726 (335) 2005-10-14 - 2005-10-20

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342
wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Gdyni przy ul. II MPS 2-8 , ozn. na km 67 Obręb Gdynia jako działka nr 913 o pow. 24490 m2 , dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 9128. Wykaz nr 610/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 11007/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 września 2005 r. wywieszony jest na okres 21 dni , od 29.09.2005 r. do 20.10.2005r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 344
wykazu Nr XIA/2005 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
na rzecz najemców:
ul. Boh. St. Warszawskiej 11/9, Legionów 78/6, Opata Hackiego 29/29, Kalksztajnów 3/3, W. Radtkego 32/6, Opata Hackiego 29/21, Opata Hackiego 29/1, Legionów 52/1, w. Radtkego 32/34, Woj. Wachowiaka 8B/6, Cylkowskiego 9A/15, Widna 4/43, Abrahama 60/6, Leszczynki 165/3, Leszczynki 176/4, W. Radtkego 32/4, W. Radtkego 32/10, Górna 21/11, Nauczycielska 5/75, Opata Hackiego 25/60, Morska 99/33, Widna 4/20, Widna 3/114, Okrzei 18/15.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 04.10.2005 r. do dnia 25.10.2005 r.
Powyższy wykaz anuluje wykaz Nr XI/2005
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344
wykazu Nr XIIA/2005 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Żelazna 29/38, Żelazna 29/38, Piłsudskiego 19C/14, Rolnicza 14/27, Pomorska 29/2, Pomorska 27/5, Szteyera 1C/2, Korzenna 12C/10, Śląska 51/58, Opata Hackiego 25/19, Wejherowska 26/9, Wejherowska 22/11, Żelazna 18A/50, Zielona 15C/20. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 04.10.2005r. do dnia 25.10.2005r. Powyższy wykaz anuluje wykaz Nr XII/2005.
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony
do 60.000 EURO na zadanie
pn:”Budowa odcinka kanalizacji
deszczowej w ul. Partyzantów w Gdyni".
Termin wykonania - IV kw. 2005rOtwarcie ofert odbędzie się dnia : 27.10.2005 r o godz.10.30 pok. 101w Urzędzie Miasta GdyniSpecyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 30 ,-złmożna odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 - Wydział Inwestycji.Termin składania ofert - do dnia : 27.10.2005 r do godz. 9°° w pokoju nr 237Urzędu Miasta Gdyni - Wydział Inwestycji.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.Termin związania ofertą 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. spełniają wymogi określone w art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3. kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 90% , okres udzielonej rękojmi 5 %, okres wykonania 5 % . Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Wójcicka tel.0-58 66 88 306 - Wydział Inwestycji.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POWYŻEJ 60 000 EURO
Wspólny słownik zamówień (CPV):: 45.23.32.52, 45.23.13.00, 45.23.21.41, 45.23.00.00, 45.23.32.94.
ZAMAWIAJĄCY. Prezydent Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6688570, fax 058 6209798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, www.gdynia.pl.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Wykonanie robót budowlanych objętych projektem „remont ul. Świętojańskiej – etap II A” na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Jana z Kolna.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Remont nawierzchni drogowej: roboty rozbiórkowe (nawierzchnia jezdni i chodnika), roboty ziemne, wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika;
2. Kanalizacja deszczowa: wymiana istniejących przykanalików,odwodnienie nawierzchni drogowej poprzez wpusty uliczne,włączenie do kanalizacji rur spustowych z budynków, likwidacja istniejących wpustów wraz z przykanalikami, uzbrojenie istniejących kolektorów w betonowe studnie rewizyjne ,wymiana i regulacja istniejących włazów na sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej, wymiana istniejącego kolektora deszczowego;
3. Kanalizacja sanitarna: budowa sieci, przebudowa przyłączy sanitarnych, studnie rewizyjne na istniejącym kanale, wymiana i regulacja istniejących włazów na sieci, przełożenie kanalizacji sanitarnej tłocznej;
4. Sieć wodociągowa: wymiana sieci wodociągowej wraz z przebudową węzłów wodociągowych w obrębie ulicy, na trasie wykonywanego wodociągu włączenie istniejących sieci, wymiana przyłączy do budynków, wykonanie naziemnych hydrantów;
5. Przebudowa wysokoparametrowej sieci cieplnej 2xDN300;
6. Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych - wymiana linii kablowych zasilających oraz zabezpieczenie linii kablowych istniejących;
7. Przebudowa oświetlenia ulicznego;
8. Przebudowa trakcji trolejbusowej;
9. Regulacja urządzeń teletechnicznych;,
10. Zieleń: wycięcie oraz przesadzenie drzew i krzewów, nasadzenia nowych, pielęgnacja zieleni;
11. Konstrukcje: słupy maszty oświetleniowe, pachołki drogowe, obudowy drzew, szafki przyłączeniowe gazowe i elektryczne, stojaki na rowery, kosze,ławki, studzienki;
12. Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z linią kablową zasilającą, sterowniczą oraz pętlami indukcyjnymi;
13. Rozbiórka podziemnej toalety publicznej oraz elementów małej architektury;
14. Organizacja ruchu na czas budowy.
Miejscem realizacji zamówienia jest Gmina Miasta Gdyni.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Wymagane wadium: 216.000,00 zł. (słownie: dwieście szesnaście tysięcy złotych).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa - 80% , okres realizacji - 15% , okres gwarancji – 5 % .
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać do dnia 16.11.2005, cena - 750.00 PLN.
Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Wydział Dróg, Ewa Muszyńska, al. Marsz. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 668-83-63, fax (58) 621-62-35, e-mail: e.muszynska@gdynia.pl. Osoba upoważnioną do kontaktów jest: Bogumiła Gendek – zastępca naczelnika, Ewa Muszyńska - inspektor, Wydział Dróg , al. Marsz. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) -668-83-58, (58) 668-86-63 fax (58) 621-62-35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl.
Termin składania ofert: do dnia 16.11.2005 godz. 9.00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni,
al. Marsz. Piłsudskiego 18.
Adres, na który należy przesłać oferty: Wydział Dróg, al. Marsz. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58)668-83-58, fax (58) 621-62-35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl.
Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu złożenia ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 16.11.2005, godz. 10.00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18.
Dom Dziecka w Gdyni
ul. Demptowska 46
ogłasza postępowania w trybie przetargów nieograniczonych do 60 000 euro na dostawy: nabiału – CPV 155, mięsa, wędlin i drobiu – CPV 151, produktów spożywczych – CPV 158, owoców, warzyw i ziemniaków – CPV 153.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie placówki od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 14.00. Termin realizacji zamówienia – dostawy przez okres 3 lat. Nie przewiduje się składania ofert częściowych, wariantowych oraz wnoszenia wadium. Jedynym kryterium przy wyborze oferty będzie zaproponowana cena. Warunkiem udziału w postępowaniu jest prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia oraz przedstawienie oferty zgodnej z wymogami Prawa zamówień publicznych oraz SIWZ.
Termin związania ofertę wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 28.10.2005 r. – godz. 10.00 w sekretariacie Domu Dziecka w Gdyni.
Rozstrzygnięcie ogłoszonych postępowań odbędzie się dnia 28.10.2005 r.Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 340 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:
Wykaz nr 608/05/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 11005/05/IV/M z dnia 27 września 2005 r. dotyczący nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 191 opisanej jako działka nr 856/55, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 5 października 2005 do dnia 26 października 2005r.Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 340 wykazu nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży
na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Gdyni przy ul.Jemiołowej 1, opisanej na k.m. 27 obręb Wielki Kack jako działka nr 144/2 o powierzchni 101m2 i nr 290/3 o powierzchni 361m2.
Wykaz nr 607/2005/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 11004/2005/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 września 2005 roku został wywieszony na okres 21 dni od dnia 06 października 2005 roku do dnia 28 października 2005 roku.Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 340 wykazu nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży
na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Gdyni przy ul.Jeleniej 21, opisanej na k.m. 13 obręb Osowa jako działka nr 56/22 o powierzchni 256m2.
Wykaz nr 606/2005/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 11003/2005/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 września 2005 roku został wywieszony na okres 21 dni od dnia 06 października 2005 roku do dnia 28 października 2005 roku.Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 340 wykazu nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży
na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Gdyni przy ul.Mitry 10, opisanej na k.m. 20 obręb Wiczlino jako działka nr 418 o powierzchni 439m2.
Wykaz nr 605/2005/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 11002/2005/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 września 2005 roku został wywieszony na okres 21 dni od dnia 06 października 2005 roku do dnia 28 października 2005 roku.Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 10
Gdynia, ul. Morska 192
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na zadanie pn: „Montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych, wraz z budową szybu windy”
Termin wykonania - IV kw. 2005r. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 30.10.2005 r. o godz.10.00 w Szkole Podstawowej nr 10 w Gdyni. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat szkoły. Termin składania ofert - do dnia: 30.10.2005 r. do godz. 9.00 w sekretariacie szkoły. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej. Termin związania ofertą 30 dni. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone w art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury
w Gdyni, ul. Łowicka 51 na czas oznaczony
Konkurs ma charakter otwarty - może w nim uczestniczyć każdy, kto spełni następujące kryteria:
a) wykształcenie wyższe magisterskie, b) udokumentowane doświadczenie zawodowe w dziedzinie kultury, w tym znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem instytucjami kultury, c) przedstawi na piśmie koncepcję organizacyjną, programową i ekonomiczną Centrum Kultury w Gdyni,
d) dobry stan zdrowia. Zgłoszenie do konkursu następuje w formie pisemnej, do którego uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć: 1) kwestionariusz osobowy, 2) odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie i staż pracy, 3) udokumentowane osiągnięcia zawodowe,
4) potwierdzone kopie świadectw pracy, 5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 6) zaświadczenie
o niekaralności. 7) koncepcję organizacyjną, programową i ekonomiczną Centrum Kultury w Gdyni,
z uwzględnieniem możliwości budżetowych instytucji. Oferty z dokumentami należy złożyć w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym pod adresem: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Kultury, Rekreacji i Sportu, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. z napisem na kopercie „Konkurs na dyrektora Centrum Kultury w Gdyni”, do dnia 14 listopada 2005 r. do godziny 17.00. W celu złożenia koncepcji organizacyjnej, programowej i ekonomicznej, Wydział Kultury, Rekreacji i Sportu przekaże kandydatom zestaw informacyjny dotyczący Centrum Kultury w Gdyni. Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Gdyni powołał Komisję Konkursową. Uczestnicy, którzy zostaną dopuszczeni do dalszego etapu konkursu, otrzymają zawiadomienie telefoniczne, poczta e-mailową lub pisemne
o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Konkursowej. Komisja przeprowadza odrębną rozmowę
z każdym uczestnikiem konkursu. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w regulaminie konkursu. Osobą właściwą do udzielania wszelkich dodatkowych informacji uczestnikom konkursu jest Cezary Chludziński: tel. (0-58) 66 88 170 lub (0-58) 66 88 168, e-mail: wydz.kultury@gdynia.pl c.chludzinski@gdynia.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 44, tel./fax 782 01 20, Regon: 002830332; NIP: 586-12-12-048
ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę ziemniaków, warzyw i owoców do placówek podległych MOPS w Gdyni
Termin realizacji: 01.12.2005 – 30.11.2006 r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego – pokój 515 (V piętro), na wniosek za zaliczeniem pocztowym (10 zł) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zam.pub@vp.pl Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju 519. Koperta powinna być oznaczona „ Przetarg nieograniczony na dostawę ziemniaków, warzyw i owoców do placówek podległych MOPS w Gdyni”. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z wykonawcami jest: podinsp. ds. zamówień publicznych – Magdalena Wawrzyniak, pokój 515, tel. 782 01 20 wewn. 51. Termin składania ofert upływa dnia 31.10.2005 r. o godz. 9.00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 31.10.2005 r. o godz. 10.00 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej ani częściowej. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1-2 tejże ustawy, spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin związania ofertą: 30 dni. Kryteria oceny: cena oferty – 100 %.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 44, tel./fax 782 01 20, Regon: 002830332; NIP: 586-12-12-048,
ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę art. biurowych i papierniczych do jednostek/ działów podległych MOPS w Gdyni
Termin realizacji : 02.01 - 31.12. 2006 r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego - pokój 503 /519 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym ( 20,00 zł ) Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju 519. Koperta powinna być oznaczona „Przetarg nieograniczony na dostawę art. biurowych i papierniczych do jednostek/ działów podległych MOPS w Gdyni.” Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Kierownik Działu Organizacyjnego Grażyna Karbowiak pok. 503 oraz Inspektor Ilona Kurkowska pokój 503. Termin składania ofert upływa dniu : 02.11.2005 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu : 02.11.2005 r. o godz. 12.00. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej lub alternatywnej. Dopuszcza składanie oferty częściowej. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1-2 tejże ustawy, spełniają wymagania określone w specyfikacji.
Kryteria oceny: cena oferty - 100 %. Termin związania ofertą: 30 dni.
Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 11
Gdynia, ul. Porębskiego 21, tel. 625-57-09, e-mail: sekretariat@zs11.neostrada.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej:
60 tys. EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177) na dostawę talonów uprawniających do zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych w systemie bezgotówkowym (na terenie miasta Gdynia). Wymagany termin realizacji: 01.12.2005 r. Wartość zamówienia 60.400 PLN Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy odebrać w sekretariacie ZS NR 11 w Gdyni ul. Porębskiego 21 pok. nr 2 (bezpłatnie) w godz. 9.00 – 14.30., lub w formie elektronicznej sekretariat@zs11.neostrada.pl. podając następujące dane: nazwa (nazwisko) Oferenta, adres Oferenta, telefon, fax, nazwisko osoby do kontaktu, Zamawiający oznaczy datę pobrania Specyfikacji. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Bony 2005”do dnia 21.11.2005 r. do godz.10.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium Kryteria wyboru oferty ich znaczenie: cena - 50 %, ilość placówek, w których istnieje możliwość realizacji bonów - 50 %. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest kierownik administracyjny tel. 625 57 09 w. 19. lub 0 607 620 411, e-mail: administracyjny@zs11.neostrada.pl


ikona