711 (320) 2005-06-24 - 2005-06-30

Uwaga! Emeryci i renciści

Dodatek pieniężny dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny wypłacany przez ZUS przysługuje osobom, które w 2004r. osiągnęły dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 9600 zł oraz w marcu 2005r. były uprawnione do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego albo zasiłku przedemerytalnego.
Dodatek nie przysługuje osobom, których prawo do świadczenia ustało z dniem 1 marca 2005r.
Wysokość dodatku stanowi 10% różnicy pomiędzy kwotą 9600 zł a dochodem na osobę. Dodatek pieniężny nie jest przyznawany, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 20 zł.
Jeżeli jedynym źródłem dochodów osoby uprawnionej w 2004r. były świadczenia wypłacane przez ZUS - wystarczające do przyznania dodatku jest przedłożenie wypełnionego formularza. Każdy świadczeniobiorca otrzyma taki formularz za pośrednictwem poczty i może go przedłożyć w dowolnym inspektoracie ZUS.
Dodatek wypłacony zostanie przez ZUS do dnia 31 sierpnia 2005r., jeżeli dokumenty o jego przyznanie zostaną złożone do dnia 30 czerwca 2005r. W przypadku przedłożenia tych dokumentów do dnia 31 lipca 2005r. - dodatek zostanie wypłacony do dnia 30 września 2005r.
Ostateczny termin na zgłoszenie wniosku upływa z dniem 30 września 2005r.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zus.pl oraz w inspektoratach ZUS.
Ustawa przewiduje wypłatę takich samych dodatków przez KRUS.