny 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 06. 05.2005r.o godzinie 10.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
Gdynia, 81-155 Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277, tel/fax (058) 625-98-83,
e-mail: ksiegowosc@sosw1.gd.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości do 60.000 EURO na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 277, 81-155 Gdynia.
Termin realizacji (wymagany) – 15.06.2005r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena 90%, gwarancja 10%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( cena 20 zł) można odebrać od dnia 4.05.2005 r. w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni, przy ul. Płk. Dąbka 277.
Uprawnionym do kontaktów z oferentami – jest p. Maria Szumnarska tel/fax 625 98 83 w godzinach od 9.00 – 14.00.
Oferty należy składać w sekretariacie SOSW Nr 1 w Gdyni, przy ul. Płk. Dąbka 277, w godzinach od 9.00 – 14.00.
Termin składania ofert upływa dnia 9.05.2005 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 9.05 2005 r. o godz, 10.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Gdyni, przy ul. Płk. Dąbka 277.


Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO
na utrzymanie i konserwację studni publicznych istniejących na terenie miasta Gdyni, w latach 2005 – 2008.
Szczegółowy zakres robót określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Oferty należy składać w terminie do 05.05.2005r. do godz. 9:00 drogą ocztową lub osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój Nr 8.
Oferty zostaną otwarte komisyjnie w obecności oferentów w siedzibie Zamawiającego przy al. Zwycięstwa 96/98, pokój Nr 102 (I p.) w dniu 05.05.2005r. o godz. 10:00.
Wydział prowadzący: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-382 Gdynia (tel. 66 88 328, faks 66 22 841, adres e-mail: wydz.gosp.komunalnej@miasto.gdynia.pl).
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Oferentami jest inspektor Alicja Kulbik tel. 66 88 322 i podinspektor Monika Misa - Nowak tel. 66 88 323.
Opłata za dokumentację przetargową (SIWZ) wynosi 10zł, płatne w kasie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (pok. Nr 27) lub za zaliczeniem pocztowym.
Dokumentację przetargową można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Gdyni, 81 -382 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, pok. Nr 109 (I p.) lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 29.04.2005r.
NIP Zamawiającego: 586-002-28-60.
Okres realizacji: 19.05.2005 – 15.05.2008.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy:
- spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych,
-spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie w %:
cena ofertowa brutto za cały 3-letni okres realizacji umowy - 100%.


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni,
81 – 353 Gdynia, ul. Władysława IV 12/14.
Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO „Dostawa samochodu specjalnego – podnośnik hydrauliczny ratowniczy SH o wysokości roboczej nie mniejszej niż 40 metrów”.
SIWZ do odebrania w siedzibie zamawiającego, dostępna do 08.06.2005r.;opłata za udostępnienie SIWZ: 25,00 PLN, gotówka za zaliczeniem pocztowym lub w kasie Komendy Miejskiej.
Oferty sporządzone ściśle wg wymagań określonych w SIWZ należy składać do dnia 01 października 2004 r. do godz. 10.00 – w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Gdyni, ul. Władysława IV 12/14. Powyższe dotyczy również ofert składanych drogą pocztową. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Otwarcie ofert nastąpi 08 czerwca 2005 r. do godz. 10.30 – Komenda Miejska PSP w Gdyni, ul. Władysława IV 12/14, pok. nr 309.


Uwaga, organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej: Pomoc osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom z terminem realizacji od 01.06.2005r. do 31.12.2005r. zgodnie z zarządzeniem Nr 9036/05/IV/O z dnia 5 kwietnia 2005r.
1. W ramach realizacji zadania wspierana będzie pomoc żywnościowa na rzecz osób wychodzących z więzienia i ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej określonej na podstawie świadectwa zwolnienia z więzienia, a w przypadku rodzin skierowania od kuratora sądowego lub zaświadczenia z więzienia.
2. Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: 5.000 zł
3. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: zapis w statucie organizacji o możliwości udzielania pomocy osobom zwalnianym z zakładów karnych oraz ich rodzinom, współpraca z MOPSem, kuratorami i służbami więziennictwa, posiadanie lokalu do prowadzenia działalności, doświadczenie.
4. Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591wraz z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 pkt 1, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), art. 7 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004r., poz. 593) oraz rozdziału 5 ust.13.8 pkt e załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok” (M RMG z dnia 04.11.2004 Nr 58 poz. 307)
5. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz.1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl
6. Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (aktualny 3 m-ce), statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz kopie dokumentów potwierdzających współpracę z kuratorami, MOPSem i zakładami penitencjarnymi.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
7. Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
8. Na realizację zadań związanych z pomocą osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom Miasto Gdynia przeznaczyło w roku 2004 kwotę 5.000 zł
9. Informacje o konkursie znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego, Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31, Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130.
10. Termin składania ofert ustala się do 9 maja 2005 roku do godziny 15.00, w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 107). Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje.
11. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 16 maja 2005r.
12. Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona w: „Ratuszu”, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.