711 (320) 2005-06-24 - 2005-06-30

Informator dla osób potrzebujących wsparcia

Instytucją, która w naszym mieście służy osobom potrzebującym okresowego lub stałego wsparcia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Armii Krajowej 44, 81 – 366 Gdynia, tel. 782 01 21
Poniżej placówki MOPS do których można się zwracać o pomoc.
DZIELNICOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - miejsca pierwszego kontaktu dla osób potrzebujących wparcia zamieszkujących w poszczególnych dzielnicach Gdyni. Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach od 7.45 do 10.00 oraz od 14.00 do 15.45. Między godziną 10.00-14.00 praca w terenie. Formy świadczenia pomocy:
- Pomoc w postaci pracy socjalnej – w pierwszej kolejności niweluje się przyczyny złej sytuacji życiowej osób, a dopiero potem jej skutki
- Poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne
- Informacja dotycząca formy pomocy
- Możliwość uczestnictwa w grupach samopomocowych
- Kierowanie do specjalistów MOPS
- Pomoc w kontakcie z instytucjami specjalizującymi się w rozwiązywaniu problemów
- Pomoc wolontarystyczna
- Pomoc w postaci zasiłków pieniężnych oraz dla osób spełniających kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej
Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1 – ul. Gen. Maczka 1, 81 – 417 Gdynia, tel. 622 09 47
- Zespół Pracy Socjalnej, ul. Gen. Maczka 1,
tel. 622-09-47 – Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo
- Zespół Pracy Socjalnej ul. Sojowa 22,
tel. 781–24–11 – Dąbrowa, Karwiny, Wiczlino
- Zespół Pracy Socjalnej ul. Wrocławska 54, tel. 781–51–59 – Wielki Kack, Mały Kack, Orłowo
Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2– ul. Bosmańska 32 A, 81 – 116 Gdynia, tel.625 17 49
- Zespół Pracy Socjalnej, ul. Bosmańska 32 A, tel. 625-17-49 – Oksywie, Babie Doły
- Zespół Pracy Socjalnej ul. Porębskiego 9, tel. 782–15–50 – Pogórze Górne
- Zespół Pracy Socjalnej ul. Unruga 84, tel. 782–15–55 – Obłuże Leśne, Pogórze Dolne
- Zespół Pracy Socjalnej ul. Sucharskiego 2, tel. 625–96–46 – Obłuże
Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3–ul. Działowskiego 9, 81 – 202 Gdynia, tel. 782 15 54 - Pustki Cisowskie, Demptowo, Cisowa, Chylonia. Leszczyki, Grabówek.
Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4–ul. Abrahama 59, 81 – 450 Gdynia, tel. 781 66 56 - Śródmieście, Działki Leśne, Kamienna Góra, Witamino, Chwarzno.
Podstawą przyznania i udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania!
OŚRODKI WSPARCIA:
Dzienny Dom Pomocy Społecznej –
ul. Gen. Maczka 1, 81 – 417 Gdynia, tel. 622 24 24
Pobyt dzienny dla osób starszych – wyżywienie, rehabilitacja, rekreacja
Ośrodek Opiekuńczy dla Przewlekle Chorych – ul. Bosmańska 32 A, 81 – 116 Gdynia, tel. 625 39 01
Pobyt czasowy, oferuje całodobową opiekę i zapewnia wysokiej jakości usługi w zakresie opieki, pielęgnacji, rehabilitacji, profilaktyki oraz prowadzenia terapii zajęciowej
Środowiskowy Dom Samopomocy – ul. Gen. Maczka 1, 81 – 417 Gdynia, tel. 622 88 55
Dla osób dorosłych z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi – pobyt dzienny, wyżywienie, psychoterapia, warsztaty
Zespół Opiekuńczy – ul. Fredry 3, 81 – 376 Gdynia, tel. 661 65 26
W skład placówki wchodzą: Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Seniorów, Dom Samotnej Matki, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet.
Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy –
ul. Chwarznieńska 93, 81 – 602 Gdynia, tel.
624 95 91, 803 00 10
Jest to Schronisko dla bezdomnych mężczyzn zapewniające całodobowy pobyt.
Korzystanie z różnorodnych form pomocy oferowanych przez Ośrodki Wsparcia jest odpłatne. Wysokość kwoty jest uzależniona od dochodu uzyskiwanego przez osobę korzystającą z pomocy!
Zespół ds. Bezdomnych –ul. Działowskiego 11, 81 – 202 Gdynia, tel. 662 00 11. Wszechstronna pomoc osobom bezdomnym.
Zespół ds. Realizacji Zadań Powiatowych MOPS – ul. Armii Krajowej 44, 81 – 366 Gdynia, tel. 782 01 21
Organizowanie opieki dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pomoc w usamodzielnieniach osobom pełnoletnim opuszczającym w.w. miejsca . Pomoc osobom niepełnosprawnym i dla repatriantów.
Centrum Rehabilitacji MOPS – ul. Armii Krajowej 44, 81 – 366 Gdynia, tel. 781 01 20
Usługi specjalistyczne o charakterze rehabilitacyjnym i fizykoterapeutycznym w Centrum i w domu klienta . Pomoc psychologiczna i psychoterapia
Bank informacji – kompleksowa informacja
o uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych.