828 (437) 2007-11-16 - 2007-11-22

Pomoc zimowa dla bezdomnych

14 listopada br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna „akcję zima", czyli okres szczególnej pomocy osobom bezdomnym.
Koordynacją wszelkich spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie miasta zajmuje się Zespół do Spraw Bezdomnych przy ul. Działowskiego 11 na Leszczynkach. tel. (058) 662 00 11.
Zespół jest czynny w godz.7.45 - 15.45.
Osoby bezdomne otrzymują tam kompleksową pomoc: schronienie, zasiłki celowe i stałe, porady prawne i psychologiczne.
Zespół, Straż Miejska (986) oraz Pogotowie Policji (tel. 997) przyjmują od mieszkańców sygnały o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy.
W Gdyni znajdują się cztery schroniska dla osób bezdomnych i jedna noclegownia. Ponadto MOPS podpisał umowę z 9 schroniskami na terenie Trójmiasta, do których w razie potrzeby kierowane są osoby bezdomne. Gdynia dysponuje 196 miejscami dla osób bezdomnych, a łącznie z miejscami objętymi umowami MOPS - 310 miejscami.
Oto krótki przegląd gdyńskich placówek dla osób bezdomnych:
- Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy, Gdynia ul. Chwarznieńska 93 - schronisko dla mężczyzn - 65 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.
- Zespół Opiekuńczy (Dom Samotnej Matki, Schronisko dla bezdomnych kobiet), Gdynia ul. Fredry 3 - 41 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.
- Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot - Schronisko dla rodzin - ok. 45 miejsc, ul. Leszczynki 153, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Prowadzi je organizacja pozarządowa. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.
- Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot - Noclegownia dla mężczyzn - 25 miejsc, ul. Leszczynki 153, jedno duże pomieszczenie z łóżkami piętrowymi, łazienki. Prowadzi je organizacja pozarządowa. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu - 20 miejsc, ul. Jana z Kolna 21, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez organizację pozarządową. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.
Podczas zimy MOPS wspólnie z innymi miejskimi służbami roztacza szczególną opiekę nad osobami bezdomnymi. Współpracują ze sobą: Straż Miejska, Policja, SOK, Pogotowie, Szpitale, Urząd Pracy, Centrum Zdrowia Psychicznego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Wydziały Urzędu Miasta, streetworkerzy, organizacje pozarządowe i kościelne. Służby te prowadzą wspólnie regularną lustrację miejsc, w których (poza schroniskami) przebywają osoby bezdomne. Ponadto służby te wymieniają się informacjami, biorą udział w szkoleniach. Celem tych działań jest integracja lokalnych służb na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności a także łagodzenia jego skutków.