Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

708 (317) 2005-06-03 - 2005-06-09

Ogłoszenia

Uwaga, organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 9622/05/IV/O z dnia 24.05.2005 r. ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych zgodnie ze standardami określonymi w Zarządzeniu Nr 8801/05/IV/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.03. 2005 r. , z terminem składania ofert do dnia 27 czerwca 2005 r. do godz. 10.00.
W ramach realizacji zadania wspierana będzie działalność socjoterapeutyczna na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym określona przez ogólne zasady kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne. Ogłaszany konkurs dotyczy rejonów: Dąbrowa, Gdynia Śródmieście, Grabówek. Dla poszczególnych rejonów ustala się następującą ilość dzieci i młodzieży: Dąbrowa – 45 dzieci, Gdynia Śródmieście – 24 dzieci, Grabówek – 26 dzieci.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się:
- dla świetlicy na Dąbrowie nie wcześniej niż 1października 2005 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2007 r.
- dla świetlicy w Gdyni Śródmieściu nie wcześniej niż 1września 2005 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2007 r.
- dla świetlicy na Grabówku nie wcześniej niż 1września 2005 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2007 r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.4 ust. 1 pkt. 5, art.5 ust. 4 pkt 2, art. 13 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz rozdział 5 ust.13.3 pkt c Załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok” (M RMG z dnia 04.11.2004 Nr 58 poz. 307).
Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru ( aktualny 3 m-ce), statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wychowawców.
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność i nowatorskie podejście do realizacji programu dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym, koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współpraca z innymi podmiotami, posiadana baza lokalowa, kompetencje i kwalifikacje wychowawców oraz ich doświadczenie w pracy w placówce o charakterze socjoterapeutycznym, przygotowanie formalne organizacji pozarządowej do prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 lipca 2005 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.
Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: dla świetlicy na Dąbrowie - 32.964 zł w 2005r., 124.556 zł w 2006r., 63.338 zł w 2007r.; dla świetlicy w Gdyni Śródmieściu: 24.312 zł w 2005r., 69.598 zł w 2006r., 35.512 zł w 2007r.; - dla świetlicy na Grabówku: 23.800 zł w 2005r., 71.601 zł w 2006r., 36.966 zł w 2007r.
W 2004 r. na realizację zadania Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych ogółem przeznaczono 1.060.361 zł, w tym:
1.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przy ul. Chwarznieńskiej 2 i ul. Wiczlińskiej 93”- 173.695,-
2.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Nagietkowej 73”- 75.000,-
3.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Abrahama 82”- 46.870,-
4.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Morskiej 89”- 36.000,-
5.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Maciejewicza 11”- 65.057,-
6.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Żeglarzy 5”- 68.534,-
7.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. L.Staffa 10 ”- 49.500,-
8.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Leszczynki 177”- 46.750,-
9.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Unruga 150”- 51.160,-
10.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Chabrowej 43”- 65.000,-
11.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Morskiej 192”- 65.000,-
12.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Cechowej 22”- 65.000,- Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i Osrodków Terapii Środowiskowej przy ul. Płk. Dąbka 52”- 85.050,-
13.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Opata Hackiego 17”- 109.640,-
14.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Cylkowskiego 5”- 30.820,-
15.Zadanie pn.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Portowej 2”- 27.285,-
Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 7.30-15.30. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Uwaga, organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 9672/05/IV/O z dnia 24.05.2005r. ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich , z terminem składania ofert do dnia 27 czerwca 2005 r. do godz. 10.00.
W ramach realizacji zadania wspierana będzie pomoc żywnościowa dla rodzin ubogich, wyprawek dla niemowląt, lekarstw, środków czystości, wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty zajęciowe, pokrycie kosztów wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i matek z rodzin ubogich, kosztów administracyjnych i mediów, zorganizowanie uroczystości okolicznościowych.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 lipca 2005 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2006r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591wraz z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 pkt 1, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), art. 7 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004r., poz. 593) oraz rozdziału 5 ust.13.8 pkt e załącznika do Uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok” (M RMG z dnia 04.11.2004 Nr 58 poz. 307)
Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 października 2003 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2004 rok, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (aktualny 3 m-ce), statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz kopie dokumentów potwierdzających współpracę z kuratorami, MOPSem .
Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: zapis w statucie organizacji o możliwości udzielania pomocy materialnej i moralnej matkom i ich rodzinom oraz zapis o wspieraniu postaw małżeńskich i rodzinnych poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami sądowymi, posiadanie lokalu do prowadzenia działalności, doświadczenie w zakresie świadczenia opieki nad matką i dzieckiem.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5 lipca 2005 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.
Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: 15.000 zł w 2005r. i 15.000 w 2006r.
Na realizację zadań związanych z pomocą samotnym matkom i ich rodzinom Miasto Gdynia przeznaczyło w roku 2004 kwotę 30.000 zł w ramach wsparcia podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 7.30-15.30. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.


Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
tel. 668 83 70, fax 621 97 98
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej wartość 130 000 euro na: zakup Systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, sprawami i procesami pracy dla Urzędu Miasta Gdyni
Zakresem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie administratorów i użytkowników oraz świadczenie asysty technicznej systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, sprawami i procesami pracy. Oprogramowanie będzie docelowo na 500 stanowiskach PC. System zostanie zainstalowany na serwerze Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 218 II piętro przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni w godz. 8.00-16.00.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest Jerzy Przeworski – naczelnik Wydziału Informatyki tel. 668-83-70, e-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni pok. 8, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Miejsce realizacji: Urząd Miasta Gdyni
Termin składania ofert upływa dnia 15 lipca 2005r. o godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 lipca 2005r. o godz. 14.30 w siedzibie Zamawiającego sala 105
(I piętro).
Wysokość wadium: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Wymagany termin realizacji: okres 3 lat od daty zawarcia umowy.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
Kryteria oceny oferty: cena oferty - 100%
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy, przedstawią ofertę zgodną z wymogami ustawy i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, wykażą przynajmniej 2 (zakończone) zrealizowane wdrożenia oferowanego Systemu w sektorze administracji publicznej, na minimum 150 użytkowników każde, w okresie ostatnich 3 lat (16.07.2002 – 15.07.2005), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie., Wniosą wadium w kwocie i terminie określonym w SIWZ , Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym Przedmiotem zamówienia, określoną we wpisie np. do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6
ul. Cechowa 22; 81 –194 Gdynia
tel. 625 40 25, fax 665 48 88,
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO
na wykonanie remontu części połaci dachowej budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Cechowej 22 w Gdyni.
Wymagany termin realizacji: 25.07.2005r
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Oferentami i udzielenia wyjaśnień są: Jadwiga Portee - dyrektor SP Nr 6, tel. 625 40 25, Magdalena Ostap – inspektor Wydziału Budynków – tel. 668 85 80.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Szkoły przy ul. Cechowej 22 w Gdyni, w godz. 7.30 – 15.30.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Szkoły do dnia 21.06.2005r., godz. 9.00 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2005r o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.


Gimnazjum Nr 1
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 26 tel/fax 620 33 16
ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości do 60 tys EURO na wykonanie modernizacji instalacji wewnętrznej c.o i c.w.u III etap.
Wymagany termin realizacji 20.08.2005r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 90%, gwarancja 10%.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać po dokonaniu wpłaty 20 zł w kasie szkoły.
Uprawniona do kontaktu z oferentami jest z-ca dyr ds. ekonom.-adm. Halina Jacewicz-Malinowska.
Oferty należy składać w Gimnazjum Nr 1 w Gdyni ul. 10Lutego 26, pok.1A, w godz. 9. 00 do 13.00.
Termin składania ofert upływa dnia 21.06.2005r., godz 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.06.2005r.,godz.10.00 w gabinecie dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Gdyni ul. 10 Lutego 26.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 i 24 Ustawy o Zamówieniach Publicznych, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Gimnazjum Nr 3
Gdynia, ul. Gospodarska 1, tel. 623 67 45
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO
na wymianę toksycznych posadzek w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Gospodarskiej 1.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 20 zł.) można odebrać w sekretariacie Gimnazjum Nr 3, przy ul. Gospodarskiej 1, po dokonaniu wpłaty w kasie szkoły.
Oferty należy składać w Gimnazjum Nr 3.
Termin składania ofert upływa 20.06.2005 r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi 20 .06.2006 r. o godz.10.00 w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Gospodarskiej 1.
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych oraz wnoszenia wadium.
Kryteria oceny ofert: cena - 90 proc., gwarancja – 10 proc.
Wymagany termin wykonania zamówienia : 15.08.2005 r.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest Anna Socha , tel. 623 67 45 w godz. 8.00 – 15.00.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342
wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonych w Gdyni przy:
1.ul. Partyzantów 23, ozn. na km 60 Obręb Gdynia jako działka nr 1591/20 o pow. 1199 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 7007.
Wykaz nr 499/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9506/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2005 r
2. ul. Wyspiańskiego 23, ozn. na km 60 Obręb Gdynia jako działka nr 1622/1574 o pow. 1578 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 67554
Wykaz nr 497/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9504/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2005 r.
3. ul. Chopina 11, ozn. na km 60 Obręb Gdynia jako działka nr 1592 o pow. 2175 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 67411.
Wykaz nr 496/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9503/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2005 r.
W/wym. wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni , od 18.05.2005 r. do 8.06.2005r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 341 zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych – Spółdzielni Mieszkaniowych.
1/ nieruchomość położona przy ulicy Mściwoja 4-6 ozn na km 54 Obręb Gdynia jako działka nr 1289 o pow. 1384m2
2/ nieruchomość położona przy ulicy Jantarowej 67-69 ozn na km 31 Obręb Gdynia jako działka nr 1509 o pow. 979m2
3/ nieruchomość położona przy ulicy Morskiej 197-205 ozn na km 25 Obręb Gdynia jako działka nr 975 o pow. 2.116m2
Wykazy zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od dnia 30.05.2005 r do dnia 20.06.2005 . Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń przy pokoju 342 ( III piętro) wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 20 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Starodworcowej, oznaczonej na k. m. 14, obręb Wielki Kack jako część działki nr 126/16 o pow. ca 2000 m2, księga wieczysta Kw 1894.
Wykaz Nr 509/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9614/05/IV/M
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 maja 2005 roku podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń przez okres 21 dni tj. od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 22 czerwca 2005 r.

Administracja Budynków Komunalnych-IV
Gdynia, ul. Warszawska 67a w Gdyni, tel. 620 72 43
zaprasza do złożenia ofert na wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ul. Warszawskiej 42 w Gdyni, będącego własnością Wspólnoty Mieszkaniowej.
Termin realizacji: do 2005.09.30.
Uproszczoną dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie
ABK-IV w pokoju nr. 14.
Oferty należy złożyć w termin do 2005-06-16 do godz. 12.00 w pok. Nr. 18.
Wyboru oferenta dokona Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 42.


Przedszkole Samorządowe Nr 42
Gdynia, Obłuże, ul. Płk. Dąbka 199a
wynajmie pomieszczenie o powierzchni użytkowej 30,27 m2 (z przeznaczeniem na
działalność gospodarczą) z osobnym wejściem, łazienką - Miesięczny koszt
wynajmu - 600 zł .
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 625 08 96.Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na pozyskanie firmy sprawującej nadzór inwestorski w okresie realizacji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę zadania pn:
,,budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Horyda i Płk. Dąbka w Gdyni”.
Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.06.2005 r o godz 9.15 w Urzędzie Miasta Gdyni pok.231.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 10,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji.
Termin składania ofert – do dnia : 20.06.2005 r do godz. 9.00 w pokoju nr 237Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone w art.22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej lub częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena 100 % .
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Barbara Mierzwa tel.0-58 66 88 306 -Wydział Inwestycji.


Prezydent Miasta Gdyni
Informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia :
1. Wykaz nr 495/05/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 9502/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.05.2005 r., nieruchomości położonej przy ul. Łowickiej , obejmującej działki nr 276/73 i nr 277/73 z KM 78, o pw. 326 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.


Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81 - 382 Gdynia
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 130.000 EURO na:
„Całoroczne oczyszczanie dróg miasta Gdyni podzielonego na dwa rejony, w latach 2005 - 2008”
Ogłoszenie w sprawie przetargu opublikowane zostało przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod nr 2005/S 97-096540 w dniu 21.05.2005r oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 104 poz. 24280 z dnia 2005.05.27, a także na stronie internetowej Zamawiającego www.gdynia.pl / zamówienia publiczne.
Szczegółowy zakres zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą za opłatą: 25,- zł można odebrać w terminie do dn. 20.06.2005r.w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, pok. nr 108 lub za zaliczeniem pocztowym.
Oferty należy składać do dnia 27 czerwca 2005 r. do godziny 9:00 drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Kancelaria ogólna (pok. nr 8).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2005r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, pok. 102 (I p.).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający informuje o możliwości składania ofert częściowych.
Kryterium wyboru oferty: cena 100%
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 i 24 ustawy PZP oraz w SIWZ.
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Daniel Budyńko - tel. 0-58 / 66 88 321, Jerzy Kwiatek - tel. 0-58 / 66 88 335

WAŻNE DLA USŁUGODAWCÓW !
MIEJSKI KATALOG FIRM
Miasto Gdynia przygotowuje „Miejski Katalog Firm”, zawierający wykaz przedsiębiorców wykonujących usługi przewidziane procedurami urzędowymi, tj. związane z załatwianiem spraw w Urzędzie Miasta Gdyni.
Istotą Katalogu ma być zgromadzenie i udostępnienie klientom urzędu oferty rynkowej dotyczącej ww. usług oraz ułatwienie swobodnego wyboru wykonawcy usługi. Otwarta formuła, umożliwiająca przedsiębiorcom, spełniającym określone poniżej warunki, samodzielne dopisanie się do Katalogu, pozwoli realizować zasadę uczciwej i wolnej konkurencji.
Ponieważ zasadniczą funkcją Katalogu nie jest promocja podmiotów gospodarczych w nim ujętych, lecz zapobieganie ewentualnym konfliktom interesu prywatnego i publicznego tudzież pomoc w uzyskaniu rozstrzygnięcia organu gminy, do Katalogu przyjmowane będą zgłoszenia firm, których przedmiotem działalności są:
1)usługi geodezyjne,
2)usługi geotechniczne,
3)usługi hydro-geologiczne,
4)usługi notarialne,
5)usługi ochrona środowiska,
6)usługi odbioru i transportu odpadów/ścieków,
7)usługi pielęgnacji drzewostanów,
8)usługi pogrzebowe,
9)usługi projektowe budowlane,
10)usługi projektowe technologiczne,
11)usługi projektowe urbanistyczne,
12)usługi projektowe architektoniczne
13)usługi złomowania samochodów do wyrejestrowania,
14)klasyfikacja gruntów,
15)prowadzenie robót/nadzór inwestorski,
16)rzeczoznawstwo majątkowe,
17)tłumaczenie (tłumacze przysięgli),
18)doradztwo inwestycyjne.
Uwaga! Nie wyklucza się, w razie uzasadnionej potrzeby, rozszerzenia w przyszłości ww. wykazu branż o inne rodzaje usług.
Miejski Katalog Firm będzie zawierał dane podmiotów, które odpowiedziały pozytywnie na propozycję umieszczenia firmy w Katalogu, przesyłając odpowiednie zgłoszenie. Miejskie jednostki organizacyjne świadczące przedmiotowe usługi zostaną ujęte w Katalogu z urzędu.
Katalog będzie obejmował zarówno podmioty zarejestrowane w Gdyni, jak i poza jej terenem, świadczące usługi na obszarze jej właściwości.
Przedsiębiorców zainteresowanych nieodpłatnym umieszczeniem informacji o firmie w tworzonym Katalogu zapraszamy do wypełnienia poniższego wniosku i dostarczenie go faxem (nr faxu: 66 88 146, tel. 668 81 54), osobiście lub listownie do Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w kopercie z dopiskiem „Miejski Katalog Firm”, jak również pocztą elektroniczną na adres j.zaleski@gdynia.pl .Wzór wniosku jest dostępny również na stronie internetowej Miasta Gdyni www.gdynia.pl.

ZGŁOSZENIE DO MIEJSKIEGO KATALOGU FIRM:
PEŁNA NAZWA /FORMA PRAWNA
.....................................................................................................
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
*1.................................................................................................
2.................................................................................................
3. ................................................................................................
SIEDZIBA/ ADRES, KONTAKT
.................................................................................................
(telefon, fax, e mail, strona www)
....................................................................................................
Wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych w Miejskim Katalogu Firm i udostępnianie ich do publicznej wiadomości.
.................................................................................................

(miejscowość i data)
...................................................................................................
(nazwisko i imię oraz stanowisko osoby zgłaszającej upoważnionej do reprezentowania firmy)
.....................................................................................................

* Należy wybrać jedną lub kilka rodzajów działalności wymienionych w ogłoszeniu.