710 (319) 2005-06-17 - 2005-06-23

Ogłoszenia

PREZYDENT MIASTA GDYNI
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacji w Gdyni imprez sportowych w 2005 roku

Podmiotem przygotowującym konkurs oraz uprawionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9, 81- 538 Gdynia.

W ramach niniejszego konkursu dotowane będą:
A. przedsięwzięcia w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2005 (poczynając od 16 lipca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.), w tym związana ze szkoleniem organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym :

L.p. Nazwa dyscypliny Kwota dotacji

1)piłka nożna chłopców i dziewcząt 173.000 zł
2)Judo 22.400 zł
3)lekkoatletyka i biegi na orientację (w tym radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację) 18.000 zł
4)piłka ręczna dziewcząt i chłopców 10.000 zł
5)Rugby 30.000 zł
6)sztuki walki 4.000 zł
7)rekreacja 5.140 zł

B. przedsięwzięcia w przedmiocie organizacji następujących imprez sportowych i w podanym zakresie finansowym:

L.p. Nazwa imprezy Proponowany termin realizacji Kwota dotacji

1)Halowe turnieje piłkarskie „Cisowa CUP” listopad – grudzień 8.000 zł
2)Wakacje z rugby – turnieje plażowe lipiec – sierpień 5.000 zł
3)III ogólnopolski turniej bokserski październik/listopad 4.000 zł
4)Ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej młodzików listopad/grudzień 4.000 zł
5)Gdyńska Liga Unihokeja dla dzieci i młodzieży wrzesień – grudzień 2.000 zł
6)Otwarte mistrzostwa Gdyni w tenisie stołowym wrzesień – grudzień 2.000 zł
7)Otwarte zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieżywrzesień 3.000 zł

Kwoty przeznaczone na dotacje w danej dyscyplinie mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

Oferty na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez sportowych należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do 30 czerwca 2005 r. do godz. 15:00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.

Szczegółowe informacje na temat wymaganej zawartości oferty i załącznikach do niej, kryteriach i terminach oceny ofert znajdują się na stronie internetowej GOSiR: www.gosir.gdynia.pl.


Uwaga, organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 9622/05/IV/O z dnia 24.05.2005 r. ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych zgodnie ze standardami określonymi w Zarządzeniu Nr 8801/05/IV/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.03. 2005 r.

W ramach realizacji zadania wspierana będzie działalność socjoterapeutyczna na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym określona przez ogólne zasady kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne. Ogłaszany konkurs dotyczy rejonów: Dąbrowa, Gdynia Śródmieście, Grabówek. Dla poszczególnych rejonów ustala się następującą ilość dzieci i młodzieży: Dąbrowa – 45 dzieci, Gdynia Śródmieście – 24 dzieci, Grabówek – 26 dzieci

Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się:
- dla świetlicy na Dąbrowie nie wcześniej niż 1października 2005 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2007 r.
- dla świetlicy w Gdyni Śródmieściu nie wcześniej niż 1września 2005 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2007 r.
- dla świetlicy na Grabówku nie wcześniej niż 1września 2005 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2007 r.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: dla świetlicy na Dąbrowie - 32.964 zł w 2005r., 124.556 zł w 2006r., 63.338 zł w 2007r.; dla świetlicy w Gdyni Śródmieściu: 24.312 zł w 2005r., 69.598 zł w 2006r., 35.512 zł w 2007r.; - dla świetlicy na Grabówku: 23.800 zł w 2005r., 71.601 zł w 2006r., 36.966 zł w 2007r.

Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 7.30-15.30. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Ostatecznym terminem składania ofert jest dzień 27 czerwca 2005 r. do godz. 10.00.

Szczegółowe informacje na temat wymaganej zawartości oferty i załącznikach do niej, kryteriach i terminach oceny ofert znajdują się na stronie internetowej: www.gdynia.pl.

Uwaga, organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 9672/05/IV/O z dnia 24.05.2005r. ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich,

W ramach realizacji zadania wspierana będzie pomoc żywnościowa dla rodzin ubogich, wyprawek dla niemowląt, lekarstw, środków czystości, wynagrodzenie dla prowadzących warsztaty zajęciowe, pokrycie kosztów wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i matek z rodzin ubogich, kosztów administracyjnych i mediów, zorganizowanie uroczystości okolicznościowych.
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 lipca 2005 r. i zakończy najpóźniej do 30 czerwca 2006r.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: 15.000 zł w 2005r. i 15.000 w 2006r.

Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 7.30-15.30. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Ostatecznym terminem składania ofert jest dzień 27 czerwca 2005 r. godz. 10.00.

Szczegółowe informacje na temat wymaganej zawartości oferty i załącznikach do niej, kryteriach i terminach oceny ofert znajdują się na stronie internetowej: www.gdynia.pl.


Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego
ul. Kopernika 34, 81-424 Gdynia, tel.622 22 33
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 euro na likwidację okładzin palnych ścian wraz z robotami towarzyszącymi w budynku
VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przy ul.Kopernika 34.
Wymagany termin realizacji: do 20.08.2005r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy odebrać w pokoju 011 w godz. 8.00 – 14.00
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 04.07.2005r.
Do godz.10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 04.07.2005r. o
godz.11.00
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: kierownik administracyjny szkoły Angelina Majchrzak tel. 622 22 33 w.39
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
Termin związania z ofertą – 30 dni.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty – 100%
Cena SIWZ wynosi 10 zł.


Szkoła Podstawowa Nr 21 w Gdyni
81-351 Gdynia ul. Jana z Kolna 5, tel. 620-88-67
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60000 euro
na wykonanie modernizacji instalacji c.o.
Termin realizacji zamówienia 20.08.2005 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 30 zł,-) można odebrać osobiście w Szkole Podstawowej Nr 21 w Gdyni ul. Jana z Kolna 5 w godz. 8.00-15.30
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.
Termin składania ofert upływa dnia 04.07.2005 r. godz. 9.00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 04.07.2005 r. godz.10.00
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki art.22 i niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty – 100%
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest kierownik administracyjny Lidia Rogoś , tel. 620 88 67 w. 11 w godz. 8.00 – 16.00


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
PONIŻEJ 60 000 EURO
Wykonanie dywanika bitumicznego w ul. Sieradzkiej od nr 83 w kierunku ul. Łęczyckiej
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.20-7
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasta Gdyni, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6688570, fax 058 6209798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, www.gdynia.pl.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie dywanika bitumicznego w ul. Sieradzkiej od nr 83 w kierunku ul. Łęczyckiej.
Opis przedmiotu zamówienia:
Oczyszczenie nawierzchni z trylinki - 2400,0 m2
Skropienie emulsją asfaltową – modyfikowaną - 2400,0 m2
Wykonanie w-wy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej żwirowo – piaskowej gr. 3 cm - 2400,0 m2
Wykonanie w-wy ścieralnej grysowej (SMA 12/8) gr. 4 cm - 2400,0 m2
Regulacja wpustów ulicznych- szt. 14
Regulacja włazów kanałowych - szt. 21
Przełożenie wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na pods.cem.-piaskowej -256,0 m2

Pożądany termin realizacji zamówienia - 31 sierpnia 2005 r.
Miejscem realizacji zamówienia jest Gmina Miasta Gdyni.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Wymagane wadium: 2.600,00 zł. (słownie:dwa tysiące sześćset złotych)
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert:
cena ryczałtowa - 75%
termin realizacji - 15%
okres gwarancji - 10%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać do dnia 24.06.2005 r., cena - 30.00 PLN.
Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Wydział Dróg, Ewa Muszyńska, al. Marsz. .Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 668-83-63, fax (58) 621-62-35, e-mail: e.muszynska@gdynia.pl.
Osoba upoważnioną do kontaktów jest: Henryk Ławniczak, Wydział Dróg , al. Marsz. .Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) -668-83-62, fax (58) 621-62-35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl.
Termin składania ofert do dnia 24.06.2005 godzina 09:00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18.
Adres, na który należy przesłać oferty: Wydział Dróg, al. Marsz. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie,
Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu złożenia ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 24.06.2005, godz. 10.00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18.


Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
ul. Witomińska 76, 81-311 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 euro na dostawę odzieży roboczej dla pracowników ZCK w Gdyni
Zamówienie składa się z dwóch zadań:
1. Dostawa odzieży roboczej dla pracowników fizycznych
2.Dostawa odzieży roboczej dla pracowników obsługujących pogrzeb
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 181 00000-0 - odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
Specyfikację można odebrać w ZCK w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76, pok. nr 17 w godz. 8.00 - 14.00.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień jest: Jarosław Turosz – tel. (058) 660 89 56.
Oferty należy składać w sekretariacie ZCK przy ul. Witomińskiej 76 w Gdyni.
Termin składania ofert upływa dnia 04-07-2005 r. o godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04-07-2005 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego.
Wymagany termin realizacji: sukcesywnie do 31 października 2005 r.
Termin związania oferty wynosi 30 dni.
Kryteria oceny ofert: cena oferowana: 60%, walory użytkowe: 40 %.
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
Przewiduje się składania ofert częściowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniający warunki art. 22 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy:
al. Zjednoczenia 9 ,obejmujące działki gruntu nr 31/10 , 37/1 ,32/10 o powierzchni 1300 m2, oznaczonej na karcie mapy 134 obręb Gdynia. księga wieczysta KW 977 , KW 18879 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres od 11.07.2005 roku – 31.10.2005 r z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rozrywkowej – Letnia Estrada – zapewnienie całodziennego ,artystycznego programu na wysokim poziomie .
Wykaz wywieszono na okres 21 dni:
od 08..06.2005 r. do 29.06.2005 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 341 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (dołączenie) na rzecz władających nieruchomością przyległą, położonej w Gdyni, przy ul. Chylońskiej 122, oznaczonej na KM 18, obręb Gdynia jako działka nr 2440/1 o pow. 81 m2.
Wykaz nr 510/2005/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9698/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 maja 2005 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 14.06.2005 r. do 05.07.2005 r.


Kolegium Miejskie
Gdynia, ul. Raduńska 21
zatrudni pracownika administracji ( sekretariat ).
Wymagania : wykształcenie średnie ekonomiczne, znajomość obsługi komputera ( Exel, Woord, internet ). Mile widziane referencje.
Zgłoszenia (CV) należy osobiście składać u kierownika administracyjno-gospodarczego w Kolegium Miejskim ul. Raduńska 21 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.


Zespół Szkół Nr 11 w Gdyni
posiada estradę konstrukcji stalowej o wymiarach 4 x 6 i wysokości 5,30 z zadaszeniem do organizowania imprez sportowych, festynów, koncertów, występów zespołów muzycznych oraz uroczystości okolicznościowych. Cena wynajmu estrady obejmuje transport, montaż i demontaż i wynosi – 2300 zł + 200 zł za każdy dzień wynajmu.
Osoba do kontaktu: mgr Grzegorz Muszyński
tel. 625 57 08 w. 19
e-mail: administracyjny@zs11.neostrada.pl, tel. kom. 0 607 620 411