724 (333) 2005-09-30 - 2005-10-06

Informator Europejski Nr 115

Internetowe szkolenia dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła internetowe szkolenia (tzw. e-learning) przeznaczone dla przedsiębiorców oraz osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

Obecnie dostępne są szkolenia dotyczące zakładania firmy, metod analizy rynku, przygotowania biznesplanu oraz korzystania z funduszy unijnych. W przyszłości PARP chce także uruchomić szkolenia o bezpieczeństwie i higienie pracy w małych i średnich firmach oraz o ubieganiu się o zamówienie publiczne.

Koszt przygotowania platformy informatycznej oraz szkoleń e- learningowych dla PARP to 0,5 mln zł. Przetarg na te usługi, rozstrzygnięty przez Agencję pod koniec 2004 roku, wygrało konsorcjum czterech firm. Szkolenia zostały przygotowane przez firmę COMBIDATA Poland we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy oraz Biurem Doradztwa Ekonomicznego i Prawnego „Business Consultants”. COMBIDATA Poland dodatkowo stworzyła oraz zaprasza do korzystania z portalu edukacyjnego, za pośrednictwem, którego udostępniane są szkolenia. Szkolenia są bezpłatne i dostępne pod adresem internetowym: http://www.akademia.parp.gov.pl/ .


Multimedialna Czytelnia i Bezpłatna Księgarnia pomorskiego przedsiębiorcy

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” uruchomiło w siedzibie przy ul. Matejki 6 w Gdańsku "Multimedialną Czytelnię i Bezpłatną Księgarnię pomorskiego przedsiębiorcy", która powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP, poddziałanie 1.1.2).

Jest to miejsce, w którym przedsiębiorcy mogą korzystać z posiadanych przez stowarzyszenie publikacji o tematyce biznesowej oraz związanej z Unią Europejską (książki, broszury, płyty CD, periodyki). Ponadto stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z zasobów informacji dostępnych w sieci, w czym na bieżąco pomaga pracownik czytelni. Przedsiębiorcom nie mającym wprawy w korzystaniu z internetowych zasobów informacji pracownik czytelni oferuje indywidualne przeszkolenie.

W tym samym pomieszczeniu eksponowane są również posiadane przez stowarzyszenie publikacje drukowane i płyty CD przeznaczone do bezpłatnegorozdawania przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy mogą wybrać sobie i wziąć interesujące ich materiały. W ramach tej usługi pracownik czytelni wysyła również bezpłatne publikacje na zamówienie złożone przez przedsiębiorców mających siedzibę poza Trójmiastem.
Usługi "Multimedialnej Czytelni i Bezpłatnej Księgarni pomorskiego przedsiębiorcy" świadczone są zgodnie z zamieszczonym na stronie http://www.swp.gda.pl Regulaminem. Wszystkie usługi są bezpłatne, lecz zamawiający publikacje wysyłkowo ponoszą koszt przesyłki kurierskiej.

Multimedialna Czytelnia i Bezpłatna Księgarnia pomorskiego przedsiębiorcy
ul. Matejki 6, II piętro, pok. 205
tel. (58) 347-03-76, faks (58) 347-03-27
e-mail: biblioteka@swp.gda.pl
Czynne: od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 16:00


Nowe procedury w ramach Sokratesa

Program Sokrates obejmuje swoim zakresem wszystkie formy i poziomy edukacji. Budżet programu na rok 2005 wynosi 361 mln euro. 31 sierpnia 2005 Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie działań z zakresu edukacji w ramach tego programu.

Szczegółowe cele programu „Sokrates” są następujące:
 wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji na wszystkich poziomach kształcenia i ułatwienie szerokiego, ponadnarodowego dostępu do zasobów edukacyjnych w Europie przy jednoczesnym wspieraniu równości szans we wszystkich dziedzinach edukacji,
 wspieranie ilościowej i jakościowej poprawy znajomości języków Unii Europejskiej, w szczególności języków, które są mniej powszechnie używane i nauczane,
 wspieranie współpracy i mobilności w dziedzinie edukacji,
 promowanie innowacji w rozwoju metod i materiałów edukacyjnych.

Uprawnieni wnioskodawcy
Program „Sokrates” obejmuje wszystkie rodzaje i poziomy edukacji: uczniów, studentów i innych uczących się, pracowników bezpośrednio zaangażowanych w edukację, wszystkie rodzaje instytucji oświatowych określone przez każdy z krajów uczestniczących, osoby i organy odpowiedzialne za system i politykę edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów mogą się znacznie różnić, zależnie od rodzaju projektu, liczby krajów zaangażowanych i innych elementów ujętych we wniosku.

Termin składania aplikacji w zakresie niektórych działań upływa 1 listopada 2005.

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków wraz z formularzami wniosków oraz wskazówkami dla wnioskodawców można znaleźć pod następującym adresem internetowym:
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html


Małe Granty Funduszu Wyszehradzkiego

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki wspiera projekty międzynarodowe w programie Małe Granty. Ostatni tegoroczny termin składania upływa
1 grudnia 2005. Kwota wsparcia projektów w ramach programu Małych Grantów wynosi do 4 000 euro.

Fundusz wspiera projekty z następujących dziedzin:
1. współpraca kulturalna
2. współpraca naukowa i badania naukowe
3. edukacja
4. wymiana młodzieży
5. współpraca transgraniczna
6. promocja turystyki

Wsparcie finansowe Funduszu nie może przekroczyć 50% ogólnych kosztów projektu. Ogólny budżet powinien uwzględniać również ewentualny własny wkład wnioskodawcy w naturze i usługach oraz taki wkład innych partnerów, współfinansujących projekt. Budżet projektu powinien dotyczyć okresu maksymalnie 6 miesięcy – również w przypadku, gdy sam projekt trwa dłużej.

Fundusz preferuje projekty, w których jako organizacyjni partnerzy (współorganizatorzy) występują podmioty ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej: Republiki Czeskiej, Polski, Słowacji i Węgier. Fundusz nie może rozpatrywać projektów, w których – prócz kraju wnioskodawcy - organizacyjni partnerzy pochodzą z mniej niż dwóch innych krajów Grupy. Wyjątek stanowią projekty współpracy transgranicznej, które mogą być dwustronne.
Fundusz może także finansować projekty z udziałem dodatkowych partnerów spoza Grupy, pod warunkiem, że są one zgodne z celami Funduszu. Wnioskodawcy z krajów spoza Grupy mogą się również ubiegać o grant, na tych samych warunkach – jeśli projekt związany jest tematycznie z Grupą Wyszehradzką.
Więcej na stronie: http://www.visegradfund.org/ifa.stm?inc=ifal


Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju

Fundacja Fundusz Współpracy ogłosiła konkurs na projekty w ramach programu Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, Komponentu 1 „Dotacje na rozwój instytucjonalny polskich organizacji pozarządowych” finansowanego z funduszu Komisji Europejskiej. Termin na składanie wniosków o dotacje upływa w 18.10.2005 o godz. 16.00.

Celem jest podniesienie poziomu usług i możliwości polskich organizacji pozarządowych w zakresie wdrażania lub uzupełniania finansowanych przez rząd działań interwencyjnych w zakresie polityki społecznej. Cel ten będzie realizowany poprzez udzielenie wsparcia finansowego na przedsięwzięcia prowadzące do:
 wzmocnienia potencjału instytucjonalnego i operacyjnego organizacji pozarządowych;
 wspierania organizacji pozarządowych w rozwijaniu nowych lub udoskonalaniu realizowanych działań i usług dla określonych grup beneficjentów, uwzględnianych, a także tych pominiętych w aktualnie wdrażanych programach polityki społecznej;
 rozszerzenia zasięgu oddziaływania i wzmocnienia skuteczności organizacji pozarządowych aktywnych na polu polityki społecznej, na regiony i sektory, nie otrzymujące w chwili obecnej dostatecznego wsparcia;
 podnoszenia poziomu wiedzy, standardów jakości usług świadczonych na rzecz beneficjentów.

W ramach niniejszego Komponentu przyznawane będą dotacje dla średniej wielkości organizacji pozarządowych, które działają na polu rozwiązywania problemów społecznych wynikających z pogarszającej się sytuacji na rynku pracy oraz w obszarze przeciwdziałania społecznej i ekonomicznej marginalizacji określonych grup. Organizacje te będą musiały wykazać, ze ich działania przyczyniają się w sposób długofalowy do realizacji celów spójności społecznej na danym obszarze lub w danym sektorze. Oczekuje się także, ze ich plany rozwoju będą gwarantować duże prawdopodobieństwo kontynuacji ich działań również po wyczerpaniu pomocy.

Czas realizacji projektów: maksymalnie 9 miesięcy
Kwota dotacji: 25.000 Euro - 50.000 Euro
Wkład własny Wnioskodawcy: 25% całkowitych kosztów Projektu
Ostateczny termin na składanie wniosków: 18.10.2005 o godz. 16.00.

Pełna dokumentacja konkursowa oraz szczegółowe informacje na temat niniejszego konkursu dostępne są na stronach internetowych: http://www.cofund.org.pl/ri ; http://www.parp.gov.pl/ .