819 (428) 2007-09-07 - 2007-09-13

Ogłoszenia

Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 211 000 Euro

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.

”Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 sierpnia 2007 r. pod numerem 2007/S 162-201727

Dokumentacja zostanie wykorzystana do aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Termin wykonania zamówienia:

Etap I – obejmuje wykonanie projektów budowlanych – w terminie do 29 lutego 2008 r.;

Etap II – obejmuje wykonanie pozostałej dokumentacji - w terminie do 29 marca 2008 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 60 dni. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można zamówić i odebrać za opłatą 20 zł lub za zaliczeniem pocztowym, w siedzibie Zamawiającego pok. 240 – Wydział Przygotowania Inwestycji lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi

Termin składania ofert – do dnia 02.10. 2007 r. do godz. 11.30 w pokoju nr 230 Urzędu Miasta Gdyni – Sekretariat Wydziału Przygotowania Inwestycji. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.10. 2007 r. o godz. 12.00 w pok. 105A w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

1. spełniają wymogi określone w SIWZ;

2. Spełniają wymogi określone w art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie

art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Anna Kopeć tel. (058) 668 83 10, Wydział Przygotowania Inwestycji.

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2007 r. UOD.RI.7335-1-40/07

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej oraz o wystąpieniu do Wojewody Pomorskiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o uzgodnienie przed wydaniem powyższej decyzji.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami), w związku z wnioskiem Pani Doroty Pelplińskiej, działającej w imieniu inwestora – P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 63, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia:

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr proj. GDY 0015G, na dachu budynku przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 25 w Gdyni

zawiadamia się

Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie oraz wystąpieniu do Wojewody Pomorskiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o uzgodnienie przed wydaniem powyższej decyzji.

Każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie ma prawo do składania uwag i wniosków w toku niniejszego postępowania administracyjnego. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37.

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), obok pok. nr 216

- w tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz”

- na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip w okresie od 29.08.2007 r. do 11.09.2007 r.

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.08.2007 r. UOD.DZ.7335/38/07

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 1.06.1966 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami)

zawiadamia się strony :

o wydaniu przez Prezydenta Miasta Gdyni, decyzji nr UOD.DZ.7335/38/07 z dnia 29.08. 2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej przy ul. Chwaszczyńskiej ( do dawnego Polifarbu_) w Gdyni.

Wnioskodawca: Okregowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

81-212 Gdynia ul. Opata Hackiego 14

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro, obok pok. Nr 216),

- w „Ratuszu” - tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni,

- na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip, na okres 14 dni tj. od dnia 29.08.2007 r. do dnia 11.09.2007 r.

Uwaga, organizacje pozarządowe!

Prezydent Miasta Gdyni

ogłosił w Zarządzeniu Nr 3204/07/V/O z dnia 21 sierpnia 2007r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, w okresie od 15.10.2007 r. do 31.08.2008 r. Przewidywana kwota dotacji 124.000 zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 28 września 2007 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 429). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10 października 2007 r.

Uwaga Organizacje Pozarządowe i Osoby Prawne, Jednostki Organizacyjne

(działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,

stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na:

prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni

w okresie od 15.10. 2007 r. do 14.10.2008 r.

Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji

w kwocie:

1) do 48.125,00 PLN na utrzymanie schroniska od 15 października 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.,

2) do 181.875,00 PLN na utrzymanie schroniska od 1 stycznia 2008 r. do 14 października 2008 r.,

3) do 9.188,00 PLN na wyżywienie podopiecznych schroniska od 15 października 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.,

4) do 34.912,00 PLN na wyżywienie podopiecznych schroniska od 1 stycznia 2008 r. do 14 października 2008 r.

Środki finansowe na wyżywienie uzależnione będą od ilości skierowanych osób przez MOPS w Gdyni i przekazywane wg następującego przelicznika: część dziennej stawki żywieniowej (pokrywanej z dotacji zgodnie z kalkulacją podmiotu) x ilość osób x ilość dni pobytu w schronisku.

Dotacja na realizację w/w zadania przyznana będzie w drodze konkursu ofert składanych przez organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne ( działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania ).

Organ ogłaszający konkurs:

1. dokona oceny złożonych ofert uwzględniając zdeklarowaną przez podmioty uprawnione jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których mają realizować zadanie,

2. dokona oceny przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadania,

3. uwzględni zadeklarowany przez podmioty udział własnych środków finansowych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - wymagane minimum 10% otrzymanej dotacji przeznaczonej na realizację zadania.

4. dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,

5. uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób naliczania otrzymanych na ten cel środków,

6. uwzględni innowacyjność proponowanych rozwiązań.

