832 (441) 2007-12-14 - 2007-12-21

Zjazd SMAB

10 grudnia br odbył się w UM Gdyni IX Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej z udziałem delegatów miast: Częstochowa, Gdynia, Katowice, Kowal, Łódź, Radomsko, Sopot, Toruń i Zgierz. Zarząd SMAB złożył szczegółowe sprawozdanie z działań, służących powstaniu Autostrady Bursztynowej (A-1) i innych połączeń komunikacyjnych w strefie VI korytarza transportowego północ - południe. Komisja Rewizyjna udzieliła Zarządowi absolutorium. Walne Zebranie dokonało wyboru nowych władz Związku na 4 letnią kadencję. Do Zarządu wybrano przedstawicieli miast: Katowic - Barbara Żmidzińska - naczelnik wydziału w UM, Torunia - Andrzej Jeziorski - zastępca prezydenta miasta, Częstochowy - Bogumił Sobuś - zastępca prezydenta miasta, Łodzi - Jerzy Widzyk - pełnomocnik prezydenta miasta i Gdyni - Wojciech Szczurek - prezydent miasta.
Komisję Rewizyjną tworzą przedstawiciele miast:Częstochowa, Radomsko i Zgierz.
Dyrektorem SMAB jest Ryszard Toczek - naczelnik Biura Rozwoju Miasta Gdyni.
Podjęto szereg uchwał - w tym w sprawie przedłużenia trasy VI paneuropejskiego korytarza transportowego do Gdyni, wystąpienia o nadanie „Szlakowi Bursztynowemu" statusu „Europejskiego Szlaku Kulturowego", udziału SMAB w monitoringu Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 i w sprawie zmian w statucie. Wystosowano list gratulacyjny do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka - w związku z powołaniem go na to stanowisko.
Informacje o SMAB: www.smab.pl i w Biurze Rozwoju Miasta.