833 (442) 2007-12-21 - 2008-01-03

Czysta woda za unijne pieniądze nie tylko dla Gdyni

Unijny projekt realizowany przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. „Dolina Redy i Chylonki - zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków" współfinansowany z Funduszu Spójności wchodzi w końcową fazę realizacji. To zakrojone na szeroką skalę zadanie inwestycyjne obejmuje budowę ok. 73 km sieci wodociągowej, nowej stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę i modernizację 4 istniejących stacji uzdatniania.
W dziedzinie kanalizacji sanitarnej wybudowanych zostanie 139 km sieci kanalizacyjnej oraz 23 nowe przepompownie ścieków i zmodernizowana jedna istniejąca, a także przebudowane zostaną kanały sanitarne. W zakresie oczyszczania ścieków planuje się rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków „Dębogórze", renowację i uszczelnienie 2,2 km kolektora odpływowego z oczyszczalni oraz budowę morskiego odcinka kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki w głąb Zatoki Puckiej.
Dnia 20 grudnia odbyła się uroczystość zakończenia budowy III etapu stacji uzdatniania wody Wiczlino przy ulicy Śliskiej w Gdyni. Wykonawcą robót i dostawcą urządzeń do uzdatniana wody jest firma ECE KREVOX Sp. z o.o. Modernizacja stacji zwiększyła jej wydajność uzdatniania do 22 000 m3 wody na dobę. Wartość zadania zapisana w umowie wynosi prawie 800 tyś. euro.
Budowa III etapu stacji polegała na rozbudowie istniejącej hali filtrów. W obiekcie zainstalowano 3 zestawy filtrów TWIN producenta Culligan. Filtry ciśnieniowe oferowane przez Grupę Krevox spełniają wszystkie wymogi filtracji mechanicznej i chemiczno-fizycznej uzyskiwanej przy stosowaniu złóż filtrujących. Wszystkie urządzenia posiadają wymagane atesty i zezwolenia. Dzięki zastosowaniu takiej technologii oraz po uzyskaniu wszelkich decyzji dopuszczających urządzenia do eksploatacji, mieszkańcy południowych i zachodnich dzielnic Gdyni będą mogli korzystać z wody spełniającej surowe wymagania europejskich norm środowiskowych. Na terenie miasta Gdyni realizowany jest też kolejny kontrakt z projektu - budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino. Wykonawca, którym jest firma Budimex Dromex S.A. wybuduje łącznie około 36 km sieci, które umożliwią ok. 40 000 mieszkańcom tego terenu podłączenie się do systemu wodociągowego i kanalizacyjnego. Inwestycja ta przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na obszarze określanym jako Gdynia Zachód.
Po zrealizowaniu wszystkich zadań inwestycyjnych w Gdyni, Redzie, Rumi, Wejherowie oraz gminie Kosakowo, Puck i Wejherowo mieszkańcy regionu z pewnością odczują poprawę jakości usług i komfort życia. Przedsięwzięcie przyczyni się do przyspieszenia procesu przywracania czystości wód Bałtyku oraz rozwoju gospodarczego i turystyki w rejonie nadmorskim
Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii.

  • ikonaOpublikowano: 20.12.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona