837 (446) 2008-01-25 - 2008-01-31

W środę sesja

W środę 30 stycznia 2008 roku o godz. 12.00, w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się XVI sesja Rady Miasta Gdyni.
Projekt porządku obrad przewiduje dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:
- wystąpienia o ustalenie urzędowych nazw części Miasta Gdyni.
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia, a okolicznymi gminami na współpracę dot. zwrotu kosztów pobytu dzieci - mieszkańców ww. gmin w niepublicznych publicznych niesamorządowych przedszkolach, a także w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkolach, a także w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkołach podstawowych w Gdyni oraz dzieci - mieszkańców Gdyni w przedszkolach niepublicznych lub publicznych niesamorządowych, a także w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkołach podst. prowadzonych na terenie tych gmin;
- zmian uchwał Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia statutów;
- skargi na uchwałę nr VIII/190/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon Chylońskiej i Kartuskiej;
- zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych oraz ich obciążania;
- ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach prowadzonych przez gminę Gdynia;
- utworzenia Ośrodka adopcyjno - opiekuńczego w Gdyni;
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr V/106/07 z dnia 28.02.2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;
- zwolnienia z opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;
- zwolnienia z opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;
- zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. Tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej;
- zmiany porozumienia zawartego w dniu 09.02.2004 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Gminy Żukowo na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Żukowo;
- przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
- unieważnienia Regulaminu Działalności Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja 2A zatwierdzonego uchwałą nr XL/1284/2002 Rady Miasta Gdyni, oraz zatwierdzenie nowego Regulaminu.
- unieważnienia Regulaminu Działalności Rady Społecznej przy SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury 14 zatwierdzonego uchwałą nr X/413/1999 Rady Miasta Gdyni, oraz zatwierdzenie nowego Regulaminu;
- wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Benisławskiego 24 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego i uchylenia uchwały nr XLII/983/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Benisławskiego 24 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
- zmiany uchwały nr XII/306/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej;
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni rejon Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwrznieńskiej i Śliskiej;
- nadania Medalu im. E.Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" - Medal nr 34 (Jolanta Bielecka),
- nadania Medalu im. E.Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" - Medal nr 35 (adm. Roman Krzyżelewski),
- nadania Medalu im. E.Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" - Medal nr 36 (Andrzej Synowiecki),
- ustalenia terminów realizacji czynności niezbędnych do dokonania uzupełniających wyborów ławników sądowych na kadencję 2008-2011.

  • ikonaOpublikowano: 24.01.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona