782 (391) 2006-12-01 - 2006-12-07

Ogłoszenia

                                                 Prezydent Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

ogłasza przetarg nieograniczony
na wybór dostawcy bonów towarowych (talonów) dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

(zgodnie z art. 41 Prawa Zamówień Publicznych)

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pokój nr 435 (IV piętro) Samodzielne Stanowisko ds. Socjalnych, do dnia 8 grudnia (piątek) 2006 roku do godz.. 10.00.

Ustala się termin otwarcia na dzień 8 grudnia (piątek) 2006 roku, godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pokój nr 105A (I piętro).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.gdynia.pl .

Informacje na temat przetargu można uzyskać u Lidii Rumel-Czarnowskiej - Samodzielnego Pracownika ds. Socjalnych Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, telefon (058) 66 88 798, pokój nr 435.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.

Warunkiem ubiegania się przez Dostawcę o udzielenie zamówienia publicznego jest:

1.       Prowadzenie działalności gospodarczej określonej wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

2.       Spełnienie wszystkich wymagań art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych.

Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie wykonawcy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych (talonów) dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni uprawniających do realizacji zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych dla dzieci i młodzieży, w systemie bezgotówkowym na terenie Trójmiasta (Gdynia, Gdańsk, Sopot): 370 bonów (talonów) o wartości 80,- zł, w podanych nominałach: 50,00 zł x 370 szt.  = 18.450,- zł, mówienia:

WCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH = 18.500,- zł; 20,00 zł x 370 szt. = 7.400,- zł; 10,00 zł x 370 szt. = 3.700,- zł. Razem 370 bonów (talonów) na łączną kwotę 29.600,-zł.

Termin wykonania zamówienia: do dnia ważności bonów (talonów) towarowych.
Kryteria oceny oferty: cena 40%; liczba placówek handlowych w Trójmieście (Gdynia, Gdańsk, Sopot) posiadających w oferowanym asortymencie artykuły spożywcze i przemysłowe dla dzieci i młodzieży, w których pracownicy Urzędu Miasta będą mogli realizować bony (talony) 40 %; okres realizacji bonów (talonów) 20 %.
Termin związania Dostawcy z ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni

Sp. z o.o., ul. Witomińska 21

tel.:  058/ 6687-311   fax.: 058/ 6687-266, biuro@pewik.gdynia.pl[1] [2]

ogłasza przetargi nieograniczone

o wartości, która przekracza wyrażona w złotych równowartość 60.000 Euro,

realizowane zgodnie z regulaminem udzielania

zamówień PEWIK Gdynia SP. z o.o.[3] [4]  na:

 

1. Postępowanie nr: ZP/61/2006 - na dostawy paliw płynnych (benzyny bezołowiowej i oleju napędowego)

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w PEWiK GDYNIA Sp. z o.o.,

ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia, w Dziale Zamówień Publicznych i Przetargów, codziennie w godz. 8.00- 14.00, w pok. 206 za opłatą: 10,00 zł + podatek VAT 22%, lub za zaliczeniem pocztowym, albo też na stronie internetowej Zamawiającego: www.pewik.gdynia.pl >Zamówienia publiczne>Dostawy.

Termin realizacji zamówienia – 1 stycznia 2007 – 31 grudzień 2007.

Składanie ofert - 15.12.2006 roku do godz.10.00 otwarcie ofert - 15.12.2006 roku o godz. 11.00

2. Postępowanie nr: ZP/57/2006 - dostawy wodomierzy z podziałem na dwa pakiety:

Pakiet I – wodomierze ze złączem gwintowym

Pakiet II – wodomierze ze złączem kołnierzowym oraz nastawą hydrantową. (grupa CPV – 332).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w PEWiK GDYNIA Sp. z o.o., ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia, w Dziale Zamówień Publicznych i Przetargów, codziennie w godz. 8.00-14.00, w pok. 213 za opłatą 10,00 zł + podatek VAT 22%, lub za zaliczeniem pocztowym.

Termin realizacji: do 31 grudzień 2007 roku

Składanie ofert - 11.12.2006 roku do godz.10.00 otwarcie ofert - 15.12.2006 roku o godz. 11.30

Oraz przetarg nieograniczony o wartości, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000€, realizowany zgodnie z regulaminem udzielania zamówień Pewik Gdynia Sp. z o.o.[5] [6]  na:

3. Postępowanie nr ZP/62/2006 - dostawy oleju opałowego (szacunkowa ilość 40 000 litrów)[7] [8] CPV 231: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w PEWiK GDYNIA Sp. z o.o., ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia, w Dziale Zamówień Publicznych i Przetargów, codziennie w godz. 8.00-14.00, w pok. 206 za opłatą: 10,00 zł + podatek VAT 22%, lub za zaliczeniem pocztowym, albo też na stronie internetowej Zamawiającego: www.pewik.gdynia.pl >Zamówienia publiczne>Dostawy[9]  [10]

Termin realizacji zamówienia – 1 stycznia 2007 – 31 grudnia 2007.

Składanie ofert - 15.12.2006 roku do godz.10.00 otwarcie ofert - 15.12.2006 roku o godz. 12.00.

 

 

Uwaga, organizacje pozarządowe!

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania:

Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych

z terminem realizacji 1.03.2007-31.12.2008r.

 

W ramach realizacji niniejszego zarządzenia dotowane będzie zadanie skierowane wyłącznie do grupy reprezentatywnej przebadanej w 2006r. w ramach programu: Prewencja wtórna dla mieszkańców Gdyni po incydentach sercowo-naczyniowych hospitalizowanych w gdyńskich szpitalach w latach 1999-2005 polegające na:

A. badaniu kardiologicznym osób po przebytym udarze mózgu.

Badaniem objętych będzie 100 pacjentów. Badanie kardiologiczne (w tym EKG u każdego badanego)w przypadku zaistnienia konieczności zostanie pogłębione o badania specjalistyczne (Holter EKG, Holter RR, próba wysiłkowa). Po procesie diagnostycznym pacjent otrzyma kartę informacyjną - zalecenia do lekarza POZ i neurologa.

B. Prowadzeniu poradni pomocy palącym.

Opieką poradni objęta będzie grupa  ok. 50 osób (pacjentów i ich rodzin). Chętni zapisywani będą na konsultacje po uprzednim ustaleniu terminu. W ramach zadania przewiduje się dwie wizyty: przygotowująca do rzucenia palenia, w trakcie leczenia oceniająca skuteczność zastosowanej terapii

C. Prowadzeniu szkoleń dietetycznych dla ok. 150 osób (pacjentów i ich rodzin).

W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie dwóch spotkań: edukacyjnego w grupach 12 osobowych, warsztatowego w grupach 6 osobowych, w trakcie których indywidualnie dobrana zostanie dietę.

D. Badaniach przesiewowych u dzieci (od 2 roku życia) rodziców z grupy reprezentatywnej, u których stwierdzono zawał serca lub miażdżycę naczyń wieńcowych potwierdzoną angiograficznie, udar mózgu lub miażdżycę naczyń obwodowych kończyn dolnych i naczyń domózgowych potwierdzoną badaniami obrazowymi Doppler.

W ramach badania realizowane będą: badania laboratoryjne, badania antropometryczne,  pomiar RR, wypełnienie ankiety, badanie lekarskie, porada zdrowotna wraz z zaleceniami

E. Prowadzeniu warsztatów szkoleniowych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (docelowo ok. 50 lekarzy POZ).

W ramach szkolenia przewiduje się dwa spotkania w grupach 15 osobowych ( 1h wykładu, 2h warsztatów). Szkolenia maja dotyczyć tematyki prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego ze szczególnym uwzględnieniem problemu prediabetes.

F. Zebranie wyników, przygotowanie raportu końcowego wraz z wnioskami.

Termin składania ofert ustala się na 5 stycznia 2007r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 stycznia 2007r.

Zasady przyznania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego, w Urzędzie Miasta – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3-go Maja 27/31 oraz w Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.

 

 

Uwaga, organizacje pozarządowe!

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert

dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni w okresie od 1.02.2007r. do 31.08.2008r.

 

Przewidywana kwota dotacji 24.000 zł w 2007r. , 18.000 zł. w 2008r.

W ramach realizacji niniejszego zadania wspierana będzie działalność na rzecz najuboższych mieszkańców Gdyni poprzez zapewnienie kosztów dystrybucji środków rzeczowych i żywnościowych. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.

Termin składania ofert ustala się na 5 stycznia 2007 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 108) lub w kancelarii ogólnej UM.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 16 stycznia 2007r.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch,

tel. (058) 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.

 

 

Gmina Miasta Gdyni

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81- 382 Gdynia

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO

na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów

na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie

 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać osobiście w siedzibie Samodzielnego Referatu Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Gdyni w godz. 8.00-16.00, ul. Partyzantów 42 lub pobrać z gdyńskiej strony internetowej www.gdynia.pl w dziale Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, 81-382 Gdynia al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Kancelaria ogólna w holu głównym na parterze w terminie do dnia 14.12.2006 do godz. 9.00. Koperta powinna być oznaczona następująco: „Przetarg nieograniczony na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie”

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest Monika Pawlińska, inspektor w Samodzielnym Referacie Współpracy z Zagranicą, ul. Partyzantów 42, tel. (058) 66 88 206, faks: 058 621 86 20.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2006 o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w sali nr 105a.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej oraz spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy.

Oferta winna zachowywać swoją ważność przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Termin wykonania zamówienia obowiązywać będzie od dnia zawarcia umowy do 20.12.2007 r.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Kryterium wysokości opłaty transakcyjnej -(waga 80 %)

2. Kryterium rabatu na sprzedaż biletów  - (waga 20 %).

 

 

Prezydent Miasta Gdyni

informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy: ul. Wójta Radtkego 36/38/40, obejmującej część działki gruntu nr 794/1 oznaczonej na KM 54, KW 5112 o powierzchni 12,8 m2 przeznaczonych do  wydzierżawienia na  okres  3  lat  z  przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej  w  branży stoisko  rybne  [przyszły Dzierżawca musi zwrócić nakłady obecnemu dzierżawcy  w wysokości  70.000,00 zł (umowa sprzedaży z dnia 26 czerwca 2006 r)]       

Wykaz nr 854/06/IV/M stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 16890/06/IV/M z dnia 14.11.2007r. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 17.11.2006 r.  do  8.12.2006r.

 

 

Prezydent Miasta Gdyni

informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy: ul. Chylońskiej, część działki nr 2204/1 o pow. 6 m2, oznaczonej na KM 18, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na działalność handlową.

Wykaz został wywieszony na tablicy, na okres 21 dni od dnia 24.11.2006 r. do dnia              15.12.2006 r.

 

 

Prezydent Miasta Gdyni

informuje

1/ o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazu nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stacją transformatorową na rzecz ENERGA Gdańskiej Kompani Energetycznej S.A. , położonych przy Skwerze Kościuszki, oznaczonej na karcie mapy 55 obręb Gdynia jako działka nr 782/150 o pow. 53m 2 i nr 780/144 o pow. 55 m 2, łącznego obszaru 108m2, dla których prowadzone są księgi wieczyste odpowiednio: KW 7882 i KW 24240. Wykaz  stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 16981/2006/IV/MG Prezydenta Miasta Gdyni  z  dnia  21 listopada 2006  roku  wywieszony  jest na okres 21 dni, od dnia 24 listopada do 15 grudnia 2006 roku.

 

 

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego

w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14

zatrudni lekarza chirurga, ortopedę, z inną specjalizacją zabiegową lub z ratownictwa medycznego do pracy w karetce „W” w godzinach przedpołudniowych na etat lub kontrakt od 1.1.20007 r.

 

 

Yacht Klub Polski Gdynia 81-345 Gdynia, al. Jana Pawła II 11, tel/fax  (058) 620 17 01, email: biuro@ykp.gdynia.pl

ogłasza konkurs na stanowisko

kierownika klubu

Szczegółowe informacje na stronie: www.ykp.gdynia.pl.

 

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.11.2006 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 1.06.1966 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku

z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

(Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a  s i ę  S t r o n y

o wydaniu postanowienia o nie nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie sieci wodociągowej w rejonie ulic: Wolności, Karpackiej, Słupeckiej, Podlaskiej, Tatrzańskiej, Olsztyńskiej, Kwidzyńskiej, Mazurskiej, Cmentarnej i Witomińskiej – dzielnica „Działki Leśne” w Gdyni.

 

w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PEWIK Sp.z o.o. ul. Witomińska 21 Gdynia Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro, obok pok. Nr 216),

- w „Ratuszu” - tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni,

-         na stronie internetowej urzędu pod adresem www.bip.miasto.gdynia.pl,  na okres 14 dni tj. od dnia 23.11.2006 r. do dnia 6.12.2006 r.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdyni ul.Chylońska 237

ogłasza przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż samochodu marki Polonez Truck o numerze rejestracyjnym GA 36795 będącego własnością ZSZ Nr 2.

Cena wywoławcza 1050 zł.  Przetarg odbędzie się 11.12.2006r.o godz.13.30 w siedzibie szkoły przy ul.Chylońskiej 237. Dane podstawowe pojazdu: rok produkcji 1996, pojemność silnika 1600(benzyna), przebieg 83134, nadbudowa na skrzyni, kolor granatowy, ilość miejsc 2. Do licytacji mogą przystąpić osoby prawne i fizyczne po wniesieniu wadium w wysokości 105 zł które należy wpłacić do dn.11.12.2006 r. do godz.12.30  w kasie szkoły. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca. Pojazd można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr tel.058 623-66-53.

 

 

 

Prezydent Miasta Gdyni

81- 382 Gdynia, al. marsz. Piłsudskiego 52/54

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 211 000 euro na zadanie:

„Utrzymanie i konserwacja burzowej sieci kanalizacyjnej

na terenie miasta Gdyni w latach 2007 - 2010”.

 

Ogłoszenie w sprawie przetargu przekazano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 16.11.2006r ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 18.11.2006r. Sygn. numerem 2006/S 220-236331

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie na terenie miasta Gdyni (podzielonej na 3 rejony eksploatacyjne) przez całą dobę i cały rok drożności miejskiej burzowej sieci kanalizacyjnej i obiektów inżynierskich (poza separatorami) na niej zlokalizowanych lub z nią związanych, przy zapewnieniu kompletności i ciągłości świadczenia usług.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy CZĘŚCI, odpowiadające trzem rejonom eksploatacyjnym miasta.

Kod usług wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV – 90114000-9, 902200000-5, 90221000-2.

Szczegółowy zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na stronie internetowej http://bip.miasto.gdynia.pl/strony/zamowienia/uslugi.php

Specyfikację, za opłatą w wysokości 25,- zł można także odebrać osobiście w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, pok. 109 (tel. 058 668 83 23)lub za zaliczeniem pocztowym.

Oferty należy składać do 28.12.2006r, do godz. 9:00 drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, 81-382 Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Kancelaria ogólna w holu głównym na parterze.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2006r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, pok. 102.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Planowany termin wykonania zamówienia: od 1.2007r. do 31.12.2010r.

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena brutto 100 %

Wysokość wadium dla poszczególnych części zamówienia: Część I: 21 600 zł, Część II 16 800 zł, Część III 21 600 zł.

Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2006r do godziny 9.00

Wymagany termin związania ofertą wynosi 60 dni.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki i wymagania określone w ww. ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.