Koszt realizacji w/w zadania wyniósł:

1. w 2006 roku – 205.447,74 PLN (dotacja i udział własny podmiotu realizującego zadanie),

2. do czerwca 2007 roku – 106 606, 51 PLN (dotacja i udział własny podmiotu realizującego zadanie).

Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 800 – 1500 od poniedziałku do piątku.

Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 28.09.2007 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami:

1. aktualny statut organizacji,

2. aktualny wypis z rejestru sądowego, lub inne dokumenty określające osobowość prawną podmiotu i sposób reprezentacji, ważny trzy miesiące od daty uzyskania,

3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok ( w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności ),

4. krótki opis najważniejszych osiągnięć,

5. informację o kwalifikacjach pracowników,

6. dwie rekomendacje,

7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach,

8. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek,

9. program działania schroniska od dnia 15.10.2007 roku do dnia 14.10.2008 roku.

w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą schronisko dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni”, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44,

V piętro, pok. 500 do godz.12.00.

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu.

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni,

rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr III/29/06 z dnia 12 grudnia 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części dzielnicy Mały Kack w Gdyni,

rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej

obejmującego obszar, którego granice przebiegają:

- od północnego wschodu – wzdłuż ulicy Spokojnej,

- od południowego wschodu – wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,

- od zachodu – wzdłuż ulicy Sopockiej,

- od północnego zachodu – wzdłuż ulicy Wielkopolskiej

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.09.2007 r. do 16.10.2007 r., w godz. 800 – 1600, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.10.2007 r., o godz. 15 00, w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2007 r. Pisma należy kierować na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.

Zespół Szkół Specjalnych nr.17 w Gdyni, ul.Witomińska 25/27

zatrudni na rok szkolny 2007/2008

nauczyciela matematyki, w szkołach przyszpitalnych: Szkole Podstawowej nr 38 oraz Gimnazjum nr 26. List motywacyjny i CV należy składać w sekretariacie szkoły.

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni, ul. Uczniowska 1, tel. (058) 624 09 74 ogłasza konkurs

na stanowisko: samodzielnego referenta ds. płac w wymiarze 3/4 etatu. Wymagania wykształcenie średnie ekonomiczne, doświadczenie zawodowe minimum 4 lata, znajomość programów komuterowych- PŁACE, KADRY, PRZELEWY, PŁATNIK. Oferty pracy zawierające CV z aktualnym zdjęciem prosimy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00- 14.00 do 14 września br.

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni, ul. Orłowska 57

zatrudni dozorcę nocnego

w wymiarze 1/2 etatu. Tel. (058) 624 82 86

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2007 r.

UOD.RI.7335-1-14/07

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami),

zawiadamia się

Strony o wydaniu decyzji znak: UOD.RI.7335-1-14/07 z dnia 29.08.2007 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej transmisji danych typu CDMA 2000, Sferia S.A. o nr BTS006 zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Rolniczej 16 w Gdyni. Z pełną treścią decyzji wraz z jej uzasadnieniem Strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37.

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), obok pok. nr 216

- w tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz”

- na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip w okresie od 30.08.2007 r. do 12.09.2007 r.


Ogłoszenie

Wspólnota Mieszkaniowa „Bankowiec”

informuje

o zamiarze renowacji stalowego okna klatki schodowej oraz drzwi drewnianych w budynku zabytkowym. Istotą prac renowacyjnych jest zachowanie starych elementów i usprawnienie mechanizmów. Okno przeznaczone do renowacji ma wys. 5 pięter i pow. około 30 m2. Zainteresowane firmy z doświadczeniem, specjalizujące się w renowacji zabytków prosimy o składanie ofert do 14.09.2007 do biura Wspólnoty. Telefon kontaktowy do biura: (058) 620 13 90, adres Wspólnoty 81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31. Prace konserwatorskie objęte są dotacją Gminy Miasta Gdyni.Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy

w Gdyni, ul. Morska 79

tel. 0- 58 621-68-91 (92), fax. 0-58 621-82-32; www.zsmgdynia.prv.pl

informuje o wszczęciu postępowania przetargowego do 5.278.000 EURO na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych przy dolnej sali gimnastycznej w budynku szkoły.

Kody wg. CPV: 45110000-1; 45331100-7; 45330000-9

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej szkoły: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4883_35819.html oraz w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 – 14.00.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 24.09.2007r.

do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej obok sekretariatu szkoły w dniu 24.09.2007r.

o godz.10.00.

Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest kierownik administracyjny Zespołu Szkół Mechanicznych – mgr Leszek Igielski. (pon.- pt. w godz. 9.00 – 15.00)


ikona