786 (395) 2007-01-05 - 2007-01-11

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2006 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej oraz o wystąpieniu do Wojewody Pomorskiego i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o uzgodnienie przed wydaniem powyższej decyzji.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami), w związku z wnioskiem Pani Julity Fiszbach, działającej w imieniu inwestora – PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 741/2506(3101) „PLYMOUTH” zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Partyzantów 39 blok IV w Gdyni.
zawiadamia się
Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie oraz wystąpieniu do Wojewody Pomorskiego i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o uzgodnienie przed wydaniem powyższej decyzji.
Każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie ma prawo do składania uwag i wniosków w toku niniejszego postępowania administracyjnego. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37.
Obwieszczenie umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), obok pok. nr 216
- w tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz”
- na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl w okresie od 22.12.2006 r.
do 11.01.2007 r.

 

 

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.12.2006 r.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 1.06.1966 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) w związku z wnioskiem pana Marcina Piontka ( Firma DTM Marcin Piontek 81-418 Gdynia ul. Wachowiaka 12/2), pełnomocnika inwestora , Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC nr 30528 , zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Morskiej 113 w Gdyni ( dz. nr 383/30 KM 49)
zawiadamia się strony o:
1.wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie,
2. wystąpieniu do Wojewody Pomorskiego (80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27) oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ( 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 ), o uzgodnienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Obwieszczenie umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro, obok pok. Nr 216),ww
- w „Ratuszu” - tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni,
- na stronie internetowej urzędu pod adresem bip.miasto.gdynia.pl
na okres 14 dni tj. od dnia 22.12.2006 r. do dnia 06.01.2007 r.

 

W związku z powyższym można zapoznać się z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV nr 37 lub telefonicznie (058 6620208).

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadania: „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze letnim roku akademickiego 2006/2007” (W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na prowadzeniu wykładów i zajęć warsztatowych w ramach GUTW).
Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 233/06/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 grudnia 2006 roku. Przewidywana kwota dotacji to 40.000 zł.
Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 19 stycznia 2007 do godziny 10.00. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31) w godz. 9.00 – 15.00.
Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz jej mieszkańców, w terminie między 12 lutym 2007 roku, a 4 czerwca 2007 roku.Nie jest możliwe składanie ofert drogą elektroniczną.  Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 194/06/V/0 z dn. 13.12.2006r. unieważnił otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście” z terminem realizacji od 01.01-31.12.2007r.

  Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Gdyńskich Harcerzy II RP w Gdyni, ul. 10 Lutego 26
zatrudni od stycznia 2007r. pracownika obsługi, na stanowisko woźnej w wymiarze 1/2 etatu.
Kontakt pod numerem telefonu: (058) 620-33-16.

  Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14
zatrudni lekarza z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy w karetce “R” i “W” w godzinach przedpołudniowych na etat lub kontrakt od 1.02.2007 r. Tel. kontaktowy: (058) 660-88-19, 660-88-11.  Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Chwaszczyńskiej cz.dz.nr 106/27 k.m.24 o pow.18m2; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31.12.09r. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 20.12.2006r. do 10.01.2007r.  Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Wielkopolskiej cz.dz.nr 433/45 k.m.79 o pow.49m2; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31.12.09r. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 20.12.2006r. do 10.01.2007r.


  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni
zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracownika na stanowisko intendenta.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 40, ul. Rozewska 33, 81-055 Gdynia.


  Dyrekcja X Liceum Ogólnokształcącego,
ul. Władysława IV 58, tel. (058 ) 620 75 29
zatrudni od zaraz nauczyciela języka niemieckiego w pełnym wymiarze godzin lub na 1/2 etatu


  Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym Prezydent Miasta Gdyni (Zarządzeniem nr 278/06/V/P z dnia 19.12. 2006 r.) przyznał dotacje na wspieranie realizacji zadania w zakresie: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2007 roku”.
1. Gimnastyka artystyczna:
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej - przyznana kwota dotacji – 30.000zł
Uczniowski Klub Sportowy JANTAR - przyznana kwota dotacji – 20.000zł
2. Judo:
Uczniowski Klub Sportowy CISOWA - przyznana kwota dotacji - 2 000zł
Uczniowski Klub Sportowy OMEGA - przyznana kwota dotacji - 2.000zł
Uczniowski Klub Sportowy OPTY przyznana kwota dotacji - 22 700zł
Wojskowy Klub Sportowy FLOTA - przyznana kwota dotacji – 16.700zł
Uczniowski Klub Sportowy GALEON - przyznana kwota – 15.200zł
3. Kolarstwo
Wojskowy Klub Sportowy FLOTA - przyznana kwota dotacji - 5.000zł
4. Koszykówka
Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki - przyznana kwota dotacji - 31.000zł
Uczniowski Klub Sportowy OMEGA - przyznana kwota dotacji – 8.000zł
Stowarzyszenie VIKING - przyznana kwota dotacji – 6.000zł
5. Lekka atletyka oraz biegi na orientację, radioorientacja sportowa i rowerowa jazda na orientację:
Klub Lekkoatletyczny GDYNIA - przyznana kwota dotacji 30 000zł
Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZORZA - przyznana kwota dotacji 10 000zł
Uczniowski Klub Sportowy ORLĘTA - przyznana kwota dotacji 3 000zł
Uczniowski Klub Sportowy ORLIK - przyznana kwota dotacji 4 000zł
Wojskowy Klub Sportowy FLOTA - przyznana kwota dotacji 3 000zł
Uczniowski Klub Sportowy SIEDEMNASTKA - przyznana kwota dotacji 3 000zł
Uczniowski Klub Sportowy ORKA - przyznana kwota dotacji 10 000zł
Uczniowski Klub Sportowy AZYMUT 45 przyznana kwota dotacji 8 000zł
Wojskowy Klub Sportowy FLOTA - przyznana kwota dotacji 15.000zł
6. Piłka nożna, w tym piłka nożna prowadzona w rejonach:
W rejonie: Gdynia-Śródmieście, Redłowo, Orłowo, Mały Kack
Klub Piłkarski BAŁTYK - przyznana kwota dotacji 18.000zł
Uczniowski Klub Sportowy CISOWA - przyznana kwota dotacji 18.000zł
W rejonie:Gdynia-Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły
Klub Piłkarski BAŁTYK - przyznana kwota dotacji 12.040zł
Stowarzyszenie Inicjatywa ARKA - przyznana kwota dotacji 18.960zł
Uczniowski Klub Sportowy ISKRA - przyznana kwota dotacji 19.000zł
W rejonie: Gdynia - Witomino, Chwarzno, Wiczlino
Stowarzyszenie Inicjatywa ARKA - przyznana kwota dotacji 50.000zł
W rejonie Gdynia -Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa
Klub Piłkarski BAŁTYK przyznana kwota dotacji 50.000zł
W rejonie: Gdynia – Grabówek, Leszczyki, Chylonia, Cisowa
TKKF Ognisko CHECZ - przyznana kwota dotacji 21.000zł
Uczniowski Klub Sportowy CISOWA przyznana kwota dotacji 29.000zł
7. Piłka ręczna:
Klub Sportowy ŁĄCZPOL - przyznana kwota dotacji 40.000zł
Uczniowski Klub Sportowy CISOWA - przyznana kwota dotacji 10.000zł
8. Piłka siatkowa:
Koleżeńsko-Amatorskie Towarzystwo Sportowe ALPAT - przyznana kwota dotacji 26.000zł
Uczniowski Klub Sportowy TREFL - przyznana kwota dotacji 5.000zł
Uczniowski Klub Sportowy OMEGA - przyznana kwota dotacji 7.000zł
Uczniowski Klub Sportowy CISOWA - przyznana kwota dotacji 2.000zł
9. Pływanie:
Wojskowy Klub Sportowy FLOTA - przyznana kwota dotacji 15.000zł
10. Rugby:
Rugby Club ARKA - przyznana kwota dotacji 25.000zł
11. Sport motorowy:
Gdyński Klub Motorowy BAŁTYK - przyznana kwota dotacji 3.000zł
12. Sporty siłowe:
Wojskowy Klub Sportowy FLOTA w zakresie podnoszenia ciężarów - przyznana kwota dotacji 15.000zł
Uczniowski Klub Sportowy ZŁOTY TUR w zakresie siłowania na ręce - przyznana kwota dotacji 5.000zł
13. Sporty walki
Klub Sportowy MAXIMUS w zakresie kick-boxingu- przyznana kwota dotacji 6.000zł
Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ w zakresie boksu - przyznana kwota dotacji 16.000zł
14. Strzelectwo sportowe:
Wojskowy Klub Sportowy FLOTA - przyznana kwota dotacji 20.000zł
15. Sztuka walki:
Karate Klub Gdynia w zakresie karate tradycyjnego- przyznana kwota dotacji 6.500zł
Klub Karate Tradycyjnego w zakresie karate tradycyjnego- przyznana kwota dotacji 6.500zł
16. Tenis stołowy:
Uczniowski Klub Sportowy ORLIK - przyznana kwota dotacji 10 000zł
17. Żeglarstwo:
Miejski Klub Żeglarski ARKA - przyznana kwota dotacji 70.600zł
Yacht Klub POLSKI GDYNIA przyznana kwota dotacji 46.550zł
Yacht Klub STAL - przyznana kwota dotacji 7.850zł
18. Pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja:
Wojskowy Klub Sportowy FLOTA w zakresie pływania w płetwach, płetwonurkowania - przyznana kwota dotacji 15.000zł
Uczniowski Klub Sportowy RAFA w zakresie aquathlonu - przyznana kwota dotacji 3.000zł
Uczniowski Klub Sportowy OBŁUŻE szkolenie sportowe w ramach zajęć rekreacyjnych - przyznana kwota dotacji 2.500zł.


  Prezydent Miasta Gdyni

 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Wielkopolskiej cz.dz.nr 156/74 k.m.6 o pow.10m2; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31.12.09r. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 28.12.2006r. do 18.01.2007r. 


Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Chwaszczyńskiej cz.dz.nr 106/27 k.m.24 o pow.48m2; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 31.12.09r. Wykaz wywieszono na okres 21dni od 20.12.2006r. do 17.01.2007r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy:
ul. Sucharskiego, obejmującej część działki nr 973/8 o powierzchni 48 m2, oznaczonej na karcie mapy 17 Obręb Pogórze, przeznaczonej na działalność handlową.
ul. Unruga, obejmującej część działki nr 557/161 o powierzchni 10 m2, oznaczonej na karcie mapy 31 Obręb Gdynia , przeznaczonej na lokalizację tymczasowego pawilonu – kiosk typu RUCH.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni:
od 19.12.2006 r. do 8.01.2007 r. 


Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko
INSPEKTOR W WYDZIALE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Główne obowiązki:
- przygotowywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków UE na realizację projektów infrastrukturalnych
- opracowywanie okresowych raportów z postępów w zakresie prowadzonych spraw,
- w przypadku przyznania dofinansowania na realizację projektów oraz podpisania umów o dofinansowanie, koordynacja realizacji projektów w zakresie wynikającym z obowiązujących procedur dotyczących realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE, bądź współpraca z koordynatorem realizacji projektu w ww. zakresie.
Wykształcenie: wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne oraz dodatkowo studium kierowników projektów europejskich lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami europejskimi
Praktyka zawodowa: 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni w zakresie przygotowywania i/lub realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków UE, mile widziane doświadczenie w sporządzaniu lub weryfikacji studiów wykonalności inwestycji miejskich
Wymagania konieczne:
obywatelstwo polskie, uregulowany stosunek do służby wojskowej, bardzo dobra znajomość języka angielskiego i obsługi komputera, znajomość zasad przyznawania dofinansowania ze środków UE w ramach programów operacyjnych okresu 2004 – 2006 i 2007 – 2013, wiedza techniczna i ekonomiczna dotycząca aspektów przygotowywania nadzorowania dokumentów wymaganych przy aplikowaniu o środki europejskie będzie dodatkowym atutem (studium wykonalności, analiza ekonomiczna projektu), nieposzlakowana opinia
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl 
 OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.01.2007 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 1.06.1966 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PEWIK Gdynia Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie sieci wodociągowej w rejonie ulic: Wolności, Karpackiej, Słupeckiej, Podlaskiej, Tatrzańskiej, Olsztyńskiej, Kwidzyńskiej, Mazurskiej, Cmentarnej i Witomińskiej – dzielnica „Działki Leśne” w Gdyni”
zawiadamia się strony o:
wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.
Obwieszczenie umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro, obok pok. Nr 216),
- w „Ratuszu” - tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni,
- na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip,
na okres 14 dni tj. od dnia 3.01.2007 r. do dnia 16.01.2007 r. 

  • ikonaOpublikowano: 04.01.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona