Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
791 (400) 2007-02-09 - 2007-02-15

Ogłoszenia


                                       Prezydent Miasta Gdyni
                                       ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA OGNISKA WYCHOWAWCZEGO IM. KAZIMIERZA LISIECKIEGO „DZIADKA” W GDYNI
Główne obowiązki dyrektora OGNISKA:
- kierowanie jednostką, a w szczególności: ustalanie planów działalności jednostki, realizowanie polityki kadrowej, zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wyniki działalności jednostki, reprezentowanie jednostki, sporządzanie sprawozdań finansowych
- kierowanie jednostką, a w szczególności: ustalanie planów działalności jednostki, realizowanie polityki kadrowej, zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wyniki działalności jednostki, reprezentowanie jednostki, sporządzanie sprawozdań finansowych
- kierowanie jednostką, a w szczególności: ustalanie planów działalności jednostki, realizowanie polityki kadrowej, zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wyniki działalności jednostki, reprezentowanie jednostki, sporządzanie sprawozdań finansowych
- kierowanie jednostką, a w szczególności: ustalanie planów działalności jednostki, realizowanie polityki kadrowej, zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wyniki działalności jednostki, reprezentowanie jednostki, sporządzanie sprawozdań finansowych
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
Zgodne z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U.05.37.331) par. 30, Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593) art. 3 pkt 4)
Wymagania konieczne:
obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, znajomość tematyki dotyczącej pomocy społecznej, umiejętności kierownicze i organizatorskie, zdolność podejmowania decyzji, znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa, komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji
obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, znajomość tematyki dotyczącej pomocy społecznej, umiejętności kierownicze i organizatorskie, zdolność podejmowania decyzji, znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa, komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 20 lutego 2007r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Referat Kadr
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia />
z dopiskiem „KONKURS NA DYREKTORA OGNISKA”
Aplikacje, które wpłyną do Referatu Kadr po określonym terminie nie będą rozpatrywane. />

 
OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Nowowiczlińskiej, Porazińskiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr IV/99/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic Nowowiczlińskiej, Porazińskiej, którego granice przebiegają:
-od południa - wzdłuż ul. Nowowiczlińskiej;
-od zachodu - wydłuż Obwodnicy Trójmiasta;
- od północy - granicą Lasów Państwowych obejmując fragment Lasów Państwowych położony na południe od drogi leśnej na przedłużeniu ul. J. Porazińskiej;
- od wschodu - wzdłuż granic Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej, następnie wzdłuż granic działek 36/3 i 37/3 do ul. Nowowiczlińskiej.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 27.02.2007 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, pok. nr 8. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

                                                                     Prezydent Miasta Gdyni
                                                                         dr Wojciech Szczurek                                                    Prezydent Miasta Gdyni
                  ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA DOMU DZIECKA W GDYNI
Główne obowiązki dyrektora DOMU DZIECKA:
- kierowanie jednostką, a w szczególności: ustalanie planów działalności jednostki, realizowanie polityki kadrowej, zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wyniki działalności jednostki, reprezentowanie jednostki, sporządzanie sprawozdań finansowych
- kierowanie jednostką, a w szczególności: ustalanie planów działalności jednostki, realizowanie polityki kadrowej, zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wyniki działalności jednostki, reprezentowanie jednostki, sporządzanie sprawozdań finansowych
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
Zgodne z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U.05.37.331) par. 30, Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.01.142.1593) art. 3 pkt 4)
Wymagania konieczne:
obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, znajomość tematyki dotyczącej pomocy społecznej, umiejętności kierownicze i organizatorskie, zdolność podejmowania decyzji, znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa, komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji
obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, znajomość tematyki dotyczącej pomocy społecznej, umiejętności kierownicze i organizatorskie, zdolność podejmowania decyzji, znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa, komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 20 lutego 2007r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Referat Kadr
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia />
z dopiskiem „KONKURS NA DYREKTORA DOMU DZIECKA”
Aplikacje, które wpłyną do Referatu Kadr po określonym terminie nie będą rozpatrywane. />

 


                            Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na stanowisko
                                        DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI
Główne obowiązki dyrektora DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ:
- kierowanie jednostką, a w szczególności: ustalanie planów działalności jednostki, realizowanie polityki kadrowej, zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wyniki działalności jednostki, reprezentowanie jednostki, sporządzanie sprawozdań finansowych
Wykształcenie, praktyka zawodowa:
·wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej
·minimum 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz 2-letni w administracji publicznej*
Wymagania konieczne:
obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, znajomość tematyki dotyczącej pomocy społecznej, umiejętności kierownicze i organizatorskie, zdolność podejmowania decyzji, znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa jednostka budżetowa, komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 20 lutego 2007r. pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Referat Kadr
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „KONKURS NA DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ”
Aplikacje, które wpłyną do Referatu Kadr po określonym terminie nie będą rozpatrywane.Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność i będącej we władaniu Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego położonej w Gdyni przy: al. Jana Pawła II 9-11 oznaczonej na k. m. 134 o łącznej pow.ca 7250 m² w tym: stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni , części działek nr : 31/10 ; 37/1 ;32/10 , księgi wieczyste KW 977 ,18879 oraz części działki nr 30/1 , księga wieczysta KW 16754 we władaniu Gminy Miasta Gdyni, na podstawie umowy najmu z dnia 31.01.05 r. zawartej z Polskim Związkiem Żeglarskim , mocą której gmina jest uprawniona do używania i pobierania pożytków z wymienionego terenu – z przeznaczeniem na działalność : kulturalno – rozrywkowo- sportowo –rekreacyjną z funkcją gastronomiczną (teren oznaczony na załączniku graficznym lit „A” o pow. ca 2925 m² i lit. „B” o pow. ca 1925 m²) z zastrzeżeniem ust.10 i 11 .
Wykaz nr 24/2007/V/M stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 783/07/V/M z dnia 30.01.2007r. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 1.02.2007r. do 21.02.2007r.OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2007 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami),
zawiadamia się
Strony o wydaniu decyzji znak: UOD.RI.7335-203/06/07 z dnia 01.02.2007 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej sieci Orange nr 2507 (3102) na dachu budynku przy ul. Abrahama 62 w Gdyni.
Z pełną treścią decyzji wraz z jej uzasadnieniem Strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37.
Obwieszczenie umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), obok pok. nr 216

- w tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz”

- na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip w okresie od 3.-16.02.2007 r.
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10) ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii M w Rumi i gminie Kosakowo

we wszystkie dni tygodnia w okresie letnich wakacji szkolnych, w dni powszednie dwoma, a w soboty, niedziele i święta trzema autobusami miejskimi przegubowymi niskopodłogowymi, wyłącznie w tzw. dni plażowe, na polecenie Centrali Ruchu ZKM.
Zakres zamówienia: GRUPA A: obsługa brygady: M / 1 w dni powszednie - 7 325 km; GRUPA B: obsługa brygady: M / 2 w dni powszednie - 7 325 km, GRUPA C: obsługa brygady: obsługa brygady: M / 3 w dni powszednie - 14 660 km, GRUPA D: obsługa brygad: M / 1 i M / 4 w soboty, niedziele i święta - 13 064 km m, GRUPA E: obsługa brygady: M / 2 w soboty, niedziele i święta - 12 869 km, GRUPA F: obsługa brygady: M / 3 w soboty, niedziele i święta - 15 967 km.
Termin realizacji: od dnia 23 czerwca 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2010 roku.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w sześciu grupach.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-9-07.pdf)
Wadium: 1 660 zł - w przypadku oferty obejmującej cały przedmiot zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą do dnia 4 kwietnia 2007 roku.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - strona merytoryczna - tel.: 0-58-660-54-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)
Termin i miejsce składania ofert: 5 kwietnia 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 5 kwietnia 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.
OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr IV/45/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego, którego granice przebiegają:

- od północy - wzdłuż ulicy Wybickiego,

- od wschodu - wzdłuż ciągu pieszego na przedłużeniu ulicy Słowackiego,

- od południa - obejmuje ulicę Żwirki i Wigury,

- od zachodu - wzdłuż ulicy Świętojańskiej.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 27.02.2007 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, pok. nr 8.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

                                                                     Prezydent Miasta Gdyni
                                                                        dr Wojciech Szczurek
Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr IV/2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców przy: ul. Opata Hackiego 15C/7, Rolnicza 12/67, Zamenhofa 10/87, Morska 107/15, Morska 93/90, Ramułta 53/31, Opata Hackiego 25/40, Rolnicza 12/76, Komandorska 11/13.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 31.01.2007 r. do dnia 21.02.2007 r.Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni przy:
- ul Chylońskiej, część działki nr 314/36 pow. 26 m², oznaczonej na KM 23, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na działalność usługową-salon fryzjerski;
- ul. Chylońska-Plac Dworcowy, części działek nr 354/1; 2057/1 pow. 30 m², KM 18, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat, na działalność handlową.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy, na okres 21 dni od dnia 1.02.2007 r. do dnia 22.02.2007 r.Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdyjącej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Mokwy, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 286/12, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 1.02.2007 r. do dnia 21.02.2007 r.Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego, obejmującej część działki nr 651/90; 289 o powierzchni 40 m2, oznaczonej na karcie mapy 54 Obręb Gdynia, przeznaczonej na usługi pogrzebowe.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni:od 5.02.2007 r. do 26.02. 2007 r.


Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Gdyni, ul. Kapitańska 15 w Gdyni,

poszukuje nauczyciela wychowania przedszkolnego lub emeryta od dnia 01.03.2007 w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę na zastępstwo. Kontakt z Dyrektorem Przedszkola pod numerem tel. (058) 620-36-79.