735 (344) 2005-12-15 - 2005-12-21

Uchwała nr XXVI / 864 / 05

Rady Miasta Gdyni z 23 listopada 2005 roku
w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na teranie miasta Gdyni, a także jej wysokości.
Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt. 1, lit. a), pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych[i] ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami), art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. u. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wysokość opłaty targowej zależna jest od formy prowadzenia sprzedaży, jej przedmiotu, czasu trwania i powierzchni zajętej na sprzedaż, a także od lokalizacji targowiska.
2. Opłata targowa jest opłatą dzienną.
3. Uiszczona opłata uprawnia do sprzedaży wyłącznie na targowisku, gdzie opłatę pobrano.
§ 2
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.
§ 3
1. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach wyznaczonych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się tabelę stawek opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży poza targowiskami wyznaczonymi, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4
1.Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.
2.Na inkasentów opłaty targowej, zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się: a) osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące targowisko, b) Leszka Jastrzębskiego, c) Marcina Ludwiczaka.
3.W przypadku, gdy jedna z osób wymienionych w §4 pkt 2 lit. b) i c) z jakichkolwiek powodów nie będzie mogła pobierać opłaty targowej w zastępstwie wyznacza się Józefa Pobłockiego
§ 5.
1.Inkasenci wpłacają do budżetu miasta pełną kwotę zebranej opłaty i rozliczają się z pobranych druków opłaty w następujących terminach: a) do dnia dwudziestego każdego miesiąca – za okres od początku miesiąca do dnia 15 każdego miesiąca, b) do dnia piątego następnego miesiąca – za okres od 16 dnia do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.
2.Inkasenci wymienieni w §4 pkt 2 lit. b), c) oraz w pkt 3 wpłacają do budżetu miasta kwotę zebranej opłaty targowej w dniu jej pobrania, nie później jednak niż do godziny 12 dnia roboczego następującego po dniu pobrania.
1.Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20% pobranych opłat otrzymują inkasenci pobierający opłatę targową na wyznaczonych targowiskach prowadzących sprzedaż detaliczną.
2. Wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 15% pobranych opłat otrzymują: a) inkasenci pobierający opłatę targową poza targowiskami wyznaczonymi,
b) inkasenci pobierający opłatę targową na targowiskach, na których prowadzi się sprzedaż hurtową
1. Wynagrodzenie płatne w ciągu 14 dni od momentu przedstawienia rozliczenia.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
§ 7.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXV / 577 / 04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Gdyni, a także jej wysokości. (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2004 roku nr 149, poz. 2750).
§ 8.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski