828 (437) 2007-11-16 - 2007-11-22

Przygotowania gdyńskich służb komunalnych do zimy 2007/2008

Umowny sezon zimowy gdyńskich służb komunalnych trwa od listopada do końca marca. Budżet Gdyni na zimowe utrzymanie dróg wynosi w tym roku 5 milionów 700 tys. złotych, a zatem średnio miesięcznie zima kosztowac będzie 1 milion złotych.
W zakresie zimowego sprzątania jezdni Gdynia podzielona została na rejony:
- Rejon I (południowy)
obejmujący Śródmieście, Działki Leśne i pozostałe dzielnice w kierunku do granicy miasta z Sopotem i Chwaszczynem, z poniższym podziałem:
- Część A:
drogi kategorii I i II w całym rejonie I oraz drogi III kategorii w dzielnicach Śródmieście (z wyłączeniem terenów przyportowych), Kamienna Góra, Działki Leśne;
- Część B:
drogi III kategorii w dzielnicach: Orłowo, Redłowo, Wzg. Św. Maksymiliana;
- Część C:
drogi III kategorii w dzielnicach: Witomino Radiostacja, Witomino Leśniczówka, Chwarzno - Wiczlino,
- Część D:
drogi III kategorii w dzielnicach: Wielki Kack, Mały Kack, Dąbrowa, Karwiny.
- Rejon II (północny)
obejmujący Grabówek, tereny przyportowe oraz pozostałe dzielnice w kierunku granicy z Rumią i Kosakowem.
W poszczególnych rejonach usługi zimowego utrzymania dróg wykonują:
- Rejon I Część A i D:
Konsorcjum firm Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j. Poznań, ul. Jasielska 7 i Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Gdynia, ul. Sportowa 8 reprezentowane przez pierwszą z tych firm tel. (058) 669 53 60.
- Rejon I - Część B i C
„PLATAN" Ewa Ostrzyniewska - Patyna (tel. 0-501-786-089)
- Rejon II
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych .Sanipor. (tel. 667-02-00, 623-83-93).
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji zimowej w imieniu Gminy sprawuje Zarząd Dróg i Zieleni, gdzie można uzyskać wszelkie informacje na ten temat pod nr tel.: (058) 66 82 071, 66 82 073, 66 82 074 (chodniki), 66 82 071, 66 82 072 (jezdnie).
Zgłoszenia o nieprawidłowościach prowadzenia akcji zimowej oraz o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do Straży Miejskiej (tel.całodobowy 986) lub do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
Najistotniejszym kryterium jest prawidłowe funkcjonowania komunikacji miejskiej i bezpieczeństwo ruchu pojazdów.
Drogi położone na terenie Gdyni zostały podzielone na trzy kategorie utrzymania, w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta.
Do I kategorii zaliczono drogi, na których odbywa się komunikacja miejska, do II kat. zaliczono drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym oraz te, przy których zlokalizowane są ważne obiekty użyteczności publicznej.
Pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do III kat. utrzymania.
W bieżącym sezonie zimowym stałym utrzymaniem objęte będą drogi o łącznej długości ok. 291 km, w tym drogi zaliczone do III kat. utrzymania - ok. 63 km. Wzrost utrzymywanych dróg w stosunku do poprzedniego sezonu zimowego wynosi ok. 4,8 %.
Do usuwania skutków zimy Wykonawca zobowiązany jest przystąpić równocześnie na wszystkich drogach objętych stałym utrzymaniem, na których wymagane jest podjęcie działań. Prace na drogach III kat. prowadzone są z wykorzystaniem innego sprzętu dostosowanego do charakteru tych ulic (często wąskie, z parkującymi samochodami uniemożliwiającymi przejazd dużych pojazdów pługo- piaskarek). Pozostałe ulice niewłączone do stałego utrzymania zimowego będą odśnieżane doraźnie w miarę potrzeb i możliwości, na zgłoszenie mieszkańców i służb komunalnych, po zakończeniu działań na drogach objętych stałym utrzymaniem.
W ramach przygotowań do Akcji Zima wykonawcy zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt do utrzymania przejezdności na ulicach zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania, czyli: 21 pługo- posypywarek (w tym 16 wyposażonych w urządzenia solankowe), 1 pług wirnikowy, 2 pługi klinowe, 7 ciągników z osprzętem dostosowanym do pracy na wąskich ulicach.
Zgodnie z zawartymi umowami, wszystkie pojazdy wykorzystywane do zimowego utrzymania dróg w Rejonie I część A i w Rejonie II, wyposażone są w urządzenia GPS do zdalnego monitorowania pracy sprzętu. Za pomocą sieci internetowej, na stanowiskach dyspozytorskich i nadzoru możliwa jest m.in. bieżąca lokalizacja pojazdów uczestniczących w akcji zimowej i rejestracja informacji o wykonywanych zabiegach ze zobrazowaniem sytuacji na mapach cyfrowych miasta.
Oddzielnym tematem jest utrzymanie zimowe gminnych ciągów pieszych (obejmuje chodniki, przejścia, schody, kładki i tunele).
Powierzchnia ciągów pieszych objętych utrzymaniem zimowym wynosi ok. 363 tys. m2 (przyrost utrzymywanych powierzchni w stosunku do poprzedniego sezonu: 9%). Do zimowego utrzymania włączone zostały nowe odcinki ciągów pieszych wzdłuż następujących ulic: Witomińskiej, Obrońców Wybrzeża, Wolności, Nowogrodzkiej, Kolendrowej, Orłowskiej, Powst. Śląskiego, Chwarznieńskiej, Powst. Styczniowego, Wielkopolskiej, Starochwaszczyńskiej, Wiczlińskiej, al. Zwycięstwa, Dickmana, Janka Wiśniewskiego, Kwiatkowskiego, Śmidowicza, Belwederskiej, Żółkiewskiego.
Teren miasta podzielony został na trzy rejony obsługiwane przez nw. firmy:
Rejon „A - Centrum"
Śródmieście, Kamienna Góra, Wzg. Św. Maksymiliana, Działki Leśne, ul. J. Wiśniewskiego i tereny przyportowe
Wykonawca: „ZIELEŃ - PARK", tel. (058) 622 87 03.
Rejon „B - Północny"
ul. Morska - do granicy miasta, Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo, Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły
Wykonawca: Przedsiębiorstwo „DELTA", tel. (058) 661 76 49.
Rejon „C - Południowy"
Redłowo, Orłowo, Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa, Witomino, Chwarzno, Wiczlino
Wykonawca: „Zakład Sprzątania Placów i Ulic" Mielczarek, Sobański, tel. (058) 669 53 60.
Wykonawcy zobowiązani są w pierwszej kolejności do odśnieżenia i usunięcia śliskości na schodach i chodnikach prowadzących do przystanków komunikacji miejskiej oraz położonych przy głównych ciągach ulicznych, a następnie na pozostałych odcinkach o mniejszym natężeniu ruchu.
W ramach Akcji Zima Wykonawcy zabezpieczyli następujący sprzęt, w ilości:
15 ciągników z pługami,
6 samochodów ciężarowych,
5 samochodów dostawczych.
Na terenie miasta rozmieszczonych zostanie co najmniej 96 szt. pojemników z piaskiem (o pojemności 0,5. 1,0 m3), do posypywania schodów, stromych podejść.
Przy likwidacji skutków zimy na ciągach pieszych, na stałe zaangażowanych będzie ponad 80 pracowników.
Utrzymaniem zimowym objęte są również ciągi piesze zlokalizowane na skwerach o łącznej powierzchni ok. 58 813 m2. usługa realizowana jest w ramach zawartych umów na utrzymanie zieleni i czystości na terenie miasta.
UWAGA!!!!
Obowiązek oczyszczania ciągów komunikacyjnych w okresie zimowym przez właścicieli nieruchomości, w tym również przez gminę, wynika z ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U.05.236.2008 z późn. zmianami). Właściciele nieruchomości odpowiedzialni są za stan zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników) w granicach terenów, którymi władają. Dotyczy to np.: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków (w zasobach komunalnych, wojskowych, kolejowych itp.). Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją te chodniki stanowią własność.
Oczyszczanie przystanków komunikacji autobusowej i trolejbusowej należy do Zarządu Komunikacji Miejskiej.
Do egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej.