722 (331) 2005-09-16 - 2005-09-22

Informator Europejski Nr 114

Wsparcie dla projektów proeuropejskich

Program Wschód-Wschód Fundacji im. Stefana Batorego zaprasza polskie organizacje pozarządowe oraz inne instytucje do korzystania z nowej ścieżki dotacyjnej na projekty współpracy między nowymi państwami członkowskimi UE, kandydatami i potencjalnymi kandydatami Unii oraz jej wschodnimi sąsiadami.
W ramach tej ścieżki wspierane będą inicjatywy mające na celu wykorzystanie doświadczeń akcesji europejskiej w krajach Europy Środkowej dla przyszłych krajów członkowskich Unii i dla jej wschodnich sąsiadów.

Dotacje przyznawane będą na następujące działania:

Transfer wiedzy
 przygotowanie społeczeństw do integracji europejskiej,
 współpracę między instytucjami społeczeństwa obywatelskiego i administracją publiczną,
 społeczny monitoring funkcjonowania instytucji demokratycznych jako warunek wstępny integracji europejskiej.

Tworzenie koalicji i konsorcjów/rzecznictwo
 mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego i ogółu społeczeństwa do udziału w dialogu politycznym na temat integracji europejskiej,
 mobilizacji rządów w procesie integracji europejskiej, promocji UE otwartej na sąsiadów,
 pobudzania zainteresowania społecznego w nowych państwach członkowskich zacieśnianiem stosunków z krajami kandydującymi do UE,
 zawiązywania koalicji organizacji społecznych na rzecz dostępu do funduszy unijnych związanych z celami integracji europejskiej.

Budowanie świadomości społecznej
 włączenie instytucji społeczeństwa obywatelskiego w upowszechnianie wiedzy o wyzwaniach i możliwościach wynikających z integracji europejskiej,
 dialog na temat znaczenia dzisiejszej Europy w świecie współczesnym i konsekwencji członkostwa w UE,
 pobudzanie debaty publicznej w nowych państwach członkowskich na temat przyszłego rozszerzenia UE i jej stosunków z sąsiadami.

Wnioski o dotacje przyjmowane są przez cały rok według procedury:

Etap I: Zarys koncepcyjny
W I etapie składania wniosków przedłożyć należy zarys koncepcyjny projektu, przedstawiający jego cele i wizję długofalową (maksimum jedna strona formatu A4). Koncepcja projektu zaopiniowana przez Fundację Batorego oceniana będzie przez Biuro Regionalne Programu.

Etap II: Pełny wniosek z załączonym planem działaniem
Po pozytywnej ocenie koncepcji projektu przez Biuro Regionalne Programu wnioskodawca składa pełny wniosek zawierający szczegółowy plan działania, który stanowi podstawę do oceny zasadności przyznania dotacji. Zaopiniowany przez Fundację Batorego wniosek oceniany jest przez Biuro Regionalne Programu Wschód-Wschód, które podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji.
Zarys koncepcyjny i wniosek należy przysyłać w języku angielskim w formie elektronicznej na adres wschod@batory.org.pl oraz w formie dokumentów drogą pocztową pod adresem: Fundacja im. Stefana Batorego, Program Wschód-Wschód, Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa, fax (22) 536 02 20.
Więcej informacji na stronie: http://www.batory.org.pl/


Przewodnik po funduszach UE na ochronę środowiska

Przewodnik po funduszach europejskich, które można wykorzystać w ochronie środowiska, przeznaczony dla samorządów i organizacji pozarządowych wydała organizacja ekologiczna WWF Polska.

Publikacja pozwala oszczędzić czas osobom, które chciałyby się zapoznać z europejskimi funduszami.
Przewodnik zawiera informacje nie tylko o funduszach przeznaczonych specjalnie na wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, uwzględniono w nim również inne programy, w ramach których można realizować projekty służące przyrodzie.

Adresatami poradnika są nie tylko samorządy lokalne, ale przede wszystkim ekologiczne organizacje pozarządowe. Dlatego omówione zostały głównie takie fundusze, z których właśnie te podmioty mogą korzystać.

Publikacja, oprócz opisu poszczególnych funduszy, zawiera przykładowe projekty zrealizowane w oparciu o dotacje wspólnotowe w krajach "starej" Unii, a także realizowane w Polsce przy wykorzystaniu funduszy przedakcesyjnych.

Wydany w nakładzie 2 tys. egzemplarzy przewodnik będzie rozsyłany do samorządów lokalnych, głównie do gmin, znajdujących się na terenach posiadających bogatą przyrodę. Swoje egzemplarze dostaną też organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska. Pełny tekst jest również dostępny na stronie internetowej WWF Polska oraz także na stronie Centrum Informacji o Środowisku http://www.cios.gov.pl/


Edukacja w latach 2007 – 2013

Osobom zajmującym się programami edukacyjnymi polecamy lekturę dokumentu pn. „Zintegrowany Program działań w zakresie kształcenia ustawicznego, czyli podstawa o ubieganie się o środki unijne na edukacje i kształcenie w latach w 2007-2013".
Zintegrowany program kształcenia ustawicznego opiera się na obecnie realizowanych programach Socrates i Leonardo da Vinci, programie eLearning, inicjatywie Europass oraz różnorodnych inicjatywach finansowanych w ramach wspólnotowego programu działań na rzecz promowania instytucji działających na poziomie europejskim i wspierania konkretnych działań w zakresie edukacji i kształcenia.
Więcej na ten temat na stronie: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/pl/com/2004/com2004_0474pl01.pdf


Konkurs - Europejska debata publiczna

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ogłosił Konkurs Otwarty – Europejska debata publiczna – konkurs dla organizacji pozarządowych.
Przedmiotem dotacji mogą być projekty skierowane bezpośrednio do społeczności lokalnych oraz wybranych grup społecznych i zawodowych na szczeblu lokalnym, regionalnym, bądź państwowym, takie jak:
 konferencje, debaty publiczne, spotkania otwarte z ekspertami, wykłady;
 stoiska i punkty informacyjne organizowane podczas imprez masowych, sportowych oraz kulturalnych, a także w miejscach publicznych, połączone z konkursami.

Pula środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji projektów wynosi 6 000 000 PLN
Termin realizacji zgłoszonego projektu to 26 X– 23 XII 2005 r., a wymagany wkład własny podmiotu aplikującego - 30%.

Wzór oferty i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej http://www2.ukie.gov.pl/
Oferty konkursowe należy przesyłać do 26 IX 2005 r.


Bezpłatne szkolenia dla NGO’s

W październiku oraz listopadzie 2005 „Fundacja RC” mająca status Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS), organizuje bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Szkolenia odbędą się w Gdańsku
i będą miały charakter dwudniowych modułów. Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://www.rci.org.pl/index1.htm i dostarczenie go na adres rci@rci.org.pl. Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami o przyjęciu na dany termin decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy szkoleń:
 11-12 października 2005, godz. 9.00-16.00, "Monitoring, kontrola i kontrola finansowa (audyt) projektów EFS";
 18-19 października 2005, godz. 9.00-16.00, "Zarządzanie projektem (logika projektu, wyznaczanie celów, planowanie działań)";
 20-21 października 2005, godz. 9.00-16.00, "Kwalifikowalność wnioskodawców, projektów i kosztów w EFS";
 25-26 października 2005, godz. 9.00-16.00, "Zarządzanie projektem (logika projektu, wyznaczanie celów, planowanie działań)";
 27-28 października 2005, godz. 9.00-16.00, "Kwalifikowalność wnioskodawców, projektów i kosztów w EFS";
 7-8 listopada 2005, godz. 9.00-16.00, "Zarządzanie projektem (logika projektu, wyznaczanie celów, planowanie działań)".

Miejsce szkoleń: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Al. Grunwaldzka 5, Gdańsk-Wrzeszcz (dawny Pałac Ślubów).


Europejski numer alarmowy – 112

Od czwartku, 1 września w Polsce można dodzwonić się z telefonii stacjonarnej na europejski numer alarmowy 112.
Numer 112 to europejski numer alarmowy, który jest wspólny dla wszystkich służb powołanych do niesienia pomocy. Połączenie z nim jest darmowe. Na numer ten można się było już wcześniej w Polsce dodzwonić z telefonu komórkowego.
Połączenia z numerem 112 będą generalnie odbierać komendy powiatowe i miejskie straży pożarnej. Wyjątkiem będą m.in.: Warszawa, Kraków (wraz z powiatem krakowskim), Bytom i Ruda Śląska, w których będzie to robić policja. Natomiast we Wrocławiu odpowiadać za to będzie Urząd Miasta. Numer ten jest przede wszystkim przeznaczony dla poważnych wypadków, gdzie pomoc wymaga współpracy wielu służb ratowniczych.

Po uruchomieniu numeru 112, nie zostały zlikwidowane inne numery alarmowe: 997 - Policja, 998 - Straż Pożarna i 999 - Pogotowie Ratunkowe

Obowiązek uruchomienia europejskiego numeru 112 narzuca krajom UE dyrektywa o usługach powszechnego dostępu. "Stare" kraje Unii musiały to uczynić już w lipcu 2003 roku.