734 (343) 2005-12-08 - 2005-12-14

Strategia Rozwoju Gdyni

Podczas najbliższej, ostatniej w roku bieżącym sesji Rady Miasta Gdyni planowane jest uchwalenie budżetu miasta na rok 2006.
Zgodnie z przyjętymi przez Radę Miasta założeniami, budżet ten (podobnie jak w roku bieżącym i ubiegłym) będzie stanowił realizację uchwalonej w 2003 r. Strategii Rozwoju Gdyni.
W kolejnych wydaniach „Ratusza” przedstawimy główne priorytety samorządu gdyńskiego zawarte w Strategii, odsyłając zarazem do oryginału, dostępnego stale na stronach internetowych miasta www.gdynia.pl, w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej i w Bibliotece Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
I. Po co mieszkańcom Gdyni Strategia Rozwoju Miasta?
Strategiczny plan rozwoju Gdyni obejmuje kluczowe obszary działania samorządu w perspektywie wieloletniej.
Rozwój Gdyni - dużego ośrodka gospodarki, infrastruktury technicznej, kultury i nauki, administracji publicznej i in. ważnych dziedzin życia, służy rozwojowi regionu i kraju. Gdynia jest też członkiem wielu organizacji miast polskich oraz aktywnym partnerem współpracy międzynarodowej. Rozwój Gdyni ma więc znaczenie nie tylko dla jej mieszkańców, chociaż ich potrzeby i oczekiwania są dla samorządu miasta najważniejsze.
II. Jakie są potrzeby naszego miasta ?
Naszą zbiorową mądrością jest wiarygodne rozpoznanie (diagnoza) aktualnych i przyszłych potrzeb oraz możliwości ich zaspokajania. Chodzi przy tym o postępowanie zgodnie z zasadą równego i sprawiedliwego dostępu do publicznych zasobów miasta.
Strategia Rozwoju Gdyni została przygotowana w oparciu o dobrą znajomość sytuacji społecznej i gospodarczej Gdyni. Jest już trzecim dokumentem strategicznym przyjętym w okresie 15 lat samorządu Gdyni.
Strategie rozwoju Gdyni, przyjęte przez Radę Miasta Gdyni w 1994 r. i 1998 r. poprzedziła dokładna analiza „silnych” i „słabych” stron Gdyni, jej „szans” i „zagrożeń".
Podczas wielu debat publicznych oraz w wyniku badań naukowych i marketingowych, opartych o rzetelne dane statystyczne i finansowe, opracowana została dokładna diagnoza stanu miasta.
Informacja ta umożliwiła przyjęcie strategii rozwoju miasta w 1998 r. – do realizacji w okresie 13 lat, tj. do 2010 r.
W połowie okresu jej realizacji, tj. w 2003 r. - wobec coraz bliższego terminu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - przyjęto aktualizację „Strategii rozwoju Gdyni”. Wydłużono okres jej realizacji do 2013, tj. zgodnie z okresem budżetowym przyjętym w Unii (2007-2013).
Przyjęto bowiem założenie, że relatywnie niski poziom życia w Polsce –w porównaniu do krajów „starej Unii”– upoważni do oparcia programu rozwoju miasta o programy integracyjne UE.
Aktualizację Strategii poprzedziła ocena realizacji dotychczasowych zadań.
Poddano analizie sytuację społeczną i gospodarczą miasta w opracowanym „Raporcie o stanie miasta”. Zebrano również wiele propozycji mieszkańców Gdyni, organizacji społecznych i przedsiębiorców gdyńskich. Szereg propozycji zgłosili radni Rady Miejskiej, analizując projekt SRG podczas prac w komisjach Rady Miasta i swoich spotkań z mieszkańcami. Projektem Strategii Rozwoju Gdyni zostały zainteresowane miasta sąsiedzkie Gdyni. W efekcie, powstał plan rozwoju miasta odpowiadający oczekiwaniom i propozycjom mieszkańców Gdyni. cdn