825 (434) 2007-10-19 - 2007-10-25

Ogłoszenia

GMINA MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro a poniżej 5 278 000 euro na robotę budowlaną: „Budowa drogi ul. Staniszewskiego - Sokółka IV wraz z wpustami deszczowymi"
W dniu 12.10.2007r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 192523 - 2007 oraz na stronie internetowej UM Gdyni. Termin składania ofert - do dnia 5.11.2007r do godz. 1100 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 30 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Realizacji Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka tel.(058) 668 83 06 - Wydział Realizacji Inwestycji.Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro poniżej 5 278 000 euro na robotę budowlaną:
,,Przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul.Owsianej w Gdyni"
W dniu 11.10.2007r ogłoszenie ukazało się w BZP pod numerem 191324-2007 oraz na stronie internetowej UM Gdyni .Termin składania ofert - do dnia 5.11.2007r do godz. 900 w Sekretariacie Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni pok.230. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą: 60 zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 235 - Wydział Realizacji Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami: Bartosz Wardencki oraz Elżbieta Wójcicka tel. (058) 66 88 306 - Wydział Realizacji Inwestycji.Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 5
w Gdyni- Orlowie, ul. Orłowska 27/33, tel: (058) 624 84 62
Zatrudni w zastępstwie (na czas urlopu wychowawczego, około 1 roku) referenta.
Do jego obowiązków należeć będzie prowadzenie sekretariatu szkoły i gospodarki kasowej.
Wymagane wykształcenie średnie, znajomość komputera i innych urządzeń biurowych.
List motywacyjny i c.v. można składać w sekretariacie szkoły do 25.10.2007r. do godziny 14.00.Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27,81-405 Gdynia
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 10.10.2007r. nr ogłoszenia 190033 został ogłoszony przetarg nieograniczony do 230 000 euro na roboty budowlane: Wykonanie pierwszej części modernizacji odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27
Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wymagany termin realizacji : do 15.12.2007r. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 31.10.2007r. o godzinie 9.30 w sali nr 3 Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat szkoły - ZSO nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4770_35711.html .W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w SIWZ
Termin składania ofert do dnia 31.10.2007r. do godziny 9.00 w sekretariacie szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Izabela Kruszewska tel.(058) 622-97-93 oraz Joanna Kantorosińska tel. (58) 622-18-33 w. 37Dyrektor Zespołu Szkół nr 10, ul. Staffa 10, 81 - 597 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony do 211000 euro dot.: dostawy bonów towarowych na zakup artykułów spożywczych, przemysłowych i innych dla pracowników ZS Nr 10 w Gdyni
CPV 22865000-1
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.10.2007 pod nr ogłoszenia:193267-2007
Wymagany termin realizacji: w ciągu 5 dni od podpisania umowy.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4871_35798.html. oraz można odebrać w Sekretariacie szkoły pok. 110 w godz. 9.30-13.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 5.11.2007 r. do godz. 9.30, w sekretariacie Zespołu Szkół nr 10, pok.110.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 5.11.2007 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 10 w Gdyni, pok. nr 115.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Marek Kamiński, w godz. 9.00 do 13.00, tel.:(058)6292000, kom 0662063288.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 40 pkt, termin realizacji bonów 20 pkt., dostępność placówek realizujących bony na terenie woj. pomorskiego 40 pkt.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr XXI/2007 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Porębskiego 6c/9, Porębskiego 6c/10. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 16.10.2007 r. do dnia 6.11.2007 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego, wykaz nr 160/07/V/M, część działki nr 536/100 pow. 3.354 m², oznaczonej na KM 28, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 2 lat, na składowanie i magazynowanie materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz.
Wykaz został wywieszony na tablicy, na okres 21 dni od dnia 15.10.2007 r. do dnia 05.11.2007 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie dołączenie na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. H. Siemiradzkiego 4, oznaczonej na KM 56, obręb Gdynia jako działka nr 508/182 o pow. 5 m2.
Wykaz nr 157/2007/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 3528/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.09.2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 8.10.2007 r. do 29.10.2007 r.


Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.278.000 euro na robotę budowlaną polegającą na odnowie nawierzchni bitumicznej w ul. Marszewskiej na łukach - długość 280,0 mb
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: a) mapa sytuacyjna - załącznik nr 1a do SIWZ b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 1b do SIWZ, c) przedmiar robót - załącznik nr 1c do siwz. CPV: 45233140-2, 45233220-7
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/zamowienia/
Termin składania ofert 30.10.2007 r. godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Bożena Młodzianowska tel. (058) 668 20 21 w godz. 8.00 - 16.00; Bogusław Moniuszko, tel. (058) 668 20 21 w godz. 8.00 - 16.00; w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. (058) 668-20-73 w godz. 8.00-16.00.


OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 października 2007 r.
o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC nr 30529 zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Dąbrowskiego 2-4 w Gdyni.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami), zawiadamia się Strony o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzji z dnia 27.09.2007 r. sygn. akt 2258/07 utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.05.2007 r. znak: UOD.RI.7335-1-6/07 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC nr 30529 zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Dąbrowskiego 2-4 w Gdyni.
Z pełną treścią decyzji wraz z jej uzasadnieniem Strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 37.
Obwieszczenie umieszcza się: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), obok pok. nr 216, w tygodniku informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz", na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.gdynia.pl/bip w okresie od 11.10.2007 r. do 24.10.2007 r.


Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
(ul. Zakręt do Oksywia 10)
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 510 w Gdyni i Gdańsku we wszystkie dni tygodnia ( z wyłączeniem: 25 grudnia 2007 roku oraz 1 stycznia 2008 roku) jednym autobusem miejskim niskopodłogowym.
Termin składania ofert: 16 listopada 2007 roku godz.10.00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-31-07.pdf.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń - Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - tel.: (058) 660 54 12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
(ul. Zakręt do Oksywia 10)
ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii Z w Gdyni i gminie Żukowo w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) jednym autobusem miejskim przegubowym niskopodłogowym.
Termin składania ofert: 20 listopada 2007 roku godz.10.00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-30-07.pdf.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń - Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - tel.: (058) 660 54 12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).


Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni, ul. Staffa 10
ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalisty ds. kadr, w wymiarze 1/2 etatu.
Wymagania: wykształcenie minimum średnie ekonomiczne.
Doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata (mile widziane w szkolnictwie).
Wymagania dodatkowe: znajomość Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela oraz biegła znajomość obsługi komputera.
Oferty pracy zawierające List motywacyjny, CV z aktualnym zdjęciem należy składać w sekretariacie szkoły pok. 110 w godz. 8.00- 14.00, tel.:(058)629 20 00.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotacje w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu zajęć wychowawczo-edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii następującym podmiotom:
1.Stowarzyszenie TALENT w kwocie: 124 000,00 zł.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie dołączenie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. Ikara nr 2, oznaczonej na KM 19, obręb Pogórze, jako działka nr 1066/76 o pow. 167 m2.
Wykaz nr 161/2007/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 3682/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.10.2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 11.10.2007 r. do 01.11.2007 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.341 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 57 opisanej na karcie mapy 75, obręb Gdynia jako działka gruntu nr 115 o pow. 1649m2 przeznaczonej do przeniesienia własności na rzecz użytkownika wieczystego.
Wykaz nr 158/07/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3596/07/V/M z dnia 02.10.2007r. wywieszony jest od dnia 5 października 2007r. do dnia 26 października 2007r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.341 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Trockiej 5, opisanej na karcie mapy 94 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 238/2 pow. 296m2, przeznaczonej do przeniesienia własności na rzecz użytkownika wieczystego.
Wykaz nr 159/07/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3597/07/V/M z dnia 02.10.2007r. wywieszony jest od dnia 5 października 2007r. do dnia 26 października 2007r.

  • ikonaOpublikowano: 18.10.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona