Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

732 (341) 2005-11-24 - 2005-11-30

Ogłoszenia

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
ul. Witomińska 76, 81-311 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 euro
na dostawę ciągnika rolniczego z maszynami dodatkowymi
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.37.00.00 - ciągniki. Specyfikację można odebrać w ZCK w Gdyni, pok. nr 17 przy ul. Witomińskiej 76 w Gdyni w godz. 8.00 - 14.00. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest: Jan Walczak – tel. (058) 660 89 65. Oferty należy składać w sekretariacie ZCK ul. Witomińskiej 76 w Gdyni. Termin składania ofert upływa dnia 8.12.2005 o godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.12.2005 o godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego. Wymagany termin realizacji: do 30 grudnia 2005. Termin związania oferty wynosi 30 dni. Kryteria oceny ofert: cena – 100%. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się składania ofert częściowych. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniający warunki art. 22 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni, w zakresie:
a) sportu, turystyki, kultury; b) działalności rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej; c) działalności w zakresie aktywizacji zawodowej, aktywizacji społecznej, aktywizacji integrującej środowisko osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu się; d) działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych i chorych oraz ich rodzin.
Przewidywana kwota na realizację zadań objętych konkursem: 250 000 zł brutto. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia ul. 3 Maja 27/31.
Termin realizacji zadań: od 1 marca 2006r. do 28 lutego 2007 r.
Termin składania ofert ustala się na 16 grudnia 2005 r. do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52-54. Na kopercie zawierającej ofertę powinien być napis „Referat ds. Osób Niepełnosprawnych- Konkurs”. Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 stycznia 2006r. Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona: w „Ratuszu”, na stronach miejskiego portalu internetowego, zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronach miejskiego portalu internetowego. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
Oferty można konsultować w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych: 81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31 (tel. 621-80-98, 661-35-41), w godzinach 9.00-19.00.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na utrzymanie sprawności fizycznej osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni.
Działania mają obejmować swoim zakresem prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, wspólne ćwiczenia podczas spotkań oraz zajęcia na basenie.
Przewidywana kwota na realizację zadania wynosi: 75 000 zł brutto.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia ul. 3 Maja 27/31. Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl.
Termin realizacji zadania: od 1 marca 2006 r. do 28 lutego 2009 r.
Termin składanych ofert: ustala się na 16 grudnia 2005 roku do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 stycznia 2006r. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w „Ratuszu”, w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronach miejskiego portalu internetowego, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Oferty można konsultować w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych: 81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31 (tel. 621-80-98, 661-35-41), w godzinach 9.00-19.00.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni, obejmującą swoim zakresem: prowadzenie nauki mowy przełykowej (zastępczej), organizację szkoleń prowadzonych przez foniatrę i psychologa, prowadzenie działalności informacyjnej i grupy wsparcia dla osób po laryngectomii i członków ich rodzin.
Przewidywana kwota na realizację zadania wynosi 24 000 zł brutto.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3 Maja 27/31. Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl.
Termin realizacji zadania: od 1 marca 2006 roku do 28 lutego 2009 roku. Termin składania ofert ustala się na 16 grudnia 2005 roku do godz. 16.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni ulica Piłsudskiego 52/54.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty: do dnia 20 stycznia 2006 roku. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona: w „Ratuszu”, w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnego na stronach miejskiego portalu internetowego, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Oferty można konsultować w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych: 81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31 ( tel. 621-80-98, 661-35-41), w godzinach 9.00-19.00.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku
Urzędu Miasta Gdyni
na tablicy ogłoszeń znajdującej się
na III piętrze przy pokoju 342
wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej, obejmującej części działek gruntu 200 i 201 o pow. 10m2, oznaczonej na KM 65, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na działalność handlową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 15.11.2005r. do dnia 5.12.2005 r

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni
na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342
wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy ul. Trockiej, obejmującej część działki gruntu 327/2 o pow. 100m2, oznaczonej na KM 95, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 15.11.2005 r. do dnia 5.12.2005 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni
na tablicy ogłoszeń znajdującej się
na III piętrze przy pokoju 342
wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy ul. Okrężnej, obejmującej część działki gruntu 463/5 o pow. 120m2, oznaczonej na KM 9 obręb Wiczlino, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 15.11.2005r. do dnia 5.12.2005 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni
na tablicy ogłoszeń znajdującej się
na III piętrze przy pokoju 342 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów, obejmującej część działki gruntu 663/21 o pow. 120,60m2, oznaczonej na KM 71, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 15.11.2005r. do dnia 5.12.2005 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku
Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy
ul.Zielonej, obejmującej część działki gruntu nr 20/8 o powierzchni ca 800 m2, oznaczonej na karcie mapy 38 Obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze-uprawy jednoroczne.
ul.Rybaków, obejmującej część działki gruntu nr 80/3 o powierzchni 2000m2, oznaczonej na karcie mapy 36 Obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze-uprawy jednoroczne.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 15.11.2005 r. do 6.12.2005 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2006 roku
Podmiotem przygotowującym konkurs oraz uprawionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania jest Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni, ul. Olimpijska 5/9. W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2006 (poczynając od 1 lutego 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.), w tym związana ze szkoleniem organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym: 1. gimnastyka artystyczna - 50 000 zł, 2. Judo - 55 000 zł, 3. kolarstwo - 5 000 zł, 4. koszykówka - 45 000 zł, 5. lekka atletyka oraz biegi na orientację, radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację - 87 500 zł, 6. piłka nożna , w tym piłka nożna prowadzona w poszczególnych rejonach: (6.1) Gdynia - Śródmieście, Redłowo, Orłowo, Mały Kack - 50 000 zł, (6.2) Gdynia - Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły - 50 000 zł, (6.3) Gdynia – Witomino, Chwarzno, Wiczlino - 50 000 zł, (6.4) Gdynia - Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa - 50 000 zł, (6.5) Gdynia – Grabówek, Leszczyki, Chylonia, Cisowa - 50 000 zł, 7. piłka ręczna - 55 000 zł, 8. piłka siatkowa - 40 000 zł, 9. pływanie - 10 000 zł, 10. Rugby - 25 000 zł, 11. sport motorowy - 5 000 zł, 12. sporty siłowe - 20 000 zł, 13. sporty walki - 20 000 zł,
14. strzelectwo sportowe - 20 000 zł, 15. sztuki walki - 14 000 zł, 16. tenis stołowy - 10 000 zł, 17. żeglarstwo - 120 000 zł, 18. pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja - 16 000 zł.
Kwoty przeznaczone na dotacje w danej dyscyplinie mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty. Na realizację zadania sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nim dotacje w latach 2004-2005 wydatkowana została łączna kwota: - 751.100 zł w 2004 roku, - 864 160 zł w 2005 roku, Kryteria, zasady i terminy oceny ofert.
Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym: posiadana baza szkoleniowa, ilość grup szkoleniowych i prowadzonych zajęć, kwalifikacje kadry szkoleniowej, planowane uczestnictwo w roku 2006 w zorganizowanym współzawodnictwie dzieci i młodzieży MS, rozgrywkach Województwa Pomorskiego i zawodach Pucharu Polski, osiągnięcia sportowe w roku 2005 w zawodach objętych współzawodnictwem dzieci i młodzieży MS, w Pucharze Polski, w Mistrzostwach Europy w dyscyplinach olimpijskich, Mistrzostwach Świata w dyscyplinach olimpijskich, na Igrzyskach Olimpijskich.
2) koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego i z innych źródeł, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zadania.
Merytorycznemu rozpoznaniu nie będą podlegały oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu do składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji udzielonych w latach ubiegłych.
Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmuje Prezydent Miasta po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej.
Oferty należy składać w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 9 grudnia 2005r do godziny 15.00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 10 stycznia 2006 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu a także wzór oferty i załączników znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, portalu internetowego GOSiR www.gosir.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i GOSiR.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że w BZP Nr 252 z dnia 07.11.2005 r. poz. 58597 został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 60.000 Euro na zadanie
pn: „Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni”
Zakres robót obejmuje wykonanie na podstawie koncepcji: projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni, oraz badań geotechnicznych, opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.
Termin wykonania – 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Szczegółowy zakres określa SIWZ. Otwarcie ofert odbędzie się dnia:22.12.2005r o godz.11.30 pok. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni Wysokość wadium:7.500,-zł Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 25,-zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 238 – Wydział Inwestycji do dnia 16.12.2005 r.
Termin składania ofert – do dnia:22.12.2005r do godz. 11.00 w pokoju nr 237 Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. spełniają wymogi określone w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej lub częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 95 %, termin opracowania 5 %. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Elżbieta Ludwicka tel.66 88 308 – Wydział Inwestycji.

Dom Pomocy Społecznej
81 – 472 Gdynia, ul. Legionów 121, tel. 622-06-24
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa transportem dostawcy do Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Legionów 121.
Termin realizacji: 1.01.2006 – 31.12.2006r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju administracji w godz. 8.00 - 15.00.
Ofertę zamkniętą w kopercie z napisem „Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa transportem dostawcy do Domu Pomocy Społecznej” należy składać w pokoju administracji w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2005. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.12.2005r. o godz. 10.00. Do kontaktów z oferentami upoważniona jest Aleksandra Więcek tel. 622-06-24. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie : cena oferty 100 %. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych i częściowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z art.24 ust.1-2 tejże ustawy, spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin związania ofertą – 30 dni.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 Euro na
obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży
biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w godz. 8.00-16.00, pok. 217. Zamawiający może także przesłać ww. formularz zainteresowanemu pocztą, faksem bądź e-mailem na jego pisemny wniosek.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę (zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) należy dostarczyć do Samodzielnego Referatu Współpracy z Zagranicą (pok. 217), Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w terminie do dnia 5 grudnia 2005 do godz. 10.00. Koperta powinna być oznaczona następująco: „Przetarg na obsługę UM Gdyni – sprzedaż biletów w zakresie przewozów pasażerskich krajowych i zagranicznych”.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Katarzyna Pragert-Biechowska, podinspektor w Samodzielnym Referacie Współpracy z Zagranicą, pok. 217, tel. (058) 66 88 205, faks (058) 621 86 20, e-mail: k.pragert@gdynia.pl
Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 grudnia o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, al. Piłsudskiego 52/54, w sali nr 105a.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych ani ofert częściowych. Ponadto oferta winna zachowywać swoją ważność przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1 Kryterium wysokości opłaty transakcyjnej (waga 60 %); 2 Kryterium rabatu na sprzedaż biletów (waga 40 %).

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy artykułów biurowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Termin realizacji: od dnia 24 grudnia 2005 roku do dnia 24 grudnia 2006 roku.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w dwóch grupach). Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą. Cena formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 11 zł (plus podatek VAT). Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: Jacek Łopiński - specjalista ds. Kontroli Przewozów - strona merytoryczna - tel.: (0-58) 623-33-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00), pok. nr 4, mgr Marietta Badzio - biegły ds. formalno-prawnych - strona formalno-prawna - tel.: 0601-67-70-91 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).
Termin i miejsce składania ofert: 1 grudnia 2005 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 1 grudnia 2005 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
ul. Zakręt do Oksywia 10
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż 4 (słownie: czterech) wiat przystankowych dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Termin realizacji: maksymalny do 21 dni od daty podpisania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych. Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą. Cena formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 20 zł (plus podatek VAT)
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń - Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: (0-58) 660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00), mgr Marietta Badzio - biegły ds. formalno-prawnych - strona formalno-prawna - tel.: 0601-67-70-91 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).
Termin i miejsce składania ofert: 25 listopada 2005 roku godz.12.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 25 listopada 2005 roku godz. 13.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2006 roku, w szczególności: organizacja wystaw, koncertów, warsztatów teatralnych, muzycznych i tanecznych,
filmowych i pisarskich, konferencji, dyskusji i prelekcji, wydarzeń związanych z 80-leciem nadania Gdyni praw miejskich,
w szczególności kultywowanie lokalnej tradycji – gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej oraz wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji, poświęconych tradycji, kulturze lub historii Gdyni, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu, realizowanych na zasadach działalności pożytku publicznego nie będącej działalnością gospodarczą.
Przewidywana kwota na realizację zadań objętych ogłoszonym konkursem w 2006 roku wynosi 100.000zł brutto, przy czym zakłada się, że całkowita kwota dotacji przyznanej na realizację jednego zadania nie może przekroczyć kwoty 5.000zł brutto i nie może być większa niż 70% całości budżetu zadania. Jedna organizacja może złożyć do konkursu od 1 do 3 ofert. Zakłada się możliwość przyznania dotacji na więcej niż jedno zadanie zgłoszone do konkursu przez jedną organizację. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 lutego 2006 i zakończy nie później niż 31 grudnia 2006 roku. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 27 grudnia 2005 roku, do godz. 15.00, w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, pok. 134. Wzór ofert można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym www.gdynia.pl. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na tablicy ogłoszeniowej w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Oferty można konsultować w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni: al. Zwycięstwa 98/98 (tel. 668-81-69), pok. 134, w godzinach 8.00-16.00. Unieważnia się konkurs ogłoszony na mocy Zarządzenia Nr11500/05/IV/P z dnia 2 listopada 2005.

Zespół Szkół nr 10
ul. Staffa 10
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro
na dostawę bonów towarowych dla pracowników szkoły
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie można odebrać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni przy ul. Staffa 10 pok. 110. Do kontaktów z wykonawcami uprawniony jest Krystian Bartkowski – kierownik administracyjny tel. 58 629-20-00. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 30.11.2005r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, sekretariat pok. 110. Otwarcie ofert odbędzie się 30.11.2005r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego. Termin związania z ofertą – 20 dni. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełnią wymogi określone art. 22 – Prawo Zamówień Publicznych, którzy spełnią wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1, 2 – Prawo Zamówień Publicznych. Kryteria wyboru ofert: cena – 40%; termin realizacji bonów – 20%; liczba punktów, w których można będzie realizować bony towarowe – 40%.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr XVIII/2005
lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży na rzecz najemców
ul. Chylońska 59-63/81, Bat. Chłopskich 15/3, Gniewska 26C/3, Bat. Chłopskich 17/2, Warszawska 53/5, Morska 110/29, Morska 108A/1, Bat. Chłopskich 39/4, Bp. Dominika 38/17, Młyńska 17/42, Zbożowa 32B/4, Zbożowa 32B/2, Zbożowa 32B/1, Zbożowa 32B/6, Zbożowa 32B/8, Zbożowa 32B/5, Widna 13/26, Morska 225/9, Porębskiego 6A/3, Morska 91/42, A. Necla 8A/2, Reja 2/1, Widna 3/71, Rolnicza 10B/26, Widna 5/52, Staromiejska 38/12, Bp. Dominika 35/3.
Wykaz wywieszono od dnia 2.11.2005r. do dnia 14.12.2005r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 340 wykazu nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Gdyni przy ul. Jeleniej 11, opisanej na k.m. 13 obręb Osowa jako działka nr 56/106 o pow. 473m2. Wykaz nr 668/2005/IV/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 11611/2005/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 listopada 2005r. został wywieszony na okres 21 dni od dnia 17 listopada do dnia 9 grudnia 2005 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy:
- ul. Świętojańskiej, obejmującej część działki gruntu nr 994/71 o powierzchni 30 m2, oznaczonej na karcie mapy 56 Obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne w formie zadaszonego ogródka dla istniejącego lokalu gastronomicznego.
- ul. Turkusowej, obejmującej część działki gruntu nr nr 431/6; 397; 402; 408 o powierzchni 105 m2, oznaczonej na karcie mapy 32 Obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na wykonanie wjazdu i miejsc postojowych dla potrzeb myjni samochodowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni: od 10.11.2005 r. do 01.12.2005 r.

Prezydent Miasta Gdyni
inforuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni przy:
- ul. Chylońskiej, część działki gruntu nr 739/137 o pow. 12 m2, oznaczonej na KM nr 13, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na działalność handlową;
- ul. Śliwkowej, część działki gruntu nr 615/77, o pow. 62 m2, oznaczonej na KM nr 14, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na działalność handlową;
- ul. Puckiej, działka gruntu nr 183/13,o pow. 13.024 m2, oznaczona na KM 99, przeznaczona do wydzierżawienia na okres 3 lat, na składowanie magazynowanie;
Wykazy zostały wywieszone na tablicy, na okres 21 dni od dnia 14.11.2005 r. do dnia 5.12.2005 r.