708 (317) 2005-06-03 - 2005-06-09

Informator Europejski Nr 107

Małe Granty Funduszu Wyszehradzkiego

Celem Funduszu Wyszehradzkiego jest promocja współpracy regionalnej pomiędzy Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją poprzez wspieranie rozwoju wspólnych projektów kulturowych, naukowych i edukacyjnych, a także wymiany młodzieżowej i współpracy transgranicznej.

Suma przeznaczona na Małe Granty w roku 2005 wynosi 448 000 EUR. Terminy składania wniosków: 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia każdego roku.
Kwota wsparcia projektów w ramach programu wynosi do 4 000 EUR.
Wsparcie finansowe nie może przekroczyć 50% ogólnych kosztów projektu.
Ogólny budżet powinien uwzględniać własny wkład wnioskodawcy w naturze i usługach oraz wkład innych partnerów, współfinansujących projekt. Budżet projektu powinien obejmować maksymalnie 6 miesięcy - również wówczas, gdy sam projekt trwa dłużej. Preferowane są projekty, w których jako partnerzy występują podmioty ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Nie będą rozpatrywane projekty, w których - prócz kraju wnioskodawcy -partnerzy pochodzą z mniej niż dwóch innych krajów Grupy. Wyjątek stanowią projekty współpracy transgranicznej, które mogą być dwustronne.

Na co można uzyskać wsparcie:

Druk publikacji, ich produkcję i dystrybucję; wynajęcie pomieszczeń na imprezy i koszty techniczne (wynajem sprzętu i aparatury, itp); honoraria dla artystów; zakwaterowanie i wyżywienie; koszty podróży; honoraria dla ekspertów; przekłady i tłumaczenia; nagrody w konkursach; materiały promocyjne; reklama i promocja (prasa, radio, TV, bilboardy, plakaty, itp); tworzenie i aktualizacja stron internetowych.

Wniosek o grant, musi być napisany na komputerze po angielsku i dostarczony do Funduszu zarówno w wersji elektronicznej smallgrants@visegradfund.org, jak i drukowanej pocztą pod adres Funduszu:
International Visegrad Fund
Drotárska cesta 46
811 02 Bratislav
Słowacja
tel. 00421-2-67207111; tel/faks 00421-2-59354180
E-mail: smallgrants@visegradfund.org

Więcej informacji: http://www.visegradfund.org/download/basic_info_small_pl.doc .


Serwis: http://www.eurokonstytucja.pl/

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce zachęca do korzystania z nowopowstałego serwisu internetowego, którego celem jest przybliżenie obywatelom tematyki związanej z Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy.

Na stronie zostały zamieszczone materiały informacyjne dot.: struktury traktatu, procesu ratyfikacyjnego w poszczególnych krajach UE, kulisy podejmowanych decyzji. Ponadto wywiady ze znanymi osobistościami, pytania i odpowiedzi odnośnie traktatu, debaty, aktualności oraz adresy tematycznych stron WWW i artykuły z prasy omawiające Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy.
Twórcy serwisu liczą, że ułatwi on obywatelom zrozumienie tematyki związanej z historią powstawania, procedurami ratyfikacji w poszczególnych państwach członkowskich oraz samego tekstu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.61 % Polaków zapowiada udział w referendum konstytucyjnym UE

W majowym sondażu CBOS 61 % Polaków zapowiedziało udział w referendum na temat traktatu konstytucyjnego UE, czyli o 3 pkt. proc. więcej niż w kwietniu. 27 % badanych zapowiedziało absencję w referendum, o 2 pkt. proc. mniej niż przed miesiącem.

W maju "zdecydowanie tak" w sprawie udziału w głosowaniu wyraziło 38 % ankietowanych, "raczej tak" - 23 %; w kwietniowych badaniach odpowiednio - 34 % i 24 %.
Z badań CBOS wynika, że udział w referendum w sprawie przyjęcia unijnej konstytucji częściej planują mężczyźni (67 %) niż kobiety (56 %).

Pierwszoplanowe znaczenie dla zainteresowania uczestnictwem w głosowaniu ma jednak wykształcenie - im jest ono wyższe, tym częstsze deklaracje udziału w referendum. Uczestnictwo w głosowaniu planuje niewiele ponad 2/5 badanych z wykształceniem podstawowym (4 %), 3/5 mających wykształcenie zasadnicze zawodowe (60 %), ponad 2/3 ankietowanych z wykształceniem średnim (69 %) i zdecydowana większość legitymujących się wykształceniem wyższym (86 %).
Deklaracjom udziału w referendum sprzyjają także wysokie dochody per capita w rodzinie oraz zadowolenie z materialnych warunków gospodarstwa domowego.
Absencję w głosowaniu zapowiadają przede wszystkim ludzie starsi - powyżej 65 roku życia (39 %), najsłabiej wykształceni (37 % z wykształceniem podstawowym) oraz najgorzej oceniający swoją sytuację materialną (38 %).
Planowanie udziału w referendum wiąże się - według ankiety CBOS - ze stosunkiem do członkostwa Polski w UE. Zamiar głosowania zgłasza prawie 3/4 zwolenników obecności Polski w tej organizacji (71 %) i tylko niespełna 2/5 (39 %) jej przeciwników.

Sondaż przeprowadzono od 6 do 9 maja na liczącej 1052 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.
Opracowano na podst. EuroPAP, 19.05.05Dofinansowanie udziału w zagranicznych targach i misjach gospodarczych

Otrzymanie dofinansowania udziału w zagranicznych targach i misjach gospodarczych jest możliwe w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego -Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP), Poddziałanie 2.2.2. Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Polscy przedsiębiorcy mogą się ubiegać o częściowe refinansowanie kosztów uczestnictwa:
w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych;
w wyjazdowych misjach gospodarczych.

Targi z dotacją

Wsparcie finansowe można otrzymać na udział w targach i wystawach za granicą, które znajdują się na odpowiednich listach. Ustalane są one na dany rok kalendarzowy. Obecnie obowiązują następujące listy:
Lista A - polskie wystawy narodowe organizowane w 2005 r.
Lista B - targi o priorytetowym znaczeniu dla polskiej gospodarki
Lista C - inne ważne dla polskich przedsiębiorców targi - są to imprezy targowe, do których aplikowanie może być ograniczane w przypadku wyczerpywania się środków finansowych.

Na misje gospodarcze z dotacją

Misja może być organizowana przez przedsiębiorcę, organizację zrzeszającą przedsiębiorców lub jednostkę samorządu terytorialnego. Co najmniej 4 miesiące przed terminem misji gospodarczej jej organizator musi złożyć wniosek do MGiP o objęcie misji gospodarczej dofinansowaniem.

Poradnik dla osób chcących skorzystać z możliwości uzyskania dofinansowania udziału w zagranicznych targach i misjach gospodarczych dostępny jest na stronie: http://www.funduszeonline.pl/strony/1/i/1265.php


Informacja dla przedsiębiorców

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z dużą liczbą wniosków złożonych do działania 2.3 SPO WKP „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje" i prawdopodobnym wykorzystaniem całości budżetu przeznaczonego na realizację tego działania, następny termin składania wniosków o udzielenie wsparcia (18 sierpnia 2005 r.) zostaje zawieszony.
Ewentualne wznowienie przyjmowania wniosków jest uzależnione od zwiększenia budżetu programu bądź pojawienia się oszczędności wynikłych z realizacji podpisanych umów, lub też niezakontraktowania obecnie dostępnego budżetu. Bieżąco informacje ukazywać się będą na stronie: http://www.parp.gov.pl/strukturalny2.html


Zainteresowanie dotacjami dla przedsiębiorstw w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO WKP) jest bardzo duże. W pierwszym terminie wpłynęło ponad 6 tys. wniosków na to działanie. W drugiej turze ponad 7 tys. wniosków. III tura trwa do 20 maja br.

- Agencja Rozwoju Pomorza S.A. informuje, iż w związku z wykorzystaniem budżetu Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Phare 2002 SSG w województwie pomorskim, termin 6 czerwca 2005 r. składania wniosków o udzielenie wsparcia dla naszego województwa zostaje zawieszony.
Ewentualne wznowienie przyjmowania wniosków jest uzależnione od zwiększenia budżetu programu i przyznania dodatkowych funduszy.
Bieżąco informacje ukazywać się będą na stronie: http://www.arpg.gda.pl/


Bezpłatne usługi informacyjne dla MSP

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem informacji nt. możliwości dofinansowania ze środków unijnych mogą korzystać z bezpłatnych usług informacyjnych instytucji:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A
ul. Piwna 36/39, Gdańsk, tel. 058 301 13 41, E-mail: sekretariat@arpg.gda.pl

Centrum Informacji Gospodarczej i Gdański Ośrodek Doradczo Szkoleniowy
ul. Matejki 6, Gdańsk, tel. 058 347 03 42, E-mail: malg.m@swp.gda.pl

Fundacja Gospodarcza
ul. Olimpijska 2, Gdynia, tel. 058 622 20 52 lub 622 60 17, E-mail: fungos@fungo.com.pl