837 (446) 2008-01-25 - 2008-01-31

OGŁOSZENIA

UWAGA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE !
(działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w okresie od 1.04.2008 r. do 31.12.2008 r. w następujących obszarach:
(a) w obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1 (dzielnice: Redłowo, Orłowo, Karwiny, Dąbrowa, Mały Kack, Wielki Kack, część Wzgórza Św. Maksymiliana),
(b) w obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4 (dzielnice: Śródmieście, Kamienna Góra, część Wzgórza Św. Maksymiliana, Działki Leśne, Witomino, Chwarzno - Wiczlino).
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwocie nie mniejszej niż 1 459 350,00 PLN do końca 2008 r., w tym: - w obszarze działania DOPS nr 1 - 486 450,00 PLN, - w obszarze działania DOPS nr 4 - 972 900,00 PLN.
Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje Specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z Ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.mopsgdynia.pl (w dziale Ogłoszenia i komunikaty - Konkursy).
Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 18 lutego 2008 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni", w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pok. 500 do godz.12.00.
Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie „dołączenia" na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. Chwarznieńskiej 170 E, oznaczonej na KM 9, obręb Wiczlino jako działka gruntu nr 509/84 o pow. 163 m2.
Wykaz nr 212/08/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 4825/2008/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 stycznia 2008 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 25 stycznia 2008 r. do 15 lutego 2008 r.Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Gdyni przy:
- ul. Rycerska o pow. 671m2 oznaczoną na karcie mapy 44 obręb Gdynia, działka nr 133, przeznaczoną do wydzierżawienia na okres 1 roku
- ul. Jana z Tarnowa o pow. 715 m2 oznaczoną na karcie mapy 44 obręb Gdynia, działka nr 134, przeznaczoną do wydzierżawienia na okres 1 roku
- ul. Żółkiewskiego o pow. 1451 m2 oznaczoną na karcie mapy 41 obręb Gdynia, jako działki nr 61/1, przeznaczoną do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 16.01.2007 r. do 8.02.2008 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni przy ul. Buraczanej, opisanej na karcie mapy 7, obręb Wielki Kack jako działka gruntu nr 218/8 o pow. 727 m2 . Wykaz nr 204/08/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4694/08/V/M z dnia 16 stycznia 2008 r. wywieszony jest od dnia 25 stycznia 2008 r. do dnia 7 marca 2008 r.

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza
do składania ofert w konkursie na świadczenia zdrowotne w zakresie programów profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Gdyni i udzielanych w placówkach funkcjonujących na terenie Gdyni
Konkurs ofert ogłasza się na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210 poz. 2135 z dnia 27 sierpnia 2004r. z późniejszymi zmianami) i przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592 z 1998 roku)
Konkurs dotyczy następujących programów:
1. „Rośnij zdrowo" - działania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho - ruchowymi
• oferta skierowana do dzieci z zaburzeniami psycho - ruchowymi uczęszczającymi do ośrodków i szkół specjalnych
• oferta skierowana do dzieci z zaburzeniami psycho - ruchowymi uczniów wymagających stosowania w szkołach specjalnej organizacji nauki i metod pracy
2. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia realizacja w II etapach:
• I etap - obejmuje badanie laboratoryjne kału na krew utajoną metodą immunochromatograficzną
• II etap obejmuje pacjentów u których stwierdzono 2 - krotnie dodatni wynik badania kału na krew utajoną w I etapie i którzy uzyskali stosowne skierowanie od wykonawcy I etapu programu
3. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2-gim m-cu życia.
4. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 35 - 49 lat.
5. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno - dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni.
6. Badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 60 lat.
7. Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo - naczyniowego - program GDYNIA - KARD - realizacja w III etapach
•I etap - badania przesiewowe realizowane w POZ dla:
• II etap - Konkurs na działalność Specjalistycznych Ośrodków Kardiologicznych
• III etap - Konkurs na wybór Ośrodka Koordynującego i Nadzorującego program GDYNIA - KARD w latach 2008 - 2010
Obowiązujące formularze ofert można odebrać w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Gdyni, ul. Legionów 130, pokój 109 codziennie od 8.00 - 15.00 począwszy od dnia 17.01.2008r.
Umowy na realizację programów zawarte będą na okres 3 lat tj. od 2008 do 2010r.
Termin rozpoczęcia świadczeń zdrowotnych marzec 2008r.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z opisem programu którego dotyczy oferta. Oferty będą przyjmowane w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Gdyni ul. Legionów 130, pokój 109, w terminie od 18.01.08r. w godzinach od 8.00 - 15.00 do dnia 1.02.2008r. do godz. 13.00.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu składania ofert. Konkurs ofert trwa do czasu rozstrzygnięcia.
Część jawna konkursu ofert rozpocznie się 04.02.08r. o godzinie 10.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz.592 z 1998r.). oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest lub skargę na adres Urząd Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 do Przewodniczącego Komisji Konkursowej programów profilaktycznych. Miejscem rozstrzygnięcia konkursu jest Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


Prezydent Miasta
 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane:
„Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku WTC - EXPO przy ul. T.Wendy 7/9
w Gdyni dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni".
Zakres robót obejmuje: wykonanie remontu pomieszczeń w budynku WTC - EXPO dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni w zakresie robót budowlanych, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Termin realizacji 42 dni od daty zawarcia umowy. Otwarcie ofert odbędzie się 7.02.2008 r. o godz. 12.00 w p. 101 w UM Gdyni - Wydział Budynków, al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni. SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat p.101 - Wydział Budynków lub na stronie internetowej UM: www.gdynia.pl/bip/roboty. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej. Termin związania ofertą 30 dni. Kryteria wyboru ofert: cena 100%. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w SIWZ tj. prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust1 Prawa Zamówień Publicznych; wykażą się osobami które posiadają następujące uprawnienia: dla części B - 1 osoba z uprawnieniami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych.
Termin składania ofert do dnia 7.02.2008 r. do godziny 11.00 w p.101 Urzędu Miasta Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni - Wydział Budynków. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Beata Brzostowska tel.(058) 668-85-83 lub Magdalena Ostap tel.(085) 668-85-80 - Wydział Budynków.


Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowisko:
PODINSPEKTORA, INSPEKTORA DZIAŁU DRÓG x 2 etaty
Główne obowiązki: •wykonywanie przeglądów technicznych i remontów dróg, •wykonywanie przedmiarów i kosztorysów robót, • nadzór nad remontami drogowymi, odbiory dróg i obiektów inżynierskich, •prowadzenie ewidencji dróg, •prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego
Wymagane dokumenty i oświadczenia: • Pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy, • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe, • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, •Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych, • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 08 lutego 2008r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-382 Gdynia z dopiskiem „KONKURS NA PODINSPEKTORA/INSPEKTORA DZIAŁU DRÓG". Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje w Kadrach ZDIZ pod nr telefonu: (058) 66 82 000.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu".

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowisko: GŁÓWNEGO SPECJALISTY
Główne obowiązki:•wykonywanie przeglądów technicznych i remontów dróg, •wykonywanie przedmiarów i kosztorysów robót, • nadzór nad remontami drogowymi, odbiory dróg i obiektów inżynierskich, •prowadzenie ewidencji dróg, •prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego, •prowadzenie uzgodnień dokumentacji technicznych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia: pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 30 stycznia 2008r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-382 Gdynia z dopiskiem „KONKURS NA GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ DZIAŁU DRÓG". Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje: u Dyrektora ZDIZ pod numerem telefonu: (058) 66 82 000.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu".Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadania: "Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno - letnim roku akademickiego 2007/2008 oraz w semestrze jesienno - zimowym roku akademickiego 2008/2009".(W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na prowadzeniu wykładów i zajęć warsztatowych w ramach GUTW).
Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 4639/08/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8 stycznia 2008 roku. Przewidywana kwota dotacji to 80.000,00 zł. Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 12 lutego 2008 roku do godz. 10.00. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja) w godz. 9.00 - 14.00. Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz jej mieszkańców, w terminie między 3 marca 2008 roku, a 31 stycznia 2009 roku. Nie jest możliwe składanie ofert drogą elektroniczną.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
(ul. Zakręt do Oksywia 10)
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę znaczków do biletów oraz biletów obowiązujących na obszarze działania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Termin składania ofert: 31 stycznia 2008 roku godz.10.00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-3-08.pdf.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Rafał Duszewski - Kierownik Wydziału Sprzedaży - strona merytoryczna - tel.:(058) 660-54-15, Janusz Szankin - specjalista ds. zamówień publicznych - tel.: (058)660 54 11 dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00.

Dyrektor Domu Dziecka w Gdyni
zatrudni osobę na stanowisku - wychowawca w wymiarze 1/1 etatu.
Wymagania: studia z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, resocjalizacji. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Odpowiedź proszę kierować pod adres 81 - 094, Gdynia ul. Demptowska 46 tel. (058) 623 86 86, email: demptowo@poczta.onet.pl

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłosił w Zarządzeniu Nr 4649/08/V/O z dnia 08 stycznia 2008r. otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na organizację Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej, w okresie od 10.03.2008 r. do 31.05.2008 r. Przewidywana kwota dotacji 150.000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 15 lutego 2008 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 432). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 07 marca 2008 r.

  • ikonaOpublikowano: 24.01.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona