736 (345) 2005-12-21 - 2005-12-27

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni
na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 341
wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, niezabudowanej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym (dołączenie) na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. Szarych Szeregów 15, oznaczonej na KM 70, obręb Gdynia jako działka nr 425/35 o pow. 15 m2.
Wykaz nr 679/2005/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 11887/2005/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06 grudnia 2005 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 15.12.2005 r. do 5.01.2006 r.Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu z dnia 13 grudnia 2005 r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadania: "Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2006/2007". (W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na prowadzeniu wykładów i zajęć warsztatowych
w ramach GUTW.)
Zadanie musi być realizowane zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 10985/05/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 września 2005 roku. Przewidywana kwota dotacji 70. 000 zł.
Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert podlegają opublikowaniu w: Gazecie Wyborczej, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeniowej w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Centrum Aktywności Seniora, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i w tygodniku "Ratusz". Termin składania ofert ustala się na 16 stycznia 2005 roku do godziny 10 w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31, tel. (058) 661-55-38; CAS czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00). Nie jest możliwe składanie ofert drogą elektroniczną.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 stycznia 2006 roku.
Konsultacji dotyczących formalnych aspektów wypełniania ofert, udzielają pracownicy Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31, tel. 621-80-98, GCOP czynne jest od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 - 19.00). Konsultacji merytorycznych dotyczących przedsięwzięć, planowanych w ramach realizacji niniejszego zadania, udzielają pracownicy Centrum Aktywności Seniora.
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego 55+”.
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na: prowadzeniu działalności w Klubach Seniora w Gdyni, tworzeniu nowych Klubów Seniora oraz zagospodarowaniu czasu wolnego osobom powyżej 55 roku życia. Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz jej mieszkańców, w terminie między 15 lutego 2006 roku, a 31 stycznia 2007 roku.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę 150.000 zł. Wysokość pojedynczej dotacji, o jaką ubiegać się mogą podmioty składające ofertę, nie może przekroczyć 5.000 zł. Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 23 stycznia 2006 roku. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31) do godziny 10.00. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Zarządzeniu nr 12089/05/IV/__ Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 grudnia 2005 roku.Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
ul.Reja 2a
Ogłasza konkurs ofert na usługi medyczne z zakresu badania psychiatrycznego pacjentów OPiTU pod kątem uzależnienia od środków psychoaktywnych i współuzależnienia.
Umowa może być zawarta na okres od 16 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych - 16 stycznia 2006r. Materiały dotyczące konkursu można odebrać i zapoznać się z ich treścią w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja 2a, w pokoju nr 10. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie OPiTU w pokoju nr 10 do dnia 5 stycznia 2006r. do godz. 12.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 5 stycznia 2006r. o godz. 13.00 w siedzibie OPiTU. Termin związania z ofertą - 21 dni od upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku. Miejscem składania skarg i protestów dotyczących konkursu jest Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „NOVA”
w Gdyni
Zaprasza do składania ofert na:
1. Obsługę konserwatorską dziesięciu budynków mieszkalnych będących w naszych zasobach
2. Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynkach Godebskiego 5, Żeglarzy 11 i Śmidowicza 41A
3. Wykonanie pokrycia dachu wraz z wymianą rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich budynku mieszkalnego przy ul. Bosmańskiej 26.
Termin składania ofert do 29.12.2005r. do godz. 15.00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Administracja
Budynków Komunalnych Nr 4
Zakład Budżetowy
81-309 Gdynia, ul. Warszawska 67a, tel. (058) 620-72-43, 621-02-70,
fax (058) 620-72-43,
www.abk4-gdynia.com.pl/,
e-mail: tech@abk4-gdynia.com.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 euro na: „Ochronę mienia”
Ochrona mienia obejmować będzie budynki administracyjne przy ul. Warszawskiej 67 a i ul. Wąsowicza 3 w Gdyni oraz budynki przekazywane administracji w dozór na podstawie odrębnych Zarządzeń Prezydenta m. Gdyni. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
Termin realizacji: 2006-01-15 do 2007-01-14. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w pok. nr 20. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Halina Bieschke, z-ca kier. d/s tech.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci:
- spełniający warunki art. 22 ust.1 oraz nie wykluczeni na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004, z późniejszymi zmianami)
- spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%. Termin składania ofert upływa dnia 2005-12-29 o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi 2005-12-29 o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego (pok. 16).
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.