843 (452) 2008-03-07 - 2008-03-13

Eko-Dolina unieszkodliwia odpady

Mieszkańcy miast i gmin: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz Kosakowo mogą oddać bezpłatnie niżej wymienione odpady np. odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD) oraz surowce (np. opakowania z papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła) w ilości 200 kg/pół roku, jak również w ilości 500 kg/pół roku odpady zielone (np. gałęzie, liście, trawa). Warunkiem nieodpłatnego przyjęcia jest posegregowanie przez dostawcę odpadów.
Oto ich wykaz:
•akumulatory i baterie ołowiowe i żelowe,
•urządzenia gospodarstwa domowego np. lodówki, chłodziarki, zamrażarki klimatyzatory (wyłącznie jako urządzenia kompletne),
•sprzęt teleinformatyczny, telekomunikacyjny i audiowizualny np. monitory komputerowe, odbiorniki telewizyjne zawierające lampy kineskopowe (wyłącznie jako urządzenia kompletne),
•sprzęt oświetleniowy np. świetlówki liniowe i „kompaktowe", termometry rtęciowe,
•narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych,
•sprzęt rekreacyjny i sportowy,
•przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów,
•przyrządy do nadzoru i kontroli,
•automaty do wydawania,
•surowce (np. opakowania z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali, szkła),
•odpady zielone (np. gałęzie, liście, trawa).
Zachęcamy Państwa do zbiórki tych odpadów, które ze względu na swoje właściwości stwarzają zagrożenie dla naszego środowiska.
Zużyty sprzęt poddawany jest odzyskowi w sposób ekologiczny i zgodny z przepisami. Można tu zamówić usługę transportu na wcześniej uzgodnionych z nami warunkach.
***
Spółka „Eko Dolina" jest nowoczesnym zakładem zintegrowanego systemu zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów.
Obsługuje siedem gmin: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz Kosakowo, o liczbie ludności około 400 000 osób. System ten opiera się na selektywnym gromadzeniu, transportowaniu i zagospodarowaniu odpadów; w tym także surowcowych, wielkogabarytowych, zielonych i niebezpiecznych. Głównym zadaniem zakładu „Eko Dolina" Sp.z o.o. jest działanie proekologiczne, mające na celu przede wszystkim odzysk odpadów, a w drugiej kolejności unieszkodliwianie. W zakładzie odbywa się również tymczasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych (np. farb, olejów, akumulatorów i innych).
Eko Dolina może zagospodarować następujące frakcje odpadów: niebezpieczne, komunalne, zielone, wielkogabarytowe, budowlane, jednorodne.
Ceny zagospodarowania odpadów poddane są w cenniku na stronie internetowej www.ekodolina.pl
Ekodolina Sp. z o. o., Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo, tel. (058) 672 50 00; fax /058/ 672-74-74 , sprzedaż@ekodolina.pl, www.ekodolina.pl