814 (423) 2007-07-27 - 2007-08-02

OGŁOSZENIA

Przedszkole Samorządowe Nr 29 w Gdyni - Obłużu, ul. Unruga 53
tel./fax (058) 665 98 77
zatrudni od 1 września 2007r.
specjalistę do spraw kadr w wymiarze 0,25 etatu.

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE !

( działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania )

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na: Prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni w okresie od 01.09. 2007 r. do 31.08.2008 r.

Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwocie:

1. do 77.000 PLN na utrzymanie schroniska od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.,2) do 153.000 PLN na utrzymanie schroniska od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r.,3) do 14.700 PLN na wyżywienie podopiecznych schroniska od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.,4) do 29.400 PLN na wyżywienie podopiecznych schroniska od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r.

Koszt realizacji w/w zadania wyniósł: 1. w 2006 roku - 205.447,74 PLN (dotacja i udział własny podmiotu realizującego zadanie),

2. do czerwca 2007 roku - 106.606, 51 PLN (dotacja i udział własny podmiotu realizującego zadanie).

Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 10.08.2007 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami: 1.aktualny statut organizacji, 2. aktualny wypis z rejestru sądowego, lub inne dokumenty określające osobowość prawną podmiotu i sposób reprezentacji, ważny trzy miesiące od daty uzyskania, 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok

(w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności), 4.krótki opis najważniejszych osiągnięć, 5.informację o kwalifikacjach pracowników, 6.dwie rekomendacje, 7.zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach, 8.zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek, 9.program działania schroniska od dnia 01.09.2007 roku do dnia 31.08.2008 roku. w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą schronisko dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni”, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pok. 500 do godz.12.00. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,
ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000126973, kapitał zakładowy 191 222 100 zł, tel.: 058 6687-311, fax.: 058 6687-266 biuro@pewik.gdynia.pl ogłasza przetarg nieograniczony o wartości, która przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro na remont magistralnego przewodu wodociągowego DN 800 w Rumi i Redzie

(CPV 4520000-9)
Postępowanie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na mocy art. 132 i 133. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Z treścią Regulaminu można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego: www.pewik.gdynia.pl (>zamówienia publiczne>regulamin). Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia w Dziale Zamówień Publicznych i Przetargów codziennie od godz. 8.00 - 14.00, w pok. 103 za opłatą 15,00 zł + podatek VAT 22% lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami - Hanna Makowicz - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Przetargów tel. (058) 668 72 86, Krzysztof Dobiegała - Kierownik Działu Sieci Wodociągowej tel. (058) 668 73 11 wew. 270.
Oferty należy składać w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia (kancelaria-parter) do dnia 13-08-2007 do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi 13-08-2007 o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Witomińskiej 29, 81-311 Gdynia w sali konferencyjnej B (pok. nr 312, III piętro).GMINA MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro a poniżej 5 278 000 euro na robotę budowlaną:,,Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOMB na odcinku ul.Starodworcowej w Gdyni"

W dniu 24.07.2007 r. ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 126024 - 2007 oraz na stronie internetowej UM Gdyni
Termin składania ofert - do dnia 14.08.2007r do godz. 900 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą: 15 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 235 - Wydział Realizacji Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka tel.(0 58) 668 83 06 - Wydział Realizacji Inwestycji.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 10
ul. Staffa 10, 81 - 597 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony do 5 278 000 euro dot.: Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni, ul. Staffa 10.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4871_35798.html. oraz w Sekretariacie szkoły pok. 110 w godz. 9.30-13.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 13.08.2007 r. do godz. 9.30, w sekretariacie Zespołu Szkół nr 10, pok.110. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 13.08.2007 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 10 w Gdyni, pok. nr 115.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Marek Kamiński, w godz. 9.00 do 13.00, tel.: (0580 6292000, Jolanta Góra w godz. 9.30 do 12.00, tel.: 058 6292000)

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadania: „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze jesienno - zimowym roku akademickiego 2007/2008".

 (W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na prowadzeniu wykładów i zajęć warsztatowych w ramach GUTW).
Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 2851/07/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 9 lipca 2007 roku. Przewidywana kwota dotacji to 40.000,00 zł. Ustala się ostateczny termin składania ofert na 20 sierpnia 2007 roku do godz. 10.00. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31) w godz. 9.00 - 14.00.
Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz jej mieszkańców, w terminie między 1 października 2007 roku, a 31 stycznia 2008 roku. Nie jest możliwe składanie ofert drogą elektroniczną.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 2699/07/V/O z dnia 26 czerwca 2007r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wczesnego rozwoju dzieci, w okresie od 01.09.2007 r. do 31.08.2008 r.

Przewidywana kwota dotacji 26.000 zł. Zobowiązania wynikające z powyższego Zarządzenia zostaną zabezpieczone w budżecie Miasta Gdyni. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 06 sierpnia 2007 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 434). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2007 r. Oferty pod względem formalnym można konsultować w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 tel.(058) 668 84 61, pok. 434 w godz. 8.00-16.00.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 2700/07/V/O z dnia 26 czerwca 2007r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych i edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, w okresie od 01.09.2007 r. do 31.08.2008 r.

Przewidywana kwota dotacji 124.000 zł. Zobowiązania wynikające z powyższego Zarządzenia zostaną zabezpieczone w budżecie Miasta Gdyni. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 06 sierpnia 2007 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 434). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2007 r. Oferty pod względem formalnym można konsultować w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 tel. (058) 6688461, pok. 434 w godz. 8.00-16.00.

Kryta Pływalnia przy Zespole Szkół Nr 10 w Gdyni, ul. L. Staffa 10 , tel (058) 629 51 15
pilnie zatrudni DOZORCĘ w wymiarze 3/4 etatu

Praca wg grafiku głownie w nocy, również w soboty i niedziele.
Szczegółowe informacje telefonicznie lub osobiście w biurze pływalni.
DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 w Gdyni-Orlowie, ul.Orłowska 27/33
zatrudni w zastępstwie (na okres urlopu wychowawczego, ok. 1 roku) , referenta, do obowiązków którego należeć będzie prowadzenie sekretariatu szkoły i gospodarki kasowej 
Wymagane wykształcenie średnie , znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych oraz znajomość : programu sekretariat OPTIWUM, Systemu Informacji Oświatowej, arkusza organizacyjnego, programu - HERMES. List motywacyjny i c.v. proszę składać w sekretariacie ZS nr 5 w Gdyni do dnia 20.08.2007 roku do godziny 14.00.Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Batalionów Chłopskich, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 511/135, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 23.07.2007 r. do dnia 13.08.2007 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21
ul. Jana z Kolna 5, 81-351 Gdynia, tel. 058 620 88 67
ogłasza przetarg nieograniczony do 5 mln 278 tys. Euro na wykonanie modernizacji i remontu pomieszczeń budynku szkoły
Przedmiot zamówienia: Wykonanie modernizacji i remontu zaplecza sanitarnego i szatni przy sali gimnastycznej - I etap
CPV 45111100-9, CPV 45400000-1, CPV 45232460-4, CPV 45310000-3
Wymagany termin realizacji: od dnia zawarcia umowy 5 tygodni.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip oraz www.sp21gdy.pl oraz w sekretariacie szkoły w godz. 10.00 - 14.00
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 13.08.2007 r. do godz. 11.00 w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 13.08.2007 r. o godz. 12.00. Upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest kierownik administracyjny - Lidia Rogoś tel. 058 620 88 67 wew. 11 w godz. 8.00-16.00Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 37 w Gdyni ul. Wiczlińska 93, tel. (058) 624 15 64
zatrudni od 1 września kierownika administracji w wymiarze 1 etatu.
Wymagania: 1. Wykształcenie wyższe i min. 2- letni staż lub średnie i co najmniej 6- letni staż pracy, 2. Obsługa komputera z Internetem i innych urządzeń biurowych. 3.Znajomość programów Arkusz Organizacyjny i Systemu Informacji Oświatowej będą dodatkowymi atutami 4.Dodatkowe umiejętności praca w zespole, zdolności kierownicze i interpersonalne.
Podania należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 22.08.2007.
Rekrutacja nastąpi dwuetapowo: pierwszym etapem będzie analiza dokumentów przez komisję rekrutacyjną, drugim rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni poszukuje kandydatów na stanowiska:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
GŁÓWNY PROJEKTANT-URBANISTA
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. INFTASTRUKTURY TECHNICZNEJ
ASYSTENT (ds. planowania przestrzennego)
ASYSTENT DS. INFORMATYKI
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 13 sierpnia 2007r. pod adresem:
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązków, koniecznych wymagań oraz wymaganych dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni w Biuletynie Informacji Publicznej (ścieżka dostępu: www.gdynia.pl - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - JEDNOSTKI I FIRMY ZWIĄZANE Z SAMORZĄDEM - INNE JEDNOSTKI - BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDYNI)
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni pod numerem telefonu: (058) 669 89 00.Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko:
INSPEKTORA, SPECJALISTY lub GŁÓWNEGO SPECJALISTY w DZIALE DRÓG (3 etaty)
Główne obowiązki: nadzór nad remontami drogowymi, odbiory dróg i obiektów inżynierskich; wykonywanie przeglądów technicznych i remontów dróg, wykonywanie przedmiarów i kosztorysów robót, prowadzenie ewidencji dróg, prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego.
Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie wyższe kierunkowe, minimum 2-letni staż pracy, doświadczenie w prowadzeniu nadzoru nad robotami budowlanymi, w szczególności drogowymi, wskazana praktyka w administracji samorządowej.
Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, obowiązkowość, rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobre kontakty interpersonalne.
Wymagania pożądane: uprawnienia budowlane (drogowe lub mostowe),umiejętność kosztorysowania, znajomość ustaw i innych przepisów dotyczących zarządzania drogami, ustawy o samorządzie terytorialnym i kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość procedur udzielania zamówień publicznych, umiejętność obsługi komputera (w szczególności programów MS Office), dobra znajomość topografii Gdyni.
Wymagane dokumenty i oświadczenia: pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 31 lipca 2007r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-382 Gdynia z dopiskiem „INSPEKTOR/SPECJALISTA W DZIALE DRÓG - oferta pracy". Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy nie spełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w ZDIZ pod numerem telefonu: (058) 6682000.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu".Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,
ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000126973, kapitał zakładowy 191 222 100 zł,
tel.: (058) 668 73 11, fax.: (058) 668 72 66, biuro@pewik.gdynia.pl
oglasza przetarg nieograniczony o wartości, która przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro na modernizację układów pomiarowych i monitoringu poboru energii elektrycznej w obiektach PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Postępowanie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na mocy art. 132 i 133. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień PEWIK Gdynia Sp. z o.o. Z treścią Regulaminu można zapoznać się na stronie internetowej Zamawiającego: www.pewik.gdynia.pl (>zamówienia publiczne>regulamin).
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia w Dziale Zamówień Publicznych i Przetargów codziennie od godz. 8.00 - 14.00, w pok. 103 za opłatą 15,00 zł + podatek VAT 22% lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami - Hanna Makowicz - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Przetargów tel. (058) 668 72 86, Karol Kowalewski - Kierownik Działu Elektrycznego, tel. (058) 671 52 10 wew. 310.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 12.000 PLN. Kryteria oceny ofert: cena 100 %
Oferty należy składać w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia (kancelaria-parter) do dnia 8-08-2007 do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi 8-08-2007 o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Witomińskiej 29, 81-311 Gdynia w sali konferencyjnej B (pok. nr 312, III piętro).Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy
w Gdyni, ul. Morska 79, tel. (058) 621 68 91 (92), fax. (058) 621 82 32; www.zsmgdynia.prv.pl
informuje o wszczęciu postępowania przetargowego do 5.278.000 EURO na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych przy dolnej sali gimnastycznej w budynku szkoły Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Morskiej 79 w Gdyni
Kody wg. CPV: 45110000-1; 45331100-7; 45330000-9
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej szkoły: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4883_35819.html oraz w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 - 14.00.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 22.08.2007r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej obok sekretariatu szkoły w dniu 22.08.2007r. o godz.10.00. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest kierownik administracyjny Zespołu Szkół Mechanicznych - mgr Leszek Igielski, (pon.- pt. w godz. 9.00 - 13.00).