785 (394) 2006-12-22 - 2007-01-04

Ogłoszenia

                                                             

Prezydent Miasta Gdyni

                                       al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81- 382 Gdynia
                      tel. / 0-58/ 66-88-000, fax /0-58/ 62-09-798

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wartości 60 000 EURO
na: dostawę papieru do drukarek, kserokopiarek i materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Gdyni

Przewidywana ilość zakupu w trakcie trwania umowy:
Termin realizacji : 2.02.2007 r – 17.12.2007 r
Opis warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Administracyjnym
Urzędu Miasta Gdyni  w lokal podległy ul. Partyzantów 42 Gdynia
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest pracownik Wydziału Administracyjnego Barbara Ciszewska tel. 668-86-65, fax: 66 88 662 , ul. Partyzantów 42 w godz. 8.00 - 1600.
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni  w Kancelarii Ogólnej - parter Termin składania ofert upływa dnia 27.12.2006 o godz. 11ºº.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.12.2006 r o godz. 1200 w lokalu podległym ul. Partyzantów 42 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W postępowaniu nie dopuszcza się do składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe o których mowa w opisie warunków zamówienia w punkcie „informacja
o warunkach jakie musza spełniać oferenci”:.
 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
 
1.      cena (koszt) - 100
 

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni(ul. Zakręt do Oksywia 10)
ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę sieci radiokomunikacyjnej
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w paśmie 400 MHz oraz wykonanie
i instalację pulpitu operatorskiego dla Głównego Dyspozytora Centrali Ruchu ZKM.
 
Termin realizacji: maksymalny, 60 dni od daty podpisania umowy, zalecany jak najkrótszy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-31-06.pd).
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą do dnia 11 stycznia 2007 roku – opłata: 15 zł plus podatek VAT.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Zdzisław Leonarczyk - Kierownik Wydziału Nadzoru i Regulacji Ruchu - strona merytoryczna - tel.: 058- 623-33-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).
Termin i miejsce składania ofert: 11 stycznia 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 11 stycznia 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.
 
 
 
 
                                                               Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
(ul. Zakręt do Oksywia 10)
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 109
w Gdyni w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) autobusami miejskimi
przegubowymi średnio- lub niskopodłogowymi.

Zakres zamówienia:
GRUPA A: obsługa brygady: 109 / 6 w dni powszednie – 12 120 km,
GRUPA B: obsługa brygady: 109 / 23 w dni powszednie nauki szkolnej – 6 780 km
Termin realizacji: od dnia 1 marca 2007 roku do dnia 2 listopada 2010 roku.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-29-06.pd).
Wadium: 920 zł – w przypadku oferty obejmującej cały przedmiot zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą do dnia 7 lutego 2007 roku.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: 0-58-660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)
Termin i miejsce składania ofert: 8 lutego 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 8 lutego 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego.
 
 
 
                                                             Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
(ul. Zakręt do Oksywia 10)
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 181
w Gdyni i Sopocie w dni powszednie nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku)
dwoma autobusami miejskimi przegubowymi niskopodłogowymi.

Zakres zamówienia:
GRUPA A: obsługa brygad: 181/10 w dni powszednie nauki szkolnej – 19 195 km,
GRUPA B: obsługa brygad: 181/13 w dni powszednie nauki szkolnej – 19 195 km
Termin realizacji: od dnia 1 marca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-28-06.pdf).
Wadium: 1 000 zł – w przypadku oferty obejmującej cały przedmiot zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą do dnia 5 lutego 2007 roku.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: 0-58-660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)
Termin i miejsce składania ofert: 6 lutego 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 6 lutego 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.
 
                                                        Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania:
Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych
z terminem realizacji 1.03.2007-31.12.2008r.

W ramach realizacji niniejszego zarządzenia dotowane będzie zadanie skierowane wyłącznie do grupy reprezentatywnej przebadanej w 2006r. w ramach programu: Prewencja wtórna dla mieszkańców Gdyni po incydentach sercowo-naczyniowych hospitalizowanych w gdyńskich szpitalach w latach 1999-2005.
Termin składania ofert ustala się na 5 stycznia 2007r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 stycznia 2007r.
Zasady przyznania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego, w Urzędzie Miasta – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3-go Maja 27/31 oraz w Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.
 
 
 
Zarząd Komunikacji Miejskiej
w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10)

ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne artykułów biurowych
i ręczników papierowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Termin realizacji: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w pięciu grupach asortymentowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego:  www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-32-06.pdf).
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą do dnia 4 stycznia 2007 roku. Cena formularza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 15 zł (plus podatek VAT)
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami:  Jacek Łopiński – Specjalista ds. Kontroli Przewozów - strona merytoryczna - tel.: 0-58-623-33-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).
Termin i miejsce składania ofert: 4 stycznia 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 4 stycznia 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.
 
 
 
                                             Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
                                        ogłasza nabór na stanowisko kontrolera biletów.
Wymagania:
- wykształcenie co najmniej średnie ( z maturą)
- wzrost co najmniej 180 cm,
- wiek do 40 lat
Kandydaci powinni składać dokumenty (CV ze zdjęciem , podanie) w sekretariacie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, ul. Zakręt do Oksywia 10, tel. (058) 623 33 12, w godz. 8.00-15.00 do dnia 5 stycznia 2007 r.
Yacht Klub Polski Gdynia
ogłasza konkurs na stanowisko kierownika klubu
Szczegółowe informacje na stronie :
www.ykp.gdynia.pl
 
/>Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk” Gdynia,
ul. Maciejewicza 11

W związku z realizacją programu unijnego w ramach Inicjatywy Interreg III A
poszukuje lektora języka angielskiego i litewskiego.
Szczegółowe informacje pod numerem tel.
(0-58) 782-76-09, 782-76-10.
 
 
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 190/06/V/0 z dn. 13.12.2006r. przyznał dotację Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava” w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Młodzieżowe Warsztaty Środowiskowe” z terminem realizacji od 1.01.-31.12.2007r.
w kwocie 15.000 zł.
 
 
OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej
/> 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr III/29/06 z dnia 12 grudnia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej, którego granice przebiegają:
- od północnego wschodu – wzdłuż ulicy Spokojnej,
- od południowego wschodu – wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
- od zachodu – wzdłuż ulicy Sopockiej,
- od północnego zachodu – wzdłuż ulicy Wielkopolskiej.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 12.01.2007 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, pok. nr 8.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
 
                                                                                                   Prezydent Miasta Gdyni
                                                                                                     dr Wojciech Szczurek
 
 
 
 
 
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
na realizację zadania: „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w semestrze letnim roku akademickiego 2006/2007”
(W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na prowadzeniu wykładów i zajęć warsztatowych w ramach GUTW).
Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 233/06/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 grudnia 2006 roku. Przewidywana kwota dotacji to 40.000 zł.
Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 19 stycznia 2007 do godziny 10.00. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31) w godz. 9.00 – 15.00.
Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz jej mieszkańców, w terminie między 12 lutym 2007 roku, a 4 czerwca 2007 roku.
Nie jest możliwe składanie ofert drogą elektroniczną.
 
 
 
                    Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 informuje, że w BZP Nr 332 z dnia 11.12. 2006r
 poz. 62258 został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO
a poniżej 211.000  euro  na pozyskanie firmy sprawującej nadzór inwestorski 
w okresie realizacji i gwarancji udzielonej przez wykonawcę zadania:
,,Droga Różowa IV etap- rozbudowa ulicy Lotników w Gdyni ”.

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia  8.01.2007r  o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta Gdyni pok 101
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 10,00 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji. lub pobrać na stronie internetowej: http://bip.miasto.gdynia.pl/strony/zamowienia/uslugi.php lub www.gdynia.pl
Termin składania ofert – do dnia 8.01.2007r do godz. 9.00 w  pokoju nr 237 Urzędu Miasta Gdyni –  Wydział Inwestycji.
Wysokość wadium: 10 000,00 -zł
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj:
§ prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
§ w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonywali usługi polegające na pełnieniu nadzoru nad realizacją co najmniej dwóch kontraktów zawierających roboty drogowe z uzbrojeniem terenu o wartości minimum 10.000.000  zł netto w każdym kontrakcie,
§ wykażą się osobami, które posiadają  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:
- 1 osoba z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń o specjalności drogi
- 1 osoba z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń o specjalności mosty
-  1 osoba z uprawnieniami bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
-  1 osoba z uprawnieniami bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
-  1 osoba z uprawnieniami bez ograniczeń  w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzysząca,
- 1 osoba z uprawnieniami konstrukcyjno-inżynierskimi w zakresie budowli hydrotechnicznych
- 1 osoba z uprawnieniami  w zakresie sterowania ruchem kolejowym
· posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż  500.000,00 zł
2. Spełniają wymogi określone w art.22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3.  Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej lub częściowej.
4. Termin związania ofertą 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
5.  Okres wykonania usługi do kwietnia 2008r i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót.
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena brutto 100 %.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest  Elżbieta Wójcicka   tel. (058) 66 88 880 -Wydział Inwestycji.
 
 
 
 
Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko
INSPEKTOR W WYDZIALE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Główne obowiązki:
- przygotowywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków UE na realizację projektów infrastrukturalnych
- opracowywanie okresowych raportów z postępów w zakresie prowadzonych spraw,
- w przypadku przyznania dofinansowania na realizację projektów oraz podpisania umów o dofinansowanie, koordynacja realizacji projektów w zakresie wynikającym z obowiązujących procedur dotyczących realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE, bądź współpraca z koordynatorem realizacji projektu w ww. zakresie.
Wykształcenie: wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne oraz dodatkowo studium kierowników projektów europejskich lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami europejskimi
Praktyka zawodowa: 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni w zakresie przygotowywania i/lub realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków UE, mile widziane doświadczenie w sporządzaniu lub weryfikacji studiów wykonalności inwestycji miejskich
Wymagania konieczne:
obywatelstwo polskie,  uregulowany stosunek do służby wojskowej,  bardzo dobra znajomość języka angielskiego i obsługi komputera, znajomość zasad przyznawania dofinansowania ze środków UE w ramach programów operacyjnych okresu 2004 – 2006 i 2007 – 2013, wiedza techniczna i ekonomiczna dotycząca aspektów przygotowywania nadzorowania dokumentów wymaganych przy aplikowaniu o środki europejskie będzie dodatkowym atutem (studium wykonalności, analiza ekonomiczna projektu), nieposzlakowana opinia
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl
 
Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81- 382 Gdynia, tel. / 0-58/ 66-88-000, fax /0-58/ 62-09-798
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wartości 60 000 EURO
na: dostawę naturalnej wody źródlanej  w butelkach 18,9l oraz źródlanej , 
mineralnej w butelkach typu PET o pojemności: 0,33l ; 0,5l ; 1,5l 
oraz serwis urządzeń dozujących dla Urzędu Miasta Gdyni

Przewidywana ilość zakupu w trakcie trwania umowy:
woda w opakowaniach 1,5 l – 1400 butelek, 0,5 l - 2 000 butelek, 0,33 l – 1000 butelek
woda w opakowaniach 18,9 l  - 500  butli.
Termin realizacji: 2.02.2006 r – 17.12.2006 r
Opis warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miasta Gdyni w lokalu podległym, ul. Partyzantów 42 Gdynia.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest pracownik Wydziału Administracyjnego Barbara Ciszewska tel. (058) 668-86-65, fax: 66 88 662, ul. Partyzantów 42 w godz. 8..00 - 16.00.
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni  w Kancelarii Ogólnej - parter Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2006 o godz. 9.30..
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.12.2006 r o godz. 10.00 w lokalu podległym, ul. Partyzantów 42
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W postępowaniu nie dopuszcza się do składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe o których mowa w opisie warunków zamówienia  w punkcie „informacja o warunkach jakie musza spełniać oferenci”:.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 1.cena (koszt) - 100%.
 
 
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ulicy Kieleckiej 4 oznaczonej na karcie mapy NR 58 obręb Gdynia jako działki nr 190, 191,495/193,496/180, 502/181, 504/182,
733/182,894/180, 902/180, 904/193 o łącznej powierzchni 10.040 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi Kw nr 5106.
Wykaz nr 3/2006/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 135/06/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 grudnia 2006 roku wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 11 grudnia 2006 roku do 2 stycznia 2007 roku.
 
 
 
Zespół Szkół nr 9:
Szkoła Podstawowa nr 31
i Gimnazjum 12 w Gdyni

zatrudni:
- nauczycieli języka angielskiego od zaraz w pełnym wymiarze godzin w szkole podstawowej klasy IV-VI,
- sprzątaczkę na pół etatu, praca od godziny 15.00 – od 1.01.2007 r.,
- woźnego w pełnym wymiarze godzin – od 1.01.2007 r.,
- robotnika gospodarczego – 1/2 etatu – od 01.01.2007 r.
Dokumenty proszę składać do sekretariatu szkoły w godz. od 8.00 do 15.00.
 
 
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza
/>przetarg nieograniczony do 60 000 EURO

na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej
przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni

 
CPV: 45000000-7 roboty budowlane
Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marszałka  J. Piłsudskiego  52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni.
Przedmiot zamówienia: Roboty wewnętrzne: roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, roboty wykończeniowe: posadzki, stolarka drzwiowa, malowanie, instalacja c.o., instalacje elektryczne.
Wymagany termin realizacji: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
 - prowadzą działalność gospodarczą potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej - złożyć właściwy dokument,
- spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień – złożyć właściwe oświadczenie
- wykażą, że w ciągu ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w  tym okresie) zrealizowali co najmniej 3 kontraktów  o podobnym charakterze    robót co przedmiot zamówienia, o wartości netto minimum 60 000 zł każda – złożyć odpowiedni załącznik i dokumenty.     
Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Budynków. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http:// bip.miasto.gdynia.pl/strony/zamówienia/roboty php oraz można odebrać w sekretariacie Wydziału Budynków UM Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, pok.101, I piętro
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 28.12.06r. do godz. 9.00 w sekretariacie
Wydziału Budynków, Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni pok. 101.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 28.12.06r. o godz. 10.00 w pok. 104  I piętro Wydział  Budynków  UM Gdyni, al. Zwycięstwa  96/98. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami są inspektorzy Wydziału Budynków: Magdalena Ostap tel. (058) 668-85-80 godz.8.00- 16.00. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani ofert częściowych.
Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty  100%.
 
 
Uwaga, organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 189/06/V/0 z dn. 13.12.2006r. przyznał dotacje w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień:
 
/>1. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych z terminem realizacji od 1.01.2007-30.06.2009r. następującym podmiotom:
- przy SP Nr 16, ul. Chabrowa 43– Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny „Perspektywa”  na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Wesołe Buziaki” przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Gdyni, w następujących kwotach: 66.000 zł w 2007r., 66.000 zł w 2008r., 33.400 zł  w 2009r.
- przy SP Nr 10, ul. Morska 192– Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny „Perspektywa” na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Brykające Tygryski” przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Gdyni, w następujących kwotach: 66.000 zł w 2007r., 66.000 zł w 2008r., 33.400 zł  w 2009r.
- przy SP Nr 6, ul. Cechowa 22– Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny „Perspektywa”  na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Socjo” przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Gdyni, w następujących kwotach: 66.000 zł w 2007r. , 66.000 zł w 2008r., 33.400 zł  w 2009r.
- przy ZS Nr 10, ul. L. Staffa 10– Gdyńskiemu Stowarzyszeniu „Familia” na dofinansowanie zadania: Świetlica socjoterapeutyczna „Familia 2” dla dzieci i młodzieży w wieku 0d 7 do 16 lat, w następujących kwotach: 66.000 zł w 2007r. , 66.000 zł w 2008r., 33.400 zł w 2009r.
- przy ul. Leszczyki 177– Stowarzyszeniu „Razem”  na dofinansowanie zadania: Świetlica socjoterapeutyczna „Puzzle” dla dzieci i młodzieży, w następujących kwotach: 70.350 zł w 2007r. , 70.350 zł w 2008r., 35.600 zł  w 2009r.
- w rejonie Pogórza – Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Judy Tadeusza Apostoła  na dofinansowanie zadania: Świetlica socjoterapeutyczna „Stokrotka”, w następujących kwotach: 73.350 zł w 2007r., 73.350 zł w 2008r., 36.890 zł w 2009r.
2. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i ośrodków profilaktyki środowiskowej z terminem realizacji od 01.01.2007-30.06.2009r. następującym podmiotom:
- przy ul. Opata Hackiego 17– Towarzystwu Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i ośrodka profilaktyki srodowiskowej, w następujących kwotach: 119.990 zł w 2007r., 119.990 zł w 2008r., 64.900 zł  w 2009r.
- przy ul. Płk. Dąbka 52– Towarzystwu Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”  na dofinansowanie zadania: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i ośrodka profilaktyki środowiskowej, w następujących kwotach: 119.990 zł w 2007r., 119.990 zł w 2008r., 64.900 zł  w 2009r.
 
 
 
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni w okresie od 1.02.2007r. do 31.08.2008r
Przewidywana kwota dotacji 24.000 zł w 2007r., 18.000 zł. w 2008r.
W ramach realizacji niniejszego zadania wspierana będzie działalność na rzecz najuboższych mieszkańców Gdyni poprzez zapewnienie kosztów dystrybucji środków rzeczowych i żywnościowych. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.
Termin składania ofert ustala się na 5 stycznia 2007 roku do godziny 10.00 w Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 108) lub w kancelarii ogólnej UM.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 16 stycznia 2007r.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. (058) 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.
 
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdyni ul.Chylońska 237
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko urzędnicze - główny księgowy.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni (bip.miasto.gdynia.pl),na tablicy ogłoszeń w ZSZNr 2 w Gdyni.
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2007r.w godz.8.00 do 15.00 w sekretariacie Szkoły w Gdyni ,ul.Chylońska 237  tel.(058)623-66-53.
 
 
Prezydent Miasta Gdyni
informuje

 
/>o wywieszeniu  w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 917/21, zabudowanej pawilonem handlowym (kiosk typu RUCH), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 18.12.2006 r. do dnia 8.01.2007 r.
 
 
Prezydent Miasta Gdyni
informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy:
- ul. Krzywoustego, części działek nr 503/20; 501/24; 496/31; 302/32; 360/12 o łącznej pow. 3.500 m2, oznaczonej na KM 23, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat, na składowanie kontenerów
- ul Chylońskiej, części działki nr 812/28 pow. 12 m2, oznaczonej na KM 22, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na działalność handlową.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy, na okres 21 dni od dnia 18.12.2006 r. do dnia              9.01.2007 r.

  • ikonaOpublikowano: 21.12.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona