807 (416) 2007-06-08 - 2007-06-14

OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 maja 2007 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami), zawiadamia się Strony o wydaniu decyzji znak: UOD.RI.7335-1-6/07 z dnia 28.05.2007 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC nr 30529 zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Dąbrowskiego 2-4 w Gdyni.
Z pełną treścią decyzji wraz z jej uzasadnieniem Strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37.
Obwieszczenie umieszcza się:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), obok pok. nr 216
- w tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz”
- na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip w okresie od 31.05. do 13.06.2007 r.

 

 

 

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54

informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 103 z dnia 25.05.2007r pod pozycją 30007 został ogłoszony konkurs jednoetapowy o wartości powyżej 60 000 Euro na opracowanie „Koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na przebudowę ulicy Starowiejskiej w Gdyni.”

Szczegółowy zakres określa Regulamin Konkursu, który można zamówić i odebrać za opłatą 20 zł lub za zaliczeniem pocztowym w siedzibie Zamawiającego- Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 227 – Wydział Przygotowania Inwestycji lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/usługi
Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. 230 w terminie do dnia 18.06.2007r. godz. 12.00.
Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Wydział Przygotowania Inwestycji w pok. 227 na ręce sekretarza konkursu, w terminie do dnia 23.07.2007r. do godz.13.00.
Uczestnikami Konkursu mogą być wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w Regulaminie Konkursu.:
- prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
- spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;
- w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonywali co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu koncepcji lub projektu technicznego o podobnym charakterze o wartości netto minimum 150.000,- zł ;
- wykażą się osobami, które posiadają kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia oraz następujące uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:
architektonicznej – 1 osoba ; drogowej – 1 osoba ; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba; i przynależą do odpowiednich Izb Samorządu Zawodowego
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, na kwotę nie niższą niż 150.000,- zł
Kryteria oceny prac konkursowych:
- zgodność rozwiązań z wytycznymi funkcjonalno-przestrzennymi – 45%
- uzyskanie maksymalnie atrakcyjnej śródmiejskiej przestrzeni publicznej – 45%
- ekonomiczność proponowanych rozwiązań projektowych – 10%
Rodzaj i wysokość nagród: I nagroda – 50.000,00 zł brutto oraz zlecenie na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Starowiejskiej; II nagroda – 30.000,00 zł brutto; III nagroda- 20.000,00 zł brutto
Dodatkowo przewiduje się zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych odpowiadających warunkom konkursu jednakowy dla wszystkich uczestników w wysokości 2.000 zł.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Uczestnikami jest sekretarz konkursu, Bożenna Zaręba
tel. ( 0-58 ) 668-88-84, Wydział Przygotowania Inwestycji. 
Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa, opisanej na karcie mapy 75, obręb Gdynia, jako działka nr 967/28 o powierzchni 1.792 m2.
Wykaz nr 82/2007/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2264/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29. maja 2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 31 maja 2007 do 21 czerwca 2007 r.


 
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, położona w Gdyni przy ul. Pionierów 28 oznaczonej na karcie mapy 66, obręb Gdynia, jako działka gruntu nr 235, o powierzchni 600 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 3856, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni jako własność Gminy Miasta Gdyni.
Wykaz nr 88/07/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2295/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29. maja 2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 30. maja 2007 r. do 20. czerwca 2007 r. 
                                     Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
  ul. Żeromskiego 31, tel. (058)6614363,
zatrudni pracownika na stanowisku głównego księgowego

Szczegółowa informacja nt. wymogów naboru i dokumentów dostępna jest w gablocie w budynku szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni : www.gdynia.pl (jednostki i gminy związane z samorządem). Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły do dnia 12 czerwca 2007 r. 
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
zatrudni bosmana do pracy w przystani jachtowej „Marina Gdynia” w sezonie letnim 2007.
Potrzebna znajomość branży żeglarskiej .
Podanie i życiorys należy złożyć w bosmanacie przystani jachtowej przy al. Jana Pawła II 13 a, Gdynia do dnia 15 czerwca 2007.

 
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 19,
ul. Harcerska 4 zatrudni na wolnych etatach od 1.09.2007r.
1. Główna księgowa - 0.5 etatu
2. Woźna oddziałowa - 0.5 etatu
3. Nauczyciel logopeda - 0.15 etatu
4. Nauczyciel - 3 etaty
5. Robotnik do prac ciężkich - 0,75 etatu od 1.08.2007r.
Dokumenty należy składać do 30.06.2007r. w sekretariacie przedszkola, tel. (058)6221242.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Podolskiej 17 oznaczonej na karcie mapy 53 i 58 obręb Gdynia jako działki nr nr 990/162 i 1363/1 o łącznej powierzchni 474 m2.
Wykaz nr 66/2007/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2016/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.05. br. wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 21.05. do 11.06.2007 roku.PREZYDENT MIASTA GDYNI

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazów:

1. Nr 83/07/V/M stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2265/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.05.2007 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 93 o pow. 371 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 80 obręb Gdynia jako część działki nr 617/194, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata;
2. Nr 84/07/V/M stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2266/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.05.2007 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 93 o pow. 290 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 80 obręb Gdynia jako część działki nr 617/194, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata;
3. Nr 85/07/V/M stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2267/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.05.2007 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 93 o pow. 180 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 80 obręb Gdynia jako część działki nr 617/194, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata;
4. Nr 86/07/V/M stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2268/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.05.2007 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 93 o pow. 233 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 80 obręb Gdynia jako część działki nr 617/194, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata;
5. Nr 87/07/V/M stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2269/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.05.2007 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 93 o pow. 1.024 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 80 obręb Gdynia jako część działki nr 617/194, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata. Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 29.05.2007 r. do 18.06.2007 r.Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 11 w Gdyni, ul. Bosmańska 26 A
zatrudni od 1 sierpnia 2007 roku
pracownika na stanowisku kucharza

Podania oraz CV składać można w kancelarii przedszkola
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie dołączenie na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni przy ul. Wolności 11 A oznaczonej na karcie mapy 53, obręb Gdynia, jako działka gruntu nr 1073/341, o powierzchni 19 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 24371, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni jako własność Gminy Miasta Gdyni. Wykaz nr 91/2007/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2298/2007/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29. maja 2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 30 maja 2007 r. do 20 czerwca 2007 r.Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, położona w Gdyni przy ul. Pionierów 24 oznaczonej na karcie mapy 66, obręb Gdynia, jako działka nr 292/237, o powierzchni 479 m2, objęta księgą wieczystej KW nr 4068 Sądu Rejonowego w Gdyni oraz działka nr 291/238 o powierzchni 240 m2 objęta KW nr 3920 Sądu Rejonowego w Gdyni.
Wykaz nr 80/07/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2182/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22. maja 2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 30 maja 2007 r. do 20 czerwca 2007 r.


Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu lokalu użytkowego –garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem gruntu gminnego w użytkowanie wieczyste do dnia 30 września 2104 roku przy ul. Mickiewicza 25, nr działki 844/258. Nr wykazu - 71/07/V/M. Zarządzenie Nr 2143/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2007r.
Wykaz zostaje wywieszony do dnia 12 lipca 2007 roku.Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, położonej w Gdyni przy ul. Pionierów 26 oznaczonej na karcie mapy 66, obręb Gdynia, jako działka nr 236, o powierzchni 602 m2, objęta księgą wieczystej KW nr 4763 Sądu Rejonowego w Gdyni oraz działka nr 293/237 o powierzchni 121 m2 objęta KW nr 4068 Sądu Rejonowego w Gdyni.
Wykaz nr 89/07/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2296/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 maja 2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 30 maja 2007 r. do 20. czerwca 2007 r.Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego położonej w Gdyni ul. Jana z Kolna, oznaczonej na karcie mapy 54, obręb Gdynia, jako działka gruntu nr 66, o powierzchni 417 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 24371, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni jako własność Gminy Miasta Gdyni.

Wykaz nr 90/07/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2297/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29. maja 2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 30 maja 2007 r. do 20 czerwca 2007 r.


Dom Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Legionów 121
poszukuje osoby na stanowisko fizjoterapeuty, tel. (058) 622 93 23, (058) 622 06 24.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze pomiędzy pokojami 335-336 wykazu nieruchomości położonej przy ul.Uczniowskiej oznaczonej na KM 65 obręb Gdynia jako działki gruntu nr 295/180 i 294/180 o pow. łącznej 4.349 m2 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 72/2007/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2144/2007/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.05.2007r. wywieszony jest na okres 21 dni od 30 maja 2007 do 20 czerwca 2007r.GMINA MIASTA GDYNI

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na wykonanie zadania pn: ,, Przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul.Owsianej w Gdyni’’.

Zakres robót obejmuje:
1 ) przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej DN 300 w rejonie skrzyżowania ulic Owsianej i Morskiej obejmującą : - wykonanie sieci ( kolektorów) od studni istniejącej Distn.1( w pasie rozdzielającym jezdnie ulicy Morskiej) do studni Distn. 2 (w szerokości pasa drogowego ul.Owsianej ), - wykonanie nowej studni D8 ( przy jezdni skrzyżowania ul. Owsianej i Morskiej), - przełożenie i podłączenie wpustu drogowego do studni D8
2) przebudowę układu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Owsianej i Morskiej obejmująca: - wykonanie poszerzenia jezdni ul.Owsianej ( nowa nawierzchnia asfaltowa na podbudowie, nowe krawężniki wystające i zagłębione) od miejsca zjazdu do garażu podziemnego w budynku do końca skrzyżowania ul.Owsianej i Morskiej, - wykonanie azylu (wysepki dla pieszych) z rozebraniem nawierzchni, wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowej, -zmianę lokalizacji sygnalizatora ( przeniesienie)
3) organizację ruchu docelową i na czas prowadzenia robót
Szczegółowy zakres określa SIWZ. Pożadany termin realizacji III kw 2007r. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 26.06.2007 r o godz. 10.00 pok. 105A w Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 60,-zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 235 – Wydział Realizacji Inwestycji lub pobrać na stonie internetowej: www.gdynia.pl Termin składania ofert – do dnia 26.06.2007r do godz. 9.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Realizacji Inwestycji.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowych. Termin związania ofertą 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy :
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj:
• prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
• w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonywali co najmniej dwa zamówienia zawierające jednoczesne wykonawstwo robót drogowych i uzbrojeniowych ( sieci wod- kan) o wartości kontraktu netto minimum 60.000 zł , których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego;
• wykażą się osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi następujących specjalnościach: 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej, 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
2. spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust1 Prawa Zamówień Publicznych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena brutto 90 % , okres udzielonej gwarancji 5 % ,okres wykonania zamówienia 5 %
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Barbara Mierzwa, tel.(058) 66 88 306 – Wydział Inwestycji.
UWAGA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

(działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na: prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu wraz z terapią uzależnienia tych osób, w okresie od 01.07.2007 r. do 30.06.2008 r.

Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w następujących kwotach:
1. do 161.250,00 PLN w roku 2007 na prowadzenie schroniska i terapii,
2. do 161.250,00 PLN w roku 2008 na prowadzenie schroniska i terapii.
Dotacja na realizację w/w zadania przyznana będzie w drodze konkursu ofert składanych przez organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania).
Organ ogłaszający konkurs: 1. dokona oceny złożonych ofert uwzględniając zdeklarowaną przez podmioty uprawnione jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których mają realizować zadanie, 2.dokona oceny przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadania,
3. uwzględni zadeklarowany przez podmioty udział własnych środków finansowych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - wymagane minimum 10% otrzymanej dotacji przeznaczonej na realizację zadania.
4.dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
5. uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób naliczania otrzymanych na ten cel środków, 6.uwzględni innowacyjność proponowanych rozwiązań.

Koszt realizacji w/w zadania wyniósł: - w 2006 roku - 243.741,57 PLN (dotacja i udział własny podmiotu realizującego zadanie).
Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.
Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 15.06.2007 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami:aktualny statut organizacji, aktualny wypis z rejestru sądowego, lub inne dokumenty określające osobowość prawną podmiotu i sposób reprezentacji, ważny trzy miesiące od daty uzyskania, sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok ( w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności ), krótki opis najważniejszych osiągnięć, informację o kwalifikacjach pracowników, trzy rekomendacje, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach, zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek.
Program działania schroniska od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku, Program terapii uzależnienia w schronisku od dnia 01.07.2007 roku do dnia 30.06.2008 roku w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu”, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pok. 500 do godz.12.00. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Cechowa 22, 81 – 194 Gdynia, tel. (058) 625 40 25
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na wykonanie remontu pomieszczeń budynku szkoły.
Przedmiot zamówienia: Część A - wymiana posadzki na korytarzach, Część B - wymiana stolarki okiennej, Część C - remont sanitariatów. CPV – 45432114-6, CPV – 45111100-9, CPV – 45400000-1, CPV – 45421000-4 CPV – 45442100-8, CPV – 45330000-9
Wymagany termin realizacji: od dnia zawarcia umowy 6 tygodni.
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy spełniający warunki art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych i warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegający wykluczeniu z art. 24 Prawa zamówień publicznych.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dostępne na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip i www.sp6.gdynia.pl oraz w sekretariacie szkoły od dnia 08.06.2007 r. w godz. 8.00 – 15.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 29.06.2007 r. od godz. 9.00, w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 29.06.2007 r. o godz. 10.00 w gabinecie dyrektora szkoły. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%. Upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest inspektor Wydziału Budynków – Magdalena Ostap, tel. (058) 668 85 80 w godz. 8.00 – 16.00 oraz kierownik administracyjny szkoły Ewa Bogowicz tel. (058) 625 40 25 w. 16.Prezydenta Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pok.428 Urzędu Miasta Gdyni wykazu nr 70/2007/V/M nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul.Kieleckiej i Podgórskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 5 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na urządzenie i prowadzenie „Parku Linowego” (załącznik do Zarządzenia nr 2089/2007/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2007r.): oznaczonej na k.m. 141, obręb Gdynia, część działki nr 357/10 KW 752, położonej przy ul.Kieleckiej, oznaczonej na k.m. 17, obręb Pogórze , część działki nr 970/18, KW 18583, położonej przy ul.Podgórskiej.
Wykaz został podany do publicznej wiadomości od dnia 21.05.2007r. do 10.06.2007r.


Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Bernadowskiej, oznaczonej jako część działki 38/1, karta mapy 85 oraz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 13/3, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 2 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na urządzenie i prowadzenie Miejskiego Parku Przygód Kolibki. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 02.06.2007 r. do dnia 23.06.2007 r.


Dyrekcja Gimnazjum nr 4 w Gdyni przy ulicy Okrzei 6 (tel. 058 663-79-88)
zatrudni pracownika obsługi na stanowisku konserwator-dozorca na ¾ etatu.Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gdyni
ul. Bp. Dominika 13 a tel./ fax 058 622 06 33

poszukuje pracownika na stanowisko głównego księgowego w wymiarze pełnego etatu
od 1 lipca 2007r
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymogami i dokumentami dostępna jest na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły Muzycznej I Stopnia www.szkolamuzgdynia.pl
Miejsce składania dokumentów :
Szkoła Muzyczna I stopnia – pokój 18.
81-402 Gdynia ul.Bp.Dominika 13 a z dopiskiem: „oferta pracy”
Termin składania ofert : 22 czerwca 2007r
Dodatkowe informacje można uzyskać w Szkole Muzycznej I st w Gdyni pod nr tel: (058) 622 06 33 w godz. 10.00 -15.00.