725 (334) 2005-10-07 - 2005-10-13

Program PFRON – Student

Program Student należy do aktualnych programów PFRON realizowanych przez osoby prywatne.
Celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Adresatem programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są:
- studentami studiów magisterskich, studiów wyższych zawodowych lub uzupełniających studiów magisterskich prowadzonych przez szkoły wyższe,
- studentami studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
- słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych, uczniami szkół policealnych, studentami uczelni zagranicznych lub odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, uczącymi się w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.
Przyznane w ramach programu dofinansowanie może obejmować
w szczególności następujące koszty: opłaty za naukę, z tym że
w przypadku studentów, o których mowa w pkt. a), studiujących równocześnie na kilku kierunkach studiów, dofinansowanie może obejmować sumę opłat za naukę na poszczególnych kierunkach, zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania), dojazdów, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym sprzętu komputerowego i komputerowych programów edukacyjnych, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
Wnioski o dofinansowanie nauki należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby szkoły w terminie:
- od 1 do 28 lutego każdego roku realizacji programu oraz,
- od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu.
Więcej informacji na temat programów PFRON można uzyskać
w Pomorskim Oddziale PFRON, ul. Bażyńskiego 32 w Gdańsku,
na stronie internetowej www.pfron.org.pl bądź dzwoniąc na infolinię
0 800 153 163.