845 (454) 2008-03-21 - 2008-03-27

Ogłoszenia

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko:
2 etaty - inspektor lub podinspektor w Dziale Gospodarki Komunalnej
Główne obowiązki dla pierwszego etatu: •ocena oraz opiniowanie i uzgadnianie rozwiązań projektowych w zakresie kanalizacji deszczowej, rzek i potoków, branży wodociągowo-kanalizacyjnej i pokrewnych, ochrony środowiska i innych związanych z zakresem działania Referatu Infrastruktury Zarządu Dróg i Zieleni, •ewidencja informacji o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu z którego odprowadzane są ścieki deszczowe, •opłaty za korzystanie ze środowiska, •prowadzenie indywidualnych spraw interwencyjnych związanych z zakresem działania referatu.
Główne obowiązki dla drugiego etatu: •prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem odbiorów infrastruktury miejskiej przejmowanej do utrzymania przez ZDiZ, •przygotowanie i prowadzenie korespondencji oraz innych dokumentów w zakresie związanym z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w mieście, •przygotowanie dokumentów formalnych i merytorycznych związanych z przygotowaniem zamówień publicznych, •przygotowywanie i sprawdzanie kosztorysów dot. robót w branży wod.-kan. i pokrewnych.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 15 kwietnia 2008r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Zieleni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem „inspektor lub podinspektor w Dziale Gospodarki Komunalnej"
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Kadrach pod numerem telefonu: (058) 668 20 11.
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonych w Gdyni przy:- ul. Rybaków 8 cz.dz.1062/9 o pow. 2.968 m2 oznaczoną na karcie mapy KM 19 obręb Pogórze, przeznaczoną do wydzierżawienia na okres 3 lat na działki przydomowe. Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 13.03.2008 r. do 04.04. 2008 r.Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
 (ul. Zakręt do Oksywia 10)
ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy artykułów biurowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Termin składania ofert: 20 marca 2008 roku godz.10.00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-19-08.pdf.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Jacek Łopiński - Specjalista ds. Kontroli Przewozów - strona merytoryczna - tel.: (058) 623 33 12 (dni robocze - w godz.: 10.00 - 13.00), Janusz Szankin - specjalista ds. zamówień publicznych - tel.: (058) 660 54 11 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00).


Zespół Szkół nr 15 w Gdyni-Chwarznie,
ul. Jowisza 60
zatrudni dozorcę na 3/4 etatu i pracownika obsługi (sprzątanie) na 1/2 etatu.
Zgłoszenia i informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie (058) 621 40 34.


Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowiska:
Kierownik zespołu urbanistycznego,
główny specjalista ds. komunikacji,
projektant, asystent /starszy asystent,
asystent/ starszy,
asystent ds. środowiska
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązków, koniecznych wymagań oraz wymaganych dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni w Biuletynie Informacji Publicznej.
(Ścieżka dostępu: www.gdynia.pl - biuletyn informacji publicznej - jednostki i firmy związane z samorządem - inne jednostki - biuro planowania przestrzennego miasta gdyni).
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie lub przesyłać do dnia 7 kwietnia 2008r. pod adresem: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. T. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni pod numerem telefonu: (058) 669 89 00.Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni
ul. Cechowa 22, 81-194 Gdynia
zatrudni nauczyciela języka rosyjskiego /2 godz. tygodniowo/ w roku szkolnym 2008/2009. Wiadomość w sekretariacie:
tel.(058) 625 40 25.

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP pod numerem 51070 został ogłoszony przetarg nieograniczony poniżej 206 000 euro na:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: kompleksowa termomodernizacja czterech placówek oświatowych: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4; Zespół Szkół Specjalnych nr 17; Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 20; Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni".
Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu p.n. „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków oświatowych na terenie Gdyni", na którego realizację zostało udzielone wsparcie przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat p.101 - Wydział Budynków lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: WWW.gdynia.pl/bip/roboty. Zakres robót obejmuje: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: kompleksowa termomodernizacja czterech placówek oświatowych: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4; Zespół Szkół Specjalnych nr 17; Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 20; Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni". Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Termin związania ofertą 30 dni.
Termin wykonania zamówienia:
1.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy - wszystkie prace budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachów, wentylacji mechanicznej, modernizacja węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej c.w.u. i c.o. Zamawiający wymaga, aby prace budowlane dotyczące modernizacji węzła cieplnego z przyłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i instalacji wewnętrznej c.w.u. zostały zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego tj. do ok. 10.10.2008r.
2.Zespół Szkół Specjalnych nr 17 - 5 miesięcy od daty zawarcia umowy - wszystkie prace budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachów, wentylacji mechanicznej, modernizacja węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej c.w.u. i c.o. Zamawiający wymaga, aby prace budowlane dotyczące modernizacji węzła cieplnego z przyłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i instalacji wewnętrznej c.w.u. zostały zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego tj. do ok. 10.10.2008r.
3.Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 20 - 5 miesięcy od daty zawarcia umowy - wszystkie prace budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachów,
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 18 - 5 miesięcy od daty zawarcia umowy - wszystkie prace budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachów, wentylacji mechanicznej, modernizacja węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej c.w.u. i c.o. Zamawiający wymaga, aby prace budowlane dotyczące modernizacji węzła cieplnego z przyłączeniem do istniejącej instalacji c.o. i instalacji wewnętrznej c.w.u. zostały zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego tj. do ok. 10.10.2008r.
i w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót na 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego lub od dnia usunięcia usterek od Wykonawcy robót zastępczego, w zależności od tego, który termin później się kończy (minimalny okres gwarancji 36 miesięcy).
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 4.04.2008r. o godzinie 11.00 w p. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni - Wydział Budynków al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni. Kryteria wyboru ofert: 100% cena, W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w SIWZ.
Termin składania ofert do dnia 4.04.2008r. do godziny 10.00 w p.101 Urzędu Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni - Wydział Budynków.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Beata Brzostowska tel.(058) 668 85 83 lub Grażyna Muszyńska tel.(058) 668 85 80 - Wydział Budynków.


Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+" adresowanego do mieszkańców dzielnic: Oksywie, Chylonia, Witomino - Radiostacja, Karwiny, Śródmieście.
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego osobom powyżej 55 roku życia, m. in. w formie spotkań w klubie seniora, warsztatów, pogadanek, wyjazdów, ćwiczeń rehabilitacyjnych i ćwiczeń budujących sprawność oraz innych działań realizujących cele określone w warunkach konkursu. Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz mieszkańców dzielnic: Oksywie, Chylonia, Witomino - Radiostacja, Karwiny, Śródmieście, w terminie między 05 maja 2008 roku, a 31 stycznia 2009 roku. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 124.040 zł. Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 11 kwietnia 2008 roku do godziny 16.00. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31) w godz. 9.00 - 16.00. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Zarządzeniu nr 5402/08/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 marca 2008 roku.


Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni
ul. Stawna 4-6:
zatrudni pracowników na stanowiska:
- pracowników administracji pływalni krytej; wykształcenie- minimum średnie ekonomiczne, znajomość zagadnień: związanych z prowadzeniem księgowości, funkcjonowaniem gospodarstwa pomocniczego, doświadczenie w prowadzeniu działu kadr, obsługa komputera - technologa systemu uzdatniania wody basenowej; wymagane wykształcenie średnie techniczne oraz doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych, elektronicznych, wodno kanalizacyjnych i c.o., - pracowników recepcji na pływalni krytej; (dobrze widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej oraz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, lub gotowość udziału w szkoleniu) - ratowników wodnych; - pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości;
(sprzątanie pomieszczeń pływalni).
Wymagane dokumenty: list motywacyjny (podanie o pracę), CV (życiorys z uwzględnieniem kwalifikacji i stażu pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. 9.00 - 15.00. pod nr tel. (058) 624 04 07 lub 624 23 63. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół Nr 7.


Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
ul. Orłowska 57, tel. (058) 624 82 86, fax (058) 624 82 86; www.zsae.int.pl
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 EURO do 5.150.000 EURO na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych, posadzek na korytarzu oraz wymianę stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wymagany termin realizacji: część A: 30.06.2008r. część B: 30.06.2008r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki ust. 22 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie szkoły: www.zsae.int.pl oraz w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 - 14.00.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do dnia 04.04.2008 do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie dyrektora (nr 5) 04.04.2008r. o godz. 10.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: część A: cena oferty - 100% część B: cena oferty - 100%
Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest kierownik administracyjny Tadeusz Burczyk
(pon.- pt. 9.00 - 13.00).

Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „CISZA"
81-222 Gdynia, ul. Morska 89
ogłasza przetarg nieograniczony do 6 000 Euro na sprzedaż i demontaż platformy dla osób niepełnosprawnych typu CIBES A-5000 w budynku mieszkalnym oraz
roboty budowlane zabezpieczające istniejące wejście do platformy na parterze i pierwszej kondygnacji budynku mieszkalnego.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają warunki wynikające z art. 19i art. 22 ust.1 ustawy, o zamówieniach oraz spełniajacy warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia należy odebrać w siedzibie Stowarzyszenia lub otrzymać w formie elektronicznej: cisza_gdynia@wp.pl podając następujące dane: nazwa (nazwisko), oferta, adres oferenta, telefon, fax, nazwisko osoby do kontaktu. Zamawiający oznaczy datę pobrania Specyfikacji. Osobą uprawnioną do kontaktów jest Ewa Kopytyńska - Prezes Stowarzyszenia. Telefon (058) 625 33 23 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2008, godz. 15.00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza" 81-222 Gdynia ul. Morska 89. Oferty należy składać w zamknietej kopercie. Otwarcie kopert nastąpi tego samego dnia o godz. 16.00. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). Kryteria oceny ofert: najwyższa cena.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani ofert częściowych.
Nie przewiduje się wnoszenia wadium.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy: ul. Wójta Radtkego 36/38/40, obejmującej część działki gruntu nr 794/1 oznaczonej na KM 54, KW 5112 o powierzchni 9,0 m2 przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w branży stoisko przemysłowej [przyszły Dzierżawca musi zwrócić nakłady obecnemu dzierżawcy - w wysokości 100 tys. oświadczenie dzierżawcy].
Wykaz nr 236/08/V/M stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 5202/08/V/M z 26.02.2008r.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 6.03. do 28.03.2008r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Hutniczej oznaczonej na karcie mapy NR 2 obręb Gdynia jako działka nr 124/4 o powierzchni 11 631m2.
Wykaz nr 254/08/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia NR 5397/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 marca 2008 roku wywieszony jest na okres 21 dni od dnia 12 marca 2008 roku do dnia 2 kwietnia 2008 roku.


Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszone zostały wykazy dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas określony - 3 lata. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 84/1 KM40 obręb Gdynia, położona przy ul.Płk.Dąbka. Na wykazach do wydzierżawienia zostały wywieszone części w/w nieruchomości o powierzchniach: 500m2, 600m2, 950m2 oraz 1050m2 Przeznaczenie terenu -uprawy jednoroczne, bez prawa ponoszenia na gruncie nakładów o charakterze trwałym. Wykaz wywieszono na okres od 17.03.08r do 7.04.08r.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni,
ul. Władysława IV 2/4, 81-353 Gdynia,
poszukuje do wynajęcia lokal o powierzchni 250-300 m.kw. z przeznaczeniem na biura i magazyn w następujących dzielnicach Gdyni: Śródmieście, Wzgórze św. Maksymiliana, Kamienna Góra, Redłowo, Orłowo, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki, Mały Kack, Wielki Kack, Witomino.
Oferty zawierające dane dotyczące lokalizacji, powierzchni i ceny wynajmu należy składać do 31 marca 2008 r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu, pok. 406.

  • ikonaOpublikowano: 20.03.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona