799 (408) 2007-04-06 - 2007-04-12

OGŁOSZENIA


Prezydent Miasta Gdyni

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia do 60.000 euro na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.:
„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu
 odprowadzania wód opadowych w Gdyni”

CPV 74.13.15.00 – 1 – Analiza możliwości wykonawczych

1. Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni.

2. Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Integracji Europejskiej, tel. (058) 668 84 44 lub 668 84 48, fax (058) 622 31 37

3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Agata Kilanowska, stanowisko służbowe – inspektor w Wydziale Integracji Europejskiej, tel. (058) 668 84 44 w godz. 8.00 – 16.00, w zastępstwie Krystyna Borkowska, stanowisko służbowe – naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej, tel.(058) 668 84 48 w godz. 8.00 – 16.00.

Przedmiot zamówienia:

1.Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać na stronie internetowej - http://www.gdynia.pl/bip/uslugi/ lub odebrać w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział Integracji Europejskiej, Al. Zwycięstwa 96/98, 81 – 451 Gdynia, pok. 115 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00.

Tryb/Procedura

1. Termin wykonania: 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin składania ofert upływa 19.04.2007 r. o godz. 10:00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81 – 382 Gdynia, pok. 101, I piętro) w dniu 19.04.2007 r. o godz. 11:00.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

- spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163, z późniejszymi zmianami);

- prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;

- w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej trzy studia wykonalności dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym co najmniej jedno studium wykonalności dla inwestycji o wartości powyżej 60 000 000 PLN netto (przez wartość inwestycji należy rozumieć koszt inwestycyjny wskazany w studium wykonalności; dla zamówień zrealizowanych w innej walucie należy przyjąć przeliczenie wg średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez NBP i obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia);

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.

5.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.6.Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14
zatrudni lekarza z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy w karetce “R” i “W”

w godzinach przedpołudniowych na etat lub kontrakt od 01.05.2007 r.
Tel. kontaktowy: 660-88-19, 660-88-11.


Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 EURO na wykonanie:
„Opracowania projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Energetyków w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego”

Opracowanie jest etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”, prowadzonego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG IIIA) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin wykonania: projekt budowlany - 15 tygodni od dnia podpisania umowy; pozostałe elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 17 tygodni od dnia podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

• zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat od dnia upływu terminu składania Ofert co najmniej 3 prace z zakresu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej (koncepcja lub projekt) o wartości minimum 25 000 złotych netto każda.

• dysponują odpowiednią kadrą techniczną przewidzianą do wykonywania prac projektowych, tj.:

- 2 osoby z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

- 1 osoba o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

• spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).

Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w Wydziale Przygotowania Inwestycji, pok. 234, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00-16:00 i na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/uslugi
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Kryteria wyboru ofert: 100% cena. Termin składania ofert upływa 11.04.2007 r. o godzinie 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 105 (I piętro Urzędu Miasta) w dniu 11.04.2007 r. o godzinie 9:30.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Monika Grocholewska, tel. (0-58) 6688313

 

 

 

 

Uwaga, organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne!

(działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na: prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu wraz z terapią uzależnienia tych osób w okresie od 01.05. 2007 r. do 30.04.2009 r.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w następujących kwotach: 1. 172.000,- w roku 2007 na prowadzenie schroniska i terapii, 2. 258.000,- w roku 2008 na prowadzenie schroniska i terapii, 3. 86.000,- do 30 kwietnia 2009 roku na prowadzenie schroniska i terapii
Dotacja na realizację w/w zadania przyznana będzie w drodze konkursu ofert składanych przez organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania).
Organ ogłaszający konkurs:

1. dokona oceny złożonych ofert uwzględniając zdeklarowaną przez podmioty uprawnione jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których mają realizować zadanie,2.dokona oceny przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadania,3. uwzględni zadeklarowany przez podmioty udział własnych środków finansowych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - wymagane minimum 10% otrzymanej dotacji przeznaczonej na realizację zadania.4.dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione, 5.uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób naliczania otrzymanych na ten cel środków,6.uwzględni innowacyjność proponowanych rozwiązań.
Koszt realizacji w/w zadania wyniósł:- w 2006 roku - 243 741, 57 PLN (dotacja i udział własny podmiotu realizującego zadanie).
Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 800 – 1500 od poniedziałku do piątku.
Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 12 kwietnia 2007 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami: aktualny statut organizacji, aktualny wypis z rejestru sądowego, lub inne dokumenty określające osobowość prawną podmiotu i sposób reprezentacji, ważny trzy miesiące od daty uzyskania, sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok ( w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności ), krótki opis najważniejszych osiągnięć, informację o kwalifikacjach pracowników, trzy rekomendacje, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach, zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek,
Program działania schroniska od dnia 1 maja 2007 roku do dnia 30 kwietnia 2009 roku w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu”, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pok. 500 do godz.12.00.
W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu. 
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 1103/07/V/R

z dnia 20 lutego 2007 r., przyznał dotacje następującym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+:
1.Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zadanie: „Gimnastyka usprawniająca seniorów”, kwota dotacji 7.500 zł;

 
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2
w Gdyni ul. Opata Hackiego 13

zatrudni

lekarza neurologa w wymiarze 0.25 etatu
lekarza psychiatrę w wymiarze 0.5 etatu

Oferty prosimy składać w sekretariacie poradni w godz. 8.00-16.00 lub e-mailem: ppp2gdynia@poczta.onet.pl
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (058) 623 31 39


 
Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

informuje że w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 66 z dnia 29.03.2007 r. pozycja 19407 został ogłoszony przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro a poniżej 211.000 euro na wykonanie:
Dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej i zaopatrzenia w wodę w aglomeracji Gdynia”.

Dokumentacja zostanie wykorzystana do aplikowania o środki unijne z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
Termin wykonania: I etap - obejmujący wykonanie mapy do celów projektowych, ekspertyzy
geotechnicznej, koncepcji drogowej i koncepcji sieci wod.-kan. dla całego obszaru objętego zakresem projektu w terminie do 29.06.2007 r.
II etap - obejmujący wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w terminie do 25.09.2007 r.
III etap - obejmujący wykonanie studium wykonalności w terminie do 30.11.2007 r.
IV etap - obejmujący wykonanie kompletu projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich i informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia w terminie do 14.12.2007 r.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:
• zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej
- dwa projekty budowlane i wykonawcze sieci wod.-kan. wraz z przepompownią ścieków o wartości minimum 100.000,00 PLN każdy,
- dwa studia wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o wartości inwestycji co najmniej 10 000 000 PLN brutto każda, w tym co najmniej jedno studium wykonalności dla przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
• prowadzą działalność gospodarczą w zakresie projektowania budowlanego, • dysponują odpowiednią kadrą techniczną posiadającą uprawnienia projektowe w następujących specjalnościach:
drogowa - 2 osoby, architektura - 1 osoba, instalacyjne w zakresie sieci wod.- kan. - 3 osoby, instalacyjne w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych- 2 osoby, oraz wykażą się osobami, które posiadają doświadczenie w wykonywaniu : - studiów wykonalności - 2 osoby, w tym - w zakresie opracowania analiz finansowych i społeczno-ekonomicznych dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym- 1 osoba,- inwentaryzacji i projektów zieleni - 2 osoby.
• posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż 300.000,00 PLN,
• spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164 z 2006 r. poz. 1163, z późn. zm.).

Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/uslugi lub zamówić i odebrać w Wydziale Przygotowania Inwestycji, pok. 240, lub za zaliczeniem pocztowym od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00-15.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Kryteria wyboru ofert: 100 % cena.
Termin składania ofert upływa 16 kwietnia 2007 r. o godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 105A (I piętro Urzędu Miasta) w dniu 16 kwietnia 2007 r. o godz. 10.00.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Aleksandra Cichoń, tel. (0-58) 6688300; 6688309 (Wydział Przygotowania Inwestycji).
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2007 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej oraz o wystąpieniu do Wojewody Pomorskiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o uzgodnienie przed wydaniem powyższej decyzji.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami), w związku z wnioskiem Pani Moniki Kowalczuk, działającej w imieniu inwestora – P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 63, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na dachu budynku przy ul. Legionów 82/88 w Gdyni,
zawiadamia się Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie oraz wystąpieniu do Wojewody Pomorskiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o uzgodnienie przed wydaniem powyższej decyzji.
Każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie ma prawo do składania uwag i wniosków w toku niniejszego postępowania administracyjnego. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37.
Obwieszczenie umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), obok pok. nr 216
- w tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz”
- na stronie internetowej Urzędu - www.gdynia.pl/bip w okresie od 28.03.2007 r. do 10.04.2007 r.
 
Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu przy p.344 wykazu
Nr IX/2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Żelazna 29/25, Żelazna 20/20, Żelazna 20/6, Morska 215/10, Gniewska 28A/5, Wójta Radtkego 28/18.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 28.03.2007 r. do dnia 17.04.2007 r.
 
Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie „dołączenia” na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. Inżynierskiej 27, oznaczonej na KM 76, obręb Gdynia jako działka nr 682/46 o pow. 286 m2.
Wykaz nr 54/2007/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1501/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 6 do 27 kwietnia 2007 r.
 
Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie „dołączenia” na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. Sojowej 26, oznaczonej na KM 30, obręb Wielki Kack jako działka nr 175/4 o pow. 5 m2.
Wykaz nr 53/2007/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1475/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.03.2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 6.04. do 27.04. 2007 r.


 
Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości położonej przy ul.Szyprów, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 278/42, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na zieleń ozdobną.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 29.03.2007 r. do dnia 18.04.2007 r.


Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr VIII/2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Dąbrowskiego 3/7, Nowogrodzka 16/6, Bat. Chłopskich 28/1, Komandorska 22D/14, Zielona 11C/3, Warszawska 51/2, Chrzanowskiego 10A/5a, Szafranowa 14D/24, Śląska 51B/47a, Śląska 52/11.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 26.03.2007 r. do dnia 16.04.2007 r.
 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10) ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych (przewóz pasażerów i ich bagażu osobistego, w tym rowerów) dwoma statkami pomiędzy portem w Gdyni, portem w Helu oraz portem w Jastarni.

Zakres zamówienia: ogółem przewidziano do realizacji: 1008 rejsów.
Termin realizacji: od dnia 23 czerwca 2007 roku do dnia 2 września 2007 roku.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-16-07.pdf)
Wadium: 32 300 zł - w przypadku oferty obejmującej cały przedmiot zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą do dnia 4 maja 2007 roku, cena: 24, 40 zł.
Termin i miejsce składania ofert: 7 maja 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 7 maja 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9. 
Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia, tel. (058) 668-83-70, fax (058) 620-97-98
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro a poniżej 211 000 euro na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest na stronie internetowej: www.gdynia.pl/bip/dostawy
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Jerzy Przeworski – naczelnik Wydziału Informatyki tel. 668-83-70, e-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, hol główny na parterze, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Termin składania ofert upływa 16 kwietnia 2007r. o godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi 16 kwietnia 2007r. o godz. 14.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 218 (II piętro). Wymagany termin realizacji: 40 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Kryteria oceny oferty: cena oferty - 100%. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: a. Nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy, b. Prowadzą działalność gospodarczą określoną we wpisie np. do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. c.W okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej 1 dostawę na sprzęt komputerowy, o wartości netto minimum 164 000,00 zł.


 
PREZYDENT MIASTA GDYNI
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na wykonanie zadania pn:,, Budowa ulicy Dembińskiego w Gdyni’’.

Zakres robót obejmuje: wykonanie nawierzchni ulicy i zjazdów z kostki betonowej, wykonanie chodników z kostki betonowej po obu stronach ulicy, wykonanie dwóch wpustów ulicznych, organizację ruchu na czas prowadzenia robót.
Szczegółowy zakres określa SIWZ. Termin realizacji – II kw 2006 r
Otwarcie ofert odbędzie się dnia : 13.04.2007r o godz.10.00 pok. 105A w Urzędzie Miasta Gdyni al.Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 20 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 235 – Wydział Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl
Termin składania ofert – do dnia 13.04.2007 r do godz. 9.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.Termin związania ofertą 30 dni. Wadium nie jest wymagane.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy : 1.spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj: • wykonali w ciągu ostatnich 5 lat od dnia składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) trzy zamówienia zawierające wykonawstwo robót drogowych o wartości netto minimum 60.000 zł w każdym zamówieniu, których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego • dysponują osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej •spełniają wymogi określone w art.22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena 90 % , okres udzielonej gwarancji 5 %,okres wykonania 5 %. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Barbara Mierzwa, tel.(058) 66 88 306 – Wydział Inwestycji.


 
Urząd Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko
PODINSPEKTOR W WYDZIALE BUDYNKÓW – REFERAT REMONTÓW

Główne obowiązki: Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu
„Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni”
Wykształcenie, praktyka zawodowa: Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki techniczne, ekonomiczne, dodatkowo: kierownik projektów europejskich, ukończone kursy lub szkolenia z zakresu realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub/i Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, mile widziany staż w zakresie przygotowywania lub/i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE
Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość procedur i wymogów aplikowania o środki z funduszu spójności, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, nieposzlakowana opinia.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni / www.gdynia.pl
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 12 kwietnia 2007r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, z dopiskiem „Podinspektor w Wydziale Budynków – oferta pracy”


 

 

  • ikonaOpublikowano: 05.04.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona