790 (399) 2007-02-02 - 2007-02-08

Prace społecznie użyteczne

Pilotażowy program prac społecznie użytecznych zorganizowanych przez Gminę Gdynia, a prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni jest przedłużony na rok 2007.

Program jest przeznaczony dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. Ma on na celu aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych, ma także przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i być etapem na drodze do usamodzielnienia i uniezależnienia osób bezrobotnych od systemu pomocy społecznej.

Obecnie w pracach społeczno - użytecznych na terenie Gdyni biorą udział 42 osoby. (Jest to o 10 osób więcej niż w roku 2006). Od czasu rozpoczęcia programu tj. od marca 2006, 10 osób znalazło pracę . Do końca grudnia 2006 r. osoby te przepracowały 10 603,5 godziny, za które wypłacono im 63 621 zł.

Beneficjenci programu zarabiają 6 złotych na godzinę netto, pracują 40 godzin miesięcznie.

Osoby te wykonują prace porządkowe, gospodarcze, ogrodowe i proste prace biurowe na rzecz około 20 instytucji: ośrodków wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli i bibliotek.

Każda z osób wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, wypadkowym oraz od odpowiedzialności cywilnej.

W 2007 roku na wypłaty dla osób zatrudnionych w programie przeznaczonych jest 120 960 zł (72 576 zł z Funduszu Pracy, 48 384 zł z budżetu Miasta Gdyni).

W 2007 roku zostało zakwalifikowanych do programu 71 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych. Z chwilą wyczerpania się kandydatów z listy, do programu mogą przystąpić nowe osoby spełniające określone w rozporządzeniu kryteria.

Wnioski o chęć przystąpienia do programu należy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Armii Krajowej 44. Wszelkich informacji na temat programu udziela Janusz Wojciechowski z MOPS Gdynia, tel. 058 782 01 20 wew. 71.

  • ikonaOpublikowano: 01.02.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona