706 (315) 2005-05-20 - 2005-05-26

Wiosenne porządki

W związku z trwającym sezonem wiosennym, sprzyjającym porządkom w naszym otoczeniu, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdyni przypomina o najważniejszych, określonych przepisami, obowiązkach mieszkańców w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście.
Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy m.in.: sprzątanie zanieczyszczeń (trawy, liści, piasku i innych odpadów) z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, gromadzenie odpadów powstałych na terenie nieruchomości w pojemnikach przystosowanych do tego celu oraz zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów i ich transportu na składowisko.
Kosze uliczne nie służą do wyrzucania odpadów z gospodarstw domowych. Nie są one do tego przystosowane, a ich niewłaściwe użytkowanie powoduje szybkie przepełnianie i nieestetyczny wygląd.
Korzystając z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów należy pamiętać o wrzucaniu tam tylko wskazanych rodzajów odpadów.
Zabronione jest wyrzucanie śmieci do lasów, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych takich jak: chodniki, trawniki i tereny rekreacyjno - wypoczynkowe. Zanieczyszczenia takie spłukiwane przez deszcze do rzek i morza pogarszają ich stan sanitarny stanowiąc zagrożenie dla gdyńskich plaż.

Nie wolno wyprowadzać psów na place zabaw dla dzieci, a w okresie od 01.05. do 30.09. również na plażę (zwierzęce odchody stanowią poważne zagrożenie sanitarne dla bawiących się dzieci).
Nieprzestrzeganie przepisów porządkowych zagrożone jest ukaraniem mandatem przez Straż Miejską, która powołana jest do kontroli w tym zakresie. Jednak przede wszystkim należy pamiętać, że to my sami, mieszkańcy Gdyni tworzymy wizerunek naszego miasta, a stosując się do ww. zasad przyczyniamy się do poprawy czystości naszej okolicy.

W przypadku konieczności interwencji służb miejskich prosimy kontaktować się ze Strażą Miejską (bezpłatny telefon całodobowy: 986) lub z Wydziałem Gospodarki Komunalnej (tel. 668 83 21, 668 83 28 w godz. 8.00 – 16.00).