818 (427) 2007-08-31 - 2007-09-06

Stypendia dla uczniów i studentów – mieszkańców Gdyni!

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego/akademickiego przypominamy, że wyróżniający się w nauce młodzi mieszkańcy Gdyni mogą składać wnioski o przyznanie im Stypendium Miasta Gdyni na rok szkolny/akademicki 2007/2008. W Wydziale Edukacji sprawami stypendium zajmuje się Hanna Margońska, pok. 433, tel. (058) 668 84 57, e-mail: h.zolkos-margonska@gdynia.pl, dodatkowo informacje o stypendium umieszczone są na stronie miasta: www.gdynia.pl Poniżej podajemy zasady przyznawania stypendium zawarte w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLIII/1015/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 2006 roku.

 

Zasady przyznawania Stypendiów Miasta Gdyni

I. Stypendia przeznaczone są dla wyróżniających się w nauce, a także w działalności twórczej lub społecznej na rzecz Miasta:

 

1. uczniów - stałych mieszkańców Gdyni, uczących się w gdyńskich szkołach podstawowych lub szkołach równorzędnych w innych miastach, pod warunkiem, że w Gdyni nie ma szkoły o takim kierunku kształcenia;

2. uczniów - stałych mieszkańców Gdyni, uczących się w gdyńskich szkołach gimnazjalnych lub szkołach równorzędnych w innych miastach, pod warunkiem, że w Gdyni nie ma szkoły o takim kierunku kształcenia;

3. uczniów - stałych mieszkańców Gdyni, uczących się w gdyńskich szkołach ponadgimnazjalnych lub w szkołach równorzędnych w innych miastach, pod warunkiem, że w Gdyni nie ma szkoły o takim kierunku kształcenia;

4. studentów - stałych mieszkańców Gdyni, kształcących się w szkołach wyższych;

5. młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu podejmującej naukę w gdyńskich szkołach lub studia na uczelniach Trójmiasta.

 

II. Ustanawia się:

 

1. 10 równych stypendiów dla uczniów szkół podstawowych; w wysokości 150 zł/m-c

10 równych stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych; w wysokości 200 zł/m-c

20 równych stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; w wysokości 250 zł/m-c

20 równych stypendiów dla studentów; w wysokości 300 zł/m-c

5 równych stypendiów dla młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu; w wysokości 350 zł/m-c

2. W przypadku gdy nie zostanie przyznana maksymalna liczba stypendiów, w którejś z ww. grup stypendystów, Komisja Stypendialna może zwiększyć liczbę stypendiów w innej z grup.

 

III. Stypendia przyznawane będą uczniom:

 

1. laureatom bądź finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych, ogólnopolskich i międzynarodowych;

2. laureatom bądź finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego – osiągającym jednocześnie bardzo dobre wyniki w nauce;

3. uczniom wykazującym się osiągnięciami z wybranej dziedziny i ujawniającym szczególne uzdolnienia – osiągającym jednocześnie bardzo dobre wyniki w nauce;

4. uczniom aktywnie działającym społecznie na rzecz lokalnego środowiska szkolnego, rówieśniczego lub miejskiego - osiągającym jednocześnie bardzo dobre wyniki w nauce;

5. młodzieży ze Wschodu osiągającej dobre wyniki w nauce (w przypadku uczniów pierwszych klas – brane są pod uwagę wyniki osiągane podczas nauki w krajach rodzinnych).

 

IV. Stypendia przyznawane będą studentom:

 

1. biorącym udział w programach popularyzatorskich i naukowych - osiągającym jednocześnie wysokie wyniki w nauce;

2. zdobywającym dodatkowe kwalifikacje na studiach równoległych - osiągającym jednocześnie wysokie wyniki w nauce;

3. czynnym uczestnikom lub współorganizatorom konferencji międzynarodowych, ogólnopolskich, międzyuczelnianych - osiągającym jednocześnie wysokie wyniki w nauce;

4. aktywnie działającym w kołach naukowych, stowarzyszeniach i organizacjach samokształceniowych - osiągającym jednocześnie wysokie wyniki w nauce;

5. młodzieży ze Wschodu osiągającej dobre wyniki w nauce (w przypadku studentów pierwszego roku – brane są pod uwagę wyniki osiągane podczas nauki w krajach rodzinnych).

 

V. Uczniowie klas pierwszych i studenci I-szego roku dokumentują swoje osiagnięcia z poprzednich etapów kształcenia.

 

VI. Załączane do wniosku osiągnięcia muszą być potwierdzone przez szkołę/uczelnię bądź organizację/instytucję, na rzecz, której pracuje uczeń/student.

 

VII. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne.

 

VIII. Wnioski o stypendia mogą składać:

 

1.sami zainteresowani;

2.rodzice lub prawni opiekunowie ucznia;

3.dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada szkoły;

4.władze uczelni, organizacje samorządowe i społeczne.

 

IX. Wnioski o stypendia przyjmuje Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni w następujących terminach:

 

1. do 10 września – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych;

2.do 10 października – studenci.

 

X. Stypendia przyznawane są na rok szkolny/akademicki (10 miesięcy): dla uczniów od września do czerwca; dla studentów do października do lipca;

 

1. przed pierwszą wypłatą stypendysta składa w Wydziale Edukacji oświadczenie „osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych”;

2. stypendia będą wypłacane miesięcznie, w ostatnim tygodniu miesiąca za dany miesiąc, w kasach Urzędu Miasta.