Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

722 (331) 2005-09-16 - 2005-09-22

Założenia do budżetu miasta Gdyni na 2006 rok.

30 sierpnia br. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę - „Założenia do budżetu miasta na rok 2006”. Oto treść tej uchwały.

Założenia do budżetu miasta na rok 2006 opierają się o cele i zadania polityki gospodarczej i społecznej, przyjęte w "Strategii Rozwoju Gdyni" a także o "Wieloletni Program Inwestycji na lata 2005-2007", przyjęty przez Radę Miasta Gdyni. Oba dokumenty zapewniają kontynuację polityki finansowej miasta, służącej szybkiemu rozwojowi Gdyni a także umożliwiają pozyskiwanie dla budżetu miasta środków finansowych z budżetu województwa pomorskiego, budżetu państwa oraz z funduszy Unii Europejskiej - szczególnie na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2006-2007 stanowią jednocześnie przygotowanie Gdyni do absorpcji funduszy przewidzianych na realizację Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, Sektorowych Programów Operacyjnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Realizacja założeń do budżetu miasta na 2006 rok zapewni wysoki standard wykonywania usług publicznych oraz realizację inwestycji, kluczowych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców i atrakcyjności Gdyni dla turystów i inwestorów.
Założenia polityki społeczno-gospodarczej na rok 2006
PRZESTRZEŃ.
Priorytet pierwszy Strategii Rozwoju Gdyni, Przestrzeń, obejmuje cele dotyczące rozwoju przestrzeni miejskiej i krajobrazu miejskiego. Tematyka omawianego priorytetu odnosi się do walorów przyrodniczych, krajobrazowych, urbanistycznych i architektonicznych miasta, jego estetycznego wizerunku, jakości przebywania i przemieszczania się, oferty wypoczynku i rekreacji, jakości przestrzeni publicznej oraz standardów zarządzania terenami publicznymi.
1. Wykreowanie Śródmieścia Gdyni, obejmującego również Strefę Rozwoju Centrum Miasta i Forum Morskie, jako reprezentacyjnej części miasta i regionu. W roku 2006 zakończony zostanie program modernizacji ul. Świętojańskiej, finansowany z budżetu miasta oraz środków Unii Europejskiej (V Program Ramowy Badań i Rozwoju Unii Europejskiej, inicjatywa CIVITAS w ramach projektu TELLUS). Kontynuowane będą działania na rzecz rozwoju i rewitalizacji Śródmieścia Gdyni. Działania miasta będą się koncentrować na tworzeniu systemu zrównoważonego transportu, konserwacji zabytków architektury, rozwoju małej architektury i zieleni miejskiej na terenie Śródmieścia oraz marketingu i promocji głównej ulicy miasta i jej otoczenia. Wspierane będą również inicjatywy organizacji imprez i wydarzeń służących promowaniu atrakcyjności Śródmieścia Gdyni.
2. Rozwój dzielnic - uporządkowanie i zagospodarowanie stref mieszkaniowych miasta. We współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi oraz firmami developerskimi, kontynuowane będą prace mające na celu podwyższanie jakości przestrzeni w dzielnicach. We współpracy z radami dzielnic, rozpoczęte zostaną prace nad lokalnym programem rewitalizacji najbardziej zagrożonych obszarów miejskich. Prowadzone będą inwestycje mające na celu; poprawę dostępności komunikacyjnej, tworzenie dzielnicowych miejsc rekreacji i wypoczynku, rozwój infrastruktury komunalnej. Kontynuowane będzie przygotowywanie terenów Gdyni-Zachód pod inwestycje sieciowe, finansowane ze środków Unii Europejskiej (program ISPA) w ramach projektu: "Ochrona wód podziemnych zbiornika P 110".
3. Zapewnienie sprawnego i przyjaznego środowisku miejskiego systemu komunikacyjnego. Kontynuowana będzie realizacja "Programu drogowego" poprzez budowę IV etapu "Drogi Różowej", poprawiającej płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz warunki życia mieszkańców dzielnic położonych wzdłuż Alei Zwycięstwa. Kontynuowany będzie II etap modernizacji ulicy Janka Wiśniewskiego, oraz rozpocznie się budowa III etapu Trasy Kwiatkowskiego. Projekty te współfinansowane z ERDF w ramach SPO-Transport, mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Portu, połączą go z systemem dróg krajowych, usprawniając jednocześnie system komunikacji w mieście. W ramach tworzenia zrównoważonego systemu transportu realizowana będzie budowa nowej zajezdni trolejbusowej na Grabówku, przy udziale środków ERDF w ramach ZPORR. W ramach tego samego projektu sieć połączeń trolejbusowych rozszerzona zostanie o Wielki Kack (osiedle Kacze Buki) i Dąbrowę. Ponadto przygotowywany będzie system płatnego parkowania w Śródmieściu oraz rozszerzany system ścieżek rowerowych.
4. Rewitalizacja i ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gdyni. Organizacja stref rekreacji. W budżecie miasta przewidziane zostaną środki przeznaczone na utrzymanie i urządzanie terenów zielonych w dzielnicach, sprzyjających rekreacji i czynnemu wypoczynkowi mieszkańców miasta. Kontynuowane będzie zagospodarowywanie miejskiego parku rekreacyjnego na Kolibkach. Kontynuowane będą prace nad całościowym zagospodarowaniem otoczenia rzeki Kaczej, służące między innymi ochronie strefy kąpieliska morskiego w Orłowie. Wspólnie z gminami położonymi wokół Zatoki Gdańskiej prowadzone będą działania służące rozwojowi funkcji rekreacyjnych i turystycznych w strefie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
5. Efektywne zarządzanie terenami w mieście. Kontynuowane będzie przygotowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów decydujących o rozwoju miasta, szczególnie dla obszarów wskazanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdyni. W oparciu o Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym tworzony będzie system informacji służący zintegrowanemu zarządzaniu terenami.
GDYNIANIE
Priorytet drugi Strategii Rozwoju Gdyni, Gdynianie, grupuje cele związane z podnoszeniem poziomu życia, wiedzy i kwalifikacji Gdynian, ich aktywności i przedsiębiorczości. Tematyka priorytetu odnosi się do potencjału gdyńskiego rynku pracy, jakości oferty edukacyjnej, kulturalnej, szkoleniowej i sportowej w mieście, wspierania gorzej uposażonych grup społecznych, pielęgnowania historycznego dorobku i tradycji społeczności gdyńskiej, jak również prowadzenia współpracy międzynarodowej.
1. Stworzenie efektywnych form wspierania aktywności zawodowej Gdynian. Działania miasta skoncentrowane będą na tworzeniu systemu wspierającego osoby podejmujące działalności gospodarczą oraz zapewniającego sprawną obsługę przedsiębiorców. Kontynuowana będzie kampania promocyjna, służąca pozyskiwaniu nowych inwestycji, a w konsekwencji tworzeniu nowych miejsc pracy. W roku 2006 zakończona zostanie finansowana z programu PHARE 2003 modernizacja hal łukowych na potrzeby Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, którego obiekt będzie zagospodarowywany przez podmioty gospodarcze zajmujące się nowymi technologiami. W ramach współpracy z Fundacją Gospodarczą, dotowane będzie Pomorskiego Miasteczka Zawodów w Gdyni. Podejmowane będą również finansowane ze środków własnych oraz EFS działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.
2. Rozwój aktywności obywatelskiej mieszkańców Gdyni. Z budżetu miasta nadal będą finansowane projekty inicjowane przez sektor obywatelski w oparciu o "Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi". Rozwijane będą programy aktywizujące społeczność lokalną. Realizowane będą miejskie programy społeczne, między innymi; "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych", Program "Szkół Otwartych", Program "Gdynia bez Barier", Program "Bezpieczna Dzielnica". Szczególny nacisk będzie kładziony na aktywizację osób starszych poprzez programy realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi, koordynowane przez Centrum Aktywności Seniora.
3. Zapewnienie wysokiej jakości edukacji i innych usług świadczonych przez miasto na rzecz mieszkańców. Kontynuowane będą działania mające na celu podwyższanie standardu obsługi mieszkańców przez jednostki organizacyjne gminy, zapewniającej powszechność, efektywność i wysoką jakość usług, głównie w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i gospodarki komunalnej. Kontynuowane będzie wspieranie z budżetu miasta inwestycji w gdyńskich szpitalach. W zakresie pomocy społecznej realizowane będą programy służące rozwiązywaniu problemów w oparciu o zasady subsydiarności, solidarności w szczególności oparte o ideę samopomocy i budowę więzi społecznych, sąsiedzkich, środowiskowych. Wzmacniana będzie "zdolność administracyjna" Gdyni do absorpcji funduszy z budżetu państwa i Unii Europejskiej na rozwój tego sektora usług w Gdyni. W oparciu o środki własne oraz programy i fundusze UE realizowane będą projekty, służące realizacji idei społeczeństwa informacyjnego.
4. Wspieranie podmiotowości i samodzielności gdyńskich rodzin. Kontynuowana będzie współpraca ze środowiskami lokalnymi w zakresie pomocy społecznej oraz kontraktowanie zadań organizacjom pozarządowym. Rozwijany będzie program Centrów Aktywności Lokalnej oraz wspierania wolontariatu. Planowane jest utworzenie kolejnych rodzinnych domów dziecka i mieszkań chronionych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Kontynuowane będą działania mające na celu zwiększanie liczby mieszkań socjalnych. Realizowane będą badania profilaktyczne, kierowane do wszystkich grup wiekowych. W ramach programu: "Gdynia bez Barier" realizowane będą kompleksowe działania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych finansowane ze środków własnych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Zwiększenie znaczenia Gdyni jako ważnego ośrodka kulturalnego. W roku 2006 zakończona zostanie budowa I etapu nowej siedziby Muzeum Miasta Gdyni. Miasto pozyska bardzo efektywne możliwości, służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego, popularyzacji wiedzy o swoim powstaniu i rozwoju. Rozpoczęte będą prace studialne prowadzące do realizacji nowoczesnej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kontynuowana będzie modernizacja obiektów i wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz rozwój jej zasobów i form ich udostępniania. Z budżetu miasta dofinansowywane będą remonty najcenniejszych gdyńskich zabytków. Wspierane z budżetu miasta będą gdyńskie Teatry: Miejski, Muzyczny oraz Teatr Junior. Przypadające na rok 2006 obchody 80-lecia miasta będą okazją do organizacji szeregu imprez kulturalnych, zarówno o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym jak i lokalnym.
6. Wszechstronny udział w procesie integracji europejskiej, w szczególności Europy Bałtyckiej z uwzględnieniem partnerów spoza Unii Europejskiej. Gdynia uczestniczyć będzie w wielostronnych projektach międzynarodowych w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej, inicjatywy wspólnotowej INTERREG. Kontynuowana będzie również współpraca w ramach sieci miast siostrzanych, w szczególności w obrębie Europy Bałtyckiej. Komórki Urzędu Miasta i współpracujące z nimi instytucje będą zapewniały mieszkańcom, placówkom oświatowym, lokalnym przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym dostęp do informacji i kontaktów ułatwiających udział w projektach i nawiązanie współpracy międzynarodowej, ze szczególnym naciskiem na wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego w krajach nie będących członkami UE.
7. Wszechstronny rozwój kultury fizycznej i sportu mający na celu wzrost aktywności Gdynian. Główną inwestycją służącą rozwojowi kultury fizycznej i sportu w mieście będzie kontynuacja budowy Hali widowiskowo-sportowej. Rozpoczną się również prace mające na celu dostosowanie stadionu GOSiR do wymogów międzynarodowych organizacji piłkarskich. W ramach programu popularyzacji pływania wśród dzieci i młodzieży - projektowana jest budowa kolejnego basenu. Rozwijana będzie działalność Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, służąca popularyzacji i rozwojowi sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców. Z budżetu miasta dofinansowywane będą stowarzyszenia kultury fizycznej. Wspierane będą inicjatywy rad dzielnic i szkół dotyczące rozbudowy i zagospodarowywania dzielnicowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
GOSPODARKA
Priorytet trzeci Strategii Rozwoju Gdyni, Gospodarka, grupuje działania związane z rozwojem potencjału ekonomicznego miasta. Zakres tego priorytetu odnosi się do zwiększania konkurencyjności gdyńskiej gospodarki poprzez otwarcie jej na innowacyjne technologie produkcji i nowoczesne usługi, rozwój powiązań komunikacyjnych z innymi ośrodkami gospodarczymi kraju, Regionu Bałtyckiego i zjednoczonej Europy, wzmacnianie procesu metropolizacji Trójmiasta oraz tworzenie warunków dla rozwoju turystyki.
1. Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Zgodnie ze "Strategią Rozwoju Miasta" oraz "Strategią Rozwoju Portu Gdynia S.A.", prowadzone będą działania planistyczne oraz prawne mające na celu aktywizację ekstensywnie wykorzystanych terenów okołoportowych. Kontynuowane będą przygotowania do wykorzystania w pełni możliwości rozwoju wynikających z Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. Miasto uczestniczyć będzie w projektach służących realizacji programów inwestycyjnych Unii Europejskiej dotyczących rozwoju infrastruktury i nowych rozwiązań transportowych w regionie Morza Bałtyckiego; żegluga bliskiego zasięgu, żegluga sezonowa, żegluga turystyczna, współpraca przygraniczna.
2. Stworzenie warunków umożliwiających miastu pełnienie funkcji ważnego węzła komunikacyjnego. Kontynuowane będą prace przygotowujące realizację nowego terminalu promowego oraz rewitalizację Dworca Morskiego w Gdyni. Realizowane będą inwestycje poprawiające dostępność komunikacyjną portu: budowa Trasy Kwiatkowskiego oraz rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego, dofinansowane przez ERDF. Prowadzone będą działania służące promocji połączeń promowych i lotniczych (w tym na lotnisku w Babich Dołach) a także realizacji funkcji logistycznych w porcie i w mieście. W związku z rozpoczęciem budowy autostrady A-1, miasto wykorzysta tę inwestycję dla rozwoju współpracy sieciowej miast służącej ich wszechstronnemu rozwojowi, w ramach Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej.
3. Podniesienie poziomu nowoczesności i innowacyjności gdyńskiej gospodarki. We współpracy z samorządem wojewódzkim kontynuowana będzie realizacja Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Zakończone zostaną prace związane z adaptacją hal łukowych przy Al. Zwycięstwa w ramach programu PHARE 2003 SSG na potrzeby podmiotów gospodarczych działających w zakresie nowych technologii. Podejmowane będą działania mające na celu stymulowanie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez działania szkoleniowe i informacyjne podejmowane przez Gdyńskie Centrum Innowacji. Upowszechniane będą również nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne w usługach administracji publicznej, służące mieszkańcom i podmiotom gospodarczym.
4. Stworzenie infrastruktury i produktów dla rozwoju turystyki. Miasto podwyższać będzie standard gdyńskich kąpielisk. Prowadzona będzie promocja gdyńskich produktów turystycznych na forum organizacji i targów turystycznych. Rozwijana będzie sieć punktów informacji turystycznej. Wspierane będą działania służące rozwojowi turystyki morskiej, w szczególności turystyki żeglarskiej, żeglugi przybrzeżnej i przyjmowania statków wycieczkowych. Miasto kontynuować będzie współpracę z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A., dla stworzenia w Gdyni warunków do obsługi rosnącej liczby statków wycieczkowych i ich pasażerów - w ramach projektu: "Baltic Cruise Project".
5. Integracja ośrodków trójmiejskiego obszaru metropolitalnego w celu wspólnego rozwiązywania problemów o charakterze ponadlokalnym. Gdynia będzie aktywnie uczestniczyć w pracach Rady Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej. Kontynuowana będzie współpraca z samorządem województwa służąca realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. Miasto uczestniczyć będzie w przygotowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, wprowadzając do tego dokumentu zadania o znaczeniu ponadlokalnym - możliwe do realizacji na terenie Gdyni. Współpraca z sąsiednimi samorządami poszerzana będzie o elementy służące zarówno zaspokajaniu potrzeb zbiorowych jak i promocji i rozwojowi regionu.
II. Założenia wieloletniej polityki inwestycyjnej. Inwestycje, planowane do realizacji w okresie 2006-2007 zakwalifikowano do 5 grup:
I. Inwestycje o znaczeniu ogólnomiejskim, realizowane z budżetu miasta. II. Inwestycje o znaczeniu ogólnomiejskim, realizowane z udziałem publicznych środków krajowych oraz publicznych środków wspólnotowych. III. Inwestycje ekologiczne, realizowane z budżetu miasta w zamian za umorzenie części pożyczki na oczyszczalnię w Dębogórzu. IV. Inwestycje o znaczeniu dzielnicowym lub lokalnym, realizowane z budżetu miasta.
V. Inwestycje o znaczeniu dzielnicowym, realizowane w formule Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.
Dzięki konsekwentnym zabiegom gdyńskiego samorządu wszystkie poważne inwestycje miejskie uzyskują dofinansowanie spoza budżetu miasta: środków UE, kontraktu wojewódzkiego, budżetu państwa. Brak jest więc inwestycji, które byłyby realizowane wyłącznie ze środków miasta.
Do grupy II należą inwestycje, w których realizacji partycypują finansowo instytucje publiczne: a. Hala widowiskowo-sportowa (Budżet Państwa - Ministerstwo Edukacji Nauki i Sportu), b. Muzeum Miasta Gdyni (Kontrakt Wojewódzki), c. Droga Różowa (Budżet Państwa - rezerwa celowa Ministerstwa Infrastruktury),
d. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach (ISPA), e. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (PHARE 2003 SSG), f. Uzbrojenie obszaru Gdyni-Zachód, w ramach programu "Ochrony wód Zatoki Puckiej i wód Bałtyku oraz GZWP 110" (ISPA), g. "Trasa Kwiatkowskiego" - III etap, w ramach projektu: "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap" (ERDF - SPO-Transport 2004-2006), h. Ulica Janka Wiśniewskiego - II etap, w ramach projektu: "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II" (ERDF - SPO-Transport 2004-2006), i. Zajezdnia Trolejbusowa - w ramach projektu "Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni" (ERDF - ZPORR 2004-2006).
Grupa to może ulegać rozszerzeniu w związku z pojawianiem się nowych możliwości finansowania i awansowaniem przygotowań kolejnych projektów.
Do grupy III zalicza się: a.Kontynuacja realizacji kanalizacji sanitarnej w ulicach: Racławickiej i Olgierda, b. Realizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Rungurskiej, Przemyskiej, Krośniejskiej, Sandomierskiej, c.Kontynuacja przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Morskiej, d. Kontynuacja przebudowy kanału deszczowego wzdłuż torów kolejowych na Osadzie Kolejowej, e. Wykonanie koncepcji rozbudowy i przebudowy systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Gdyni, f. Uzupełnienie sieci wodociągowej, g. Zagospodarowywanie terenów zielonych. Podstawowym założeniem polityki inwestycyjnej będzie dalsze pozyskiwanie środków na inwestycje znajdujące się w grupie II oraz zapewnienie wkładu własnego do tych projektów. W przypadku niektórych projektów, wkład własny zostanie w całości bądź w części pokryty przez inne podmioty - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Wielość planowanych inwestycji sprawia, iż będą one znaczącym obciążeniem budżetu. Zgodnie z już podjętymi przez Radę Miasta Gdyni uchwałami, środki na pokrycie wkładu własnego zostaną zabezpieczone w kolejnych budżetach ze środków własnych lub z uzyskanych przychodów. Skala potrzeb znacząco wzrosła po podjęciu przez Komisje Europejską decyzji o dofinansowaniu z ERDF inwestycji: "Trasa Kwiatkowskiego - Etap III". Miasto będzie zobowiązane wnieść wkład własny do sfinansowania inwestycji, w wysokości 25% jej wartości. Realizacja wymienionych inwestycji wymagać będzie zaciągania zobowiązań wieloletnich. Na koniec roku 2005 roku dług miasta wyniesie 233 miliony zł. Relacja zadłużenia do dochodów wyniesie 37 %. Oznacza to, iż zachowany jest wysoki pułap bezpieczeństwa (limit określony w art. 114 ustawy z 26 11.1998 o finansach publicznych wynosi 60%). Relacja wysokości spłat zobowiązań do dochodów wyniesie 9,3 % (limit wynosi 15%). Przy czym limity te nie dotyczą środków przeznaczonych na finansowanie wydatków w związku z realizacją projektów unijnych, co oznacza, iż relacja zadłużenia miasta do limitu określonego w ustawie jest jeszcze korzystniejsza. Decyzje o ewentualnym zaciąganiu dalszych zobowiązań będą podejmowane przez Radę Miasta.