797 (406) 2007-03-23 - 2007-03-29

Ogłoszenia


Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko
PODINSPEKTORA W WYDZIALE RELIZACJI INWESTYCJI
INSPEKTORA W WYDZIALE RELIZACJI INWESTYCJI

Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl


Wzory oświadczeń dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni – w zakładce Wydziału Kadr i Szkoleń.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 4 kwietnia 2007r. pod adresem:

Dokumenty należy składać lub przesyłać pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni
o terminie sesji w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 28.03.2007 r. o godz. 12 00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni odbędzie się sesja Rady Miasta, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni, rejon ulic Chabrowej i Jałowcowej obejmującego obszar, którego granice wyznaczają:

-od południa ulica Jałowcowa oraz tereny leśne,

- od zachodu granica terenu szkoły podstawowej oraz obszaru leśnego,

-od północy ulica Chabrowa,

-od wschodu wschodnia granica działek 1096/41, 1094/41, 1122/41. 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.03.2007 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 1.06.1966 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zmianami) w związku z wnioskiem Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na

- budowie odcinka ul. Spokojnej wraz z infrastrukturą techniczną

- przebudowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej na odcinku od cmentarza do

włączenia z ul. Wielkopolską,

zawiadamia się strony o:

wydaniu decyzji nr UOD.DM.7335-5/07 z dnia 15.03.2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji .

Z pełna treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37 lub telefonicznie (058 6620207).

Obwieszczenie umieszcza się: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro, obok pok. nr 216), w „Ratuszu” – tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni, na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip na okres 14 dni tj. od 16.03.2007 r. do 29.03.2007 r.Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XLIV/1043/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej

obejmującego obszar, którego granice przebiegają:

- od północy - wzdłuż doliny rzeki Kaczej oraz terenów leśnych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,

- od wschodu - wzdłuż ulicy Wiczlińskiej,

- od południa - ulicą Miętową,

- od zachodu - wzdłuż ulic: Miętowej, Cynamonowej, Goździkowej, Pokrzywowej do rzeki Kaczej

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.03.2007 r. do 24.04.2007 r., w godz. 800 – 1600, w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.04.2007 r., o godz. 15 00, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.05.2007 r.Uwaga, organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne!

(działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na: prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu wraz z terapią uzależnienia tych osób w okresie od 01.05. 2007 r. do 30.04.2009 r.

Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji

w następujących kwotach: 1. 172.000,- w roku 2007 na prowadzenie schroniska i terapii, 2. 258.000,- w roku 2008 na prowadzenie schroniska i terapii, 3. 86.000,- do 30 kwietnia 2009 roku na prowadzenie schroniska i terapii

Dotacja na realizację w/w zadania przyznana będzie w drodze konkursu ofert składanych przez organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania).

Organ ogłaszający konkurs:

1. dokona oceny złożonych ofert uwzględniając zdeklarowaną przez podmioty uprawnione jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których mają realizować zadanie,2.dokona oceny przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadania,3. uwzględni zadeklarowany przez podmioty udział własnych środków finansowych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - wymagane minimum 10% otrzymanej dotacji przeznaczonej na realizację zadania.4.dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione, 5.uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób naliczania otrzymanych na ten cel środków,6.uwzględni innowacyjność proponowanych rozwiązań.

Koszt realizacji w/w zadania wyniósł:- w 2006 roku - 243 741, 57 PLN (dotacja i udział własny podmiotu realizującego zadanie).

Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 800 – 1500 od poniedziałku do piątku.

Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 12 kwietnia 2007 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami: aktualny statut organizacji, aktualny wypis z rejestru sądowego, lub inne dokumenty określające osobowość prawną podmiotu i sposób reprezentacji, ważny trzy miesiące od daty uzyskania, sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok ( w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności ), krótki opis najważniejszych osiągnięć, informację o kwalifikacjach pracowników, trzy rekomendacje, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach, zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek,

Program działania schroniska od dnia 1 maja 2007 roku do dnia 30 kwietnia 2009 roku w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu”, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pok. 500 do godz.12.00.

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu.Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu

Nr VII/2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

ul. Zgoda 10/3, Opata Hackiego 25/45, Komandorska 22D/14, Zamenhofa 14/53, 3 Maja 22-24B/21.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 06.03.2007 r. do dnia 27.03.2007 r.Zespół Szkół Nr 10: SP nr 42 i Gimnazjum Nr 15 w Gdyni, ul. Staffa 10

poszukuje kandydatów na stanowisko:

- kucharz w wymiarze 3/4 etatu

Wymagane: posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu kucharza.

Prosimy o składanie dokumentów w szkole

tel. (058)629 20 00.


Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk”, ul. Maciejewicza 11

W związku z realizacją programu Partner 2006 dofinansowanego przez PFRON zatrudni od 1.04.2007 r. specjalistów rehabilitantów. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Szczegółowe informacje pod nr tel. ( 058) 782-76-09, (058) 782-76-10.


Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy:

ul.Kuśnierskiej , obejmującej część działki nr 46 o powierzchni 108 m2, oznaczonej na karcie mapy 104 Obręb Gdynia, przeznaczonej na cele rolnicze-uprawy jednoroczne. Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 12.03.2007 r. do 2.04. 2007 r.Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 341 wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”, położonej przy ulicy II MPS 1-3 ozn na km 67 Obręb Gdynia jako działki : nr 758 o pow. 516m2 -KW 7033 oraz nr 759 o pow. 524m2 -KW 5543- własność Gmina Miasta Gdyni.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 15 marca 2007 do dnia 4.04.2007 r.


Przedszkole Samorządowe Nr 42
Gdynia – Obłuże, ul. Płk. Dąbka 199a


wynajmie pomieszczenie o powierzchni użytkowej 30,27 m2 (z przeznaczeniem na działalnośc gospodarczą ) z osobnym wejściem, łazienką.

Miesięczny koszt wynajmu – 605 zł .

Szczegółowe informacje pod numerem tel. (058) 625 08 96.Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdyni, ul. Opata Hackiego 13

zatrudni

lekarza neurologa w wymiarze 0.25 etatu

lekarza psychiatrę w wymiarze 0.5 etatu

Oferty prosimy składać w sekretariacie poradni w godz. 8.00-16.00 lub e-mailem ppp2gdynia@poczta.onet.pl

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (058) 623-31-39.Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10) ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy tonerów, tuszy i taśm barwiących do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Termin realizacji: sukcesywnie przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od daty podpisania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w dwóch grupach.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-17-07.pdf)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą do dnia 27 marca 2007 roku.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mirosław Małek - strona merytoryczna - tel.: 0-58-623-33-12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00)

Termin i miejsce składania ofert: 27 marca 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 27 marca 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81- 382 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości od 211 000 euro na zadanie:
„Utrzymanie pieszych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni w latach 2007 – 2011”

Ogłoszenie w sprawie przetargu przekazano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 01.03.2007r ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 03.03.2007r. Sygn. numerem 2007/S 44-054192

Szczegółowy zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na stronie internetowej www.gdynia.pl

Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie czystości (tj. utrzymanie zimowe, sprzątanie pozimowe i oczyszczanie letnie) pieszych ciągów komunikacyjnych (chodników, przejść, placów, schodów, kładek i tuneli) w latach 2007-2011, na terenie miasta Gdyni.

W ramach zamówienia miasto podzielono na 3 rejony (części), z których każdy stanowi odrębną część zamówienia: Część I (Rejon A), Część II (Rejon B), Część III (Rejon C)

Kod usług wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV – 90210000-2

Specyfikację, za opłatą w wysokości 25,00- zł można odebrać osobiście w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, pok. 111 lub za zaliczeniem pocztowym.

Oferty należy składać do 11.04.2007r do godz. 9:00 drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, 81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Kancelaria ogólna w holu głównym na parterze. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2007r. o godz. 10:00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, pok. 102. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Planowany termin wykonania zamówienia: od 1.05.2007r. do 30.04.2011r. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (maksymalnie na 2 części). Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena brutto 100 %

Wysokość wadium dla poszczególnych części zamówienia: Część I - 40 000 zł, Część II - 40 000 zł, Część III - 25 000 zł. Wadium powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.04.2007r do godziny 9.00. Wymagany termin związania ofertą wynosi 60 dni. Wymagania szczegółowe zawarte są w SIWZ.

Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: Aleksandra Kończewicz, kierownik Referatu Oczyszczania Miasta, tel. (0 58) 66-88-320 i Bożena Blank inspektor, tel. (058 )66-88-330, fax: 0-58/662-28-41, adres e-mail: wydz.gosp.komunalnej@gdynia.pl
Dyrektor Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni:
Szkoła Podstawowa nr 31 i Gimnazjum nr 12
ul. Chylońska 227, tel. 0-58-782-11-51,
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO
na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół nr 9 w Gdyni ul. Chylońska 227

1) Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: do 19.04.2006 r.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1i 2 Prawa Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły od dnia 23.03.2007 r. w godz. od 8°° do 14°° oraz jest dostępna na stronach internetowych:

szkoły: http://mniam.net/zs9/ogloszenia.html,

http://bip.miasto.gdynia.pl/strony/samorzad/jedn.php?id=25 oraz portalu UZP

4) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dn.04.03.07 r. do godz 9°° w sekretariacie

5) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dn.04.03.07 r. o godz 9.15°° w sekr.

6) Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest

Marek Bennich – w Zespole Szkół nr 9 w Gdyni przy Chylońskiej 227 w godz.900– 1400

Tel. 78-211-51 lub 52 FAX 78-211-50; ZS9@laczpol.net.pl

7) Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

8) Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

9) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 90% i termin realizacji bonów 10%


                                         Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego ogłasza
                                               przetarg nieograniczony do 60 000 EURO
                               na roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania

lokalu mieszkalnego na pomieszczenia biurowe

w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. M. Kopernika 34 / II etap /.
CPV: 4540000 – 1

Zamawiającym jest: VI Liceum Ogólnokształcące , 81-216 Gdynia, ul. Kopernika 34.

Przedmiot zamówienia: robót ogólnobudowlane- wykończeniowe, instalacyjne: co, instalacyjne: wod-kan, instalacyjne: elektryczne.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4769_35712.html oraz można odebrać w VI Liceum Ogólnokształcącego, Gdynia ul. Kopernika 34, pok. 011

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 3.04.2007r. do godz. 10.00 w sekretariacie szkoły VI Liceum Ogólnokształcącego, Gdynia ul. Kopernika 34.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 3.04.2007r. o godz. 11.00 w sekretariacie szkoły VI Liceum Ogólnokształcącego, Gdynia ul. Kopernika 34.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani ofert częściowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.


Uwaga, organizacje pozarządowe!

Prezydent Miasta Gdyni ogłosił w Zarządzeniu Nr 689/07/V/O z dnia 30 stycznia 2007r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych, w okresie od 1.05.2007 r. do 30.06.2008 r. Przewidywana kwota dotacji 50.000 zł. Zobowiązania wynikające z powyższego Zarządzenia zostaną zabezpieczone w budżecie Miasta Gdyni. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 20 marca 2007 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 434). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 kwietnia 2007 r. Oferty pod względem formalnym można konsultować w Wydziale Edukacji UM Gdyni: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (tel. 058 668-84-61), pok. 434 w godz. 8.00-16.00.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. 10 Lutego 33 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Św. Piotra

Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość położona w Gdyni przy ulicy Św. Piotra nr 6 – 6A o powierzchni 3.828 m2, oznaczona nr 1282/111 k.m 54 B- tereny mieszkaniowe, KW nr 69904. Nieruchomość położona jest w Śródmieściu Gdyni, przy ul. Św. Piotra, łączącej ul. Portową z ul. Waszyngtona. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Aktualne przeznaczenie oraz możliwości zagospodarowania nieruchomości mogą zostać określone wyłącznie w decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę.

Na wniosek TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. została wydana decyzja o warunkach zabudowy, która określa w pkt. 1. pn. Rodzaj inwestycji: „zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o wysokości do 8 kondygnacji , ok. 76 mieszkań z garażem w poziomie piwnic i parteru, z usługami (2 punkty usługowe i biuro w parterze i na I piętrze) z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Św. Piotra 10 w Gdyni, rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Św. Piotra nr 6 i 6A i istniejących pozostałych obiektów na terenie inwestycji”.

Teren nieruchomości stosunkowo płaski, zadrzewiony pojedynczymi drzewami i krzewami samosiejkami. Kształt działki nieregularny. Obecnie teren w części zabudowany jest trzema substandardowymi, parterowymi budynkami mieszkalnymi o numerach nr 6, 6A, 10 i budynkiem warsztatowo – magazynowym przeznaczonymi do rozbiórki. Na budynki te TBS posiada projekty rozbiórki oraz Decyzję pozwolenia na rozbiórkę

Przetarg odbędzie się dnia 3.04.2007 r. o godz. 1300 w sali widowiskowej Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni przy ul. 10 Lutego 33 piętro I.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6.000.000 zł (sześć milionów złotych) netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Osoby zainteresowane przetargiem winy wpłacić wadium w wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na rachunek nr 09 1440 1026 0000 0000 0036 8946 Nordea Bank Polska do dnia 02.04.2007 r.

Wadium wpłacone przez nabywcę nieruchomości zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od podpisania umowy notarialnej

Materiały przetargowe można odebrać w siedzibie TBS „Czynszówka” Sp. z o. o. w sekretariacie - VI piętrze, pobrać ze strony internetowej www.czynszowka.com.pl

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. (058) 627 36 82 lub 058 661-82-57.