706 (315) 2005-05-20 - 2005-05-26

Uwaga, osoby niepełnosprawne!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni informuje, że Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) pragnie dotrzeć do osób niepełnosprawnych od urodzenia (względnie od wczesnego dzieciństwa), urodzonych przed zakończeniem II wojny światowej, nie mieszkających w domach pomocy społecznej, tylko w rodzinach lub samotnie, którzy byli narażeni na prześladowanie z powodu swej niepełnosprawności.
IOM jest organizacją międzynarodową o statusie agendy stowarzyszonej z Organizacją Narodów Zjednoczonych, działającą w Polsce na podstawie umowy z Rządem RP. Polska jest członkiem IOM od 1992 roku.
Od marca br. IOM realizuje kolejną fazę programu Pomocy humanitarnej dla grup szczególnie prześladowanych przez hitlerowców czasie II wojny światowej. Program jest finansowany ze środków powierzonych na ten cel przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Stanu Nowy Jork (na podstawie Ugody z Bankami Szwajcarskimi). W ramach tego programu jego beneficjenci otrzymują pomoc rzeczową (żywność, środki czystości), medyczną (refundacja wydatków na leki), zimową (opał), a także pomoc socjalną, polegającą m.in. na pośrednictwie w kontaktach z lokalnymi władzami i instytucjami, mogącymi wywrzeć wpływ na długotrwałą poprawę ich sytuacji życiowej (np. przez polepszenie warunków mieszkaniowych).
Osoby, o których mowa powyżej prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44 oraz Dzielnicowymi Ośrodkami Pomocy Społecznej działającymi na terenie miasta.