736 (345) 2005-12-21 - 2005-12-27

Strategia Rozwoju Gdyni (3)

W kolejnych wydaniach „Ratusza” przedstawiamy główne priorytety samorządu gdyńskiego zawarte w Strategii Rozwoju Gdyni, odsyłając zarazem do oryginału, dostępnego stale na stronach internetowych miasta www.gdynia.pl, w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej i w Bibliotece Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
„Samorząd Gdyni, wierny tradycjom otwarcia na morze i świat, dążyć będzie do zapewnienia miastu, w zjednoczonej Europie, pozycji odpowiadającej jego potencjałowi oraz potrzebom, możliwościom i aspiracjom gdynian”.
Mądre gospodarowanie przestrzenią miasta.
Gdynia posiada wyjątkowo cenne warunki przestrzenne i krajobrazowe. Połowa powierzchni miasta leży w obrębie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Gdynia ma najdłuższą w Polsce linię brzegową z otwartym morzem. Przestrzeń zabudowana odpowiada w dużym stopniu wysokim standardom w zakresie ładu przestrzennego i architektury. Młody wiek miasta, dobra jakość infrastruktury technicznej i mieszkań oraz usług komunalnych a także duże obszary terenów zielonych i rekreacyjnych zapewniają większości jego mieszkańców atrakcyjne warunki życia w mieście. Duże obszary miasta stanowią własność prywatną. Z drugiej strony, miniony system gospodarki państwowej pozostawił wiele niezagospodarowanych czy wręcz zaniedbanych terenów państwowych. Również błędna polityka przestrzenna i mieszkaniowa w latach powojennych pozostawiła nam osiedla o obniżonym standardzie („blokowiska”), naruszyła zasady ładu przestrzennego i ochrony przyrody.
Wyzwaniem stojącym przed nami jest przywrócenie przyrodzie Gdyni jej pierwotnego bogactwa różnych form życia i walorów krajobrazowych. Miasto posiada również walory przestrzenne, stworzone przez jego budowniczych, w tym mieszkańców Gdyni.
Stanowią one symbiozę dziedzictwa naturalnego i kulturowego, decydującą o wysokiej jakości życia ogółu mieszkańców. cdn.