UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
725 (334) 2005-10-07 - 2005-10-13

SKĄD MIASTO MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE ? - część 3

Dochody z podatków
Mieszkańcy Gdyni jak i firmy znajdujące się na terenie Gdyni płacą różnego rodzaju podatki. Podatki, które są dochodem Gminy można podzielić na trzy rodzaje (w nawiasach podano kwoty w budżecie na 2005r):
1. Podatki zbierane przez Urząd Skarbowy, wpływające do budżetu Państwa, z których część oddawana jest do budżetu Miasta
(191mln. zł). Mieszkańcy Gdyni i gdyńskie firmy płacą w Urzędach Skarbowych podatek dochodowy. Wpływa on w całości do budżetu Państwa, a następnie część z tego co wpłynęło, Państwo wpłaca do budżetu Miasta Gdyni.
2. Podatki pobierane przez Urząd Miasta i wpływające w całości
do budżetu Miasta (100 mln zł). Urząd Miasta, podobnie jak Urząd Skarbowy również pobiera podatki. Są to jednak podatki, których wysokość nie zależy od dochodu, jaki otrzymuje osoba lub firma,
ale od tego co posiada lub co robi. Należą do nich:
- podatek od nieruchomości płacony od posiadanych budynków, mieszkań, budowli i gruntów
- podatek od środków transportowych płacony od posiadanych samochodów, przyczep i naczep o ładowności większej lub równej
3,5 tony
- podatek od posiadania psów płacony przez właścicieli psów,
- opłata targowa płacona za to, że ktoś sprzedaje na targowisku lub
na ulicach miasta,
- opłata administracyjna płacona za niektóre czynności urzędowe
- opłata miejscowa płacona przez osoby, które wypoczywają na terenie Gdyni
- podatek rolny i leśny płacony za posiadane gospodarstwa rolne lub lasy
3. Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy i wpływające w całości do budżetu Miasta (19 mln. zł). Urzędy Skarbowe pobierają też podatki, które od razu po pobraniu wpłacane są do budżetu Miasta. Są to bardzo specyficzne podatki takie jak: opłata skarbowa, karta podatkowa, czy chociażby podatek od spadków i darowizn.

***
Dochody z opłat
Są to dochody jakie Miasto uzyskuje z opłat pobieranych za niektóre usługi, takie jak: komunikacja miejska, rejestrowanie działalności gospodarczej, rejestrację samochodów czy wydawanie licencji
i zezwoleń.

***
Dochody z majątku Miasta
W tej grupie dochodów znajdują się pieniądze, jakie Gdynia uzyskuje ze sprzedaży posiadanego majątku (np. domów, mieszkań, lokali użytkowych, gruntów, itp.) oraz z opłat za korzystanie przez firmy lub osoby z majątku Miasta (dzierżawa, najem).
Inne środki zewnętrzne
Są to pieniądze, jakie Miasto Gdynia otrzymuje np. z innych gmin
(na współfinansowanie realizacji zadań wykonywanych przez Gdynię
na rzecz gmin ościennych), czy funduszy (np. z Funduszu Ochrony Środowiska).

***
Dotacje
Dotacje to pieniądze, jakie przekazuje budżet Państwa do budżetu Miasta na konkretne zadania. Cześć zadań, które powinny być realizowane przez Państwo zostało przekazane do realizacji Miastu,
a w ślad za tym przekazywane są co roku pieniądze na ich wykonanie. Podobnie dzieje się w budżecie domowym, gdy na przykład dziadkowie dają pieniądze na nową pralkę lub telewizor. Nie trzeba ich potem zwracać, ale wykorzystać je należy na konkretne rzeczy.
W 2005 roku Miasto planuje uzyskać z tego tytułu 54 mln zł.

***
Subwencje
Subwencje to również pieniądze otrzymywane z budżetu Państwa. Różnią się od dotacji tym, że Miasto może wydać je na to, co uważa za najważniejsze. Podobnie, gdy rodzina otrzymuje na przykład od dziadków jako pomoc pieniądze, które może wydać na to, na co chce. Oczywiście, tak jak w przypadku dotacji, tak i tych pieniędzy nie trzeba potem zwracać.
Miasto Gdynia w 2005 roku planuje uzyskać subwencję na kwotę
133 mln zł, która prawie w całości zostanie przeznaczona na oświatę
(132 mln zł). Jej wysokość uzależniona jest przede wszystkim od liczby uczniów w gdyńskich szkołach oraz od liczby nauczycieli i ich kwalifikacji.
Łączne dochody miasta, w skład których wchodzą dochody własne, subwencje i dotacje, w 2005r. wynoszą blisko 626 mln zł, co
w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje 2471 zł.

***
Przychody
W budżecie Miasta traktowane są inaczej niż dochody, jednak podobnie jak one są pieniędzmi, które Miasto może wydać. Różnica między dochodami i przychodami polega na tym, że dochody miasto pozyskuje w danym roku i są to pieniądze w całości należące do miasta, co z kolei oznacza, że nie musi ich nikomu oddawać
w przyszłości. Przychody natomiast są to środki nie wydatkowane
w poprzednich latach lub pieniądze, które Miasto dostaje dzisiaj, ale
w przyszłości będzie musiało je oddać (pożyczki, kredyty itp.).
W 2005 roku Gdynia planuje uzyskać przychody z następujących źródeł:
- pieniądze, które pozostały niewykorzystane w 2004 roku, w kwocie
3 mln zł,
- kredyt w kwocie 70 mln zł przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych.
Łącznie więc są to 73 mln zł.

***
Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej
Nie zawsze w budżecie miasta jest tyle środków, aby mogły one zaspokoić wszystkie potrzeby i urzeczywistnić śmiałe marzenia.
Takie szanse dają jednak środki finansowe, płynące z budżetu Unii Europejskiej, której Polska od 2004 roku jest pełnoprawnym członkiem.
W okresie przedakcesyjnym Polska otrzymywała środki z Unii Europejskiej w ramach PHARE, ISPA, SAPARD. Pomimo członkostwa Polski w UE nadal istnieje możliwość korzystania z tych środków,
aż do wyczerpania zaplanowanej przez Komisję Europejską puli.
Po przystąpieniu Polski do UE uzyskaliśmy bowiem dostęp do funduszy strukturalnych, które umożliwiają pomoc słabiej rozwiniętym regionom i sektorom gospodarek państw członkowskich.
Wyróżniamy cztery fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Sekcja Orientacji (EFOiGR) oraz Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIWR). W ramach tych funduszy strukturalnych finansowane są także cztery Inicjatywy Wspólnotowe EQUAL, INTERREG, LEADER i URBAN, które dotyczą działań zaproponowanych przez Komisję Europejską.
Środki z funduszy UE przekazywane są w formie dofinansowania konkretnych projektów i - co istotne - mają charakter bezzwrotny. Projekty do współfinansowania wybierane są w wyniku przeprowadzonych konkursów i zatwierdzane do realizacji z udziałem środków unijnych przez odpowiednie komitety.
Z możliwości pozyskania środków unijnych miasto skorzystało po raz pierwszy w 1994 roku. Początkowo Gdynia realizowała tzw. projekty „miękkie” związane z edukacją, sportem, kulturą oraz turystyką. W minionym 10-leciu zrealizowanych zostało aż 20 takich projektów na kwotę ponad 2 mln zł. Dopiero później, bo w 2002 r. pojawiły się większe możliwości związane z pozyskiwaniem środków na tzw. projekty „twarde” - inwestycyjne.
Gdynia uznawana jest za lidera w pozyskiwaniu funduszy europejskich.